VERKÖOPING Tiendgewassen. mm f Ar Uit de hand te koop: T entwagentje, Ph, de JONGH, Sigaren- Fabrikant HEUSDEN. De Notaris VERBERNE publiek verpachten: "'^Z^LERTIJSKÖÖ^ LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. l°.Op Woensdag 16 Juli 1884, 2°. Op Vrijdag 18 Juli 1884, 3°. Op Zaturdag 19 Juli 1884, een goed onderhouden KOPPELTUIG. 40 hectaren TOEMAAT om te weiden, op de Elan den enz. onder Drongelen en Besoijen, 8 hectaren TOEMAAT om te hooijen, onder Waal wijk en Baardwijk. STOOMTABAKSFABEIEK Veen bij Heusden. het koffiehuis binnen en raakte met de sociaal democraten handgemeen, waarbij eenige personen verwond zijn, o. a. de vaandeldrager, aan wien men de vlag ontrukte, die daarbij geheel aan flarden werd gescheurd. In het benedenlokaal van het koffiehuis zijn al de glasruiten verbrijzeld. De politie was niet bij machte de vechtpartij tegen te gaan, daar de oploop te groot was. Eenige agenten zijn Zelfs door de sociaal-democraten mishandeld. Met groote moeite is het eindelijk der politie gelukt de sociaal-democraten naar het station te geleiden, hoewel zij niet kon beletten, dat er nog hevig in de 3e klasse-wachtkamer en op het perron werd gevochten, waarbij de democraten zoo hevig door de burgers werden aangevallen, dat zij het onder spit moesten delven. (Yad.) Aan den Hoek van Holland wordt eene barak ingericht voor de verpleging, zoo noodig, van cho- lera-zieken aan boord van binnenkomende schepen. Door het loodswezen worden schepen, van Toulon of Marseille komende, onder de besmette gerang schikt, zoodat zij verplicht zijn de gele vlag te vertoonen. De administratie der invoerrechten en accijnsen heeft bepaald dat die schepen te Maas sluis moeten worden ingeklaard. Er is, volgens de „N. It. Ct.,* sprake van, dat, met het oog op de choleraberichten en de warmte, dit jaar geen extra lichtingen tot het houden van najaars-manoeuvres onder de wapenen zullen worden geroepen en die manoeuvres achter wege zullen worden gelaten. De Burgemeester van Leeuwarderadeel heeft onlangs in een openbare raadszitting eene beris ping toegediend aan een der raadsleden, die het geheim eerier besloten raadsvergadering niet had weten te eerbiedigen. In den polder van Mastenbroek is het slecht gesteld met het broeien van het hooi. Er is bijna geen hooiberg, die geen zorg baart en die niet wordt uitgehaald. Men vreest voor verscheidene hooibergbrauden. In een mergelgroeve te Canne, bij Maastricht, is een volledig versteend geraamte gevonden van een reusachtig dier, dat op een krokodil gelijkt. De kaak heeft een lengte van 50 centimeter. Het geheel zat in 5 groote mergelblokken. Eene dame te 's-Heerenberg stak zich in het begin dezer week, bij het helpen van haar kind met eene speld in den vinger. De zwelling van het gewonde deel breidde zich weldra uit en na een smartelijk lijden van vier dagen bezweek de dame gisteren avond aan bloedvergiftiging. Te Numansdorp hebben zich binnen een kort tijdsverloop zes gevallen van typhus voorgedaan. Eene gehuwde vrouw in de Vinkenstraat te Am sterdam woonachtig, is j.l. Zaterdagnacht be vallen van een kind van het mannelijk geslacht, met twee bovenlichamen, dus twee hootden en vier armen. Zaterdag ten 2 uur was het kind nog in leven. Het wordt in het Binnengasthuis verzorgd. Vrijdag werd de arbeider G. W., te Soest, ter wijl hij bezig was een aardappelenkelder schoon te maken, door eene groote kelderat aangevallen. Het dier scheen woedend, omdat het in zijne som bere rust werd gestoord en bracht den man eenige. verwondingen toe. Niet dan met groote moeite gelukte het eenige ter hulp toegeschoten personen ?het dier af te maken. Onweder-ongelukken. Te Bever wijk is een 9-jarig jongetje door den bliksem