EEME PIANO. M. J. Rooijakkers, Gebroeders YAH HOUTEN "burgerlijke stand. land- en tuinbouw. advertentien. PETROLEUM, GEDISTELLEERD, in ie 40 morgen te leeuwen. HaverGarstErwtenBoonen LANGENDIJK, GORINCHEM, zal gehouden worden. Gemengd Nieuws. fatsoenlijke Dienstbode. Te koop voor Twintig Gulden, GROSSIERDERIJ IN Koloniale Waren, TABAKSIGAREN, Gecondenseerde Melk, Geie Pepermunt en Drops, MAÏS en YOEDEIIMEEL. wijksche Poort, 86,80 aren van meening is, dat de tegenwoordige epidemie in de aangetaste plaatsen waarschijnlijk spoedig j uitsterven zal. Het //Vad.* ontving van het departement van buitenlandsche zaken eenige stukken betreffende de „Nisero-zaak," bevattende de correspondentie met den Engelschen gezant, over de bewoordingen der gelijkluidende instructie, die aan de Nederl. autoriteiten in Atjeh en aan den Engelschen con sul te Oleh-leh zal gezonden worden. Hoofdzake lijk betreft die de door Engeland voorgestelde uitdrukking dat „de vrijheid van handel" in de havens van Tenotn zal gehandhaafd worden. Te recht maakte onze regeering bezwaar tegen die dubbelzinnige uitdrukking en wenschte duidelijk te doen uitkomen dat slechts weder openen der havens voor den handel" in hare bedoeling ligt. O O Ten slotte zijn de beide regeeringen het hierover eens geworden en den 25 Juli heeft de Nederl. regeering de door Engeland gewijzigde instructie goedgekeurd, welke thans luidt: lo. Vereenigden eisch te richten tot den radjah, om de gevangenen op een bepaalden dag vrij te laten. 2o. Indien de radjah den eisch toegeeft en zich onderwerpt aan de Nederl. regeering, zal deze re geering de blokkade van zijne havens opheffen, die weder voor den handel zullen geopend worden, tenzij hij wederom in rebellie komt. De Nederl. regeering zal ook voor de bevrijding van de ge vangenen aan den persoon, die hen bevrijdt, de vroeger aangeboden som van f 100,000 betalen. 3o. Indien de radjah weigert, zullen Britsche en Nederlandsche strijdmachten zich terstond ver eenigen om hem en zijn volk te tuchtigen. Naar de „Dordlsche Ct." verneemt, zullen in het begin van Augustus eenige Engelsche hoofd officieren ons land bezoeken, ten einde eenige ves tingwerken in oogenschouw te nemen. Als men nu maar niet al te gastvrij is en de vreemde officieren te veel laat zien. Het is toch volstrekt niet noodig bijv. dat wij vreemde offi cieren geheel op de hoogte stellen van de forten onzer verdedigingslinie. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft de Minister van Oorlog eenigen tijd geleden aan Pruisische officieren vergunning ge geven alle forten van onze Hollandsche verdedi gingslinie nauwkeurig te bezichtigen. Dergelijke vergunning, die naar men zegt tegen het ad vies van de militaire autoriteiten, welke meer spe ciaal met het toezicht op de forten belast zijn, gegeven is, achten wij in strijd met 's lands be lang. Ook de Eransche en Duifsche militaire au toriteiten zijn niet zóó gastvrij, dat zij alles aan gasten laten kijken. De rijkspolitie zal in nieuw model uniform wor den gekleed, naar het model der Pruissische gen darmes. De kleedingstukken zijn bereids uit de strafgevangenis te Leiden, alwaar ze vervaardigd werden, aangekomen, en bestaan in lange jas met blinkende knoopen, zonder kwasten. De verschil lende graden worden door rechte mouwstrepen aangeduid. De korte jas vervalt. De helm blijft behouden, doch klein-uniformpetten worden ver vangen door die van Duitsch model. De hoofdprijs in de Ilaarleinsche paarden-ver- loting, een landauer met twee paarden, is ten deel gevallen aan een beurtschipper aldaar. 