BUITENLAND. BINNEN LAND. Koningin Victoria kan niet klagen dat het haar aan aardsche middelen ontbreekt. Het landgoed Osborne is nu minstens vijfmaal zoo veel waard als toen het, veertig jaar geleden, door de Koningin en Prins Albert gekocht werd. De be zittingen der Koningin in Balmoral hebben een uitge strektheid van meer dan 30,000 morgen. Claremont werd haar in 1806 tot levenslang gebruik geschonken maar voor drie jaar heeft zij het voor 78,000 p. st. aangekocht, terwijl de waarde op 150,000 p. st. ge steld wordt. Ook in Koburg heeft zij eigendommen en de Prinses van Hohenlohe (hare stiefzuster) ver maakte haar de villa Hohenlohe, te Baden, een van de aanzienlijksten dier streek. Wat haar persoonlijk ver mogen betreft, werd haar door den heer Nield ruim 500,000 p. st. vermaakt en het door den Prins-ge maal nagelaten bedrag kan op ongeveer 600,000 p. st. gesteld worden, ofschoon de bepalingen van zijn testa ment streng geheim zijn gehouden. De Koningin moet ook een reusachtige som van haar civiele lijst bespaard hebben. Sedert den dood van Prins Albert, is het algemeen beheer over de zaken der Koningin aan lord Sydney opgedragen. Te Parijs zijn in den laatsten tijd vloeren van glas veel in gebruik gekomen. In sommige winkels en nieuwe kantoren bestaat de geheele vloer en grondver- dieping uit glas, waardoor de kelders verlicht en tot het bewaren van goederen, papieren van waarde en zelfs voor werkplaats gebruikt kunnen worden. Volgens een bericht aan de «Figaro» zou Moltke aan een hersenverlamming lijden hij kan haast niet loopen en als hij eet, moet een bediende hem den mond afvegen. Door de Duitsche afschaffersvereeniging wordt nu met nadruk gewaarschuwd tegen het gebruik van bedwelmende dranken tegen de cholera, dat zooals men weet van andere zijde als een uitstekend mid del werd aanbevolen, maar volgens haar uiterst ge vaarlijk is, daar het gebruik van sterken drank het gevaar voor cholera vermeerdert en het grootste aan tal der slachtoffers van deze ziekte bestond uit mon- schen, die gewoon waren aan drankgebruik. Droogte of vocht om de ziektekiem onschadelijk te maken de bacillen-oorzaak of gevolg van de ziekte sterke drank geneesmiddel of nadeelig Koch, Pasteur, Bert het geldt hier ook al: «Wat ons de wijzen als waarheid verkonden, straks komt een wijzer die 't wegredeneert.En 't is voor de leeken om meer en meer in de war te raken. Te Moskou heeft zich eene vrouw van een aan zienlijk koopman door verbranding van het leven be roofd. Des morgens om half negen ging zij als ge woonlijk, toen haar man zijne zaken was gaan doen, naar haar kamer, ontkleedde zich, wreef zich met pe troleum in en stak zich in brand. Men verdiept zich in gissingen, wat de reden van deze wanhopige daad kan zijn. Zij was 11 jaren gelukkig gehuwd ge weest en in 't bezit van 4 kinderen. Het dorp Villarlarin, in Savoye, is door het inslaan van den bliksem nagenoeg geheel afgebrand. Acht en vijftig huizen zijn vernieldalleen de kerk, de pastorie en acht huizen bleven gespaard. De ongelukkige in woners, wier oogst juist binnen was, zijn van alles beroofd. Ook in het Fransche dorp Saint Privaat, bij Tulle, is groote schade aangericht door een brand die 44 huizen in de asch legde. Bij deze ramp waren ook menschenlevens te betreuren. Drie kinderen en een vrouw kwamen in de vlammen om. indien ik mij niet wilde verraden. Sedert dien tijd ben ik hartvochtig en verbitterd gewordenik heb alle menschen gehaat en mij zeiven nog verreweg het meest. Iets restte mij nog van alles, wat ik eenmaal had bezeten mijn zoon, mijn Karei. De domme men schen meenden dat ik hem niet liefhad en hij zelf geloofde het waarschijnlijk ook, omdat ik hem zoo streng heb opgevoed. Maar zou dat mogelijk kunnen zijn? Zou men datgene niet beminnen, wat ons aan de aarde bindt? O, God weet hoe lief ik mijn zoon heb! Dat ik hem zoo streng opvoedde, geschiedde alleen met het doel om hem gelukkig te maken. Hij moest eenmaal de trots en de roem van ons ge slacht wordendit was mijn wensch. De deugden van ons voorgeslacht, doch