ge dood. Twee woningen zijn te Heemstede ge troffen en afgebrand. Nabij Den Hoorn op Tessel is een boerenwoning tot den grond toe af gebrand. Te Vaassen verbrandde eeu papier molen. Onder Apeldoorn werden twee koeien doodgeslagen en onder Soest twee koeien en een paard. Tusschen Baarn en Eemnes werd een man gedood. Te Harderwijk sloeg de bliksem in het progymnasium en bracht daar veel schade toe; eveneens brandde aldaar een boerenwoning af. Op de Lauriergracht te Amsterdam heeft zich een werkman vergeven. De 14-jarige De Jong heeft te Utrecht met levensgevaar een kind van vijf jaar uit het water gehaald. De bediende in een brood dépot te St. Anna bij Nijmegen, die met f 50 van zijn baas aan den haal was gegaan, heeft zich, toen het geld op was, bij de politie aangegeven. Een vrouw te Amsterdam, die nu en dan aan verstandsverbijstering leed, begoot zich met petroleum en stak daarna haar kleederen in brandmet zware wonden aan armen en borst is zij naar het gasthuis vervoerd. Te IJselmuiden is een 3-jarig jongetje van G. Kuijper, stoker aan de Centraalspoor, in een onbewaakt oogenblik in de trekvaart geraakt en verdronken. Te Otter- loo is door een onbekende oorzaak brand ontstaan bij den bakker W. van Lunteren. Twee meisjes, een van 7 en een van 3 jaar, kwamen in de vlammen om. Toen men pogingen deed om haar te redden, sloegen de vlammen in het kelderka mertje, waar zij sliepen, reeds naar alle kanten uit. Ook 8 geiten en 1 varken zijn verbrand. Huis en inboedel waren verzekerd. Bij 't zwem men is te Amsterdam een Noorsch matroos ver dronken. De metselaar an Heeswijk te Gennep, had Zaterdag het ongeluk van een dak te vallen, waarop hij werkzaam was en zich zoodanig te kwetsen, dat men voor zijn leven beducht is. De on gelukkige is echtgenoot en vader van vier kinderen. Een oude doove vrouw is op de Hoogstraat te Rotterdam, door een rijtuig overreden. Zij ver keert niet buiten gevaar. Een ongehuwde vrouw te Kiethoven (N.-Brabant), heeft het kind, waar van zij heimelijk bevallen was, van kant gemaakt. Zij heeft bekend. Een 16-jarige jongen is te Nijmegen p:j 't baden in de Waal verdr mkeii. In het Spooksteegje op den Zeedijk te Amsterdam is een zeeman van een steile trap gevallenmet een gebroken neus werd hij naar het gasthuis gebracht. Een 53-jarige werkman is te Rot terdam in de Entrepothaven verdronken. Te Ankeier bij Apeldoorn is een kind van 11 maan den, dat naar een sloot, waarin slechts een voet water stond, was gekropen, jammerlijk verdron ken. Een jongmensch, afkomstig uit Gelder land en sedert kort werkzaam op den steenoven van den heer M. te Vianen, is bij het zwemmen in het Hagesteinsche Rek verdronken. KERKNIEUWS. naar Veenendaal, J. Beijer te IJselrauiden Engel- bert, N. A. Kuipor te Krewerd Delft, F. 11. J. Grnudlehner te RenswoudeNoordwijkerhont, de cand. N. Jolles te Ginneken Smilde, J. Nierstrasz te Burum en MunnekezijlGiessen en Rijswijk, M. J. Bouman te Leerbroek en MiddelkoopWirdnm, R. K. Dijksterhuis te Huins en Lions Harlingen, A. H. De Klerck te Weesp Waalwjjk, A. G. Reede te .Osch Waarder (cl. Gouda), J. J. C. van Too- renenbergen te Veenendaal. naar Helenaveen (cl. Eindhoven), A. Lagerweij te Ankeveeu Ferwerd, L. van Giffen D.Fz. te Wijckel Berkenwonde, W. T. Laarman, cand. te Zanderdorp. voor Hoogeveen, L. Wagenaar to Wons Kruis- wolde, A. Franken te Etten; 's Gravelaud, P. L. Bartstra te WassenaarVreeswijk, C. P. Pikaar te Onwerschie. voor Vroomshoop, A. van Apeldoorn te Holten Langerak, E. Kropsveld te Minnertsga. f DALEM. Alhier is een begin gemaakt met het rooien der Geldersche kralen, die in kleine partijtjes tegen ƒ3.75 ƒ4 worden afgeleverd. De qualiteit is pnik, doch de quantiteit over het ge heel