N i/De Lin GORINCHEM. Kinder-Pap-Beschuit, Magazijn ter volledige leubileering. Firma G. J. SCHEEFHALS, BEH ANGSELP A PIEREN. HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Heffen van der Weegen, in alle stijlen Singer systeem Naaimachinen, HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. H. J. SUYVER, FABRIEK. van Stoomketels en Werktuigen. l^n»» m m w Ü4 Wolfshoek 3, Rotterdam, prima Duitsclie Portland Cement Wan clgedier te. MULLER JISKOOT. STOOM T ABA KSF A BRIEK 9 MA URITSREIS, Groote Markt B 21, 's-Boscli, 1) RAN DYE RZEKE RING O fcö s Sq Leveren prima Gerste-, Prin- cesse- eu N icuwG orcumseh Bier Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij 1 GULDEN. Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. Veen bij Hsusien. Stoombierbrouwerij JAN VAN ARKEL. Hoogensteenweg, B 41 'stlertogenbosch, Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALE Keelpijn, Bronchitis, Yerk oudheid en Hoest. IJzer- en Metaalgieterij. Hollandsche Tuin en Zeepaard, Bickerstraat, Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2e klasse, L. Veerman te Heusden. Maasstroom I en II. GorinchemHeusden. zomerdienst, gevestigd te 's-HERTOGENBOSCH. vaste PREMIE N. Directeur: Jhr. 1'. J. van der Does de Willebois. Agente» in het Land van Heusdeu en Altena. de Langstraat en de Bom meier waard, Ammer zoden F. Oost weegel. EetlienM. A. Boll. Correspondent te Dussen Aut. v. Honsewijk. Gorin- chem C. J. Loeven. Geertmhlenberg A. W. de Rooij. HeusdenW. Posthumus en G. H. Malingré. KaatsheuvelP. van Dort mond Gz. Nieuwkuijk J. Snijders. Sprang: J. Dorrenboom. Sleeuwijk L. J. W. Struik. Vlijmen: A. van den Tillaart Jr. WoudrichemR. Roomer. Waalwijk: A. J. M. Yerbunt van Overbeek. Waspik: J. Vermeulen. Zult-Bommel: J. F. M. van Boeckel. Si 3C Si So jo So Q* O op fast, tegen coucarrcerendt) prijzenalsook gebot teld bij minstens 10 flesschen, vrij aan huis, in de stad. GERSTEBIER per flesch 0,10. PRINCESSEBIER per flesch f 0,12. NIEUW GORCUMSCH BIER per flesch ƒ0,15. Ook bij halve flesschen verkrijgbaar. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDERMANS te Gorincliem. Dit meer en moer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heercn Doctoren aanbevolen, terwjjl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt, van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst eu worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poloermans, Gorincliem. Iloolïl-dépdt voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat,. Boven-HardinxveldH. Maas. GiesendamP. Boelhouwer. Oplaag 315,000het, meest versprei de van alle Modetijdschrift, en, in veertien talen verschijnende. De Duzar, Geïllustreerd Tijd schrift voor M odes eu Handwerken. M aan - delijks twee nummers. Prijs per kwartaal ƒ1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met, toilet en hand werken, 2000 gravures met beschrijving van kleding stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en joüge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- eu tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ODgeveer 200 snijpa- troneu van allerlei kleedingstukken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr. Belinfante, den Haagna ont vangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patrouen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 gekuipte patronen. Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. van Plannen en uitvoerige toeken ingeti o p aanvrage verkrijgbaar V3SEL-VERBETER.DE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. Mfinchen 1854. Kaiscrslautern I860. Metz 18G1. Loudon 1802. Kaiscrslautern 1872. Weenen 1873. Arnhem 1879. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, eu zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing vau Jicht,, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geone mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissemeut, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. Eu worden verkocht in Potten en Doozen van Is U/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s eu ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indion bet adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 1883 bokroond met Ee re-Diploma. (Hoogste onderscheiding). »r Af? -v -o IvV '■'s »v -f V - "i*. LEVEREN ONDER GARANTIE TEGEN (JONCURREERENDE PRIJZEN. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internalionale N aaimachin en-Wedstrijd Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht, en veel minder gedruisch makend dan de zoogeu. Ainerikaanselie Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Z e J 1 ga ren win der enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines betor voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Geheel nieuwe vinding. Koninklijk Geoctroijeerd. Alleen deze vinding vernietigt al het WAND GEDIERTE, beschadigt niets en geeft geen reuk, met 6 jaar schriftelijke Garantie; dagelijks door geheel Nederland te ontbieden, ieder wacht zich voor nabootsing en bedrog. AdresB. DAVIDSON Co Bagijnestraat No. 10, Rotterdam. De eerste trekking van de eerste klasse der 310de STAATS-LOTERIJ vangt aan op 4 Augustus e. k. Finale uitroeiing van Wandgedierte zonder reuk of iets ie beschadigen, met zes jaar schriftelijke garantie en de stiptste geheimhouding. Adres: M. VAN DER HEIM, Lekkerkerk. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter iuzago. Inspectie gratis. jy Radikale genezing desver- |J l/itflTim kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van brouken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. O p Werk d a g e a uitgenomen Bossche markten. Van Heusden, 's morg. 4.'s morg. 7.15, nam. 1 ure. t> \s Bosch, 's morg. 9.15, 's nm. 2, 'sav. 6.15 Op Bossche markten. Op Bossche markten. Van Veen naar 's Bosch 'smorg 4. Van 's Bosch naar Veen 'snam. 1. Stoomboot „Stad Heusden. Dienst van nf 31 Maart 1884. Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 1.30 Waalwijk 2.— 2.30 Heusden 4.— 5.15 Veen 5.15 6. Woudrichem 6.30 6.30 Gorinchem 7.— 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 8.— Dordrecht 8.30 8.30 Te Rotterdam 9.45 9.45 Van Rotterdam 'snam. 1.30 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 30 2.30 Te Gorinchem 4.30 3.30 Van 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 6.— 5.— Heusden 6.45 5.45 Waalwijk 8.45 7.45 Kaatsheuvel 9.30 8.30 Hoewel de uren van vertrek op de tnsschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. c.a. 2.30, 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 4.30. (In corresp. 4.30, 6.30, 10 u. en nam. 3.00 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen:, voormiddag 5.30 en urn. 12.30 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, eu nam. 3.00 6.30 naur Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 n. Overige dagen: voorm. 9 nam. 2.30 7.00 (na aankomst der boot van 6, 10.15 eu nam. 3.30 uit Rotterdam.) De eerste dienst van Hensden (behalve Zondag eu Maandag) zal van af 15 Juni ten 4.30 plaats hebben in correspondentie op de boot uit Goriu- chem naar Rotterdam ten 6.30 des Zondags ten 8 uur. De dienst des Zondags ten 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem zal in de maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben. MAATSCHAPPIJ VAM voor het Koningrijk der Nederlanden. HANDELSMERK. AmsterdamJ. Loopik, Prinsegracht,, IJeusden, W. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. LeerdamJ Róuwert,, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Larnbach. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have. Volledige Ameublementen -Hf. - VA vy y. c K1DTE VAN SANDIJK, te Arnhem 1879. Heusden, 'smorg. 4.'smorg. 6.30, 'snam. 3.30. f 's Bosch, 'smid. 12, nm. 1, nm. 6.15 Extra dienst, alle werkdagen. Van Veen naar 's Bosch 's midd. 4 ure. 1.—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4