ook deze alleen, moesten eenmaal bij hem tot volle ontwikkeling komen en al het verkeerde moest worden uitgeroeid. Omdat ik reeds vroegtijdig bij mijn zoon een groote mate van wraak gierigheid en stijfhoofdigheid ontdekte, heb ik getracht deze ondeugden met wortel en tak uit te roeien, doch het is mij niet gelukt. Hij heeft deze ondeug den van zijne vaderen geërfd, want alle Krantzen zouden liever zijn gestorven, dan het hoofd te buigen. Uw aanblik kon ik niet verdragen, Hansa. Als gij mij met uwe groote ernstige oogen aanzaagt, was het mij net alsof ik in de brekende oogen uws vaders staarde. Thans weet gij alles, meisje, en kunt nu vrij en onbevangen oordeelen. Ik heb uw vader van het leven beroofd, maar hij heeft mij nog oneindig meer ont roofd, want een vreugdeloos en eenzaam leven is het ellendigste lot dat den mensch kan treffen. Spreek vrij de zwaarste vervloeking over mij uit, indien gij dit kunt doen ik buig mijn grijs hoofd ter neder, want ik heb niets te verliezen. Daar ligt mijn zoon Karei. Ook hij heeft zich van mij gekeerd. Als hij mij verlaten en u volgen kan, sta ik geheel alleen op de wereld!» Slot volgt. Te New-York is een hotel gebouwd, dat den vorm heeft van een olifant. Het is 122 voet hoog, 180 voet lang en staat op een plat van 350 vierk. voet. IJzer en hout, met tin overdekt, zijn de materialen. In eiken poot van den olifant is een trap, ook in den snuit is een trap. Men zegt, dat er in het hotel plaats is voor 6000 gasten. Aangaande het verongelukken van het stoomschip «Amsterdam,» op Sable Island, zijn nog de volgende bijzonderheden per mail uit Halifax ontvangen: Op 19 Juli vertrok gemeld stoomschip van Amster dam naar New-York met 12 kajuits-en 212 tusschen- dekspassagiers, benevens een lading stukgoed, bestaande uit haring, tabak, rijst, enz. Ten gevolge van mistig weder was het onmogelijk om waarnemingen te kun nen doen, waardoor het schip vijf-en-dertig mijlen uit den gewonen koers geraakte en op 30 Juli des avonds, omstreeks tien uur, plotseling aan den grond liep; men meende toen op een ijsberg te hebben gestooten. De schok was niet hevig, maar had toch ten gevolge dat alle passagiers aan dek kwamen. Er woei slechts een lichte koelte en ofschoon de zee over het schip heensloeg, werd voor geen onmiddellijk gevaar ge vreesd. De gezagvoerder gaf aan de equipage bevel de lading overboord te werpen, waarbij menig passa gier de behulpzame hand bood. Den volgenden dag werden pogingen in het werk gesteld om het schip vlot te krijgen, maar deze moch ten niet baten, en in den namiddag van denzelfden dag werd een der booten uitgezet, waarin zich 35 der opvarenden begaven, onder bevel van een officier, koersende naar de kust. Andere booten werden onmid dellijk daarna te water gelaten, totdat de «Amster dam» geheel was verlaten. De eerste boot bereikte gelukkig de kust, na een moeilijken en gevaarvollen tocht van vijf uur, daar de zee zeer hol stond. De tweede boot, welke reeds dicht bij land was, trachtte een aanvaring te voorkomen met een in de nabijheid zijnde boot, maar kreeg een zware zee over, waardoor ze vol water liep en al de zich daarin bevindende personen te water geraakten. Aan sommigen gelukte het in een uitgeputten toestand de kust te bereiken, terwijl anderen door de in de na bijheid zijnde boot werden gered. (Hbl.) In Zuid-Afrika is een buitengewoon groote diamant van 457 karaat gevonden en aan Londensche koop lieden verkocht. De kleur is zeer schoon en evenaart die der Indische diamanten. Geslepen zal hij ten minste 220 karaat wegen, zoodat hij grooter is dan de thans bestaande. HEUSDEN, 21 Aug. "t Gisteren avond arriveerde alhier de rader stoomboot //Zalmverwachting'', een miniatuurbootje dat iT/g voet diepgang heeft. Bij den zeer lagen waterstand, tijdens de eb, zullen de passagiers en goederen hiermede van hier naar Wijk op de booten van De Beer Co. worden vervoerd. t DRONGBLEN. Hoe noodig het is werktui gen te hebben waar de werkman op vertrouwen kan, is ook nu weder gebleken. De rietdekker G. T. alhier had 1.1. Woensdag bij