Dienstbode. ra GOED VERKOOPEN: MARKTBERICHTEN. Openbare Verkooping ANDEL. Brieven uit Amsterdam. BURGERLIJKE STAND. LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIEN. De Notaris DE GIER Een perceel WEILAND, ge naamd ,/de Sas- senkamponder Andel, Sectie B Nos. 158 en 159, groot 2.09.80 Hectaren. VENNOOTSCHAP, 1050 balen Tessel's mosselzaad aangekomen. Nog duizenden balen worden verwacht, alléén voor Tolen en nog duizenden voor andere plaat sen in Zeeland, om steeds aan de groote vraag naar het buitenland te kunnen voldoen. Hoe voorzichtig men moet zijn met kunstlicht bij beerputten, bleek dezer dagen weer te Deuti- chem. Toen ten huize van den winkelier v. d. M. de beide mannen, belast met de wegruiming van de faecaliën, den vergaderbak openden, kwamen zij er met licht bij en onmiddellijk ontvlamden de opstijgende gassen, met dit gevolg dat beide arbeiders ernstige brandwonden aan het gezicht en de handen kregen. in het vuur, welke het 's Gravenliage en Leiden Dinsdag Van Zaterdag op Zondag, of van Zondag op Maandagnacht is op het werk van den heer Huijs- ken op de Nieuwe Merwede een brutale diefstal gepleegd. De dieven hebben eerst in eene volks keet eenige levensmiddelen weggenomen en zijn toen door de voordeur in de directiekeet gegaan: o d na licht te hebben ontstoken, hebben zij die keet geheel doorzocht, alles over hoop gegooid en tal van voorwerpen medegenomen. De justitie doet ijverig onderzoek. Te Assen zijn Zaterdag zeer veel menschen ongesteld geworden na het gebruik van garna len, die van een venter waren gekocht. De ver schijnselen der ongesteldheid waren hevige diar- rhee en brakingen. Eén persoon heeft in levens gevaar verkeerd en een school moest gesloten worden, daar al de onderwijzers ongesteld waren, omdat ook zij van de garnalen gegeten hadden. Zondagavond stortte in een danszaal te 's Gra- venhage een gedeelte van het plafond in, waar onder zich eenige personen bevonden. Een van hen werd aan het hoofd verwond. Bij de manoeuvres garnizoen van tusschen Wassenaar en Voorschoten hielden, had een treurig voorval plaats. Een kanonnier van het 2de reg. veld-artillerie, bezig om zijn stuk uit te wisschen, liep onvoorzichtig voorbij den mond van een ander kanon om zijn wisscher te gaan nat maken, juist op het oogenblik dat vuur gecommandeerd werd. De man kreeg het volle schot los kruit in de borst en was zoo hevig getroffen, dat hij onder de handen van den officier van gezondheid den geest gaf. Mej. de wed. K. uit Gorkum, die Zaterdag door het. in brand geraken van een petroleum- toestel zulke zware brandwonden bekwam, is aan de gevolgen overleden. Uit een sloot te Wil lemstad is het lijkje van een 5-jarig kind opge haald. In de Utrechtsche straat te Amster dam is een vrouw met een klein kind op den arm van de trappen gevallen. Het kind werd niet bezeerd. De vrouw kreeg ernstige kneuzingen. Door het kantelen van een aantal balen guano werd het been van een werkman te Rotterdam gebroken. Bij een vechtpartij aldaar werd ten machinist zwaar verwond. In de Barends- straat te Amsterdam is een man, die eenig wasch- goed wilde binnen halen, uit een venster geval len. Zwaar gewond werd hij opgenomen. In de Kerkstraat te Amsterdam kreeg gisterenochtend een jongen zulk een geweldigen slag van een paard tegen het hoofd, dat hij voor