't Is te wenschen dat de man aan zijn eerste vervoermid del getrouw blijft. Zondag jl. heeft menig jongmeisjeshart te Pur- merend sneller geklopt bij het gezicht een er heldhaftige schare krijgers, die dat landstadje hadden uitgekozen voor het h ouden van een optocht gevolgd door een broederlijken maaltijd. Aldus zou de aanhef van ons bericht hebben moeten luiden, indien deze feestelijkheden één vijftig jaartjes vroeger waren voorgevallen. Thans had de jeugdige opgewondenheid plaats gemaakt voor stillen eerbied. Er is iets aandoenlijks in 't aanschouwen van zulk eeu optocht. Waar is de tijd, toen die mannen, in de fleur en de kracht van hun leven, zich losrukten uit de armen van vrouw of bruid, oin hun leven te wagen voor den heiligen geboortegrond Zij waren eens jong en hoopvol als wij, nu staan ze aan den rand van het graf. Welaan, zij kunnen terugzien op een levens tijdperk waarin Neerlands zonen met de daad hebben bewezen dat vaderlandsliefde geen holle klank is. Hoeden af, jongensEn als de nood weer aan den man mocht komen, dan het kloeke voorbeeld gevolgd van die Metalen Kruisridders die hit ons eene eer is geweest in ons midden te zien (P. Ct.) Bij de firma Wed. Kirckman Co., in de Kalversfraat te Amsterdam, trekt dezer dagen een groote ijzeren offerkist de aandacht, bestemd voor een Birmaansche pagode. Dit spaarpotje zal op de plaats van bestemming in de open lucht ver blijven. Maar groot gevaar bestaat niet zoo zeer, dat een zakkenroller er mee op den loop zal gaan. Het gevaarte weegt 1500 KG. De offerpenningen worden in de leeuwenmuilen gestort, waarmee het deksel is versierd. YV anneer die kist gevuld is, zal zelfs een Hollandsch aannemer niet bang be hoeven te zijn om den bouw der pagode op zich te nemen. De aanslag van oesterzaad op de oesterbanken te lerseke is over het algemeen zeer bevredigend, gelijk dan ook verwacht werd. Vooral de eerst- gelegde pannen zijn door het heerlijke, warme stille weer, dat er toen was, op sommige plaatsen zeer rijk aangeslagener zijn er bij met 150 broedjes. De later, na of kort voor de verandering van het weder gelegde, zijn minder goed, terwijl de aanslag op sommige plaatsen, waar men dit niet verwacht had, is tegengevallen. Heden (1 Aug.) gaat. de beurs weer open. Het lijk van den 30jarigen Monfroov, te Go- rinchem woonachtig, bootsman der stoomboot „Merwede II", die eenige dagen geleden nabij Eeijenoord in de Maas viel en verdronk, is Zater dag aldaar gevonden. Gelukkig voor de achtergebleven weduwe be hoorde hij bij het personeel der hh. Pop Smit Co die hunne bemanning hebben verzekerd in de „Ie Nederl. Verzekering-maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken" te 'sHage, zoodat haar gedurende 2 jaren van wege de maatschappij een ruim weekgeld wordt uitgekeerd, zoodat zij dadelijk in hare behoefte kan blijven voorzien. Evenzoo komt deze maatschappij de weduwe en kinderen van den werkman R. de Jongh, die eenige dagen geleden overleed, zeer ten goede. Dadelijk na het ongeluk werd der weduwe 1000 gulden uitgekeerd, voor welk bedrag hij door de firma bij wien hij werkzaam was, tegen eene kleine jaarlijksche bijdrage was ingeschreven. Waar zulke