het afklim men van een dak, door het breken der ladder, het ongeluk zijn been te breken. t G1ESEN. Het herv. kerkbestuur heeft zich voor den tijd van een jaar geabonneerd bij de vereeniging „De vrienden der waarheid" te Am sterdam, om tegen 15 per beurt, iedere 14 dagen des Zondags in de kerk eene redevoering te erlangen van een evangelist. t WERKENDAM. Met genoegen kunnen wij vermelden dat het lot onzer kleinen in verschil lende opzichten aan goede handen is toevertrouwd. Niet meer het systeem met de plak, dat de kin deren tot den onderwijzer als de gevreesde man deed opzien en een bezoek van de leden der schoolcommissie bij velen de schrik om het hart sloeg. Integendeel is thans de onderwijzer hun besten vriend geworden en zijn de leden der schoolcommissie hun vriendelijke beschermers. Getuige deze week, toen den eenen dag 220 en den daarop volgenden 120 kinderen met roeiboo- ten naar den polder „Pauluszand" werden ver voerd, om zich daar onderling naar hartelust in de buitenlucht te verkwikken. Voor verschillende kinderspelen was mede zorg gedragen. Maakte bij de kleineren de hoofdbezigheid zakloopen uit, den volgenden dag toonden de grooteren hunne vaardigheid in mastklimmen, hardioopen, juist en verst werpen met den bal, enz. enz. Het geheel was zeer geanimeerd en werd belangrijk verhoogd door de belangstelling van den burgemeester en eenige notabelen uit deze gemeente. Aan verver- schingen was geen gebrek en de cadeautjes, ge deeltelijk als prijzen verworven, brachten de klei nen niet weinig in verrukking. Allen lof komt dan ook toe aan de bereiders en de bestuurders dezer feestviering, die nog langen tijd bij kinde ren en ouders in aangename herinnering zal voortleven. RAAMSDONKSVEER, 19 Aug. Heden mor gen had hier weer een droevig ongeval plaats. Een 16-jarig jongeling, werkzaam aan de nieuwe spoorbaan, wilde op«Seen der zandwagens springen, die door een locomotief worden voortgetrokken. Hij stapte echter mis en had het ongeluk met beide beenen onder den zwaren wagen te komen. Per draagbaar werd de jongeling naar zijne woon plaats te Raamsdonk, doch eenigen tijd later per rijtuig naar 't gasthuis te Geertruidenberg ver roerd. Men vreest dat beide beenen zullen moe ten worden geamputeerd. WAALWIJK, 20 Aug. Men is hier in de haven druk bezig met het losse* van den ijzeren bovenbouw voor de spoorwegbrug in den over laat. De afzonderlijke deelen worden op groote mallejans en met bijzonder daarvoor ingerichte toestellen naar de plaats van bestemming ver voerd. t ROTTERDAM, 21 Aug. BegravenIs er een woord dat treuriger herinneringen in ons brein oproept dan begraven En toch, ik moet u rond borstig bekennen dat ik zelden aangenamer ge stemd was dan bij de laatste begrafenis welke ik bijwoonde. Ja, was het de laatste begrafenis! Maar ik vrees voor een wederopstanding uit den doode. En zeker, de kermis, de Rotterdamsche kermis, gisteravond begraven, zal met nieuwen luister, met herhaald bazuingeschal een volgend jaar weer haar offers eischen. Offers, in allerlei vorm. Deze verliest zijn menschzijn, gene brengt een kleinood naar den lombard en een enkele slechts „een lot uit de loterij" ondergaat een verjongingskuur. De lezer begrijpt dat ik over de onderdeelen der Rotterdamsche kermis niet zal uitweidenik begraaf haar onder de zwarte inkt van deze courant. Zij ruste dan in vrede! t Uit het gisteren verschenen gemeente verslag, dat zéér lijvig is, zal ik niet veel over schrijven. De bevolking is van 162,140 tot 166,002 gestegen. Rotterdam telde op 31 December des vorigen jaars 96,014 Nederlandsch hervormden en 49,416 Roorasch Katholieken. Er werden 2073 gevallen van besmettelijke ziekte aangegeven. Op de gemeente-begraafplaats werden 3205 lijken ter aarde besteld, op de R.