dood werd opgeno men en naar de ouderlijke woning gebracht. Dinsdagavond werd door de politie op de kermis te Nijmegen aangehouden zekere C. G. v. D., koopvrouw wonende te Deventer, die een 82-jarig heer zijn cilinder-horloge uit den vestzak gestolen had. Te Barneveld is een boerderij „Noordree" door brand geheel vernield. Het huis bestond uit twee woningen. De inboedel is grootendeels gered. Het gebouw was tegen brandschade verzekerd. Oorzaak van den brand onbekend. De Intern. Landbouwtentoonstelling. KERKNIEU W S. Nederl. Herv. Gemeente. Chr. Geref. Gemeente. j> dikke, Gevraagd een flinke DIENSTBODE, in een burger gezin. Adres „Merwebode" Sliedrecht. van onder BEKENDMAKING, Art. 28 Wetboek van Koophandel. Blijkens akte verleden voor den Notaris J. H. F. ZIJNEN DE GIER, gevestigd te Iieusclen, op den 27 Augustus 1884, hebben de Heeren HENDRIK WILLEM ANTHO NIE RECKLEBEN zonder beroep en ADRI ANUS JACOBUS HENDRIKUS VAN DER HEIJDEN fabrikant, beiden wonende te Heusden, met elkander aangegaan eene tot het exploiteeren van de bestaande en tot dusverre door den Heer ORHISTIAAN HER MAN VAN DER HEIJDEN gedreven stoom-grutterij en meel malerij, koffiesiroop peekoffie- en cichorei-fabriek en den handel in die en aanverwante artikelen, onder de firma „C. H. VAN DER HEIJDEN" onder anderen onder de navolgende bepalingen (Van onzen specialen correspondent Toen ik u Zondag verslag deed van mijn kort stondig verblijf op de T., heeft de neerplassende regen mij parten gespeeld en mij iets doen zien, dat er niet was. Gisteren n.l. mijn bezoek her vattende, vond ik no. 154 totaal leeg en de dure gansjes zijn dus naar alle waarschijnlijkheid niet uit Engeland verzonden geworden. Ik heb dus gan zen staan bewonderen die maar 600 de drie waarde hadden en schaam me daar wel een weinig over. Bij 1000 pd. st. vergeleken is dat een bagatel en zulke dieren te bewonderen dat is toch beneden kritiek. Toch waag ik de veronderstelling dat die niet aanwezige kwakers al niet veel grooter, om vangrijker en meer traag van gang kunnen zijn dan do ingezondene Toulouseganzen. 't Zal met ganzen, kippen enz. van vreemd en eigenaardig ras zijn als met schilderijen, knutselwerk enz. ze zul len waard wezen wat een gek er voor geven wil, om een volksuitdrukking te bezigen. Op een honden tentoonstelling komen gewoonlijk ook zulke prijzen voor, die wel genoteerd, doch hoogst zalden be steed worden. En wat zal ik nu nog zeggen van wijlen onze Internationale Landbouw-Tentoonstelling Verwacht ge van me dat ik den lof zal ver kondigen van de weinige Nederlanders, die hebben geschitterd met schoone vogels en vette konijnen? Dat ik in den breede uitweiden zal over de ver diensten der Italiaansche en Spaansche kippen, over Schotsche en Peking-eenden, Reuzenkonjnen en Bergsche kraaiers? Ik zal er zalig op passen, want ijaar behoort een kennis van hoender-, eenden- en konyuenrassen toe, die ik niet bezit. En om na 1 niet als een blinde kip er maar op toe te kakelen, zal ik hierover wijselijk zwjgen. Van alle soorten waren schoone exemplaren aanwezig. Russische konijnen b.v., spierwit met zwarten neus, ingezon den o. a. door Geelen te Doorn, zijn allerliefste dieren. Ook onder de hoenders waren vele, die öf door grootte, of door kleinte, öf door schoone kleur uitmuntten. Van eene inzending kalkoenen was een der wjfjes gestorven. Ik geloof dat al die dieren met dat verschrikkeljk weer veel geleden hebben. De prjzen waren in den regel ontzaggelijk boog. Een der inzendingen, die een der schoonste tevens was, maakte daarop een uitzondering, die n.l. van den heer van Lom alhier, die een haas (rammelaar), een konijn (voedster) en een nest jongen, dus haas konijnen of leporiden tentoonstelde, genoteerd tegen 10, 2 en 1.50 per stnk. De andere prjzen waren voor dezelfde soort 30, 15. 