feiten spreken is verdere aanbeveling niet uoodig. Uit Vreesland meldt men Wij hebben in onze gemeente een ernstig geval van cholerine gehad, doch gelukkig niet met een doodelijken afloop; de patiënt is herstellende. In de naburige gemeente Nigtevecht deden zich in één huisgezin 5 gevallen voor, nog al van hevigen aard. Volgens den geneesheer waren deze gevallen grootendeels te wijten aan 't gebruik van water uit. eene sloot, waarin riolen uitliepen. Spoedig zijn daarop door de bevoegde autoriteiten doel treffende maatregelen genomen tot wegneming van de smetstof. De jongeling en het meisje, die sedert Zater dag, den laatsten kermisdag, te Utrecht vermist werden, zijn in den Singel nabij de Nieuwe brug opgevischt. Toen de jongeling boven water werd gehaald, was het meisje nog aan hem vastgehecht, doch voor men haar grijpen kon, was haar lijk reeds weder in de diepte verdwenen. Een uur later werd ook dat opgevischt. Op de aanvrage om in den Eierlandschen pol der op Tessel een dynamiet-fabriek te mogen op richten, is afwijzend beschikt. De „Winterswijksche Courant" bevat eene klacht van iemand die weder het slachtoffer ge worden is van diefstal gedurende een spoorweg- reis. Per trein WinterswijkZutfen van daar vertrokken, miste de schrijver bij aankomst ter bestemming uit een goed gesloten reiskoffer al lerlei artikelen, met zooveel onbeschaamdheid ontvreemd, dat men o. a. van den inhoud van een kistje sigaren juist de helft had tot zich genomen. Ook het slot eener eveneens gesloten toiletdoos had men zonder omslag opengebroken. Van het geval is aan het bestuur der IT oil IJz. Spoorwegmaatschappij kennis gegeven. Daar intusschen diefstallen van dien aard langs de spoorwegen in dit gedeelte van ons vaderland volstrekt niets nieuws zijn, achten wij het ter waarschuwing voor reizigers nuttig, dat aan de zaak zooveel mogelijk openbaarheid worde gegeven. Te Breda heeft zich een vrouw verdronken Hui selijke oneenigheden moeten haar tot dat besluit heb ben gebracht. Te Steenbergen is een schipper over boord gevallen en verdronken. Een 70- jarige dame, die te Middelburg bij een harer familieleden logeerde, had het ongeluk van de trap te vallen en den nek te breken. Een 17-jarig meisje is in den Amstel te Amsterdam te water geraakt en verdronken. vele jaren niet znlb een goed gewas van suiker bieten gehad te hebben. De tarwe is voor een groot gedeelte door de muizen vernield. Wat er overbleef is goed het stroo is lang, de korrel groot. De langdurige droogte vertraagde den groei der aardappelen. Na den regen herleefden ze en maak ten nieuwe scheuten. Daardoor werden ze slechter van smaak. De vraag voor Holland is dientenge volge minder dan andere jaren. De prijs is 1.75 de Hectoliter. In Overjsel worden de appelen, peren en prui men door schippers nit Holland, Friesland en Gro ningen tegen hooge prijzen opgekocht; voor appe len eu peren besteden zij 4 a 5 per mud. t Almkerk, van 22 tot 30 Juli. Geboren: Bastiaan, z. v. A. v. Rjjswijk en J. E. v. Dalen; Cornelia, d. v. J. Teuling en N. Uit hoven. Overleden: M. Schouten, 54j. echtg. v. J. Kant. KERKNIEUWS. naar Oude- en Nieuwe-Wetering, J. Bolkenstein te Gerkesklooster naar Wissekerke, bij Goes, N. Jolles, caud.naar Yuurscbe, G. Ringnalda te Oldebroek. voor Rijswijk en Giesen, door M. J. Bonman Hz. te Leerbroek en Middelkoop voor Midwolda c. a., door