BUITENLAND. BINNENLAND? «Hij is dood dood ik weet liet! kermde de houtvester, «en vun u, llanna, moet ik die tijding vernemen? 0 God, dat is vreeselijk Hond u kalm, misschien is er nog hoop op herstel, zeide llanna. Be oude man scheen ontroostbaar. «Dat is de ver gelding,zeide hij, »en van zijne dochter, van zijne dochter moet ik het doodsbericht ontvangen! 0 God, wat word ik zwaar gestraft!* Daar viel een rood schijnsel in de kamer. Langs den hoschweg kwamen eetiige houthakkers die op eene soort van draagbaar, die zij inderhaast van takken en twijgen hadden gemaakt, den bewustelooze droegen. Naast zijn hoofd stond Aardman die erbarmelijk huilde. De treurige stoet werd door fakkels verlicht. Bij dezen aanblik keerde de geestkracht van den ouden man terug. Hij riep de jagersjongens, terwijl hij zelf naar buiten ging om het hek te openen. Weinige minuten later zetten de houthakkers zwij gend de draagbaar in de kamer neder. Tante Tine was intusschen tengevolge van de buiten gewone drukte en beweging naar beneden gekomen en wierp zich jammerend naast haar lieveling neder. Van des houtvesters gelaat bewoog {zich geen spier toen hij naar de draagbaar ging en zijne hand op het hart van zijn zoon legde. Doch eensklaps riep hij als met jeugdig vuur: «Hij leeft, er is dan nog redding mogelijk. Haal dadelijk mijn paard oogen- blikkelijk, dan rijd ik naar de stad om een dokter te halen!» De jagersjongens vlogen de deur uit om het bevel van den meester te volvoeren en de oude man zei tegen de houthakkers: «Gij kunt thans wel naar huis gaan, goede menschen, ik zal uwen dienst later goed heloonen!» van terzijde een blik op den zwaarbeproefden vader wierpen. Lang zag de oude houtvester bewegingloos zijn zoon in het met bloed bedekte aangezicht. Toen echter vestigde hij zijne blikken op llanna, die met gekruiste armen bij de deur stond. Haar gelaat was bleek en haar hijgende boezem verried maar al te zeer hare smart. «Wilde hij naar u gaan? vraagde Krantz. »Ja,« antwoordde het meisje. «Wilt gij hier bij hem blijven?» vraagde hij, ter wijl hij op den bewustelooze wees. «Zeg, llanna, wilt gij?» Hanna knikte toestemmend. «Ik vertrouw hem geheel aan uwe hoede en zorg, want die oude^ daar (dit zeggende wees hij op Tine) is krankzinnig. Tracht hem zoolang in het leven te houden, totdat ik met den dokter hier ben!« Met deze woorden verliet hij met wankelende schreden de kamer, sprong op het intusschen gehaalde paard en reed in vliegenden galop naar de stad. (Wordt vervolgd). HEUSDKN, 1 Aug. Het gemeentebestuur alhier heeft het noodig geoordeeld meerdere openbare gelegenheid te stellen tot liet verkrijgen van drinkwater. Tot dat doel is een northon-pomp geslagen, tot op eene diepte van 18 meter, in de Herptsche straat, nabij de R. K. kerk. Het water daarvan is opgezonden om te worden onderzocht of er zich ook nadeelige bestanddeelen in bevinden, alvorens ze algemeen in gebruik zal worden gesteld. Wij vernemen dat ook nog op twee andere punten in deze stad proeven zullen worden genomen om eene goede wel te slaan. t BABYLONIENBROEK, 31 Juli. Dinsdag a.s. gaat een onzer veel geachte inwoners, de heer J. Verheul, onze gemeente verlaten om zich met der woon naar Hillegoin te begeven. Kan hij als gemeentenaar, om zijn humaan ka rakter, aanspraak maken op aller sympathie, veel meer nog is onze gemeente aan hem verschuldigd voor de liefde en toewijding waarmede hij een aantal jaren in zijne betrekking als hoofdonder wijzer alhier werkzaam was. Zien zijne vrienden, leerlingen en oud-leerlingen hem ook noode vertrekken, toch misgunnen zij hem de rust niet waarop hij na een moeitevollen arbeid alle aanspraak mag maken. Dat het hem en de zijnen bij voortduring wel zal gaan in zijne nieuwe woonplaats, is dan ook de algemeene wensch. 