300 enz. Uoor een liefhebber is zoo'n haaskonjn misschien wel 300 waard, ook wel (zooals no. 224) 1200, ik vind deze spelingen der natuur toch tameljk hoog. Gisteren was men druk bezig het twee- en vier voetig gedierte in de korven te pakken en ze voor de terugreis gereed te maken, 't Werd tjd ook. Buitenlui kwamen er niet meer en de Amsterdam mers schenen er geen nat pak voor over te hebben, zelfs toen 't zonnetjeDinsdagmiddag de meren en rivie ren opdroogde, vertoonden ze zich niet. De kas zal er schraal uitzien en dut is werkeljk jammer. Deze eerste groote handeling van de vereenigde land- bouwmaatsehappjen had drukker bezoek verdiend, j Aan belangstelling beeft het intusschen niet ont broken, dat is zeker en zoo er tekort is en dat is even zeker is dat uitsluitend te wjten aan 't ongunstige weer. Men heeft thans de opruiming, die reeds giste ren begon, op groote schaal voortgezet en spoedig zal het achter 't museum weer stil z jn. We willen hopen dat onze Landbouw er echter niet stil op wordt, maar wakker de handen zal blijven roeren, zoodat we b j een volgende expositie nog beter uil den hoek komen kunnen. Met het oog op een uitdrukking in mjn vorigen briefop harddraverijen speelt het geluk een groote rol, meld ik u dat het paard Willem IIIzich gisteren te Schagen met een premie heeft moeten tevreden stellen, hoewel het hier tweemaal en met eere een prjs heeft gewonnen. Vóór de volgende expositie gehouden wordt, zal nu 't klooster pardon, ik bedoel 't museum aan de orde komen. Er wordt druk binnen gear beid en er is sprake geweest bet nog voor den winter te openen. Op een der binnenplaatsen is een orgel opgesteld, uit een oude kerk af komstig en de herinnering aan 't gezicht daarop, benevens aan den doorgang en de stemmigheid van 't geheel, deden me daar een vergissing begaan en aan een klooster denken. De opening is thans uitgesteld tot 't voorjaar. En hiermee neem ik voor eenigen tjd afscheid van deze buurt, voor goed vau onze eerste groote Landbouwtentoonstelling. Amsterdam, 7 Sept. '8-4. 11. f Bussen, Sept. Ondertrouwd: P. de Wit Cz., jm., 23 j. en H. C. van der Plujm, jd., 22 j. Gehuwd: C. de Roo j met W. P. Roubos. Geboren: Richardus, z. v. R. van der Plujm en P. van der Plujm; Cornells, z. v. C. van de Water en W. van Tilborg; Hendrik, z. v. G. Tenling en L. D. van de Werken. Overleden: C. W. M. Verbunt, d., 8 j. A. van Tilborg, vrouw van P. J. Verschoor, 67 j. C. A. Hoevenaren, d., 5 m. C. M. Leusvelt, z., 2 ra. J. Sagt, d., 11 in.G. J. Jones, z., 17 m. t Baardwijk, van 1 Aug. tot 1 Sept. Geboren: Lambertus, z. van L. van Helvoirt en C. PullensMaria, d. van J. van Be jnen en C. MerjersPetronella, d. van C. Schonis en A. M. van Hulton Peter Rassainus, z. van C. Oomens en J. G. der Kinderen Maria, d. van H. Schilder en E. van Delft. Overleden: W. In 't