No. 293. Woensdag 23 Juli. (lp een theeplantage in Eng.-Indic. FEUILLETON ié m Héb ic. UitgeverL. J. VEERMAN Heusden. §r':4'U'v VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. Toen in 1838 de Engelschen het gewett Assam aan hun gebied hechtten, 't welk tot dit jaar alleen bekend geweest was als een onheilbrengend gewest, daar 't doorsneden wordt door een zestigtal rivieren, die op gezette tijden 't land overstrooruen en 't, klimaat vergiftigen, stonden ze niet weinig verbaasd groote wouden van theestruiken aan te treffen, waarvan de bladeren na nauwkeurig onderzoek het Chineesche pro duct in sommige opzichten overtrof. Ter stond werden maatregelen genomen daarvan partij te trekken en spoedig daarna werd de thee-cultuur van Assam voor Indië en Engeland van groot belang. Een Duitsch theeplanter beschrijft een der theeplantages van de Oost-Ind. Thee-com pagnie aldus. Na eene reis van elf uren op den rug eens olifants, bereikte ik de factorie Lam- bating, na een lange rij hutten gepasseerd te zijn, een hoog gebouw, geheel vrij staande, waarin honderden vuren gloeiden en vele menschen, zingend en roepend, door elkaar liepen. Dit was het z. g. theehuis waarin de bladeren gedroogd worden. Dichtbij verhief zich een Indisch woonhuis, waarin de hoofdambtenaar] der faktorie woonde, die zijn nieuwen helper zeer minzaam ontving. Den volgenden morgen na het eerste ontbijt, nam ik een kijkje in de omgeving, die me tot een nieuw vaderland worden zou. Waarheen ik den blik wendde, overal frisch groenin eindelooze rijen stonden wijd en zijd theestruiken, hier en daar door een boschje.of gras ter hoogte eens mans afge wisseld. Zijwaarts strekte zich een lange straat uit, gevormd door bamboezen wonin gen, met zoden gedekt, waartusschen kleine tuintjes lagen. Dat waren de woningen der Koelies, voor 't meerendeel ingevoerde ar beiders, daar de Assameten te welgesteld zijn om op plantages te arbeiden. Het voorste huis van elke huttenafdeeling wordt bewoond door een opzichter, die voor de orde aansprakelijk is. Iedere hut verschaft ruimte voor een gezin en zou een goed lo gies zijn, wanneer de Koelies wat meer zin voor huiselijkheid bezaten. Een bonte vei- zameling van volkstammen is hier aanwezig. De koelie-agenten, die Oost Indië van 't eene tot het andere eind doorkruisen, werven let terlijk alles aan, zoodat er niet weinig ge spuis onderloopt. Hindoes van alle kasten, Boeddisten, Mohammedanen, bewoners van Madras en Pendsjab zijn hier vereenigd en er heerscht een Babylonische spraakver warring. Het toezicht is bijzonder streng en wordt door de regeering geheel aan den planter overgelaten. De Koelies worden voor 3 jaren aangeworven tegen ongeveer ƒ6 voor mannen, f 4 voor vrouwen per maand, benevens vrije woning, brandhout en geneeskundige behandeling. Ze moeten daarvoor een bepaald deel land omspitten of een zekere hoeveelheid bladeren plukken of rollen. Gewoonlijk ligt 5% in 't hospi taal, daar ze veel te lijden hebben van koort sen, cholera, dyssenterie, geesels der Assam- sche theeplantages. Van daar dat de Koe lies meer kosten dan ze nut doen men kan NOVELLE NAAR HET DUITSCH FRIEDRICH ZIMMERMAN. «Hebt gij even den tijd om met mij te spreken, vaderzeide hij, ik heb iets zeer gewichtigs meê te deelen.* «Moet dat nu gebeuren? Ik ben daartoe op dit oogenblik niet zeer gestemd,* was het korte, norsche antwoord. «Ja, vader, want ik heb mijn woord gegeven. Dat is wat anders. Mag ik weten aan wien «Aan eene jonge maagd. «Ei «Een meisje, dat ik bemin en trouwen zal.* »Zoo zult gij? Zoo ik hoop, wordt mij toch toe stemming gevraagd. Of is dat niet nöodig Zeker, vader, en juist daarom verzoek ik u, mij eenige oogenblikken aan te hooren. Zooals gij weet, ben ik een geoefend jager, die mijn tijd bij u en mijn bataillon niet heb verbeuzeld. Zal het u geen genoegen doen als ik eene schoondochter in huis bréng en later, als gij van alle vermoeienissen zult uitrusten uwe plaats bekleed?