slecht, ook al ten gevolge van de aanhoudende droogte, waardoor de plaut, niet genoegzaam is uitgegroeid. De zoogenaamde »blau w-putters* ma ken hierop eene gunstige uitzondering, zijn althans veel beter van uitkomst. Van de ziekte wordt tot heden niets bespeurd. f BRAKEL, 14 Juli. Met den aardappelhandel gaat het hier niet zeer best. Behalve dat er niet zooveel vr;iag naar is als andere jaren, is de prijs ook niet in evenredigheid der beschotten. Ze zjjn over het algemeen klein van stuk gebleven door de droogte. Men besteedde heden 3 per H.L. voor de zoogenaamde kralen. Door een bijenhouder te Scho erland werd dezer dagen het volgende waargenomen: Bij den bijenstal komende, vond hij aan een boomtak hangende een buitengewoon grooten zwerm bijen, wat hem al dadelijk deed vermoeden dat er twee zwermen bij elkaar zouden zijn getrokken. Hij nam een korf en schudde daariu de grootste helft der bijen, sloot den korf mot een doek, plaatste deze toen in de nabijheid op den grond en maakte het vluchtgat open, ten einde zekerheid te krijgen of er zich een koningin in den korf bevond. Dit bleek spoedig het geval te zjjn, doordien de rond vliegende bijen aan den korf, en vroolijk met de vleugels slaande, naar binnen begonnen te trekken. De ijmker bracht nu de zwerm in den stal, nam daarop den doek onder den korf weg en zag toen voor het eerst in zijn leven dat twee koninginnen een strijd hielden op loven en dood. Zij spartelden in het rond, elkander met de pooten vast omklemd houdende en den angel als wapen gebruikende. Rondom de vechtenden stond een troepje bijen geschaard; ze waren werkelooze toeschouwers en schenen den strijd angstig gade te slaan. Ook de ijmker zag het gevecht een poosje met bewondering aan, doch besloot toen er eeu einde aan te maken, daar hij beide koninginnen gaarne in 't leven wilde houden, ten einde twee zwermen te kunnen voortleggen. Hjj nam ze bij de vleugels en trok ze van elkaar, waarbjj bleek hoe sterig ze elkander vasthielden. Beiden schenen ongedeerd de ijmker plaatste de één aan den korf, waaronder hij ze vechtende had gevonden en ze trok haastig binnen. Hij ging toon met een korf naar de massa nog bij den boomtak rondvliegende bijen, liet daar do andere koningin in den korf, waarop de bijen spoedig aanvielen en naar binnen trokken. Als goede buren bevinden beide koninkrijken* zich thans naast elkander in den bijenstal, onbewust van den plaats geb^d hebbenden strijd en dus ook zonder dat er een veete is gebleven, welke den vrede in don tegonwoordigen of toekomenden tijd zou kunnen verstoren. Merkwaardig om te zien zijn de drie ontzettend groote gashouders, dio op de terreinen der nieuwe gasfabriek buiten de Willemspoort te Amsterdam worden gebouwd. Die gashouders zullen ieder circa 100,000 kubieke meter gas moeten kunnen bevat ten en de gemetselde patten, waarin zij rijzen of dalen, zijn ware meren, waarop men gevoegelijk met een tjotter zeilen kan en met roeibootjes veilig een wedstrijd kan houden. Deze drie gashou ders zullen de grootste worden, welke ooit in Europa werden gebouwd. Wie op het terrein komt, kan zich nog moeielijk een denkbeeld vormen van de inrichting. Alles schijnt nog een groote warboel, waarin echter ieder zijn weg weet te vinden. Op het uitgestrekte terrein rijden geheele spoortreinen. om het materiaal aan te voeren. Een deel van een der zijgevels van het gebouw staat reeds; daar achter komen de kantoren, die zooveel mogelijk om de werkplaatsen heen gebouwd worden, zoodat de beambten, ondanks de uitgestrektheid van het ter rein, overal dicht bjj zijn en tevens het minder oogelijk deel voor de buitenwereld verborgen blijft. Een verbinding met den Hollandschen spoorweg zal de kolen onmiddelijk