-K. begraafplaats 1231. Het kerkhof van het Israëlitisch kerkgenootschap Beth Tephila ontving geen enkel lijk. Er hadden 5 zelfmoorden plaats, benevens 9 pogingen tot zelfmoord, die bekend werden. t De inazelen-epidemie, die hier volle vier maanden duurde, heeft 230 slachtoffers gemaakt. De oudste wethonder van 's Hertogenbosch, de heer E. J. Pompe, ridder in de orden van den Ned. Leeuw en van de Eikenkroon, is plotseling overleden. De algemeen geachte man ontviel op 68-jarigen leeftijd aan zijn nuttigen werkkring. Volgens de Ilaagsche kroniekschrijver van de ,/N. Gron. Ct.", zal het wat de nalatenschap betreft van wijlen den prins van Oranje, blijven bij den verkoop van de paarden, rijtuigen en den wijn. Misschien dat naderhand ook een gedeelte meubilair, gordijnen en tapijten van de hand zullen worden gedaan, maar de kunstwerken, miniaturen en andere kostbaarheden zullen zorg vuldig in het oude kroonprinselijk paleis en in de Gothische zaal worden opgeborgen. Het moet heel wat moeite hebben gekost om al de goede ren behoorlijk te taxeeren, ten einde tot een juiste berekening te komen van het door de er ven verschuldigde successierecht en het spreekt van zelf dat men ten aanzien van de meeste voorwerpen een waarde heeft moeten bepalen, ge grond op het gewicht aan edel metaal, terwijl niettemin de verkoopswaarde zou zijn gelegen in de vroegere bestemming der voorwerpen. Wie zal b. v. de waarde kunnen schatten van de zil ver vergulde toilet-benoodigdheden (een geheele tafel vol met kandelaars, kommen, potten, fla cons, enz.), welke vroeger werden gebruikt door keizerin Katharina van Rusland? Wie zal bepa len hoeveel de eenvoudige, gladde, smalle trouw ring van wijlen koningin Sophia zon kunnen op brengen? Deze is misschien voor een vereerder der vorstin tienmaal meer waard dan de zeld zame parelsnoer welke zij eenmaal droeg en die later voor een som van 75,000 golden uit de handen van een juwelier in de handen van prins Alexander terugkeerde. Wie zal de kostbare gou den cassette, welke ter gelegenheid van haar zil veren huwelijksfeest aan koningin Sophia werd aangeboden, durven waardeeren, zelfs al weet men dat ze aan edel metaal een waarde van enkele duizenden representeert. Wanneer dan ook bin nen kort bekend zal worden, welk bedrag de hooge erfgenamen van den prins aan successie recht hebben moeten storten, dan zal men daar uit geenszins kunnen opmaken hoe groot de werkelijke waarde is van zijn zeldzame nalaten schap. De minister van waterstaat enz. heeft bepaald, dat de winterdienstregeling op de spoorwegen dit jaar 15 October zal aanvangen. De vorige winter- dienst begon 1 November, met het oog op de destijds gehouden internationale tentoonstelling te Amsterdam. Uit de verslagen omtrent de werkzaamheden der commission van toezicht op den doortocht en het vervoer van landverhuizers over 1883 blijkt, dat uit Amsterdam rechtstreeks vertrokken zijn 10.222, uit Rotterdam 8368 personen. De Nederlandsche landverhuizers, vertrokken uit de havens van Amsterdam en Rotterdam, in 1883, waren uit Nobrd-Brabant 204, Gelderland 623, Zuid-Holland 525, Noord-Holland 438, Zee land 540, Utrecht 73, Friesland 847, Overijsel 241, Groningen 1159, Drente 98 en Limburg 107. Daarvan gingen er 4798 naar Noord-Amerika, 36 naar de Kaap, 3 naar Brazilië en 18 naar Australië. In het laatst uitgegeven Politieblad" komen, in de reeks namen der gesignaleerde personen, de volgende voorBoer, Bakker, Stoker, Koster, Kok, 1 Burgemeester, Schoenmaker, Bouwmeester, Keizer, Worm, Slecht, Schimmel, Vos, Bok, Snoek en Vogel. Een hunner heet zelfs: Hooggeboren. Van tijd tot tijd worden in Drenthe in de zoogenaamde Wolfsbergen, tusschen Emmen en Weerdinge, urnen gevonden, doch meest allen in geschonden toestand. Er is thans een geheel on geschonden te voorschijn gekomen en van een bij zondere grootte, namelijk 39 cM. hoog, omtrek in het midden 105 cM. en bij de opening 66 cM. Deze urn, vervaardigd uit lichtgrijze aarde, is ge deeltelijk gevuld met asch en stukken van men- schenbeenderen. Met de arbeiders aan de aardappel-meelfabrieken te Veendara is het nog altijd treurig gesteld. Van ééne fabriek zijn Zaterdag twintig werklieden ont slagen en voorshands zijn twee van de acht fabrieken besloten niet door te malen. De pakhuizen zit ten vol meel, de hooge invoerrechten, in Duitsch- land 6 mark en