A. G. Overes, i; De LingeJ GORINCHEM. H. F. ONDERWATER Co. FABRIEKANTEN .4. E. Draal, DE FAMILIEBODE De Katholieke Illustratie, VOOR T JONGE VOLKJE. door P. LOUWERSE, Anlli. L. de Rep, Willem Otle, Gerard Keller, J. HOLLO WAYS PILLEN EN ZALF. B1LLARTFABRIEK. Wandgedierte. GUU-HPJ fèitat van kunst-,SDij-endraaiwerkin ivoor enz. Aflevering 1. FEESTNUMMER 10e Jaargang. Ie kwaliteit BILJART BALLEN met garantie. VII ER TOGEXROSl II. TRANSVAAL. WASCIIBOEK, BONBÖËKJE, Ds Kleine Kapitalist. Houthandel. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. R O T T I R D A M. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad. W OITSPANNINGSLECTÜÜR. SCHOOLMEESTER E\ COLLECTANT, Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Yerk oudheid en Hoest. Wed. W. L. Ruijk Zoon, ROTTERDAM. zeer BILLIJKE PRIJZEN. voor Kinderen, Prijs 20 Cent. GorinchemHeusden. Maasstroom I en II. Stoom Houtzagerij en Schaverij in BOU WMATERIALEN, Een Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd. Oppert 148, Al I* (tllE P kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking dor patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. BEKROOND MET 7 MEDAILLES, o. a. te AMSTERDAM in 1SS3 met de Gouden en Zilveren Medaille. HOOFDKANTOOR: De Transvaalsche Gebeurtenissen en de Toekomst vaH Zuid-Afrika, Vroeger 1.23, thans 0.75. inhoudende 100 Bons, met geperforeerde Stok. Leesgezelschap Aanteekenbockje. VAN cw a Cl r+- Deze aflevering bevat behalve vele leerrijke en aangename verhalen(gedichtjes en muziek, 24 prachtige platenivaaronder vele oorspronkelijke gravures, naar teekenin- gen van Nederlanders, o. a. Jos. Israels, II. ValkenburgG. llenkes, D. A. C. Artz, II. A. van Trigt, A. Mauve, IJchanon Verveer, Willem van der Velde, II. W. Mesdag. ALLE INTEEKENAREN ONTVANGEN GRATIS EENE PREMIEPLAAT: 's Jaarlijks 12 afleveringen en eene Almanak -f 200 platen. Prijs 4 40 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. Geheel nieuwe vinding. Bagijnestraat No. 10, Rotterdam. Heden verschenen door jjOHs. EMILs. VAN DUIJNEVELDT, uitgever K L. VISSER AAz., SLIEDRECHT Co. Stoorabootreederij L. de Beer ZOMERDIENST, Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. c.a. 2.30, 4.30, 6.30, 8 n. en nm. c.a. 1.15 en 4.30. (In corresp. 4.30, 6.30, 10 u. en nam. 3.00 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 u. Overige dagen:, voorm. 9 nam. 2,30 7.00 (na aankomst der boot van 6, 10.15 en nam. 3.30 uit Rotterdam.) Stoomboot wStad Heusden. 'a HERTOGENBOSCH en AMSTERDAM Rokin 40, Hofleverancier van HH. MM. den Koning en de Koningin en wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlauden. o DOOR Dr. J. W. G. VAN OORDT. Dit werk wordt, voor een paar jaar pas ver schenen, tegen verminderde p r ij s aange boden Wie nu met de gebeurtenissen vau den Trans vaal en van de toekomst, van dit land bekend wenscbt te worden ba as te zich dns bet te bestel len bij hun Boekbandelaar of een postwissel te zenden aan T. SLAGTER te Kolluui. De onderstaande boekjes worden op ontvangst van Postwissel franco per post toegezonden door den uitgever J. F. C. BRtiCKWILDER te Vlaar- dingen. (Ook kan men ze door zijn gewonen Boek- verkooper ontbieden). inhoudende 52 dubbele Wasehlijsten, geperforeerd, in carton, met potlood. 3de Druk. Prijs 0.75. BB Onmisbaar boek voor ieder die de Wasch buitenshuis geeft. 4de druk. Prijs 0.60. Een nuttig boekje voor ieder die iets op rekening leveren laat. Prijs voor 340 Volguommers 0.25. Priis voor 740 Volgnommers 0.50. BB Dit boekje beveelt zich aan, boven de bestaande modellen, door eeue verbeterde inrichting. Vijfde jaargang 1884. Algemeen Finauciëel Nieuwsblad. Verschijnt Woensdag- en Zaterdag-ochtends. Prijs per jaargang van 104 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijkscbe Restantenlijst - 8. Advertentiën per regel slechts - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers worden kosteloos toegezonden. Bij arrest van den Hoogen Raad is vastgesteld dat geene wormkoekjes, noch wormpal ronen door winkeliers of andere neringdoenden mogen verkocht evenmin Holloway-, Urbanus-, Slijm- en Zwitser- sche pillen en onder welken naam ook verder pur- gecrpillen bekend zijn. Zelfs de verkoop van Haar lemmerolie is strafbaar gesteld. 