op het terrein bren gen, terwijl doeltreffende maatregelen genomen zullen worden om het lossen in een oogwenk te doen geschieden. Eenmaal gereed, zal de fabriek een model zijn, waar duizenden hun brood zullen verdienen. Wij vernemeu met genoegen dat de Maatschappij, of schoon van engelschs afkomst, zooveel mogelijk nederlaudsche beambten en nederlandsch werk volk in dienst wil stellen. Dat zij op 't oogenblik veel engelsch volk bij den bouw en de inrichting der fabriek in dienst heeft is omdat de »Imperial Continental Gas Association,* die wel een dozjjn fabrieken heeft, altjjd vast werk b^eft voor hon derden werklieden, die nu eens biereen, dan daar- i heen gezonden worden, en wier routine bjj den bouw zeer te stade komt. Er bestaat wellicht geen beter middel om paarden, die door den zadel of het tuig gedrukt zijn daar- van spoedig te genezen dan door het opleggen van j linnen compressen, die verzadigd zijn met water waarin zoogenaamde sparre- of denneappels (kegels) afgetrokken zijnhet aftreksel moet een bruine klenr bekomen hebben. Middel tegen wespensteek. Dadelijk nadat men door eene wesp gestoken is, moet men de i holte van eene sleutelpijp rondom den steek zetten en drnkken tot dat het pjju begint te doen. Als men den sleutel er afneemt zal men zien dat de steek buiten het gaatje ligt dat het gemaakt heeft en binnen den kring van den indruk der sleutel- pijp. Alle pijn houdt dadelijk op, er komt geen zwelling, en binnen weinige minuten is het moei lijk de plek waar men gestoken is weder te vin den. Zeer welriekend rozenwater kan volgen »Sem- porvirens* op de volgende wijze bereid worden. Men neemt een nieuwen steeneu pot of pan, bindt daarover stevig heen een schoon linnen doek en legt daarop een zekere hoeveelheid versche zuivere bloembladen der welriekendste rozen. Daarover zet men een steenen schotel, die na alvorens met een matig gewicht bezwaard te zijn, gevuld wordt met goed gloeiende niet rookende turfkolen. De werking van het vuur en de zwaarte van de schotel drijven het vocht uit de rozenbladen dat door de linnen doek in de onderstaande pot sijpelt. Dit vocht is een heerlijk riekend rozen water, dat men in oen goed luchtdicht gesloten flesch bewaren moet. Een heer, nabij zijne woning zich vermakende met visschen, zette even den hengel in den gang van het huis, het aas aan het vischhaakje latende om spoedig weder te beginnen. Kort daarna had de man op eigenaardige wijze beet. Poes bleek trek in 't girnaaltje gekregen te hebben, had toegehapt en don hoek door de bovenlip getrokken. Nu is er met eene booze, gepijnigde kat niet te spelen of te redeneeren. Korte en goede raad waren dringend geëischt. Met een forsche greep werd poes in den nek gepakt en tusschen de knieën gezet, zoodat spartelen en krabben onmogelijk was. De weêr- haak stak geheel door de lip heen en nu werd handig en spoedig een vijltje gehaald en de punt van den weerhaak afgevijld, waarop de haak door niets weerhouden er kon worden uitgetrokken. Poes werd losgelaten, likte aan 't bloed harer lip, liep naar haar schoteltje met melk, kreeg eene extra portie, keek hare helpers eens aan, alsof zij wilde zeggen: tdankje wel!