BUITENLAND. BINNENLAND. waarin Manhattan ligt, opvoeren, hadden zij het eiland niet opgemerkt door den dikken nevel die er over hing. Naderhand bleek het dat die dichte nevel voortkwam van de zware rookwolken die de eerste volksplanters daar onophoudelijk uit hunne pijpen bliezen en die hun beste beschermer bleek te zijn tegen vijandelijke aanvallen. Dergelijke verhaaltjes zijn in menigte in omloop en al twijfelen wij niet ten onrechte aan de waarheidsliefde van degenen die ze mededeelden, toch moeten wij bekennen dat de Hollanders hun ouden naam als groote rookers handhaven en dat eene belasting op de tabak zeker wel tot de impopulairste van alle belastingen zou gerekend worden. Daar wisten onze grootvaders, die de Regie hebben bijgewoond, van mee te praten. Het is dus wel waarschijnlijk dat onze landge- nooten hun penninkje zullen offeren, wan neer het denkbeeld, dat door Jackson is geopperd, verwezentlijkt mocht worden. In de Atjehsche wateren is thans een scheeps macht van zeventien oorlogsschepen aanwezig. Vol gens de jongste mailberichten zijn er namelijk acht schepen daarheen vertrokken om het eskader te versterken en wel de ramtorenscbepen «Koning der Nederlanden* en «Prins Hendrik der Neder landen* en de stoomschepen «Leeuwarden*, «Sam bas*, «Pontianak*, «Banda*, «Batavia* en «Band- jermasin*. hoopt hen beiden spoedig weer te zien. Helaas, als hij komt is het slechts om een laatsten blik, een laatste handdruk te ontvangen van zijn beminden pleegvader. In eenige oogenblikken van kalmte, die zijn laatste ure voorafgegaan zijn, heeft hij gesproken met zijne dochter, met zijn innig geliefd kind, dat hij nu alleen moet achterlaten. In die ure heeft hij haar gezegd wat hij gehoopt had voor haar geluk, en de over tuiging uitgesproken dat von Lassen haar bemint en zij gelukkig met hem zal zijn. Mijn lief kind,heeft hij gezegd, terwijl hij het schreiend meisje over het krullende haar heeft gestreeld, steeds is het de wensch van mijn hart geweest u beiden vereenigd te zien dit voorrecht is mij even wel niet vergund, maar toch zal ik mijn hoofd ge rust kunnen neerleggen wanneer ik weet, dat ik u achterlaat in de zorg van Adolf von Lassen. Snikken hebben Eugenia belet te antwoorden, en als ze genoeg hersteld is om te spreken, heeft ze haar vader in een zachten sluimer zien liggen, dien zij niet heeft durven storen en waaruit hij slechts ont waakt om te sterven. Een glimlach van geluk verheldert het gelaat van den stervende als bij een rijtuig hoort stilhouden, en met zijn laatste krachten richt hij zich op om den binnentredenden von Lassen beidc handen toe te steken. Deze valt naast het bed op de knieën en besproeit de vermagerde handen met heete tranen, die zijn hart eer aandoen. Dan staat hij op en blikt om zich heen, en terwijl hij met de eene hand die van den profes sor omvat steekt hij de andere Eugenia toe, die bleek en bevend naast hem staat. Zij reikt hem de hare en als de oude man dit ziet, verheldert een glimlach zijn stervend gelaat e n als von Lassen zich over hem buigt fluistert hijlk vertrouw haar toe aan uwe zorg, steun en troost haar.Dan wenkt hij Eugenia en terwijl zij zijn gelaat met tranen en kussen be dekte beproefde hij nog eenmaal bare lokken te streelen, als echter de kracht hem ontbreekt, neemt hij hare hand en legt deze in die van von Lassen welke nog altijd in de zijne rust. Uitgeput zinkt hij dan achterover, krampachtig sluiten zijne handen zich om de hunnen, dan ontsluiten zij zich plotseling God zegene u klinkt het bijna on hoorbaar en de edele ziel is van de aarde gescheiden. Wanhopig werpt de arme Eugenia zich op het lijk haars vaders, hartstochtelijke snikken doen hare geheele teedere gestalten schokken, en als de dokter binnentreedt en haar de kamer wil doen verlaten, klemt zij zich krampachtig aan het bed vast. Von Lassen wenkt den dokter heen te gaan, dan maakt hij voorzichtig hare gesloten handen los en en den arm om haar heen leggend, trekt hij