1 NEDERHEMERT, 30 Juli. Z. M. heeft be noemd tot heemraad in het polderdistrict Bom- melerwaard boven den Meidijk, den heer H. J. van der Kolk, wethouder alhier. t AN DEL, 1 Aug. Door den lagen waterstand gebeurt het hier meermalen dat schepen en boo ten met den grond in aanraking komen en ver hinderd worden hunnen tocht geregeld voort te zetten. Niet minder ongerief ondervindt de veer man van het station „aan de Rib7', de tweede aanlegplaats van Heusden naar hier. Het lossen van vee en goederen van de passeerende booten ging dan ook in den laatsten tijd met tal van moeielijkheden gepaard. Het is dan ook geen overtollige maar wel een zeer doeltreffende maat regel te noemen, dat men de twee vroegere aan legplaatsen met eene derde heeft vermeerderd, welke laatste geheel op initiatief en voor eigen kosten door de wed. L. Bouman, aan de Rib, is ingericht en aan de passage reeds de beste diensten begint te bewijzen. tNIEUWKUIJK, 31 Juli. Sints eenige dagen is onze gemeente telefonisch verbonden met het rijks-telegraafkantoor Vlijmen. Van rijkswege wordt de persoon, die met de behandeling zal worden belast, reeds onderricht verstrekt, zoodat wij ons vleien, dat de openstelling voor het publiek spoe dig zal volgen. "WAALWIJK, 30 Juli 1884. Bij het verleden week te Breda gehouden hoofdonderwijzers-examen is o.a. geslaagd de heer A. Jaspers alhier. Maandag had op de zaal van den heer J. W. van Loon de plechtige prijsuitdeeling plaats aan de leerlingen der Waalwijksche teekenschool, wier teekeningen eene bekroning waren waardig gekeurd. Een wedstrijd was geopend bij gelegen heid van het 25-jarig bestaan dezer nuttige in richting en de gemeenteraad had naar aanleiding daarvan eene som van f 100 toegestaan. De heeren A. Schuil, te s Bosch en Wever alhier hadden welwillend de. taak op zich genomen de proeven van bekwaamheid der deelnemers aan den edelen kamp te beoordeelen. Vijftien leerlingen werden met prijzen bekroond en vijf ontvingen eene eervolle vermelding. t Onder voorzitterschap van den heer ar- rondissemenls schoolopziener had gisteren middag de derde onderwijzersvergadering plaats op de zaal Musis Sacrum. Wegens de vacantiën aan ver schillende scholen was de vergadering uiet zoo druk bezocht als gewoonlijk. Van de inleidingspunten werden behandeld dat van den heer Vos: //de Nederlandsche taal" en dat van den heer Aan Oudenhoven //Leerplicht en schoolverzuim". Na afloop der discussiën over deze beide punten werd bepaald, dat de feestvergadering zou gehouden worden den 30 September a.s. Tot leden der feest commissie werden gekozen de heeren De Bree, Van Santen en Breuer; op verzoek van den heer De Bree werd de heer Driessen, zijnde de pen ningmeester der vergadering, er bij gevoegd. Na een hartelijk woord van dank aan de aanwezigen voor hunne opkomst, riep de geachte heer school opziener een //Tot wederziens!" voor de volgende vergadering toe. t GORIXCHEM, 31 Juli. Hoewel geeue op roeping gedaan is, hebben zich voor de betrek king van secretaris-penningmeester van het wa terschap //de Overwaard", waaraan eene jaar wedde van f 500 verbonden is, reeds 4 sollici tanten aangemeld. t Een woon- en winkelhuis, benevens pak huis met. erf en bovenwoning van den heer S. H. Visser in de Keelestraat alhier, ter grootte van 61 centiaren, zijn 1.1. Maandag bij publieke veiling in twee perceelen ingezet op f 5225. t DALEM. De door burgemeester en wethou ders aan den raad aangeboden en door dezen in zijne vergadering van 29 Juli j.l. vastgestelde rekening der gemeente Vuren, over den dienst van 1883, bedraagt in ontvangst f 6357.515, in uitgaaf f 5258.38s, en sluit alzoo met een ba tig saldo van f 1099.13. Door Z. M. is benoemd tot bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Amsterdam, J. P. de Vassy, thans in dezelfde betrekking te 's Ilertogenbosch. Het hof te 'sHertogenbosch heeft uitspraak gedaan in den bekenden diefstal aan het post kantoor te Breda. De drie beklaagden zijn aan den hun ten