NoTvSll bir^ Woensdag 24 September 1884. lig Ile Verstooleii FEUILLETON., J nv Uitgever: L. J. YEERMAN Heusden. De Roman van een Kunstenaar. -X- 6' -> ■- -vv pa 3®® «r sr^i Pltf^ slQn^i^i T5mffrn W fl& 6? li! 4SS IS ITfSifS VOOft Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post verhooging. Binnenlandsche A D V E R T E N T IE N waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden, slechts tweemaal in rekening gebracht. Bij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam van den Uitgever op het adres te stellen. De rechterlijke macht in het Groother togdom Luxemburg heeft een, naa? we mee- nen, verstandige maatregel genomen. Erva ren hebbende, dat verscheidene ontslagen gevangenen de eerste de beste gelegenheid aangrijpen ten einde weer onder dak te komen, heeft men in L. bepaald, dat de zoodanigen zullen uitgesloten worden van de bekende humane behandeling die heeren inbrekers en dieven mogen verwachten ze zullen, telkens met tu^chenpoozing van een dag, voortaan op water en brood onthaald worden. Dat is een terugtred cp den weg, dien ons gevangeniswezen reeds een eeuw gele den heeft ingeslagen, doch war:Hoe ook elders zich spoedig de noodzakelijkheid zal doen gevoelen. Ook bij ons komt hetzelfde verschijnsel herhaaldelijk voorontslagen gevangenen, de deur van het toevluchtsoord achter zich hoorende dichttrekken, vinden de schande van het //zitten" minder lastig dan de eer, wederom als degelijk werkman in de maatschappij op te treden. Ze loopen een straatje om of nemen soms de moeite C. L. VAN BALEN Jr. 2) Rijsdorp was en is nog een groot dorp in de nabijheid van Rotterdam. De onmiddelijke na bijheid van eene groote, drukke stad was aan het geheele dorp merkbaarniet alleen de toiletten der bewoners, maar ook de bouwtrant der talrijke villa's deden dat reeds bij eene eerste kennismaking vermoeden. Ieder Rijsdorper beschouwde zijne woonplaats als een wijk van de groote handelsstad, en wanneer iemand het gewaagd had, hen te betitelen als plattelandsbe woners, zou de volle verontwaardiging der dorpelingen, die zoo graag stedelingen wilden zijn, hem zeker ge troffen hebben. Nu, waar is 't, dat Rijsdorp steeds tot toevluchts oord strekte voor levensmoeden uit de hoogste standen. Men voner drie oud-professors, é'n gepensioneerd kolonel en één dito luitenant-kolonel, twee oud-voor zitters van provinciale gerechtshoven, één oud-minister en zelfs een gouverneur-generaal van Neênands Indie in ruste. Voeg daarbij een twintigtal mindere groot heden, als eenige emeritus-predikanten, een paar ge pensioneerde officieren van minderen rang enz. enz. en het is duidelijk, dat de Rijsdorpers recht hadden zich te vertoornen over den onmensch, die hen dor pelingen noemde. een vollen dag rond te slenteren en maken zich dan, soms onder 't oog der mannen aan wier beleid de veiligheid toevertrouwd is, schuldig aan eenig misdrijf, daarbij on omwonden te kennen gevende waarom het hun eigenlijk te doen is. De politie moet dergelijk gespuis de eer aandoen onder dak te brengen, waar zich de vleeschpotten van Egypte voor hen openen. Die aanlokkelijk heid heeft onze eeuw aan de gevangenis gegeven. Een weinig minder ziekelijke menschlievendheid zou ze spoedig weer opruimen. Wanneer er iets is, in deze eeuw onken baar veranderd, dan is het wel ons gevan geniswezen, dat ten nauwste samenhangt met de veranderde begrippen omtrent de waarde van den mensch en met het doel, 't welk men er mede bereiken wil. Dat rloeï nu was in vroeger eeuwen wraakneming en niets anders. Vandaar dat de gevange nisstraf ook niet de oudste van 't strafre gister is. De wraak spitst zich wel op ver scherping en geenszins op verzachting. Het kan dan ook geen verwondering baren dat men de verstootenen der maatschappij, ge vangen gezet zijnde, niet bijzonder mensche- lijk behandelde. Ze waren nu eenmaal ver stootenen. die zich gelukkig prijzen moeste!?., niet door zwaard of vuur verdelgd te wor den. Voor dezulken bestond geen medelijden. Toen op 't laatst der vorige eeuw op 't voorbeeld in Amerika gegeven, de gevange nissen aan een streng onderzoek werden onderworpen en maatregelen voorbereid tot een meer humane behandeling der talrijke Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Adverteutiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. bewoners, scheen een nieuwe Hercules noo- dig tot het reinigen dezer Augiasstallen. Toen Keizer Jozef II van Oostenrijk den strijder voor deze zaak, den Engelschman Howard opmerkte dat 't toch in Oostenrijk niet zoo slim was als in Engeland, omdat in 't eerste