haar zacht van den doode weg en naar zich toe. Heftig wil zij zich verzetten tegen dengene, die haar van haren dierbaren vader wil scheiden, maar als zij de met tranen gevulde oogen en het welbekende gelaat ziet waarop de smart zoo duidelijk te lezen is, werpt zij zich plotseling snikkend aan de borst van haar eenigen vriend. En in dit oogenblik van groote smart, gevoelen beide met een soort weemoedige vreugd, die hun leed niet minder maar toch zachter maakt, dat ze voortaan elkander toebehooren en alles voor elkander moeten zijn. (Slot volgt). HEUSDEN, 12 Sept. Blijkens achterstaande advertentie zal de heer Broers alhier zijn auditorium op Dinsdag a.s. weder vergasten op eene orgelbespeling. Is het noodig die nog afzonderlijk aan te bevelen Wij gelooven het niet. Alle toehoorders, die de vorige keer zoo uiterst voldaan waren, zullen ook gaarne van deze gelegenheid gebruik maken, om nog maals den zoo verdienstelijken als begaafden heer Broers, als musicus, in zijn volle kracht te ge nieten. Ook zij die toen verhinderd werden, ho pen wij nu ter bepaalde plaat3 aan te treffen. Waarschijnlijk zal het dit jaar de laatste maal zijn. Laat dan ook eene ruime opkomst het be wijs leveren dat Heusden zijn verdienstelijke per sonen weet te waardeeren en de lust levendig houden om in het volgende jaar een abonnement te openen voor de zomermaanden, tegen eene zeer matige contributie. t De sterfte te 's Bosch, zoo meldt de ,/Pr. N.-Brab. Crt.", wordt er waarlijk niet beter op. Wees het aantal overledenen tot 1000 inwoners per jaar in de maand Juli het hooge cijfer 44.8 aan in Augustus bedroeg het 46.6. Wij mogen ons, daarbij vergeleken, in Heusden zeer gelukkig achten. Hier bedroeg de sterfte voor dit jaar op 1 September 42 personen dat gaf op eene bevolking van 2000 inwoners het cijfer van 31.5 op 1000, per jaar. t WIJK. Tot onderwijzer aan de school voor lager onderwijs alhier is benoemd de heer M. van Driel. t UITWIJK. Leest men hier en daar van sterke daling in de pachten der landerijen, ook de dia conie dezer Herv. gemeente ondervond dit. Bij de verpachting van vóór 7 jaar bracht de pacht som op ƒ249, nu ƒ181; een verschil van ƒ68 is voorzeker aanmerkelijk te achten bij niet zeer ruime fondsen. t BEZOOIJEN. Gekozen tot wethouder de heer Ant. van Delft met 5 van de 6 uitgebrachte st. Er was een stem blanco. t Verleden week heeft hier een man een 30-tal slagen van een paard ontvangen, gelukkig alleen tegen zijn beenen en handen, anders ware hij zeker gedood geworden. Door de tegenwoordig heid van geest van den man, die het gebruikelijke „hou" riep, hield het paard met slaan op en kon de man van onder het paard wegkruipen. Twee dagen later kon hij reeds met behulp van een paar krukken door de kamer loopen. t MEEUWEN, 11 Sept. Alhier werd den 2n Sept. herbenoemd tot wethouder de heer E. de Groot. Daar deze echter voor die benoeming be dankte, moest eene nieuwe keuze gedaan worden. Deze had eergisteren plaats gekozen werd de heer Abr. Straver. t ZUILICHEM. Maandag is de vrouw van G. Daggelder Neeltje van Oort plotseling ineen gezakt en doodgebleven bij de vuurplaat. ZEVENBERGEN. Een der leden van de firma Gebr. L., aannemers der wachtershuizen aan de de nieuwe lijn Zwaluwe's Bosch, werd Zaterdag onder het uitbetalen van het weekloon, waarover quaestie ontstond, onverwacht aangevallen door eenige poldergasten, die hem mishandelden. De politie kwam echter intijds te hulp en maakte terstond tegen de aanranders procesverbaal op. Mei primo October zal alhier, op verzoek van het gemeentebestuur, maréchaussee worden gevestigd. t GORINCEIEM. Gisterenmorgen viel hier nabij de Korenbrug een 13-jarig meisje in de haven. Gelukkig werd zij opgemerkt door den Sluisknecht Wijnen, die geholpen door den heer Van Tiel, ka pitein van een in de nabijheid liggend schroef- bootje, het genoegen mocht smaken haar te redden. WERKENDAM, 9 Sept. Een vechtersbaas van circa 9 jaren heeft gisteren een zijner makkers met