laste gelegden diefstal schuldig verklaard en veroordeeld: Moors tot 8 jaren, Ballentiju tot 7 jaren en Van Hal tot 5 jaren gevangenis straf. Met de werkzaamheden aan de lijn Zwaluwe 's Hertogenbosch vordert men flink. Het aanvoeren van zand houdt aan om den weg op de vereischte hoogte te brengen. Ook met het bouwen van het station Zwaluwe, hetwelk op het grondge bied der gemeente Zevenbergen komt te staan, is men druk bezig. Dit gebouw zal ongeveer f 200,000 kosten. De wachthuizen, ten getale van 32, zijn reeds bijna alle onder dak. Een onbekend pretendent naar den troon van Nederland schijnt zich te willen opwerpen. Het //Handelsblad" ontving eergisteren een brief uit Dexter in Michigan, gericht aan //the Leading Newspaper of Holland," waarin de schrijver, de heer Charles Ferdinand Conrad, opmerkt, dat bij de behandeling van de vraag der troonopvolging in Nederland er wel op gelet mag worden, dat er nog //male heirs of the original Orange family" in Amerika bestaan. Hij is een afstammeling van John Michael Conrad, die de neef en tevens de minister van oorlog was van den in 1774 rtgee- renden koning van Nederland. „Those heirs will assert their rights wen the proper time arrives," verklaart de heer Charles Ferdinand Conrad, die belooft dat de grondwet boven alles geëerbiedigd zal worden. Hij schrijft: //above all things the constitution of the Netherlands shall be maintained and the independance, liberty and prosperity of the people promoted to the utmost, and with no removal of governors and presiding officers now in power, except bij the will of the people." De heer Charles Ferdinand Conrad belooft, ingeval wij zijne mededeeling bekend maken, om Z'jne dankbaarheid te tooneu ,/if the time ever arrives," dat de neef van den koning, die in 1774 over ons regeerde, den troon beklimt. De dezer dagen in vele onzer bladen voorko mende uitdrukking „de naderende cholera" wordt door den Ainsterdamschen medicus, dr. II. M. Duparc, blijkens een schrijven aan 't „Hdbl.^ zeer afgekeurd. Immers, zegt hij, voor uitdruk kingen van dien aard bestaat er nog geen grond „tot hiertoe blijft de cholera bijna uitsluitend tot haar oorspronkelijk gebied te Toulon en Mar- seile beperkt. Het is voorshands zeer zeker een geruststellend verschijnsel, dat zij reeds onder scheiden weken (sedert 14 Juni) te Toulon en Marseile heerscht, zonder zich verder over Frankrijk uit te strekken. Alleen zijn in eenige kleine plaatsen nabij Toulon enkele gevallen voorgekomen." Dat dr. Koch verklaard zou hebben de epidemie zal ongetwijfeld tot Duitschland doordringen en zich allerwege verspreiden, is, zegt dr. D., on juist. „Integendeel heeft Koch aan het „Gesund- heitsambt" te Berlijn o. a. geschreven dass in Toulon wohl die Aziatische cholera herssche, dass dieselbe aber leicht zu begrenzen sei, wenn man ihr energisch begegnet"; eene zinsnede, die hare bevestiging vindt in een schrijven, dat ik onlangs van zijn hooggel. persoonlijk heb mogen ont vangen. Volgens de doctoren Brouardel, Proust en Bou- chardot heeft bovendien de thans te Toulon en te Marseille heerschende cholera een veel minder kwaadaardig karakter dan vroeger. Voorts gelooft de Amsterdainsche medicus, op grond van den geheel verschillende tocht, dien de cholera in de vorige vier epidemiën van 1829, 1848, 1853 en 1865 heeft gemaakt, dat wij van de ziekte verschoond zullen bli-jveu. Eindelijk merkt hij op, dat ook dr. Bouchardot De Engelschen in Marseille hebben een beroep gedaan op het Britsche volk om bijstand voor de slachtoffers van de cholera in het Zuiden van Frank rijk. zoo voor de zieken als voor de nagelaten be trekkingen der overledenen. Er is gelukkig menig kenteeken dat de epidemie in hevigheid vermindert, doch de paniek, de vlucht der angstige menschen, die hun plicht verzuimden en de behoeftige zieken zonder stoffelijken bijstand en zedelijken steun lie