'i:Si "Vertegenwoordiger voor Ned. en Indië van de Porti. Cement JOSSON en Co., „Bekroond met de Gouden Medaille op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam '83. Cementsteenen Parketvloeren. Dikke- en dunne Drijfsteen, Tras op scheikundige analyse, Lood- en Zinkwerken, Belgische Gips enz. ÜD o o o o K. r-H rC O DE FAMILIEBODE opent thans baren vierden jaargang. DE FAMILIEBODE getrouw aan haren titel is een der meest boeiendste tijdschriften aan uitspanning gewijd. DE FAMILIEBODE is bet goedkoopste aller tijdschriften. DE FAMILIEBODE versehijnt wekelijks in afleveringen van 16 kolommen. DE FAMILIEBODE kost per jaargang van 816 kolommen slechts twee gulden (franco per post 2.30). DE FAMILIEBODE, bevat een rijken afwisselenden inhoud van Historische Novellen, Verbalen uit 'tdagelijksch leven, Schetsen, Legenden, Levensbeschrijving van beroemde personen, beknopte mededeelingeu op hot gebied van Land- en Volkenkunde, Gedichten, enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en den Uitgever J. J. F. VAN ZEUL, Amsterdam. O H o 2 O (0 CD kan met recht het goedkoopste geïllustreerde tijdschrift genoemd worden, dat in Nederland verschijnt. Opgeluisterd met tal van schoone gravures bevat de 17e jaargang tal van boeiende novellen van August Suieders, Dr. J. S. G. Gramberg, J. R. v. d. Lans, F. A. v. d. Heuvel, Bavo en anderen. Ook mogen wij rekenen op de medewerking van de Z.Ew. heeren B. van Mours en Professor E. Menten te Rolduc en anderen. Ook hieraan worden verschillende Rebussen toegevoegdvoor welker oplossing prachtige prijzen worden uitgeloofdalsvoor No. 1 Een prachtige PENDULE (jaaruurwerkmet COUPES, ter ivaarde van f 260; voor No. 2 Een EETSERVIES voor 12 personen f70 stuksj ter waarde van f 80. Alle inteekenaren hebben het recht om tegen den prijs van 15 cent per vel in te teekenen op het Pracht werk Champeau St. Joseph, voor Nederland bewerkt door II. v. Wijtvliet S. J., waarbij gratis gevoegd is een plaat in goud en kleurendruk, voorstellende St.. Joseph, patroon der Katholieke kerk. Do Fransche editie van dit werk kost 7.50. De prijs per 3 maandenzooicel in wekelijksche als in maandelijksche afleveringen, is slechts 90 Cent. Alen verbindt zich voor slechts één jaargang d f 3.60. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN. Een nieuw spel ,,Voor 't Jonge Volkje" iu zijn vrijen tijd. 's-GRAVENHAGE. De Uitgever, Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geveu kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van allo Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is eeu oufeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betoovereud, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door do geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Slreet, er niet staat, zoo is het bedrog. Koninklijk Geoctrojeerd. Alleen deze vinding vernietigt al het WAND GEDIERTE, beschadigt niets en geeft geen reuk, met 6 jaar schriftelijke Garantiedagelijks door geheel Nederland te ontbieden, ieder wacht zich voor nabootsing en bedrog. Adres B. DAVIDSON Co inet een aanbevelend woord van ANT. L. DE ROP. T} I Radikale genezing desver- In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoorabootreederij Fop Smit Co. Overige dagen: voormiddag 5.30 en um. 12.30 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, en nam. 8.00 6.30 naar Rotterdam.) Do eerste dienst van Heusden (behalve Zondag en Maandag) zal van af 15 Jnui ten 4.30 plaats hebben in correspondentie op de boot uit Gorin chem uaar Rotterdam ten 6.30 des Zondags ten 8 nur. De dienst des Zondags ten 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem zal in de maanden Mei, Jnui en Juli geen plaats hebben. Op Werkdagen: uitgenomen Bossche markten. Van Heusden, 's raorg. 4.'s morg. 7.15, nam. 1 ure. 's Bosch, 's raorg. 9.15, 's nm. 2, 'sav. 6.15 Op Bossche markten. Heusden, 'smorg. 4.'smorg. 6.30, 'snam. 3.30. 's Bosch, 'smid. 12, nm. 1, nm. 6.15 Extra dienst, alle werkdagen. Van Veen naar 's Bosch 's midd. 4 ure. Op Bossche markten. Van Veen naar 's Bosch 'smorg 4. Van 's Bosch naar Veen 'snam. 1. Dienst van af 31 Maart 1884. Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 1.— 1.30 Waalwijk 2.— 2.30 Heusden 4.— 5.15 Veen 5.15 6.— Woudriebem 6.30 6.30 Gorinchem 7.— 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 8,— Dordrecht 8.30 8.30 Te Rotterdam 9.45 9.45 VaH Rotterdam 'snam. 1.30 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 30 2.80 Te Gorinchem 4.30 3.30 Van 4.45 3.45 Te Woudriebem 5.— 4.— Veen 6.— 5.— Heusden 6.45 5.45 Waalwijk 8.45 7.45 Kaatsheuvel 9.30 8.30 Hoewel de uren van vertrek op de tnsschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4