N. H. Kuiper te Krewerd voor Woubrugge, door J. Kok te Wijk voor Otterloo (gem. Eedej, door J. H. Guldenarm te Nijland (Friesland)voor Nootdorp, door C. L. van Rijn te Gendringen voor Aarlanderveen, door D. M. Boonstra te Wauswerd. naar Putten, de cand. G. J. Wejenburg te Kam pen naar Vroomshoop, de cand. J. van Hooringen te Dedemsvaart. Rüomsch-Katholieke Kerk De Paus heeft den hoor G. van Meijel, secretaris van het bisdom Roermond, benoemd tot kanunnik van het kapittel dor kathedraal aldaar. f UITWIJK. De algemeene synode voor de Herv. kerk in Nederland heeft goedgunstig beschikt op een adres van het bestuur der Herv. gemeente van Uitwijk eu Waardhuizen, om voor de restauratie der predikantswoning eene subsidie vau 2700 toe te staan. t VEEN, 31 Juli. Naar wij vernomen heeft een onzer fruitkoopers (A. Scheurwater) deze week de som van veertien gulden besteed voor een mud peren, dat door hem reeds io geplukt en met voor deel verhandeld. De landbouwers in do Tielerwaard verklaren in l Een gelukkig vader. Den heer P. te Breda gewerd in de afgeloopen week 1°. het bericht dat zijn zoon to Soerabaia van 2u tot ln luitenant was bevorderd; 2°. de mededoeling dat eeu andero zoon, aldaar bij de staatsspoorwegen werkzaam, was ver hoogd in zijne betrekking; 3°. de tjjding dat een derde zoon als kaffet bij do K. M. A. van het le tot het 2e studiejaar was overgegaan, en 4°. dc kennisgeving dat zijn vierde zoon als kadet tot laatstgenoemde inrichting was toegelaten. Volksrecbtspraak. Het »D. v. N.doet het volgende verhaal uit 's Gravenmoer (Noord-Brabant) Een daar wonend schoenmaker mishaudeldo soms zijn vrouw; ook nu weder had hij haar geslagen en de avond van Dinsdag was bestemd om hem de door de volksuitspraak toegedachte straf te doen ondergaan. Toen do duisternis was ingevallen, do straat lantaarns zijn in dezen tijd des jaars nog opge borgen, beeft zich een volkshoop verzameld voor de woning van onzen schoenmaker, waaronder niot weinig vrouwen. Een ploeg is gevonden en sterke riemen zijn aanwezig om »den slechten mensch« er voor te spannen. Zijn vonnis toch luidde dat hij door vrouwen geleid en voortgedreven een stuk land moest om ploegen. Zweepen had men gehaald om hare aan wijzingen kracht bij te zetten en zoo uoodig, dan waren er mannenhanden bereid om te helpen. De man scheen evenwel gewaarschuwd; hj had de deur zijner woning gebarricadeerd en rumoer noch getier vermochten al evenmin hem die te doen opeuen als geklop en gebons, scheldwoorden en bedreigingen. Do burgemeester maakte ten slotte een einde aan hot opstootje, hij meende dat zulk een rechtspraak goed was 1000 jaar geloden, maar niet meer te huis behoorde in de 19e eeuw. De »N. R. Ct.« bevat de volgende advertentie: Komt, ziet en riekt!!! Uitnoodigiug tot bezich tiging eener zeldzaam schoone verzameling stirik- slooteu, eonig in haar soort, in vollo glorie geüxpo- seord in den »Zwaanshals« bij Rotterdam. Zon- eu feestdagen niet uitgezonderd. Bezoekers worden attont gemaakt dat een bus geplaatst is ten voor- deelo van de aanstaande choleral jders dezer geurige wijk. Gemeenteraadsleden met hun dames worden vooral dringend nitgenoodigd. De belanghebbende Cholera-candidaten.* Een Amerikaanscbe courant schreef een premie nit, voor de beste beantwoording van de vraag: Waarom stierf Job in armoede? Verschillende ant woorden kwamen in. maar het blad oordeelde dat dit het beste was: »omdat hij nooit adverteerde. »Marretje!