* en wandelde bedaard heen. De modedeeliug van 't bovenstaande geve aan leiding tot. voorzichtigheid van heeren hengelaars, in 't belang der dikwijls zeer geliefde, snoepach tige poesjes en hare meesteressen, maar ook in dat van hen, die met zoo'n poes in pijn wel eens geduchte moeiten konden hebben. Zekere kapitein Hauson kwam in Januari 1800 door het omslaan van een oorlogsvaartuig om het leven en het Engelsche gouvernement legde zijner weduwe een levenslang pensioen toe. De vronw had er lang genoeg genot van, want zij overleed jongstleden Zaterdag te Henley in den ouderdom van honderd-en-vier jaar. Voor de rechtbank. Gij zijt jonggezel, niet waar? Neen, Edelachtbare, ik ben opperman. VERBETERING. In No. 289 van ons blad is bij vermelding der verordening op de brandweer eene fout ingeslopen. Er staat: Geen schoorsteen mag worden vernieuwd of ge bouwd, dau vijf dagen na schriftelijke aangifte enz. Moet gelezen worden: Nieuw gebouwde of vernieuwde schoorsteenen mogen niet worden in gebruik genomen, dan vijf dagen na enz. f Heusden, 12 Juli. De prijs der boter is ƒ0.98 a/1.02 per stuk vau 6 ons. Eieren 4 h 4Vs ct. per stuk. 's-Bosch, 14 Juli. Op de heden Maandag gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 160 stuks. De le kwaliteit gold van 0 50 tot 0,54, 2e kwaliteit van 0.48 tot 0.50, 3e kwaliteit van 0.46 tot 0.48 per Kilogram. De aanvoer was groot en de handel zeer leven dig, zoodat al het aangevoerde spoedig was opge ruimd. Do prijs der boter was f 1.26 a 1.50. f (lorinchem, 14 Juli. Bij een aanvoer van onge veer 160 stuks vee, was de handel heden iets williger. Prijzen: Enkele zware kalf koeien golden 260 a /325; mindere qual. 170 a 225; dito vaar zen 150 a 230. Melkkoeien 150 a 240. Vare koeien 170 a 220. Vaarzen 100 a ƒ130. Pinken 50 a 90. Nuchtere kalveren ƒ7 a 15. Varkens, zware vette op levering 44 a 47 et. p. KG.; minder zware 40 a 43 ct. per KG. Fokvarl ens van 6 a 8 wtk n 4.50 a ƒ6.50 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.60 a 1.70 per KG. der weiboter ƒ1.00 a ƒ1.10 per K.G. Kipeieren golden f 1.10 a 1.20 de 26 stuks. Ondertrouwd: A. H. DE BEKKER, van Empel, £N P. A. BüIJS. VAN zal in het openbaar VERKOOPEN .- des namiddags ten 5 ure, ten herberge van Jan Bouman te Wijk. De Tiendgewassen behoorende tot de tienden van het Spijk en de Spiering verreweide te Wijk. des voormiddags 10 ure, ten herberge van Jan Vos in het Veerhuis te Veen. De Tiendgewassen behoorende tot de tienden, de Groote Veldtiend, den Eug en Paapshof onder Veen en de Hoevensche Tienden onder Wijk. En des namiddags 4 ure, ten herberge van A. van Gool aan de Verlaatsche sluis te Almkerk, De Tiendgewassen behoorende tot de tienden van Uppel en Doorn, gelegen in den Nieu wen Altenaschen Polder onderAlmkerk. Alios in verschillende blokken als van ouds en bij biljetten breeder omschreven. Het is voor de Commissie ter in- zameling van giften voor het door brand geteisterde gezin te Heesbeen een plicht en eene bohoefte, hare warme erkentenis te betuigen aan allen, die op eenigerlei wijze hunne medewerkiug hebben verleend, terwijl, ter vermijding van kosten, de ingekomen giften in de aanstaande week zullen vermeld worden in de Standaard, de Nieuwe Rott., Protestantsche Noordbrabanter en Nieuws blad van Heusdcn. consulent van Heesbeen. P. L. HONCOOP, Burgemeester vau Heusden. J. H. F. ZIJNEN DE GIER, Notaris te Heusden. J. OSSEWAARDE, Herv. Pred. te Doeveren en Genderen. J. R. EILERS, Luth. Pred. te Heusden. alsmede een goed onderhouden Te bevragen bij den Uitgever dezes. te Dussen, zal te Drongelen, in het Veerhuis, op Woeus- dag den 30 Juli 1884, des namiddags ten 4 ure, EN de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen: Aangenomen Bedankt Chr. Geref. Gemeente. Bedankt Herpt, 10 Juli 1884. Voor Mej. de Wed. M. Duijser te Veen, en de Heeren H. Blijenburg en C. J. van Wijk te Wijk. Voor de Weldele Heeren Van Tienhoven, Van der Eist en de familie Van Dusseldorp te Werkendam, en den WelEd. heer A. Blankers te Gorinchern. Voor den Hoog WelGeboren Heer Jhr. II. F. A. de Helbig te 's-Hage. Heusdhn, Juli 1884. De Commissie, M. A. BOLL, Burgemeester van Heesbeen c. a. D. WIELANDT, Ned. Herv. Pred. te Heusden,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3