* «Het kan zeer veel schelen, wie de schoondochter zal zijn,* antwoordde de oude Krantz. »0p geld behoeft gij niet te zien, vader, want de betrekking die gij bekleedt is een van de beste uit liet geheele land. «Kom, kom, geene omwegen: wie is het? «Een braaf en deugdzaam, maar zeer arm meisje. Gij zult de voorooi deelen der boeren toch niet deelen welke. «Niet zooveel praatjes.! Ik heb niet veel eerbied voor, een .deugd, als er zooveel woorden noodig zijn om deze kenbaar te maken. «Ik zou in andere omstandigheden niet zooveel woorden behoeven te gebruiken, om de groote eigen schappen van mijn meisje te kenschetsen, maar bij u kan ik zoo niet met de deur in huis vallen. Ik wil gaarne met u in liefde en eensgezindheid handelen, waar er van de gewichtigste stap mijns levens sprake is. Ik ben anders in dit opzicht door u niet verwend. «Ik zou ook niet weten waarom dat had moeten gebeuren. Doch ter Zake:- wie is het?« «liet is Hanna Mertens,zei Karei met nadruk. De houtvester stond zoo snel en zoo driftig van zijn stoel op, dat deze omver viel. Men kon zijn ge laatstrekken niet gade slaan, want het was bijna donker in de kamer en hij stond met den rug naar 't venster gekeerd. Er ontstond een pijnlijke stilte, waarin men het zware ademhalen van den man kon hooren. Eindelijk zei de oude houtvester met een schorre stem: «Daartoe bekomt gij mijne toestem ming nooit! «Dat antwoord had ik verwacht,zei Karei op kal men toon. «Ik verzoek u echter beleefd, vader, niet boos te worden, maar verstandig met mij te spreken. Zeg mij eens, wat hebt ge tegen dit meisje?* «Neen, niet boos worden,* zei de houtvester I binnenmonds, ais sprak bij in zichzelven, «niet boos, ze echter in dat klimaat onmogelijk missen. De thee hier gewonnen is van tweeerlei soort, inheemsch of uit China ingevoerd. De struiken worden verkregen uit zaden, die wanneer ze ontwikkeld zijn verpoot worden. De theeplant biedt vooral in den herfst, wanneer het zachte donkergroen der bladeren afwisselt met duizende bij duizende witte bloesems, een overheerlijk gezicht. Het theeseizoen duurt van Maart tot No vember. Nauwlijks hebben de eerste strui ken hare bladeren ontvouwd of de kleinste moeten geplukt worden. Dit lastige werk wordt door de meest ervaren planters ver richt, die te zorgen hebben dat de knop waaruit de volgende blaadjes moeten voort komen, niet beschadigd wordt. De eerste blaadjes bevatten het fijnste aroma. Uit de nog niet geheel ontvouwde verkrijgt men de bloesenil\\QQ, uit de reeds ontwikkelde tweede bladeren de pecco, uit het derde oudere blad, de souclion. De lager staande, dikker en taaier bladeren wordt een minder kwaliteit, Avcongo, verkregen. Op sommige plantages worden ook de onderste bladeren tot thee gedroogd, die een geel of rood af treksel leveren zonder geur of smaak en alleen dient om betere soorten te vervalschen. De meeste planters werpen ze echter weg, Tegen den avond komen de overdag ge plukte bladeren in het theehuis. Hier strooit men ze uit op matten, om ze te doen ver welken en verdeelt ze dan in hoopendaarna worden ze nauwTkeurig onderzocht en die welke nog niet droog genoeg zijn aan de zon of de hitte van 't vuur blootgesteld. De bladeren worden op een tafel gerold en in een voebtigen doek samengepakt; ze on dergaan nu een gistingsproces, waardoor de groene kleur in bruin overgaat. Intusschen verhit men de groote pannen, in welke de bruin geworden bladeren tien minuten lang geroosterd worden, onder voortdurende om roering, opdat ze niet branden en alle bla deren evenveel van de warmte bekomen zouden. Daarna worden ze ten tweeden- male gerold, op matten of zinken platen uitgespreid en boven gloeiende kolen op nieuw gedroogd, waardoor ze zwart worden. Eindelijk is de thee gereed. Eer ze echter in met lood voorziene kisten verzonden wordt, worden alle gele en roode bladeren uil geschoten en meestal eerst gesorteerd, wat met een zeef geschiedt. Al deze werkzaamheden gaan dag en nacht voort en vorderen een groote mate van inspanning, vooral van den planter. De