Veld, 84 jwedr. van A. Gleasvelders, later van J. Klein en laatst van M. de Bruin. t WoudricUem, van 1 tot 31 Aug. Ondertrouwd en Getrouwd: G. van Z jl, jm., 20 j. en P. Ruis, jd., 21 j.P. Kieboom, jm., 30 j. en D. M. Swart, jd., 21 j. Geboren: Clara Maria, d. van G. L. Krielaart en G. SpoorEngeltje, d. van L. van Tilburg en G. Berm; Pietje, d. van T. Biesheuvel en P. v. d. Oven Johannes Adrianus, z. van H. Kentie en L. A. SwetsCornelis, z. van K. v. d. Stelt en J, v. d. Giessen Maria, d. van F. A. Viveen en J. Schreuders. Overleden: H. Groeneveld, 5 w.H. W. den Breejeu van den Bout, 7 ra. (van Njmegen). Almkcrk, van 3 tot 10 Sept. Geboren: Lambertus Jacominus, z. v. J. G. v. Andel en L. Branderhorst; Gerrit, z. v. J. Col ju en G. Hejstek Bastiaan, z. v. C. Straver en A. v. d. Heuvel Gerrit, z. v. A. Dekker en G. Ver- woert Hendrik, z. v. K. Paaimans en A. Tamerus. Overleden: J. Verschoor, 3 w.J. Krujf, 10 m. f GENDEREN, 10 Sept. Gisteren heeft, hier eene keuring plaats gehad van springstieren in deze gemeente, waaraan 2 premiën verbonden waren, n.l. 1 van 30 en 1 van 20. Daar slechts 3 stieren aanwezig waren, werd door Bnrgomeester en Wethouders besloten de le premie in te houden. De 2e premie werd behaald door de stier, toebe- hoorende aan Jan van den Heuvel alhier. t DALEM. Met den aardappelhandel gaat het tegenwoordig zoo slap mogeljk. Men is thans aan het rooien der zoogenaamde »blauwkes« of Turken. De oGgst is wèl genoeg; jammer maar dat men als gevolg van de muizenplaag zooveel stukken en geschonden knollen vindt. Eu de prjs? Voor de besten kan men zelfs nog niet ten volle 2 per H.l. maken. Beroepen naar Heeg, ds. L. Wagenaar te Wons; Dordrecht, W. J. Van Elden te Rjseu Dinteloord en Prin seland, A. Knoll te Ter Aar; Odjk, F. W. J.Wolf cand., te Utrecht; Dienden, C. Callenbach te Hien en DodewaardBezoojen, D. Cladder cand., te Amsterdam; Oudewater, J. E. De Klerk te Nieuw- poort aan de LekValkenburg (cl. Leiden), A. S. E. Talma, te NiehtevechtOude-We tering, Ameide en Tienhoven, C. Hattink te Nieuw-Vennep; Gouderak, D. J. Kok te Wjkbj Hensden. Bedankt .- voor Veldhoven, cl. Eindhoven, J. W. Njenhuis te Eist, cl. Zalt-BommmelGramsbergen, J. Ten Oever te Roden; Westerbroek, E. Vau Loon te Vries; Aarlauderveen, M. J. Bonman te Leerbroek; Seroos- kerken (eil. Schouwen), A. C. J. Van der Kemp te Spankeren. Zestal: te Wangeningen, G. Vlug te Nijkerk; C. C. Schot te Tolen; J. Ph. Van der Land en H. Van de Hagt te RotterdamG. J. Van de Pol te GarderenG. H. Van Kasteel te Kollum. Beroepen.- naar Rouveen, G. W. H. Esselink cand., aan de theologische school te Kampen. Aangenomen .- Edam, door J. Fokkinga, cand.; Genemniden, door A. M. Donner, cand. te Leiden. Bedankt .- voor Hensden (cl. 's Bosch); A. M. Donner, cand. te Leiden; voor Wolfaartsdjk, L. Middel te Baarland. Hoe sterk het bj ge loof zelfs onder de»be- schaafden* nog heorscht, is dezer dagen te Parjs aan het licht gekomen. In een der rijkste buurten, de Avenue de Fried- land,« ontbreekt no. 13; de eigenaar heeft vergun ning gekregen om, in plaats van dat ongeluksgetal, zjn huis 1 Ibis tot nummer te geven! Sarcey vermeldt in de »XIXe Sièclenog andere staaltjes van bjgeloof. Aan de spoorwegstations heeft men opgemerkt dat des Vrjdags de ontvang sten steeds kleiner zjn dan op andere