Ph, de JONGH, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. Ravenswaard publiek verkoopen: lil «11 li BURGERLIJKE STAND? Afloop van Aanbestedingen. LAND- EN TUINBOUW. RECHTSZAKEN. 316de Staatsloterij. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Openbare Verkooping TEEN. OPENBARE rr te H e u s cl e li. Notaris BOLL te Sliiitliei% A. Publiek Yerhuren: B. Publiek Yerpachten: zij den wijn aan een onderzoek en gaven dan hunne goed- of afkeuring te keimeu. In één woord, al had men ontdekt dat zij met valsch geld betaal den, dan zou men eerder geneigd zijn geweest aan hunne eigen onbekendheid daarmede te gelooven, dan hen voor valsche munters te houden. Dat er valsche tienguldenstukken zijn nagemaakt is nog niet ontdekt, maar al was dit niet het geval en al kon er ook niet bewezen worden dat zij hier te lande valsch vreemd geld hadden uitgegeveu, toch zullen zij met de Nederlandsche justitie hier te maken hebben wegens het opgeven van valsche namen en het ouderteekenen daarmede, wijl het nu bepaald zeker is dat Rico en Lopes hunne ware namen niet zijn. Opmerkelijk is het dat men noch te Londen noch te Parijs de valsche munters heeft kunnen ontdekken, daar er reeds eenige jaren hagemaakt geld werd uitgegeven en men daarvan lap de hoogte moet zijn geweest. Geldwisselaars jte Amsterdam waren er ten minste reeds gerui- •men tijd mede bekend en deden er aangifte van. De twintig-francsstukken en Engelsche ponden waren echter zoo bedriegelijk nagemaakt, dat zelfs die vakmannen het op 't oog onmogelijk konden ont dekken, maar het aan den klank bespeurden, daar zij veel harder tn scheller klonken dan de echte stukken. In het midden zat een stuk ander me taal, terwijl het overige zuiver goud was. Het gewicht, was zeer nauwkeurig gelijk aan de echte munt en het was onberispelijk afgewerkt. Men gelooft bepaald dat ook deze stukken door de //heeren// vervaardigd zijn, daar zij de bewijzen hebben geleverd zeer bekwaam in hun handwerk te wezen, waartoe de vorige functie van den ge wezen directeur der munt te La Paz hem dan ook in staat stelde. Men doet ijverig moeite om den derde in het complot op te sporen. In de Goudsbloemstraat te Amsterdam sprong Dinsdagmorgen een dronken man uit de 4e ver dieping vau een huis. Wonder genoeg bekwam hij weinig letsel. In de oude Nieuwstraat aldaar viel een man uit een 3de verdieping op een binnenplaats. Zwaar gekwetst werd hij naar het gasthuis gebracht. Door de politie te Leeüwarden is een 25-jarige dienstbode gevangen genomen, die uit een secretaire van haar meester een bankbiljet van f 40 en eenig klein geld had ontvreemd. Een en ander werd in haar koffer in beslag genomen. Te Renkum viel een smid uit Dordrecht van den nok van de in aanbouw zijnde ijzeren dakbedekking eener steenfabriek. Zwaar gekneusd werd de ongelukkige opgenomen. Zijn toestand moet zorgelijk zijn. Terwijl te Groningen een 13-jarig doofstom jongetje met een vriendje op een vlot speelde, geraakte het te wa ter; zijn kameraad ging op de vlucht in plaats van te helpen. Naderhand heeft men 'tlijk van den doofstomme gevonden. Uit Sneek zijn een schipper en zijn vrouw gevankelijk naar Leeuwardeu gevoerd. Zij hebben j.l. Zaterdag iemand bij zich in hun scheepje