No. 308. 1884. De rookerkoning. FEUILLETON. IV FVCiKV KRING. Uitgever: L. J. VEERMAN Heusden. Zij die zich van af heden op deze courant abonneeren, ontvan gen de nog verschij nende nummers tot 1 October a.s. Gratis. VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG Abonnementsprijsper 3 maanden f verhooging. 1, en ZATERDAG. Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. In ons land wordt zooveel gerookt, zoo veel tabak ingevoerd, dat misschien menig een behoefte zal gevoelen hulde te brengen aan de nagedachtenis van Sir Walter Ra leigh, den beroemden Engelschman, die in 1585 het eerst de tabak bekend maakte in de beschaafde wereld, in Europa. In deze eeuw van standbeelden wil men hem natuurlijk ook een standbeeld op richten. Het denkbeeld gaat uit van den heer Louis Jackson te Chicago in Amerika. De heer Jackson wil een rookers-monument oprichten op Raonoke Island in Noord- Carolina, de plaats van waar Sir Walter Raleigh de eerste tabak uitvoerde. Diezelfde Sir Walter Raleigh heeft een veel bewogen leven geleid, zooals weinig anderen. Hij was geboren in het midden der zestiende eeuw en was al spoedig als een uitstekend zeeman bekend. Hij was een van de eersten (zoo niet de eerste), die het plan ontwierpen de oostkust van Amerika te koloniseeren en hij nam in die kolonisatie een werkdadig aandeel. Hij vestigde de eerste Engelsche volkplanting in Amerika en gaf haar ter eere van zijne Koningin, den naam van Virginia. Terug gekomen in Engeland, was hij een van de hoofden van de vloot die de Spaansche onoverwinnelijke vloot vernietigde, viel in ongenade bij de Koningin, maar werd later weder tot hare gunstelingen gerekend en betwistte aan Leicester en aan Essex het hart der Koningin. Onder Jacobus, den opvol ger van Elisabeth, werd hij beschuldigd van deelneming in eene samenzwering tegen den Koning en zuchtte twaalf jaar in den kerker. Weer kwam hij aan het hof en maakte een tocht naar Guyana om de goudmijnen, die daar vermoedelijk waren, te exploiteeren. Bij dezen tocht schoot hij er zijn vermogen bij inde oude beschuldiging van verraad werd weer opgerakeld, hij werd teruggeroe pen en ter dood veroordeeld. Hij onder ging de doodstraf op 66 jarigen leeftijd en wel, zooals nader gebleken is, onschuldig. Voor dien man wil men nu een monu ment oprichten. Op zijn eersten tocht naar Amerika had hij leeren tabak gebruiken. De Spanjaarden hadden al vroeger opge merkt dat de Indianen er genot in smaak ten, den rook in te ademen van de gedroogde bladeren der tabaksplant, maar zoover men kan nagaan hebben zij de tabak niet in Europa gebracht. Raleigh vond in Virginia ook die gewoonte onder de inboorlingen; hij nam ze zelf aan en kreeg er smaak in. De oude gewoonte, de bladeren op een hoop te laten smeulen en den rook in te ademen was bij de oorspronkelijke Virginiërs reeds zoodanig gewijzigd, dat men de gesneden bladeren uit een soort pijp rookte. Raleigh geraakte met deze wijze van gebruik bekend en bracht ze over naar Engeland, evenwel slechts voor zich zelf, want hij gaf zich slechts in het geheim in zijne eigene ver trekken aan het genot van de tabak over. De geschiedenis verhaalt hoe het geheim uitlekte. Zijn barbier, die nergens van wist, trad op een morgen zonder kloppen bij hem binnen om hem te scheren. Met ontzetting zag hij groote rookwolken komen uit den mond van zijn heer en meenende dat Ra leigh in brand stond, wierp hij hem den inhoud van het scheerbekken in het gezicht. Nu was er natuurlijk van geheim geen sprake meer: het rooken van tabak werd bekend en nam weldra zoo geweldig toe dat men letterlijk niemand, 't zij man of vrouw, meer tegenkwam zonder pijp. Onder de hoogere klassen zoowel als onder de lagere was rooken algemeen, als ten minste de kroniek schrijvers niet overdrijven en de hofdames deden dapper mee. Dat het erg was, kan in elk geval daaruit blijken dat er eene verordening van dien tijd bekend is, waarin staat dat in de kerken de pijpen moeten op geborgen worden, zoodra de dienstdoende leeraar optrad. Men was dus blijkbaar ge woon in de kerken te rooken gedurende den dienst. Ue opvolger van Koningin Elisabeth, Ko ning Jakobus I, die uit Schotland kwam, waar de gewoonte van rooken nog onbekend was, staat bekend als een groote tegenstan der van de tabak. Hij schreef er zelf een geheel boek tegen. Hij was