O, W- G Ij. B; S S P £;1j. I G e. des avonds van 5 tot 6 ure. Ul Sf D Zaterdag 20 September 1884. Wandgedierte. VRIJ DAG 19 SEPTEMBER 1884. W. BODENSTAFF, ifDe LingeJ GORINCHEM. nder-Pap-Beschuit, lioliè IIIéé, in alle Singer systeem Naaimachineny BILLARTFABRIEK. agazijn ter volledige leufeileering. Firma G. J. SCHEEFHALS, BEHANGSELPAPIER EN. HUIS VAN VERTROUWEN. L1 van Heffen van der Wiegen, te WAALWIJK, PEGIALITBIT Wed. W. L. Kuijk Zoon, BRANDVERZEKERING, in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Heusden, 31TJLLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Yeen bij Hsusdsn. ySpBll^ Stand- of Markt geld wordt niet geheven. Stoomverwerij, Drukkerij en Chemische W asscherij Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij Geheel uw huisgezin drie gulden zestig cents aangename Lectuur voor een geringe uitgaat Hoogensteenweg, B 41 'sHertogenbosch ZEVENCENTEN perweek een cent per dag. 31 A URITS REIS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. Maasstroom I en II. Gezondheid voor iedereen. HE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Yerk oudheid en Hoest. GorinchemHeusden. Yoorloopige Winterdienst, gevestigd te 's-HERTOGENBOSCH. Correspondent te Dussen Ant. v. Honsewijk. Gorin chem C. J. Loeven. Geertruidenberg A. W. de Rooij. Heusden .- W. Posthumus en G. H. Malingré. Kaatsheuvel.- P. van üortmond Gz. Nieuwkuijk J. j Snijders. Sprang.- J. Dorrenboom. SleeuwijkL. J. W. Struik. VlijmenA. van den Tillaart Jr. Woudrichem R. Roomer. Waalwijk .- A. J. M. Verbunt van Overbeek. WaspikJ. Vermeulen, j Zalt-BommelJ. F. M. van Boeckel. DOOR DEX HEER J. BROERS, Geheel nieuwe vinding. Bagijnestraat No. 10, Rotterdam. OP Finale uitroeiing van Wandgedierte zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar schriftelijke garantie en do stiptste geheimhouding. Kortendijk, A 70, Gorinchem, uit de Stoom-Broodfabriek van M. C P OLDBïtMANS te Gorinchem. kan er van profiteren London 1851. Miinchen 1851. Kaisersluutern 1860. Metz 1861. London 1862. Kiuserslautern 1872. Wecuen 1873. Arnhem 1879. van Plannen en uitvoerige teekeningén op aanvrage verkrijgbaar VEER VERBETERDE i Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale IS aaim ach inert - Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Op Werkdage u uitgenomen Bossche markten. Van Heusden, 's rnorg. 5.30, 's morg. 7.15, nam. 1 ure 's Bosch, 's morg. 9.15, 's nm. 2, 's av. 5. Stoomboot ,/Stad Heusden. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. 1.— 3.30 Stoombootreederij L. de Beer Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. c.a. 2.30, 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* u. (In corresp. vm. 4.30, 6.30 en 10 u., nam. 3 en 4.45 naar Dordt en Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. Overige dagen: voorm. 9 en nam. 5 uur (na aankomst der boot van vm. 6 en nam. 2 uur uit Rotterdam.) Van Heusden naar Gorinchem. Zondag: MAATSCHAPPIJ VAN voor het Koningrijk der Nederlanden VASTE PREMIËN. Directeur: Jür. P. J. van der Does de Willebois. Agenten in het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, Aminerzoden F. Oostweegel. EethenM. A. Boll. n 5 Programma's strekkende als bewijs van Toegang zijn, a 25 Cents per persoon, verkrijgbaar bij de Boekhandelaren L. VEERMAN en H. WCIJ3TER te Heusden. de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. tif Koninklijk Geoctro jeerd. Alleen deze vinding vernietigt al het WAND GEDIERTE, beschadigt niets en geeft geen reuk, met 6 jaar schriftelijke Garantiedagelijks door geheel Nederland te ontbieden, ieder wacht zich voor nabootsing en bedrog. AdresB. DAVIDSON Co Adres: SI. VAN DER HELM, Lekkerkerk. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. Inspectie gratis. van Heeren- en Damescostumcs kunnen bij 't Chemisch Reinigen geheel in elkaar blijvenook kunnen alle Heerenartikelen bij 7 verwen in elkaar blijven en wor den weder als nieuw opgemaakt. Specialiteit van 7 verwen in alle kleuren en opmaken van lleerenoverjassen en Damesmantels. Dit meer en meer algemeen Kindervoedscl, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heoron Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische on microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. lloofd-dépöt voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. AmsterdamJ. Loopik, Prinsegracht, hoek Spiegelstraat. Boven-Hardinxveld, H. Maas. GiesendamP. Boel houwer, j'^ I Heusden, W. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. VlaardingenWed. J. T. Larnbach. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have. als gij u abonneert op de Men ontvangt voor per jaar wekelijks een schat van met vele keurige GRAVURES waarin Oud en Jong een leerzame, nuttige en aangename afleiding kan vinden en dat 9^u ""a' van OF Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachiue kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaanscke Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Allo voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment Op Bossche markten. t> Heusden, 'smorg. 4.'smorg. 6.30, 'snam.3.30. 's Bosch, 'smid. 12, nm. 1, nm. 6.15 Extra dienst, alle werkdagen. Van Veen naar 's Bosch 's midd. 4 ure. Op Bossche markten. Van Veen naar 's Bosch 'smorg 4. Van 's Bosch naar Veen 'snam. 1. Dienst van af 31 Maart 1884. Maandag. Ov. werkdagen Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gesteilen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van alle Kwalen eigeu aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls U/AL 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijuen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet vau iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Van Kaatsheuvel 's morgens 1.30 i> Waalwijk 2.— 2.30 Heusden 4.— 5.15 Veen 5.15 6.— Woudrichem 6.30 6.30 Gorinchem 7.— 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 8.— Dordrecht 8.30 8.30 Te Rotterdam 9.45 9.45 Van Rotterdam 'snam. 1.30 12.30 Dordrecht 3.— 2. Sliedrecht (Middenveer) 3 30 2.30 Te Gorinchem 4.30 Van 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 6.— 5.— Heusden 6.45 5.45 Waalwijk 8.45 7.45 Kaatsheuvel 9.30 8.30 Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bp benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 20 AUG. tot en met 30 SEPT. 1884, (force majeure voorbehouden). Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In corref- pondentie voormiddag 7.30, en namiddag 3 uur naar Rotterdam.) voorm. 8 uur en nam. 1.15 uur (in correspon dentie voorm. 10 unr en nam. 3 nar naar Dordt en Rotterdam. De dienst des Maandags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht en Rotterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4