gelokt, hem daar de noodige hoeveelheid sterken drank toegediend en hem vervolgens van zijn jas, zilveren tabaks doos en eenig geld beroofd. Des nachts sprong iemand geheel gekleed in de Palmgracht te Am sterdam. Toen men wat te veel naar hem keek, tfwom hij naar den overkant, klom uit het water en zette het op een loopen. Een dronken Amsterdammer, die uit baldadigheid een paard voor een rijtuig gespannen wilde tegenhouden, struikelde en werd overreden. Hij werd ernstig gekwetst. Te Sliedrecht is een kind van drie maanden door een zusje uit de wieg getrokken en op een ketel met kokende koffie neergekomen. De kleine bekwam zeer ernstige brandwonden. f Bussen, Aug. Geboren: Josina, d. v. L. v. d. Kammen en A. M. v. Hoof; Wilhelmina Johanna, d. v. H. Vor- bunt en J. v, DoursenMaria Catharina, d. v.C. Rib- bera en M. v. d. Pluijm; Maria, d. v. J. Nieuwen- huijzen en M. CornelissenCornelis, z. v. H. Steen hagen en A. M. Soeters. Overleden: L. Pennings, 1 m.H. v. d. Pluijm, llm.; A. v. Sprang, wed, v. M. v. Daalen, 85 j. fAlmkerk, van 6 tot 18 Aug. Getrouwd: G. Groeneveld, j.m. 26j. en J. v. d. Water, j.d. 26 j. Geboren: Elisabeth Adriana, d. v. A. v.Oud- heusden en H. UittenbogaardGeertje, d. v. J. Vink en G. v. h. Roer; Wilhelmina, d. v. R. v. Drunen en P. Vink; Gerrit, z. v. J. v. Hofwegen en M. Kant; Willem, z. v. W. Groeneveld en M. Besterveld; Setske Aria, d.v. H. K. Elshout en A. Groenenberg; Johannes, z. v. P. Verschoor en E. M. v. d. Wiel. Overleden: A. Verhoeven, 2 m.F. Brander horst, 3 j.A. Holleman, 86 j. naaister; L. v. Noor loos, 2 m. f HERWIJNEN, 21 Aug. Door hh. Kerkvoogden der herv. gem. alhier, is gisteren publiek aanbe steed: het afbreken der onde en het terzelfde plaatse opbouwen eener nieuwe pastorie. Minste inschrijver was de heer Michielse van Aalburg voor 7880. Maandag 18 dezer had te Vuren de aanbesteding plaats van lo. bet boawen eener nieuwe school met onderwijzorswonitig te Vuren en 2o. het bou wen eener nienwe school en herstelling der onder wijzerswoning te Dalem. Voor het le perceel waren 7 biljetten ingekomen hoogste inschrijver Jan Bijl te Vuren voor ƒ28872, laagste A. van Anrooij te Nieuwaal voor 25600. Voor het 2e perecol waren 10 biljetten ingekomen hoogste inschrijver O. Exalto te Gorinchem voor 15400, laagste J. van Vuuren te Vuren voor 13690. Aan de laagste inschrijvers zijn de wer ken gegund. Als eene bijzonderheid kan dienen dat door H. van Schijndel te Waalwijk twee komkommers zijn geplukt, de eene lang 85 en de andere 90 cM. t Aangezien sommige weiden te Gorinchem en te Dalem door de muizen letterlijk zijn kaal ge vreten, hebben verscheidene landbouwers aldaar zich genoodzaakt gezien om hun vee over de rivier in het zoogenaamde Munnikenland te drijven, wat met het oog op de melkerij natuurlijk aan groote moeielijkheden onderhevig is. De handel in hooi begint te Dalem eenigszins levendiger te worden. De prijs is echter zeer laag. In het begin dezer week werd hier eene partij afgeleverd ad 12 de 1000 halve K.G. Men schrijft uit Maas en Waal dat de graan oogst aldaar is afgeloopen en in geen jaren zoo goed is geweest. Het stroo was buitengewoon lang en de rijkgevulde aren beloven een ruim beschot. Van muizen, als in den