ten, hebben zoozeer het lijden van velen verergerd, dat hulp noodig iF. De handel in de zuidelijke ha vens staat stil; de toevoer van levensmiddelen is zoo bemoeilijkt, dat hongersnood-prijzen hier en daar heerschen en, zoo men zelfzuchtige redenen wenscht om bijstand te goven, dan is zeker het argument van kracht dat alles wat beter voedsel en minder ontbering veroorzaakt, de ziekte in haar brandpunt bestrijdt en dus uitbreiding der epidemie verhindert. Te Toulon zoowel als te Marseille heeft het koele weder der laatste dagen naar het schijnt zeer go- holpen, om de ziekte aan kwaadaardigheid te doen verliezen. Te Arles, waar nog slechts vijfduizend inwoners zijn overgebloven, stierven eergisteren dertien per sonen en te Aix-les-Bains hebben een viertal sterf gevallen plaats gehad. De deputatie van de uiterste linkerzijde in de Fransche Kamer heeft Marseille bezocht en alle ge nomen maatregelen zoowel als de inrichtingen tot verpleging vau zieken onverbeterlijk bevonden. Tot Maandag toe zijn aan de cholera in Frankrijk overleden 798 Franschen, 322 Italianen, 13 Span jaarden, 9 Grieken, 1 Engolschman, 1 Oostenrijker, 1 Duitscher en 1 Amerikaan. Langs den spoorweg van »Lyon et la Méditer- ranée« zijn op last van den minister vau binnen- landsche zaken »toezicht-stations« opgericht voor de verpleging van reizigers die in de treinen ziek mochten worden. Een kind van elf jaren te Marck (dep. Pas-de- Calais) vond op straat een bom en nam die mee naar huis. Al spelende stootte het deu bom tegen eeu steen en de bom sprong, met het gevolg dat de knaap verbrijzeld werd. Do beide beeuen waren van het lijf' afgerukt. In beschaafde lauden, waar de doodstraf nog niet is afgeschaft, heeft men geregeld nu en dan debat ten over do beste wijze om menschen te dooden. De Franscho Senaat heeft nu het voorstel van den heer Charton in overweging genomen, om voortaan op meer wetenschappelij ke en minder weerzinwek kende wijze dan nu de doodstraf te voltrokken. De guillotine werkt snel, maar 't is een afschu welijk schouwspel hot hoofd in den zak te zien vallen en een aantal geleerden schijnen, volgens de mededeelingen van don senator Charton, bovendien van oordeel te zijn dat wanneer de onthoofding plaats heeft zonder dat tevens een zware schok of concussie gegeven wordt aan den ruggegraat, het hoofd nog eeuigen tijd na do onthoofding looft en denkt. De heer Charton stelt voor do veroordeelde mis dadigers te dooden door hun Pruisisch zuur in te geven, of hen door kunstmatigen bliksem te tref fen. Volgens dr. Barthelot veroorzaakt eeu sterke electrische onllading eon pijnloozen dood. De Senaat heeft een commissie van onderzoek benoemd. Of men deze proefnemingen zal nemen op veroordeeldon wordt niet medegedeeld. Elk onderzoek is trou wens lastig, daar men de meeningen niet ver- nemeu kan van de lijders die door ophanging, ont hoofding, vergiftiging of kunst-bliksem gedood zijn. Zulk een vergelijkend examen zou enkel door spi ritisten kunnen worden afgenomen, die dus nutii- ger bezig zouden zijn, dan door tafelpoot en kamer- gymnnstie te laten doen en Shakespeare onzin te lateu spreken. Een gevaarlijken spoorwegrit deed onlangs de baanwachter van bet station BarmenRittershau- sen. Hij zag, na het sluiten van zijn slagboom, iemand het spoor oversteken. Hij sDelde naar den man toe om hem terug te duwen, maar de aanko mende trein overviel hem en zijn kleederen raak ten vast aan de locomotief. Hij greep echter met tegenwoordigheid van geest een der buffers en klemde zich daaraan vast! Zoo werd hij met blik semsnelheid meegesleept tot aan het station, waar hij levend en nagenoeg ongedeerd aankwam. De zolen zijner laarzen waren echter verdwenen en zijn kleederen waren hem grootendeels van het lijf gescheurd. De man, dien de baanwachter had willen red den was nog intijds teruggeweken en kwam met den schrik vrij. Keizer Wilhelm