pfsctool Willi II It Tilirg. MAGAZIJNEN M a r ERIN A. c. van der meulen zonen. Magazijn ter volledige Meubileering. Firma G. J. SCHEEFHALS, BEHANGSELPAPIEREN. HUIS VAN VERTROUWEN. 1. L. van Keffen van der Weegen. Wandgedierte. ijDe LingeJ GORINCHEM. Johs. van Gelderen, Kinder-Pap-Beschuit, lö IÉ in alle stijlen. Singer systeem Naaimachinen, Wandgedierte. lOOO GULDEN HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. u. KRUIWAGENS. ZEVENCENTENperweek ujd B 41 SPECIALITEIT aangename Lectuur voor een geringe uitgaaf DE PILLEN DE ZALF Het Toelatings-examen voor den nieuwen cursus zal plaats hebben den len en 2en Septembe r, des mor gens te 8 uren. Het schoolgeld is 30 gulden. Aanmelding schriftelijk bij den Directeur Dr. V. d. Horn y. d. Bos. Tapijten, Meubelstoffen, Behangselpapieren, Bedden, Matrassen, Dekens. Meubelen in alle stijlen en houtsoorten. Volledige meubileering van gebouwen. Prijscouranten, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. Hoogensteenweg, 'sHertogenbosch 31 I'LL ER JISKOOT. STO OMT ABAKSFA BRIEK Vgsn bij Heusdsn. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij Houthandel. Steenkolenhandel. AFBRAAK. Haarstraat, Gorinchem. Geheel uw huisgezin drie gulden zestig cents een cent per dag. GorinchemHeusden. Yoorloopige Winterdienst, MA URITSRETS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Maasstroom I en II. Wageningen, Chemische Fabriek. Robert Holtz. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie" Gezondheid voor iedereen. Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. yC >*0*< ~£C~>+o+w>+o*->+<. £C~ Pensmarkt Ui. 33 &c 34 's-Iioscli. - .Qq, +>*<~y(~>+>+<*o*v<+<AX >*>+e+>«*o+<AC>»o«o»o*o»o*03j~ Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment iii8iiiiiiinmnmmimimnHinniimnHminiiiiii<niiimmmmmunmmiiiiinnnimmimnminniiminiuiimumiuiniiminiminaiiiimn van de Wapens ran HEUSDEN en ALTENA. Finale uitroeiing van Wandgedierte zonder renk of iets te beschadigen, met zes jaar schriftelijke garantie en de stiptste geheimhouding. Adres: M. VAN DER HEIM, Lekkerkerk. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. Inspectie gratis. Groote voorraad van: Eiken Scheepsplanken en Palen. Eiken Hekkenposten. Scheepsluiken. louwwerk en takelblokken ZeilenAnkers, Kettingen. Vlot- en Slijpdeelen. Kolders, Baddings. Ribbetjes, Latten. Raam- en Deurkozijnen. Schuier- of Rolderwapens. Stal- of Mestkruiwagens. M udskalkiv agens Relontraliew agens. Bazallsteenkruiwagens Metselsteenkruiwagens. Grindkruiw agens. KruiplankenRigters. lonmolens enz. Steeds voorhanden Eiken TONNE1JES. uit de Stoom-Rroodfabriek van kan er van profiteren als gij n abonneert op de Men ontvangt voor per jaar wekelijks een schat van met vele keurige GRAVURES waarin Oud en Jong een leerzame, nuttige en aangename afleiding kan vinden en dat van Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage v e r k r ij g b a a r Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 20 AUG. tot en met 30 SEPT. 1884, (force majeure voorbehouden). Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorin, c.a. 2.30, 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* u. .(In corresp. vm. 4.30, 6.30 en 10 uM nam. 3 ou 4.45 naar Dordt en Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 7.30, en namiddag 3 mr Haar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.80, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 «n 5 n. Overige dagen: vöorm. 9 en nam. 5 uur (na aankomst der boot van vm. 6 en nam. 2 uur uit Rotterdam.) Van Heusden naar Gorinchem. Zondag: vöorm. 8 uur en nam. 1.15 uur (in correspon dentie voorm. 10 uur en nam. 3 nar naar Dordt en Rotterdam. De dienst des Maaudags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht en Rotterdam. VEEL VERBETERDE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1862. Miinchcn 1854. Kaiserslautern 1872. Kaiserslautcrn 1866. Wecnen 1873. Met z 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale JSaaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaairnachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger iugericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zei fgar en winder enz. De levering dezer Machinen geschiedt, met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines ga\ Machines beter voldoen. Fabrikant in llcmden, Boorden, Manchetten enz. M. C POLDERMANS te Gorinchem. Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bp onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Hoofd-dépöt voor s-HageJ. A. Burger mans Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat. Boven-Hardinxveld, H. Maas. Giesendam, P. Boelhouwer. Op Werkdagen: uitgenomen Bossche markten. Van Heusden, 's inorg. 4.'s morg. 7.15, nam. 1 ure. 's Bosch, 's morg. 9.15, 's nm. 2, 's av. 6.15 Op Bossche markten. Op Bossche markten. Van Veen naar 's Bosch 'smorg 4. Van 's Bosch naar Veen 'snam. 1. Stoomboot u Stad Heusden. Dienst van af 31 Maart 1884. mij bowijzen dat bovengenoemde betaald ondergeteekenden aan hem, die bewijzen kan, dat de bij mij ter inzage liggende Ge tuigschriften, verkregen over de uitstekende resultaten va;: de ELÊCTROMOTORISCHE TAND- HALSBANDJES, niet ecbt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgen der kin deren zonder de minste pijn. Deze worden verzouden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. net Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd, Het Tandhalsbaudje wat ik voor eenige weken van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede dieusteu bewezen. Het kindje was voor dal het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden en kwamen de landjes er flink uit,, zoodat wij dan ook gerust de door n gefabriceerde Tandhalsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar, Het kinderhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijn inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Bij ons kind heeft het Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor Geheel nieuwe vinding. Alleen deze vinding vernietigt al het WAND GEDIERTE, beschadigt niets en geeft geen reuk, met 6 jaar schriftelijke Garantie; dagelijks door geheel Nederland te ontbieden, ieder wacht zich voor nabootsing en bedrog. AdresB. DAVIDSON Co Bagijnestraat No. 10, Rotterdam. Maandag. Ov. werkdag Van Kaatsheuvel s morgens 1.— 1.30 Waalwijk 2.— 2.30 Heusden 4.— 5.15 Veen 5.15 6.— Woudrickem 6.30 6.30 Gorinchem 7.— 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 8.— Dordrecht 8.30 8.30 Te Rotterdam 9.45 9.45 Van Rotterdam 's nam. 1.30 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 30 2.30 Te Gorinchem 4.30 3.30 Van 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 6.— 5.— Hensden 6.45 5.45 Waalwijk 8.45 7.45 Kaatsheuvel 9.30 8.80 Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bij benadering zjjn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. Zuiveren hot Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van olken ouderdom. is een onfeilbaar goneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxiord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. of meublementen, Amsterdam, J. Loopik, Priusegracht, I Heusden, W. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Lambach. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van dor Have. Heusden, 'smorg. 4.'smorg. 6.30, 'snam. 3.30. 'a Bosch, 'smid. 12, nm. 1, nm. 6.15 Extra dienst, alle werkdagen. Van Veen naar 's Bosch 's midd. 4 ure. Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Liers, 15, 12, '83. (was get.) J. THEATRE. Koninklijk Geoctroijeerd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4