Tieler-en Bommelerwaard heeft men geen last of schade gehad. Ook de hooi bouw was over het geheel naar wensch. Naar versch gewonnen was reeds vraag en er werden reeds eenige partijen verkocht tegen 13 a 14.50 per 1000 halve K.G. Als een bewijs dat het gewas van snijboonen in de omstreken van Amsterdam dit jaar buitenge woon groot is diene dat de vorige week een koop man per Amsterdammer raderstoomboot te Zwolle 160 duizend stuks snijboonen aanvoerde, die bij voor 90 cent por duizend verkocht; later arriveerde diezelfde koopman weder met 80 duizend stuks, welke hij voor 75 en 80 cents per duizend verkocht. Daar men te Zwolle ruim het dubbele vau dien prijs moot betalen, zoo is te begrijpen dat die koop man spoedig zijn voorraad verkocht had. Wat goede veeteelt vermag. Wat de veeteelt te boteekenen heeft, indien zij wordt gedreven met kennis en oordeel, toonen de prijzen voor goed vee sedert geruimen tijd besteed, 't Is niet onbekend hier te lande, maar toch mag met het volste recht worden gezegd dat het niet genoeg bekend is. In Engeland en in Noord-Amerika weet men goed vee op prijs te stellen, getuige de prijzen die men o. a. geeft voor goed Hollandsch melkvee. Tot opwekking der noodige belangstelling, waar zij nog niet lovendig genoeg is, kan de mededee ling betreffende den afloop van twee veilingen van vee in Engeland, te Holk en Tbe Leen, wellicht iets bijdragen. In de beide veilingen kwam uit sluitend vee van twee bekende vetweiders onder den hamer; te Holk werden slechts shorthorns aangeboden, in de andere veiling geen andere dau »Uerefords.« Gegadigden waren er in menigte, zoo uit Engeland als uit Noord-Amerika saamgestroomd, en met naijver betwistte men elkander het vee. Voor 31 koeien en koekalveren besteedde men te Holk gemiddeld 182 pond sterling of 2184 galden. Een 9-jarige stier te The Leen gold 810 pd. st. of 9720 gl. Onlangs werd te Aberdeen een veiling gehouden van het vee, aangefokt door den heer Auld, die vier jaar geleden nieuw fokvee had aangekocht. Bij die gelegenheid was door hem geen geld gespaard en had hij van het beste, dat te krijgen was, met zorg het edelste gekozen. Om een enkel voorbeeld hiervan aan te halen zij meegedeeld dat hij voor een koekalf 270 p. st. of 3240 besteedde. Zijn gansche stapel besfond uit ongehoornd veo. Dat hij zich niet had misrekend door op die wijze te werk te gaan, bleek duidelijk op de veiling; 51 runderen van verschillend geslacht brachten gemiddeld op 90.8 of 1084.80. Een koekalf gold niet minder dan £510 of ƒ6120! Dinsdag stonden voor de arrond.-rechtbank te Rotterdam terecht een drietal personen uit Schoon hoven, nl. T. v. d. S., 18 jaar, timmerman, F. v. J., 26 jaar, goudsmidsgezel en A. H., 16 jaar, arbeider, beschuldigd vau verbreking van afsluiting, welke vervolging in verband staat met de onlangs daar ter stede voorgevallen wanordelijkheden. Zij zouden nl. in den avond van 9 Juni jl. te Schoonhoven in de tot afsluiting dienende buitenramen of bui tendeuren der wouing van den bakker T. G. V. opzettelijk de glasruiten hebben verbrijzeld. In den avond van dien dag had men het voor namelijk op de woning van V. gemunt, welke per soon zich nog al eens ten gnnste van zekeren tapper had uitgelaten, in wiens