kisten met thee worden op olifanten gela den die ze naar de rivier dragen, van waar ze per stoomboot vervoerd worden naar Bengalen. Daarop volgt een rustige periode //de koude tijd'' genoemd, waarin men zich be zig houdt niet het winnen der zaden en de verzending daarvan naar andere streken in Indië. Zo hebben de grootte eener hazel noot en zijn door een groenen bast omge ven. Men bereidt er ook een voortreffelijke olie uit. Ook moet in den wintertijd de grond omgespit en 't overtollige hout verwijderd worden, een operatie, die als alle snoeien, bijzonder attentie vordert, dewijl daarvan voornamelijk de theeoogst van 't volgend niet driftig worden!* Hij woelde met de hand in zijne grijze haren, als zocht hij naar een antwoord en zei eindelijk op luiden toon: «Hoe zeidet gij Karei Hanna Mertens? Is het deze juist deze «Ja, vader. Gelooft gij misschien de praatjes van die domme boeren, die moeder en dochter uit nijd belasteren ■»Neen!« riep de oude Krantz in koortsachtige opgewondenheid. Haal u maar geene dwaze denk beelden in het hoofd. De moeder is braaf en ook de dochter. Zij moet braaf zijn en goed o, het zou verschrikkelijk wezen als niuedcr en dochter tengevolge van den dood des vaders slecht waren geworden verschrikkelijk «Zij zijn braaf en deugdzaam, vader,zeide Karei met fierheid. «Een weldoener uit de stad heeft zich harer erbarmd en haar tot heden ondersteund. Ware dit niet het geval geweest, dan zou het er voorzeker met de arme vrouwen treurig uitzien.* «Ja ik weet het, mijn zoon een edele wel doener.* De laatste woorden werden, door den ouden man met moeite uitgesproken. Eindelijk vervolgde hij: «Omdat zij ondersteand zijn geworden, daarom heb ben zij geen gebrek geleden en is het meisje in eer en deugd groot gebiacht. «Ja vader, zij is deugdzaam opgevoed,zei Karei met warmte, «Eu daarom behoeft een eerlijk man zich niet te schamen, haar tot vrouw te nemen. Gij hebt alzoo niets tegen haar en geeft dientenge volge uwe toestemming tot ons huwelijk?* «Nooit, nooit!» schreeuwde de vader. «Zwijg daarvan gij krijgt nooit mijne toestemming «En, mag ik vragen waarom niet?* «Ik kan en wil het gelaat van het meisje niet zien. Ik haat haar aanblik als de hel! Nooit, nooit kan zij mijne dochter worden!* Weder ontstond een pauze van eenige minuten. Tante Tine had haar breiwerk in den schoot laten val len en streelde gedachteloos de grijze kat. De handelwij/e van haren broeder was voor haar ten eeneumale onbegrij pelijk. Eindelijk vraagde Karei: «Wat heeft het arme meisje u misdaan, vader, dat gij reden kunt hebben, haar zoo te verafschuwen «Niets doch dat is een zaak van onlerge- schikt belang!» was het antwoord. «Voor 'mij niet, vader,zeide Karei, «ik bemin haar en heb haar mijn woord gegeven om haar te trouwen. Ik ver zoek u echter beleefd, mij niet zoo koud en onverschillig te behandelen. Ik ben uw zoon en eer uw wil en door zicht en zal u dubbel eeren, als gij mij de achting gei;ft, die mij toekomt. Spreek niet tot mij, als een knecht, want dat kan en wil ik niet verdragen. Laat ons vriendelijk en verstandig met elkander spreken, nu het mijn levensgeluk geldt. Ik verzoek u daarom nogmaals, niet zoo koud en ruw te zijn, maar mij goedgunstig te bejegenen. Zeg mij ten minste, waar om gij uwe toestemming tot onze verbindtenis weigert.* Deze vraag bracht het geheele gemoed van den houtvester in opstand. Hij begreep het billijke van die vraag, want hij had zich langzamerhand van den schrik hersteld die hij bij het hooren van Hanna's naam had ondervonden, doch kon en mocht haar niet beantwoorden. Dit maakte hem zoo toornig, dat nij woedend met den voet op den grond stampte. Toen Karei geen antwoord bekwam, herhaalde hij de vraag: «Zeg mij dan toch, vader, waarom gij uwe toestemming weigert?* «Omdat ik ze niet geven wil. Dat is genoeg mout je genoeg zijnriep de oude man met eene slem, die van woede trilde. (Wordt vervolgd.) en Altena, DeH VAN 14).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1