een houten hamer zoo hevig op het hoofd geslagen, dat deze bewusteloos neerviel. Tot nog toe klaagt de knaap voortdurend over duizelig heid, zoodat het te vreezen is, dat eene hersen schudding volgen zal. Een gewichtig besluit. In het „Nieuwsblad voor Werkendam c.a." brengt de barbier Klootwijk te Almkerk ter tenuis van zijne mede-ingezetenen dat hij „besloten heeft om Teunis Dekker, die op 7 Sept. zijn 61-jarige huwelijks- vereeniging vierde, voortaan grath te scheren." t ROTTERDAM, 10 Sept. Onder buitengewoon veel blijken van belangstelling heeft de rector van ons Gvmnasium Erasmianum, de heer Dr. J. B. Kan, den dag gevierd, waarop hij vóór 25 jaren te Doesburg het rectorschap aanvaardde. Gedurende een reeks van 11 jaren is hij als rector aan het Gymnasium alhier verbonden en heeft in dien tijd de meest sprekende blijken van zijn ongemeeue werkkracht ten toon gespreid. t11 Sept. Na veel zwoegen heeft onze raad dan toch een wethouder kunnen vinden. Woensdag is de heer H. V. B. Molenaar met 29 van de 32 stemmen uit de bus gekomen. De werkzaamheden aan het wethoudersambt in een stad als Rotterdam verbonden zijn dan ook zoo veel omvattend, dat het geen wonder baart, wanneer van het getal raads leden, zich, ondanks de 4000 daaraan ver bonden, schier niemand beschikbaar stelt. De landbouwtentoonstelling te Amsterdam is zonder bijzondere formaliteiten gesloten. Het aan tal betalende bezoekers, van den dag der ope ning, 25 Augustus, af, heeft ongeveer 90,000 bedragen, of met de donateurs, inzenders en an dere niet-betalenden mede, ruim 100.000. De drukste dagen waren de laatste 5 dagen van Augustus, toen het cijfer der betalenden respec tievelijk 9844, 15.594, 12.800, 11.800 en 13.626 bedroeg. Na het vertrek der paarden en runderen daalde het tot 3000 en minder en kwam het nog slechts eenmaal, Zaterdag j.L, op 4000. De slapste dag was de vorige Vrijdag, de tweede dag der harddraverijen, met 1260 be zoekers. Volgens de „Amst. Ct." wordt eene naamlooze vennootschap opgericht met een kapitaal van 300,000, die zich ten doel stelt het exploiteeren van hallen in de voornaamste gemeenten des lands. De heer A. L. A. Martens, te Delft, heeft een nieuwen windwijzer uitgevonden, waardoor niet alleen de richting, maar ook de drukking van den wind kan worden aangegeven. De trekking der 5e klasse van de staatsloterij, die altijd op Maandag plaats grijpt, is ditmaal door den minister van finantiën een dag verzet, zoodat de trekking nu begint op Dinsdag 30 September. Op de grenzen van Utrecht en Gelderland is er geen gebrek aan wild en de jagers maken, nu de jacht pas geopend is, zeer goede zaken. Men besteedt voor patrijzen ƒ1 a ƒ2 per koppel en voor hazen 1.30 a 1.50. Zooals bekend is ontving de Maatschappij van Weldadigheid van 18641882 telken jare de vorstelijke gift van 8000. Ofschoon men niet wist van wie die zeer gewaardeerde steun kwam, wilde de directie toch iets doen om haar dank baarheid te betuigen en zij noemde daarom een der boerderijen „de Dankbaarheid/' Nu echter bekend geworden is dat wijlen H. K. II. Prinses Marianne de onbekende weldoenster was, is ge noemde boerderij omgedoopt inHoeve Prinses Marianne." De vereeniging tot bevordering van Zondagsrust in Nederland, heeft zich tot de directie der Staats spoorwegen gewend met eenige vragen, die doelen op de werkzaamheden van het personeel dier maatschappij op rustdagen, en waarbij aangedron gen wordt deze zooveel mogelijk te beperken. Naar de „N. R. Ct." verneemt, moet een zeer vermogend en hooggeplaatste Rus, die thans te Scheveningen verblijf houdt, dezer dagen den heer Lefèbre hebben uitgenoodigd voor zijne rekening naar St. Petersburg te komen met zijne belangrijke verzameling acoustische en andere instrumenten. De directeur van het Museum „Prins Hendrik" heeft echter gemeend, dit vereerend aanbod te moeten afwijzen, daar zijn streven isdeze inrich ting voor zijn land te bewaren en aldus de nage dachtenis te eeren van den