woning in Febr. jl. een jonkman uit Lopik in bewusteloozen toestand was aangetroffen, die kort daarna was overleden. Bij het daarop gevolgde onderzoek der justitie was deze zaak niet tot een bevredigend resultaat ge komen en bij een deel der bevolking van Schoon hoven en omstreken bestond er nu een beleedigd rechtsgevoel, waaraan deze beklaagden in den avond van genoemden dag op bovenstaande wyze lacht wilden geven. Een achttal getuigen werden gehoord. De beklaagden gaven op, wel bij den volksop loop tegenwoordig te zijn geweest, maar zich niot aan het hun ten laste gelegde te hebben schuldig gemaakt. Het O. M. echter, het ten laste gelegde volkomen bewezen achtende, was van oordeel dat met het oog op de grove wanordelijkheden die er te Schoon hoven hadden plaats gehad en die zich eenige dagen geleden hadden herhaald, eene strenge straf moest worden opgelegd en requireerde daarom de veroor- deeliug van no. 1 tot drie maanden celstraf en 25 boete en van de beide anderen ieder tot ééne maand celstraf en 25 boete. Voor eene boven dien aan no. 1 ten laste gelegde verbreking van afsluiting werd door het O. M. vrijspraak gere- quireerd. Uitspraak Dinsdag a.s. KERKNIEUWS. Nedekl. Herv. Gemeente. naar Boskoop (toez.) A. Jentiuk Tz. te Oostzaan; naar Horsten, H. Th. Barbas te Hollandsche- veld; Zoelen, C. G. Menzel te's Heerenberg; Kerk- werve (tooz.), J. Rijnenberg te Kollnmerzwaag (Fr.) voor Nieuwendam, door v. d, P.ilrn te Ilpendam Rolde, D. W. L. Offerhans Hz. te SchalzumKats, W. A. Macphersou te Westkapelle Berkel, P. Seg- boer te Hoogvliet. 2e klasse. Trekking van 19 Aug. Prijzen van 1500: no. 9675; 1000no. 6093, 13443; f 400: no. 7208, 15095, 16407; 100: no. 1227, 3217, 10090, 11693, 14044, 18879. 2e Klasse. Trekking van 20 Aug. Prijs van 1500: no. 5161; ƒ400: no. 14006; 200: nos. 13366 en 15673; 100: nos. 2824, 14559, 17103 en 18615, 2de Klasse. Trekking van 21 Ang. Prijs van ƒ2000: no. 11384; ƒ1000: no. 6892; ƒ200: no. 6004. Dezer dagen trad een net gekleed heer te Rot terdam een magazijn van damesmantels binnen en vroeg om eenige mantels te zien. Toen de bezoeker zijn keus gedaan had, deed hij deu chef de zonder linge vraag den mantel even aan te passen, een verzoek, waaraan deze, hoe vreemd hij ook opzag, voldeed. Nauwelijks had hij den mantel aan, of de bezoeker lichtte de toonbanklade eu ging aan den haal, meenende dat de chef hem met den dames mantel aan wol niet achtervolgen zou. Deze deed dit echter en riep uit al zijne macht: *Hondt den dief.In plaats van den dief, hielden de voorbij gangers evenwel den chef aan, daar zij meenden dat de man met den dames-mantel aan het lijf niet, goed bij het hoofd was. De dief ontkwam en is nog niet opgespoord. Een paar boertjes haddon wel eens geboord dat men een slapende met een kaarsje uit zijn bed kan lokken. Dezer dagen wildon zij er de proef van nemen bij de knecht. Men trad met een ontstoken kaarsje voor zijn bed, wenkte met den vinger en riep zacht: »kom, komU Werkelijk kwam de ge roepene en stapte als een haan vooruit, telkens als men weer riep: »kom, kom.'t Doel der twee jonge grappenmakers was, om den slaapwandelaar in een ondiep watertje, dat achter de hoeve was, te laten loopen. Reeds was hij tot op