Frankrijk 4 francs per baal, zijn oorzaak van dezen ongunstigen toestand. Men deelt aan de „Maasbode" mede, dat ge durende de laatste Rotterdamsche kermisdagen 986, zegge negenhonderd zesentachtig horloges, in de bank van leening zijn verpand, behalve honderden andere panden, allernoodzakelijkst voor het huiselijk gebruik. Ondanks de slechte tijden schijnt men het „kermishouden" maar niet te kunnen nalaten. „Gisterenavond brandden voor het eerst aan élke grafnaald op de Hoogesluis twee gaslantaars. Het kerkhof zag er dientengevolge iets minder doodseh uit." Zoo vermeldt het „D. v. N." het feit dat, Woensdag voor het eerst de lantaarns hebben ge brand op de nieuwe monumentale brug, die te Amsterdam de prachtige Hoogesluis heeft ver vangen. De heer W., te Nieuw-Beierland, heeft in het begin dezer week reeds rijpe drijven van zijn wijn gaard gesneden. In een der bosschen om Arnhem wilden eenige knapen door brandende papieren een mierennest aan den voet van een dikken boom verdelgen. De boom was hol en stond spoedig in volle vlam. Gelukkig stond hij tamelijk alleen, zoodat door spoedige hulp grootere onheilen werden voor komen. Woensdagmorgen werd uit het water aan de Nieuwe Plantage te Rotterdam het lijk opgehaald van een man, die den vorigen avond daar rond wandelde. Hij heeft toen tegen een opzichter der Plantage geklaagd over het gebrek aan werk. Men heeft 41/3 cent op het lijk gevonden. Zooals men weet is een van de drie te Am sterdam ontdekte valsche munters ontvlucht. Deze voortvluchtige gaf zich uit voor wijnkooper en moet daar ter stede zelfs zeer aardige zaken ge daan hebben. O. a. verkocht hij aan een bekend wijnhandelaar voor ongeveer zes honderd gulden, en heeft hij zelfs in den Brakkegrond eene veiling van wijn doen houden, waarop eene flinke partij verkocht werd. Overigens gedroegen de hceren oplichters zich in alle opzichten zeer netjes. Niet alleen dat hun voorkomen en hunne kleeding net was; ook op hunne bagage was niets te zeggen. Koffers en valiezen waren van het fijnste zwart en geel leder. In sommige café's onderwierpen «rJOU.' 'ij.'»» imiwuiaw«uwMiumwiuijmtu.WJH u i TILBURG, 17 Aug. Reeds vroeg in den morgen kreeg heden de stad een feestelijk aanzien. In de hoofdstraten waren schier alle huizen met de vaderlandsche driekleur getooid, ter wijl ook van de openbare gebouwen de vlag wapperde. Omstreeks elf uren verzamelden zich de oud-strijders in den tuin der «Nieuwe Koninklijke Harmonie.» Daar vormde zich de optocht. Vóór het uittrekken werden de gedecoreerden in eenige woorden kameraadschappelijk begroet door den pre sident van het bond «Het Metalen Kruis." Onder de opgekomenen merkte men op de generaals Smit en Michelhoff, den luitenant kolonel Meijer en den majoor Prins. Te 12 uren zette zich de optocht in gang. De stoet werd geopend door eene eerewacht te paard met standaard en ge volgd door harmoniën, deputatiën van verschillende besturen, waartusschen de leden van het bond «Het Metalen Kruis" en van de Vereeniging van oud-Indische strijders met hunne vaan dels en banieren. Aan het Raadhuis weiden de leden onder het aanbieden van den eerewijn door den Burgemeester verwelkomd. Gedurende deze plechtigheid speelden de muziekkorpsen de volksliederen. Te 1 uur begaf zich de trein naar het monument ter her innering aan Koning Willem II. Door den president van het bond werd na het uitspreken eener toepasselijke rede, een prachtige krans van eike- en lauwertakken aan den voet van den gedenksteen nedergelegd en daarna werden nog kransen door de Tilburgsche, Eindhovensche en andere districten achterge laten. Zoo ook een van het Bond van oud-Indische strijders. Vervolgens verzamelden de leden zich in het societeitslokaal «Villa Nova» aan een gezelligen disch, waarbij de verschillen de dronken op Vorst en Vaderland niet ontbraken. Het feest mag als uitmuntend geslaagd beschouwd worden. Hiertoe droeg veel bij de goede verstandhouding en eensge zindheid der feestvierenden, zoowel als het prachtige weder.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2