« zegt mevrouw tot haro nieuwe Tvvent.sche dienstmaagd »wil je eens vragen of de jongeheeren aan tafel komenBereidwillig spoedt Marreljo zich naar den trap, om aan dou voet daarvan met krachtige stem te roepen Jon gens, vrötnU en daarom kreeg hij berouw over zijn overijlde handelwijze. Een rjjke vriend, wien hij zijn nood klaagde, hielp hem echter uit de verlegenheid. Volgens zijn raad noodigde Buot zijn dochters en schoonzoons op een schitterenden feestmaaltijd, doch nauwelijks zat men aan tafel of er kwam een boodschap van den vriend of de heer Buot hem niet even aan 50,000 pond sterling kou helpen, daar hij een wissel had gekregen, dien hij op 't oogenblik niet kon betalen. Met alle genoegen antwoordt Buot den bode. »Zoo uoodig kan uw heer wel tweemaal zooveel krijgen.En terwijl hj dit zegt, baalt hj nit een ander vertrek bet geld, dat zjn vriend hem den vorigen dag tot dit doel had geleend en overhandigt het den bode. Drommels dachten de hardvochtige dochters eu schoonzoon papa sch jut nog een aardig duitje te hebben overgehouden.* Eu sinds dien dag ver anderden zj geheel en ontvingen den ouden man weer met de gewone harteljkheid. Eindeljk, toen de vader stierf, openden de begeerige erfgenamen de groote kast, waaruit het geld was te voorsch jn gekomen. Doch hoe groot was hun teleurstelling, toen zj daarin niets vonden dan een briefje met de woorden: Een verstandig vader moet, zoolang hj leeft, zjn vermogen nimmer nit handen geven. Getrouwd: A. H. DE BEKKER, van Empel, P. A. BÜIJS, die tevens hunnen dank botnigon voor de vele bewjzen van belangstelling, bj gelegenheid van hun hnweljk ondervonden. Wordt gevraagd tegen 1 Aug. a.s. eene Adres in persoon bij den Boekh. J. A. VIS SER, Langendijk, Gorinchem. wegens gebrek aan plaats, Te bevragen bij den uitgever van dit blad. De ondergeteekende, bj beschikking der Arron- dissements-Rezhlbank to 's-H er togen bosc h be noemd tot voorloopigen bewindvoerder over zjnen vader AUGUSTINUS DE MANDT te Aalburg, verzoekt de sckuldeisehers van genoemden AUGUS- TINUS DE MANDT hunne pretention in Ie zen den bj den Notaris P. II. VAN BAASBANK te H o u s (1 o n. Aalburg, 24 Juli 1884. JAN DE MANDT. De Notaris VERBER- N E te Duss e n zai le Meeuwen bij Dirk Bonis, op Woensdagen 6 en 20 Augustus 1884, telken dage voormidd tgs 10 URÖ, in het openbaar lubben de eer te berichten dat gedurende de maand Augustus 't Waren oud strijders, ridders van het Metalen Kruis, die uit de hoofdstad nog eens een uit stapje kwamen doen naar over 't IJ. De jongste van die weinige overgeblevenen uit de dagen van '30 telde zeventig jaren, de oudste meer dan 90. Zij waren vergezeld van echtgenooten en familieleden. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen.- Bedankt Chr. Geref. Gemeente. Beroepen Ir de vorige eeuw leefde te Parijs een rijk koop man, Bnot genaamd, die nit liefde voor zijne, beide dochters zoo dwaas was om bij haar huwelijk zijn geheele vermogen onder haar te venleelon, onder voorwaarde dat hj den eonoti dag bij do eeue en deu volgenden dag bij do audore zou mogen eten. Eeu tjd lang ging het goed, maar weldra merkte de onde man dat men hem liever kwijt wilde zijn en Herpt, 29 Juli 1884. Dienstbode. mi e BOUWLAND de groote Najurs-Opniiiig

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3