den kant gelokt. Weer riep de kaarsjesdrager: »kom, kom,« maar daar riep eensklaps de knecht: »dat vertrap ik,en gaf meteen de beide grappenmakers zulk een krachtigen duw, dat zij achterover in den plas tuimelden. De knecht die de afspraak van het tweetal gehoord had en zich slapende had gehouden, verwijderde zich lacheude, terwijl do gefopte boertjes bedrem meld uit den poel kropen. Een agent, die in last had om eene jonge Duit- sche tot do grenzen te geleiden en haar aldaar als zonder middel van bestaau over te levei'en, was onhoffelijk genoeg om naast zijne dame in slaap te vallen. De jeugdige landloopster maakte van die gelegen heid gebruik om hare kleederenuit te trek ken en door het portier weg te werpen. In dien toestand uaderde zij het Nederlandsche eindstation waar haar geleider ontwaakte en tot de ontdekking kwam dat zijne gevangene niet toon baar was Door tusschenkomst van den stationchef bekwam hij de noodzakelijkste kleedingstukken, waarna hij haar voorloopig in verzekerde bewaring bracht. Te Birmingham wordt thans een daar geboren meisje getoond van zes weken oud, dat 9 duim lang is en slechts 1 kilo weegt. Uit het Nederl.-Indische leger: Sergeant (van Duitsche origine)»Hep je nnberal joet je veegt!* Soldaat (van Fransche origine): »Ouia.« Sergeant: »Ouia, ies unberal joet jewassen!* Soldaat: »Onia.« Sergeant: »Ond ouia! Immer onia! Wirt er den noeit lernen Hollüudisch toe schpreokenU f Waalwijk, 22 Aug. Vee. Aanvoer veel, handel slap. Boter. Aangevoerd 761 K.G. van 1.21 a 1.35 per K.G. t Bussen, 21 Aug. Aangevoerd 140 K.G. Prijs der boter ƒ1.25 tot ƒ1.32. GORINCHEM, 18 Aug. t Dordrecht, 22 Aug. Grasboter, stukkenj 0.87 a 0.80 tonnen 14.00 a 12.00. Kunstboter: 0.55 a 0.36. Weiboter 0.73 a 0.60. Eieren 4.75 a 3.50 per 100. DORDRECHT, 21 Aug. cn Overii aassche 7.20 a 7.60 8.25 a 8.50 - 7.75 a 7.90 - 8.25 a 8.50 - 6.25 a 6.50 - 5.50 a 5.75 - 3.50a 4.- 'tta jarige puike 8.20 goede 7.40 a 7.60 nieuwe puike 8.—a 8.30 mindere 7.30 a 7.80 6.a 6.50 Vlaamsche zakmaat, 5.50 a 5.75 N. Overm. en Flakk. zakm. - 5.a 5.60 Zomer- Zws. en VI. zakm. - 5.a 5.30 3.—a 3.80 V oeder, 3.50 a 4.20 dikke, 4.30 a 4.80 6.70 a 7.25 7.40 a 7.80 9.—a 9.50 mindere 8 a 8.50 jarige Voeder- 7.80 a 8.— 8.a 9.— 92.— a 96.— 105.a 110.— ROTTERDAM, 19 Aug. Op de veemarkt waren gisteren en heden aan gevoerd: 1 paard, venleus, 1393 runderen, 228 vette- en graskalveren, 11 nuchtere kalveren, 1202 schapen of lammeren, 303 varkens, 79 big gen, 2 bokken of geiten, ezels. De prijzen van het vee waren heden als volgt Runderen le kwal. 84 c., 2e kwal. 70 c., 3e kwal. 49 c. Kalveren le kwal. 90 c., 2e kwal. 70 c. Schapen 90 c. Alles per kilo. Prijzen der boter: le kwal. 56, 2e kwal. 52, 3e kwal. 48, per Dg'kilo 75 a 55 c. 2 y- V' van van de onder Op Dinsdag 2 September 1884, 's mor gens ten 10 ure, zal de Notaris DE GIER te Flensden, ter herberge van Jan Vos, in het Veerhuis te Veen, voor den Heer P. L. IIONCOOP te Ileusden en den Heer A. BLANKERS Jz. te Veen, liet HOOIGRAS van de Ravenswaard onder Veen, in 22 perceelen; De Kill in 10 perceelen; De Hoeuff in 5 perceelen en het plaatje in 2 perceelen. Voor JAN VOS te Veen. De Middelplaat onder Veen in de Rivier ,/de Maas/y in perceelen, zooals afgebakend is. Alles breeder bij biljetten omschreven. en zal ten verzoeke van deu WelEdelGeboreu Heer UIJTERMARK RIETVELT te Gorinchem, op Saterdag den 6 September 1884, des voormiddags elf uur precies, bij den Heer H. MOURIK te H eusden De navolgende BOUWLANDEN, als 1.99.00 Heet. gelegen in Heesbroek West onder Heesbeen, in 3 perceelen. 