hoeft aan het Dantziger comité tot ondersteuning van de door de overstroomingen in Pruisen dit. jaar geteisterde streken 3000 mark toegezonden. Een »roover«, die zich in het Nerodal bij Wies- baden in deu laatston tijd ophield en met de re volver in do hand vreemdelingen aanhield en hun geld afperste, is in handen der politie gevallen. Twee 9-jarige knapen, die in de vorige week herhaaldelijk brand stichtten in de hooibergen van het landgoed des heeren Von Alten-Linden, afge vaardigde in den Duitschen rijksdag voor Hanover, zijn in hechtenis genomen. In Oost-Friesland gebruikt men de heide, welke dit jaar al bijzonder voordeelig staat, niet enkel om bezems te maken, maar ook verzamelt men ze en perst ze tot pakken van 50 KG. of minder, waarna ze aan bakkers enz. tot brandstof gezonden worden. Het moet een goedkoope brandstof zijn, die weinig plaatsruimte inneemt. De 87-jarige Duitsche Keizer, die vóór weinig dagen van Gastein uit een tochtje naar Röckstein maakte, heeft daar deelgenomen aan het kegelspel, welke uitspanning op zoo hoogen leeftijd zeker niet alledaagsch is, »al zou het ook Z. M. behaagd hebben een poedel te werpeu,« doet de »K(5ln. Volksztg.« opmerken. Te Krems in (Oostenrijk), zou iemand wegens moord worden opgehangen. Hij bood hevigen te genstand tegen den beul en zijn helper en do wor steling onder de galg duurde vijf miuuten. Ein delijk werd hij overmeesterd, maar nu slaagde hij er in den strop tusschen zijn tanden te vatten. Ten slotte werd hem die om den hals geslagen en een oogenblik later was het vonnis voltrokken. Bij het Zwitsersche dorp Eschlikon is onlangs de bliksem geslagen in een rijdenden spoortrein. De reizigers kregen een schok, maar de trein on dervond geen belemmering. Later bemerkte men echter dat de lantarens en eenig ijzerwerk van de locomotief zeer verbogen waren. Een jonge Engelsche dame, die buitengewoon goed zwemt, heeft het plan opgevat in de 2do week van Augustus het kanaal van Dover naar Calais over te zwemmen. Romero Robledo, Spaansch Minister van Binnenl. Zaken, vond, toen hij in zijn woning te Madrid kwam, daar een dief, die door een raam was bin nengekomen. Robledo nam een stoel on viel daar mede op den dief aan, die door het balcon op straat sprong en een been brak. Drie medeplichtigen wachtten hem opallen werden gearresteerd. Te Rome drong een dief met een valschen sleutel hot huis binnen van eon Amerikaausche dame; hij was verkleed als vrouw en slaagde er bijna in met zijn buit te ontkomen, maar de portier kreeg vermoe den, riep een agent van politie en deze kwam juist toen de dief de woning wilde verlaten. Op het zien van den agent zette hij het op een loopen, waarbij hij zijn hoed en kapsel verloor. Ten slotte werd hij gopaktmen vond geld en juweelon bij hem. De Turksche roovers maken het hoe langer hoe bonter. In een der drukste staten van Galata (de grootste voorstad van Constautinopel) is een lid van het Russische gezantschap midden op den dag door een vijftal mannen aangevallen, op den grond geworpen en van eeu portefeuille met ruim f 16,300 in bankpapier beroofd. Van de dieven, die zich on- middelijk uit de voeten maakten, is nog geen spoor gevonden. Een hevige brand brak uit te Marash, een stad in Klein-Azië. 1000 winkels, 200 huizen, 4 hotels, 3 moskeeën en het raadhuis worden geheel vernield. Bij den ministerraad van Brazilië is tbans in onderzoek een ontwerp van wet tot wijziging der wet betreffende de slavernij. Ingevolge de bepalin gen van dit ontwerp zullen alle slaven, die den ouderdom van meer dan zestig jaren bereikt hebben, vrij zijn, nieuwe slavenregisters aangelegd en de slavenarbeid, geëvenredigd naar sekse, ouderdom en lichaamskrachten, opnieuw geregeld worden. Men hoopt door middel van deze wet de slavernij geheel te kunnen doen verdwijnen in een tijdvak van tien jaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2