dagen, en hetzelfde ondervindt men bj de omnibussen en an dere rjtuigen. Nog veel meer is de af keer verspreid tegen het aan tafel gaan, als er voor 13 gedekt is. Als een merkwaardig voorbeeld van het laatste haalt hj het volgende geval aan. Veelvuldig zijn de diners waaraan elke maand kunstenaars en letter kundigen aanzitten. Nu gebeurde 't laatst eens, dat er slechts 13 wai*en opgekomen. Een beroemd schil der verklaarde liever heen te gaan dan als no. 13 mee te eten. Men wachtte te vergeefs op den veertiende, het werd 8 uur en nog kwam niemand opdagen. Toen werden twee der gasten uitgezonden, om een 14den te halen. Hun keus viel op een koetsier, die er zeer fatsoenljk uitzag, Zj namen hem aan bij 't uur niet om te r jdeu, maar om te eten. Eerst dacht do man dat men een loopje met hem wilde nemen, maar spoedig begreep hj het fijne van de zaak, gaf zijn zweep over aan een kennis en deed dienst als veertiende man, rechts van den president der tafel, een der ministers! Van Théophile Gautier verhaalt Sarcey, dat hj lang niet gerust was, als een zoutvat omviel, en omtrent Offenbach, aan wiens scherpe oogen de kracht werd toegeschreven om te botooveren (in den slech ten zin), dat menigeen den componist niet dnrfde naderen, zonder eerst als middel van bezwering de twee vingers te hebben opgestoken Is men alleen in Parjs zoo bjgeloovig? De heeren meteorologen, zoo schr jft men aan de »L. Crt.«, niet zj die te hooi en te gras z.g. waar nemingen doen, maar de mannen van het vak, staan op hot punt hun crediet te verliezen. Omdat het in Schotland woei, wilden z j noodzakeljk een depressie uit den Atlantischen oceaan, bjgevolge wind en regen, op onze kusten hebben en de beschrijving van deze verwachting was reeds Maandagavond ge geven. Wat er kwam, ook voor heden, geen storm en regen met zuiden wind, maar oosten wind met met helderheid en groote kalmte. Het weer verkoos zich niet te voegen naar zulke meteorologie en de barometer hielp bevestigen wat nog twjfelachtig mocht hebben toegeschenen. Van Maaudag af, toen de barometer tot 765 Mm. was geklommen, heeft hj het toch heden reeds tot 769 Mm. gebracht. Is 770 Mm. bj geval geen bemoedigend cjfer voor een barometer? Maar morgen komt de depressie zoo niet, dan overmorgen Drinkwater In de Braunschweigsche Landw. Zeitnng wordt een hoogst eenvoudig middel aan bevolen om de zuiverheid van hot water te onder zoeken. Alle huisvrouwen, zoowel in de stad als ten platten lande zjn in staat er de proef van te nemen. Men neme daartoe een gewone drankflesch van helder glas, waarin men een stukje suiker doet, haar vervolgens met water vult en zooveel mogeljk luchtdicht met een kurk sluit. Laat haar dan eenige dagen op een lichte plaats staan. Hoe helderder het water bljft, des te zuiverder is het, terwjl eene meer of mindere sterke melkachtige kleur (troebelheid) de meer of mindere verontreiniging met vreemde stoffen met zekerheid laat bepalen. Wat hard en zacht water betreft., heeft dr. Tidy, te Manchester, de volgende uitkomsten verkregen 1°. Hard water (wel- of pompwater) is van bet gezondheidsstandpunt te verkiezen boven zacht of regenwater, wanneer het eerste nl. kalk of jzer bevat. 2°. De thee wordt bj het gebruik met hard water beter, schoon minder donker, want het wooko water lost de bittere extractiefstoffen op en ueenit den geur weg. 3°. Het stilt den dorst beter dan zacht water. 