gewoon te zeg gen dat als hij den duivel te eten kreeg, hij hem voor zou zetten varkensvleesch met uien en een pijp tabak. Ilij was overtuigd dat Zijne Helsche Majesteit voor zoo'n ont haal feestelijk zou bedanken en den aftocht zou blazen. Langzamerhand verminderde de tegenstand en in 1697 zagen de Engelsche kooplieden reeds zooveel voordeel in den tabakshandel, dat zij van Peter van Rusland voor honderdduizend pond sterling het recht kochten, tabak in Rusland in te voeren. Wij weten niet of het denkbeeld om een standbeeld op te richten meenens is. Is dat evenwel het geval, dan zou het ons niet verwonderen dat er oppositie komt, niet tegen het oprichten van een standbeeld, maar tegen de persoon. In de geschiedenis van Frankrijk namelijk vinden wij dat de tabak in Europa gebracht is door Jean Nicot, heer van Villemain. Naar hem wordt de tabaks plant genoemd Nicotiana. Maar ook deze Franschman zou niet zeker wezen van de eer, want onze geschiedenis zegt dat Nicot in 1560 de tabak uit Portugal naar Frankrijk bracht, nadat zij in Portugal door een Hollander uit Amerika was overgebracht. Zoo zou dan ten laatste een onzer landge- nooten inet de eer gaan strijken; jammer maar dat zijn naam niet bekend is. Best mogelijk is het evenwel dat èn die Hollander en Jean Nicot de personen zijn, die het eerst de plant bekend maakten in Europa, maar dat Sir Walther Raleigh het eerst rookte. Dan zou het jaar 1885 ge schikt zijn om zoo'n rookers monument op te richten, want de geschiedenis zegt dat in 1585 llaleigh de rookkunst naar Europa bracht waar zij vrij goed wortel geslagen heeft. Het rooken heeft eene merkwaardige ge schiedenis gehad. Geen land in Europa waar de tabak niet met den grootsten tegenstand heeft te kampen gehad. Verbodsbepalingen en vervloekingen bij de vleet. In het Oosten van Europa en in het Westen van Azië was de straf van neus en ooren afsnijden gezet op het gebruiken van tabak. Die lijdenstijd is zij doorgeworsteld en zij voert nu onbe perkt gebied. Bepaalde het //toeback suygeiP' zich in ons land in de eerste tijden slechts tot de koffiehuizen, langzamerhand breidde zij hare heerschappij uit en veroverde hare plaats in de huiskamer en in het salon en in het studeervertrek. De Hollanders hebben altijd bekend gestaan als eerste rookers en over die gewoonte zijn door vreemdelingen allerlei glossen gemaakt. Toen de Nederlan ders zich gevestigd hadden op het eiland Manhattanwaar Nieuw-Amsterdam gesticht werd, dat nu New-York heet, was dit eiland een groot bosch. Toen de Engelschen, zoo luidt het verhaal, de rivier de Hudson, Yrasko. VII. Het werk, waaraan professor Stern met zijn vriend zoolang gearbeid heeft, is voltooid en heeft te Leipzig, de vaderstad van eerstgenoemden, het licht gezien. In de geleerde wereld heeft het bizondere belang stelling gewekt en in den laatsten tijd is er een drukke correspondentie ontstaan, in verband waarmede de professor zijn jongen vriend aanspoort zich persoonlijk naar Leipzig te begeven. Even sterk als vroeger op zijn blijven, dringt de oude man thans op zijn vertrek aan immers het kan niet uitblijven of groote onder scheiding zal hem ten deel vallen. Het schijnt wel of von Lassen hiervan niet zoo zeer overtuigd is, althans hij aarzelt lang eer hij het besluit neemt te vertrekken. Eindelijk toch laat hij zich overhalen en de dag van zijn vertrek is bepaald. Den avond daarvoor neemt hij een hartelijk afscheid van zijn vaderlijken vriend, want hij zal den volgenden morgen zeer vroegtijdig vertrekken en wil hem dan niet storen. Nogmaals belooft hij hem van alles uitvoerig op de hoogte te houden en terug te keeren wanneer zijn aanwezigheid niet meer vereischt wordt, waar voor hij de belofte verlangt, dat men hem, zoodra men hem noodig mocht hebben, zal terugroepen. Professor Stern is zeer aangedaan nu hij afscheid neemt van den jongen man die hem als een zoon dierbaar is geworden en het schijnt, of hij nu het op scheiden aankomt, hem niet kan laten gaan. Nog geruimen tijd loopt de oude man in zijn slaapvertrek op en neder en tracht te vergeefs de sombere voorge voelens, die zich van hem meester maken, af te schudden. Het afscheid van von Lassen en Eugenia is, hun vriendschappelijke verhouding in aanmerking genomen, koeler dan te verwachten was. Eugenia schijnt ver strooid, en hij, die een hartelijk