Vorst, die zooveel be langstelling in de zaak heeft getoond. Aan het bureau van politie te Tiel heeft zich vrijwillig aangemeld A. T. De groote aflevering van Zeeuwsche mosselen naar het buitenland is begonnen. Met duizende tonnen worden zij te Mechelen en Antwerpen gebracht, om van daar naar Frankrijk verzonden te worden. Voor Engeland, waar het gebruik nog grooter is dan in Frankrijk, gaan zij over Rotter dam en Vlissingen. De prijzen beloopen 2.20 a 2.40 per ton. Onlangs werd gemeld dat de Zeeuwsche vis- schers besloten hadden, TesseFs mosselzaad aan te koopen, wegens den slechten aanslag in Zeeland. Dit is nu gebeurd. Zaterdag is de eerste stoomboot te Tolen met Het nieuwe groote postkantoor te Parijs, het «Hotel des Postes*, is nu, wat het uitwendige be treft, zoo goed als voltooid; men is nu druk bezig met de inrichting van het inwendige. I)e bouw werd in 1881 begonnen. Hij kostte tot dusverre 8,700,000 frs. Wat een olifant kan uitrichten, bleek dezer dagen te Halley in Amerika met den grooten olifant Samson, van Cole's beestenspel. Samson viel name lijk zijn oppasser aan, die zich haastig uit de voeten maakte. Een kooi met leeuwen stond het dier in den weghij smeet die op zij en doodde twee paarden. Vervolgens nam hij een stapel hout op en wierp de stukken overal heen. Intusschen kwam er heel wat volk op de been, 't welk door de circus mannen verzocht werd op het monster te schieten. 1 Men begon dit van alle kanten te doen, maar zonder gewenscht gevolg. Eindelijk gelukte het den olifant tusschen touwen te krijgen en hij werd bedaard. In zijn huid vond men toen niet minder dan 30 kogelgaten. De aangerichte schade in zoo korten tijd bedroeg een 25,000. Te Lyon heeft dezer dagen een knaap van veer tien jaren zelfmoord gepleegd; hij was smoorlijk verliefd op een jong meisje dat hij slechts viermaal gezien had en dat hij, uit bedeesdheid, niet durfde aanspreken. Volgens de »France« heeft Sarah Bernhardt on geveer 1 millioen frs. schuld. Zondag nacht is de groote tent, waarin de ten toonstelling van pluimgedierte te Ostende gehouden werd, door den vreesselijken storm geheel vernield. Het grootste gedeelte der volière is gebroken. Vele duiven en kippen zijn weggevlogen, gedood of go- wond. De verliezen, door vele exposanten geleden, zijn aanzienlijk. De heer Polviet van Hellevoetsluis verloor een zijner beste duiven, die in den catalogus genoteerd was voor ƒ1000. De heeren Fulton uit Londen, Boeve van Rijsel, Nijpens uit Gent en andere inzenders hebben ook verliezen en natuurlijk zijn vele dieren verkeerd terugbezorgd. In Zuid-Duitschland en Zwitserland zijn verbazend veel wespen. In de nabijheid van Bazel is een vrouw doodgestoken. Hetzelfde wordt uit het kan ton Obwaldeu bericht. In Bazelland is de verdel ging der wespen verplicht verklaard. Een kloek Berlijnsch zwemmer heeft gewed dat hij in staat is het eiland Helgoland om te zwem men. Hij begeeft zich eerstdaags met onpartijdige beoordoelaars derwaarts, om die taak ten uitvoer te brengen. Dezer dagen is te Londen een vierjarig meisje gestorven aan bloedvergiftiging, veroorzaakt dooi den beet van een harer schoolmakkertjes. Bij den jongsten storm op de Schotsche kust zijn ook verscheidene visschersbooten zwaar be schadigd en vier met man en muis vergaau. Drie en twintig meuschenlevens gingen daarbij verloren. In de Hongaarsche stad Tumesvar heeft een groote brand in do Unger-straat al de huizen vernield. Ook te Cleveland, Ohio (Ver.-St.) woedde een hevige brand, die een paar timmerwerven, een ijzerfabriek, alsmede eenige andere gebouwen in do asch legde en eon schade van ruim 2 millioen dollars 5,000,000) veroorzaakte. In een circus te Rostor (Rass. gouv. Jekater- inoslas) is een galerij gedeeltelijk ingestort. Ei- kwamen verscheidene menschen om het leven en vele anderen werden gewond. Het «Vad.