4°. Alleen voor de wasch is hot zachte water verkiesljk, omdat het minder zeep noodig heeft, daar de zouten de kalk, of een deel der zeep werkeloos maken. Verontschuldiging. Mama: »Maar Ivarel, wat zie je er wéér uit! daar ben je nu weêr in't gras gevallen Kareltje: »Ja ma, maar in gras, dat do koe eerst gevreten had.« Zes boertjes wilden zich in een »opeu aapje naar de Landbouwtentoonstelling laten rjjden. »Wat kan dat kosten luidde hun vraag. Vjf-en-twintig stuivers. »Dankje man, jj bent te duur!« »Nou, een kwartje de persoon. »Dat komt boter b jvooruit dan maar!« Hoe hoog moet tegenwoordig hier een huisdeur zjn? vraagt een berichtgever van het »Utr. D.«; en hj antwoordt: 3 meter 50, want een ge woon mensch is 1.60, en dan nog een hoed vau 1.90.... Bj den boekhandelaar J. Voorneveld, depothou der vau het Bjbelgenootschap, Molenstraat 28, Den Haag, kan men het volgende lezen: ^Kerkboekjes met de vervolgbundel verguld op zneebjbels heel leder groot en klyu en teztamonte groot en klyn«. t Bussen, 11 Sept. Aangevoerd 104 K.G. Prjs der boter ƒ1.45 tot ƒ1.53. t Bordreeht, 12 Sept. Grasboter, stukken: ƒ0.85 a 0.80 tonnen 14.a 13.Kunstboter: 0.55 a 0.33. Weiboter ƒ0.70 a 0.60. Eieren 5.25 a 4.per 100. DORDRECHT, 11 Sept. 1 arwe, jarige puike Zeeuwsche, VI. en Overmaassehe 7.a 7.60 jarige goede nieuwe puike - 7.30 a 7.60 goede - 6.60 a 7.10 RoggeN. Zws. en VI. - 6.a 6.30 Overm. - 5.80 a 6. Gerst, Nw. Winter-, Zeeuwsche en Vlaamsche zakmaat, - 5.30 a 5.75 N. Overm. en Flakk. zakm. - 4.60 a 5.10 Zomer- Zws. en VI. zakm. - 4.80 a 5.10 Overm. en Fl. zakm. - 4.50 a 4.80 Spelt, nieuwe - 3.a 3.50 Haver, jarige, N. Voeder, - 2.80 a 3.50 Paardenboonen - 6.25 a 7.25 Duivenboonen - 7.00 a 7.50 Erwten, Nieawe Blauwe Kook- - 7.75 a 8.20 mindere Voeder- - 7.a 7.50 Kanariezaad - 8.a 8.75 Raapkoeken, harde, de 1040 stuks - 92.a 96. Lijnkoeken, - 105.a 110. te Heusden, zal ten verzoeke van zjnen prin cipaal publiek De verkooping zal plaats hebben provisio neel op DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1884 en finaal op DONDERDAG 2 OCTOBER 1884, beide dagen des morgeus ten elf ure, ter herberge van Anthonie van Andel te Andel a/d Rib. Betaaldag der kooppenningen 4 Novembor 1884. Aanvaarding 1 Januari 1885. Inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris. lo. De Vennootschap zal gevestigd zjn te Heusden; 2o.f Zj zal geacht worden te zjn aangevangen den eersten Juni dezes jaars en gerekend worden te zjn aangegaan voor den tjd van tien jaren, "om voorts van jaar tot jaar te worden gecon- tinuëerd, indien niet zes maanden te voren schrifteljk door een der Vennooten opzegging is gedaan Elk der Vennooten is gerechtigd tot het teeke nen der firma, doch alleen voor de zaken de Vennootschap betreffende en niet tot het opne men of ter leen geven van gelden, het accep teeren van wissels en promessen, het bezwaren of vervreemden van onroerende of het verpan den van roerende zaken, alsmede het aangaan van borgtochten, tot al welke zaken, behalve voor zooveel noodig de firmateekening, de handteekening van beide Vennooten vereischt wordt; terwjl nadrukkeljk uitgesloten zjn alle Speculatiën van welken aard of in welk. artikel ook. 3c.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3