afscheidswoord ver wacht heeft, voelt zich teleurgesteld en smartelijk ge stemd. Den volgenden morgen is deze stemming door een bijna slapeloos doorgebrachten nacht niet veran derd en als hij de tuinkamer binnentreedt, staat dit op zijn gelaat te lezen. Plotseling echter verandert de uitdrukking van droef heid en gaat over in die van blijde verrassing op de met zorg ingerichte ontbijttafel ziet hij een portefeuille, versierd met een klein handwerkje, en als hij haar opent, staren de welbekende trekken van den professor en die van Eugenia hem aan. Er valt niet aan te twijfelen wie de geefster is van dit kleine, welkome geschenk, en ziet nu hij zich omkeert, daar staat zij zelf in de deur. Nog nooit heeft Eugenia gebloosd voor von Lassen, maar voor den blik dien ze nu ontmoet, slaat ze onwillekeurig de oogen neer en een lichte blos vliegt over haar gelaat. Heb dank« kan hij slechts uitbrengen en als zij hem tot afscheid de hand reikt, brengt hij die eer biedig aan zijne lippen en is na een langen blik ver dwenen. VIII. Geregeld vinden de brieven hun weg van de groote Duitsche stad naar de kleine Italiaansche villa en van daar naar den afwezigen vriend. Eerst na zijn ver trek hebben Professor Stern en zijne dochter het recht ondervonden, wat zij in hem verloren hebben. Dage lijks missen zij zijn gelijkmatig opgeruimd humeur, zijn helder verstand, en zijne hartelijke toewijding. Den professor wil het werken niet meer vlotten, nu niemand zijne bclangsteling er voor deelt en de oude zwaarmoedigheid begint zich weer van hem meester te maken. Eugenia doet wat zij kan om haar vader op te beuren en afleiding te bezorgen, maar ook zij gevoelt pijnlijk het verlies van den eenigen vertrouwde van haar smart en ondanks alle moeite mag het haar niet altijd gelukken een vroolijk gelaat te toonen. Haar vader merkt dit op, maar wel verre van de ware oorzaak te gissen, schrijft hij het toe aan het vertrek van hun vriend en gevoelt steeds sterker, hoe de verbinding van de twee, die hein op aarde het liefste zijn, steeds zijn geheime, zichzelf lang onbewuste wensch is geweest. Zoo gaan anderhalf jaar voorbij en nog is von Lassen niet teruggekeerd, want hoewel hiervan reeds lang sprake is geweest, zijn er voortdurend omstan digheden in den weg getreden om zijn terugkeer te verhinderen. Nu evenwel heeft de professor hem een brief geschreven, waarin hij hem dringend verzoekt alles zoo spoedig mogelijk af te doen en tot hem terug te keeren. Sedert geruimen tijd voelt de oude professor zich reeds ongesteld en slechts om zijn dochter niet te verontrusten houdt hij zich dagelijks nog schijnbaar eenige uren met zijn boeken bezig. Eugenia bemerkte het evenwel toch en heeft eindelijk haar ouden vader bewogen een dokter te raadplegen, hoewel ze aan niets ernstigs denkt en de ziekte van haar vader voor een lichte ongesteldheid houdt. liet ernstige gezicht van den docter doet haar des te meer ontstellen als hij volkomen rust en kalmte aanbeveelt. En waarlijk, wél was hel tijd dat de hulp van een arts werd ingeroepen, want den vol genden morgen voelt de professor zich niet in staat op te staan. Glimlachend tracht hij zijne dochter, die bleek aan zijne legerstede staat, gerust te stellen, maar toch maakt hij dien middag van een oogenblik, dat hij zich wat beter gevoelt, gebruik om, ondanks alle ver zoeken van Eugenia, op te staan en een brief aan v a Lassen te schrijven. Als hij hiermede klaar is voelt hij zich zeer uit geput en tracht dit te vergeefs voor Eugenia te ver bergen. Dien nacht en verscheidene volgende dagen en nachten worstelt de professor in afmattende koortsen, die zijne krachten snel doen afnemen. Eugenia wijkt ni t van zijne zijde. Niemand kan haar bewegen rust te nemen en de zorg voor haar geliefden vader aan een ander over te laten. Overdag verlaat zij de kamer niet en 's nachts slaapt ze in de groote leuningstoel naast zijne leger stede. Tejj vergeefs betoogt de docter haar dat ze haar eigen gezondheid benadeelt, te vergeefs biedt het trouwe dienstmeisje zich aan, haar plaats eenige uren in te nemen, en slechts met moeite laat zij zich be wegen nu en dan wat frissche lucht in den tuin te gaan scheppen. Van von Lassen is tijding gekomen: een lange, hartelijke, bemoedigende briefhij is onderweg en DOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1