« verneemt, uit goede bron, datdeRadjah van Tenom niet ongenegen is de gevangenen vrij te laten. Hij verlangt echter nog eenige dagon uitstel. Cholera. De gevreesde ziekte, die uit het dep. Ardèche geheel verdwenen scheen, is weer vrij he vig uitgebroken te Saint-Reméze (500 zielen). Zon dag telde men daar 14 sterfgevallen. Koning Humbert is te Napels aangekomen, waar hij met geestdrift werd begroet als de «tweede vader van het land*. Het aantal choleragevallen te Napels was eergisteren 653 (310 sterfgevallen); het bulle tin van gisteren vermeldde 633 gevallen en 231 sterfgevallen. 10 van de 12 afdeelingen der stad zijn besmet. Het Canocchina-hospitaal is vol. De Koning heeft 100 000 lires gezonden tot leniging van den nood. Vooral Napels, waar in de nauwe steegjes de grootste vervuiliug heerscht, moet zwaar boeten voor de weinige zorg, welke besteed wordt aan gezondheidsmaatregelen. Aau «The Standard* wordt uit Weenen geschre ven, dat volgens mededeelingen uit China, de Ro- geering te Peking 25,000 man gelicht heeft voor de verdediging van de hoofdstad en om het leger in Tonkin te versterken; 12 millioen zijn den Minis ter van Oorlog toegestaan om wapenen en ammu nitie te koopen. Een telegram uit Foochow meldt dat de huizen der vreemdelingen geplunderd zijn door de Chi- neesche soldaten, zonder onderscheid van nationaliteit. Hoe hoog de waarde van fokvee van het Here- forder-ras in de laatste jaren gestegen is, blijkt hieruit, dat bij de op lord Wilton's hoeve gehou den veiling 183 dieren van dat ras voor niet min der dan 22,978 guinjes verkocht zijn. Do stier Lord Wilton* alleen gold 3800 guinjes, d. i. ƒ48,000. De Engelsche bladen doen het volgende ver schrikkelijke verhaal Te Falmouth werden Zaterdag door de brik «Mon tezuma* drie mannen aangebracht, Dudley, Stephens en Brooks, die met nog eenen scheepsjongen, Par ker, iu Mei jl. nit Southampton vertrokken met eon jacht, dat zij naar Sydney in Australië moesten brengen. Na de linie gepasseerd te zijn, ging het kleine vaartuig te gronde, en de vier schepelingen moesten zich bergen in de sloep, met geen ander voedsel dan twee blikken met knollen. Water ont brak hun volslagen. De knollenvoorraad strekte vijf dagen, en vreeselijk leden d« ongelukkigen midde lerwijl aan dorst. Zij vingen een schilpad en teerden een poos op haar vleeschdoch na achttien dagen zwalkens was hun lijden zoo hevig geworden dat Dudley voorstelde den scheepsjongen te slachten. Dit denkbeeld vond aanvankelijk bij de anderen nog tegenkantingna wederom twee dagen echter ging men tot de uitvoering er van over. Den knaap werd eenen slagader geopend en gretig leschten de drie anderen zich met bloed vervolgens'stilden zij ook met het vleesch van den armen jongen hunnen honger. Men vond hen nog aan dit akelige gerecht toen zij vier dagen later door de «Montezuma* wer den opgevischt. Bij hunne aankomst te Falmouth werden zij terstond gevat, onder beschuldiging van Parker vermoord te hebben. Meermalen is 't voorgekomen, dat schipbreuke lingen zoo erg in nood waren, dat een hunner bij loting werd aangewezen om opgegeten te worden, maar in dit geval hebben de sterke mannen ge heel willekeurig den armen knaap vermoord zonder over de opoffering van hun eigen leven te denken. Naar aanleiding van het kon. besluit van den 4en Julil.l. waarbij het getal huizen van bewaring aanzienlijk werd verminderd, en ook tot de op heffing van het huis van bewaring alhier werd be sloten, was de vraag gerezen hoe met de meubelen en en archieven der opgeheven huizen moet worden gehandeld. De minister van justitie heeft te kennen gegeven dat het hem meest, doelmatig voorkomt, het meubilair en de liggingstukken op de voor- deeligste wijze te gelde te maken en de opbrengst daarvan te doen strekken in mindering van de kosten, welke over 1884 alsnog aan de gemeenten behooren te worden in rekoning gebracht. Tevens moeten de archieven van de gesloten gestichten worden overgebracht naar het huis van bewaring, dat voortaan in plaats van het geslotene als zoo danig zal dienen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2