2.02.80 Heet. gelegen op de Akkers onder Doeveren, in 4 perceelen. 1.37.90 Heet. aldaar, in huur bij Lambertus van der Kolk, in 2 of 3 perceelen zoo als is af gebakend. 0.72.80 Heet. aldaar, in huur bij Antonie van der Mooren. 1.97.90 Heet. genaamd Zusterenhof te Genderen, in 5 perceelen. EN Den TOEMAAT of het NAGRAS om te Hooijeu van het Hoogwaardje onder Bern, in 7 perceelen zoo als van onds. f WERKENDAM. In de gemeenteraadsvergadering van 18 dazer ia besloten: a. een vroeger besluit te handhaven, waarbij het begrinden van een gedeelte van den waterkeerenden dijk van den Ver- voornepolder voor de helft door genoemd waterschap en voor de andere helft door de gemeente zal worden gedragen. b. adhaesie te schenken aan het adres, in dc vorige verga dering ter visi8 gelegd, van leden van polderbesturen in het noord-westelijk deel van Noord-Brabant, ten einde een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin bezwaren worden geopperd tegen de onteigeningsontwerpen van 26 Januari (Stbl. no. 4) tot het verleggen van den Maasmond. c. de rekening over 1883 door B. en W. in de vorige vergadering overgelegd en door de heeren Blok en Versput opgenomen en in orde bevonden, wordt goedgekeurd met een ontvangst van ƒ19.015.065 en eene uitgaaf van ƒ15.843.36, zoodat er een batig saldo overschiet van ƒ31 71.705. d. Het benoemen van een onderwijzer in de plaats van den heer B. Bakker. De voordracht bestaat uit de hh. Kern uit Arnhem, P. C. de Mooi uit Wijk en M. van Driel uit 's-Bosch. De voorz. doet mededeeling van eene missive van den heer arrondissements-schoolopziener, waarin deze mededeelt zieh wel met de voordracht te kannen vereenigen. Met algemeene stemmen wordt de heer Kern nit Arn hem benoemd, om met 1 Sept. in functie te treden. e. Op de dubbele voordracht ter benoeming van 2 leden v. h. college van zetters, ten gevolge van periodieke aftreding worden gesteld: in de plaats van den beer A. B. v. Tienhoven, de hh. A. B. v. Tienhoven en A. Taselaarin de plaats van den heer P. H. van Dnsseldorp, de hh. P. H. van Dusseldorp en J. Blok. Op de vraag van den voorz. of nog iemand iets heeft voor te stellen of mede te deeleu, doet A. B. van Tienhoven de vraag of van hh. Ged. Staten van Noord-Brabant nog geene machtiging ingekomen is tot bet voeren van eene procedure tegen den heer A. Versluijs. De voorz. zegt dat deze nog niet is ingekomen en sluit, daar niets meer aan de orde is, de vergadering. Beroepen: Bedankt Prijzen van 100 en daar boven. Ristarwe Roode Tarwe Witte Tarwe Inlandsche Rogge Gerst Haver Mestingerwten - a Tarwe, 2jarige Zeeuwsche, Vlaamsche S.— k Rogge, N. Zws. en VI. Gerst, Nw. Winter-, Zecnwsche en Spelt, nieuwe Haver, jarige, prijshoudend Paa rdenboonen Duivenboonea Erwten, Nieuwe Blauwe Kook- Kanariezaad Raapkoekenharde, do 1040 stuks - Lijnkoeken, A -• - V-.;'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3