veel minder gehangen werd dan in 't laatste, kon Howard, zeer ter snede en met volle recht den Keizer toevoeren z/dat is waar, maar óók dat het honderdmaal wenschelijker is gehangen te worden, dan in Uwer Majesteits gevangenissen te leven." De functie van gevangenbewaarder werd in die dagen ook in Engeland niet gesalarieerd en zij, die deze betrekkingen verkregen, moesten hun middel van bestaan vinden in de inrichting. Wel verre dat dit baantje daardoor in aanzien verloor, besteedde men soms aanzienlijke sommen om het te verwer ven. Zoo b. v. betaalde zekere Higgins de ka pitale som van CO,000 voor een cipiers plaats, onder beding dat zijn zoon hem moest opvolgen. Higgins, op jaren gekomen, vond zijn zoon ongenegen hem op te volgen en verkocht zijn betrekking aan iemand, die ter nauwernood aan de galg ontsnapt was. De geschiedenis van 't gevangenis wezen is overrijk aan gruwelen en misdaden, door deze //bewaarders" en hun confraters bedreven. Aan deze mishandeling is een einde ge komen, toen men ook in den gevangene een mensch begon te zien en aan de maat schappij de taak opdroeg de verstootenen niet alleen te straffen, maar ook te ver beteren. Aan de zedelijke verbetering van een gevangene te arbeiden onder een stelsel als boven, aangeduid, zou verloren werk zijn daarmee moest de zorg voor 't lichamelijk welzijn gepaard gaan. Het een zoowel als het ander laat tegen woordig weinig te wenschen over. De ge vangenissen zijn uiterst doelmatig ingericht, de zorg voor de bewoners is aan goede handen toevertrouwd; godsdienstleeraars en onderwijzers arbeiden aan 't zieleheil en de verstandelijke vermogens der patiënten, men zou kunnen zeggen deze hebben nu alles wat ze redelijker wijze mogen verlangen. Straks als ons nieuwe wetboek van straf recht, dat nu reeds drie jaren oud is, zal ingevoerd worden, kunnen ze beter dan thans geschiedt op eigen kamers gehuisvest worden en 't is te verwachten dat de lust om weer achter slot te komen na eens ge zeten te hebben, dan reeds wat minder zal wordenvan de eenzaamheid schijnen de verstokten onder de uitgestootenen minder gediend te zijn. Doch we leven thans nog onder de oude bedeeling en wellicht schuiven de a.s. poli tieke handelingen onzer vertegenwoordiging de invoering nog een poos ter zijde en in- tusschen loopen onze bekende en onbekende gevangenisklanten een singeltje om en be drijven met dubbel voorbedachten rade hun schandelijk spel. Een humane behandeling gunnen we zelfs de gevangenen, maar 't is overdreven het deze heeren zoo //lekker" te maken dat ze met leedgevoel na een paar maanden de wereld weer ingaan. Voor een groot deel van 't menschdom zijn helaas Geen wonder, dat onder hunne pia-vota de eerste was: »0, Heer, smelt ons dorp samen met de machtige Rottestad Één was er, die andere wenschen voeddedie man was de llijsdorpsche burgervader. Hij was er diep van overtuigd, dat te groote uitbreiding van grond gebied tot verslapping voert en antwoordde altijd op wenschen als de bovenbedoeldeMeneer, zie slechts de Romeinenbun rijk was groot en krachtig, maar 't moest nog grooter worden. En wat was de uit slag Neen meneer, mijne overtuiging is, dat Rijs- dorps aanhechting aan de groote koopstad beider ondergang zou zijn En die meening kan ik verdedigen. Op den avond van den dag, waaarop ons verhaal begint, zaten er rond de ovale tafel in de binnen kamer van des burgemeesters huis een achttal heeren geschaard. Voor het meerendeel waren ze hoe kon 't ook anders in Rijsdorp? reeds op ge vorderden leeftijd. Men zag er den gepensioneerden kolonel naast zijn collega van lageren rang, verder één der oud-voorzitters van een provinciaal gerechts hof, den oud gouverneur-generaal, twee emeritus-pre dikanten en hunnen niet-emeritiis-collegaaan het boveneind der tafel was de burgemeester gezeten, een bewegelijk heer met door de jaren verhoogd voor- hoold, een gouden bril op het kleine neusje en een blozend gelaat dat slechts harmonieerde met den krijgshaftigen knevel, die met de grijzende bakke baarden ineenliep. Hij was een man van ongeveer zeSvigjarigen leeftijd, maar ondanks zijne zestig jaren nog zoo viug en levendig als een jong mensch. «Mijne heerenzoo begon het hoofd der ge meente, in het besef zijner waardigheid, «mijne heerenik open deze vergadering van ons comité tot het verleenen van onderstand aan behoeftige jon gelieden, die studeeren willen. Het doet mij genoegen u te kunnen mededeelen, dat de werkzaamheden van ons comité vruchtbaar zijn gebleken. De jonge Wei hout toch, door ons comité in de gelegenheid gesteld, om zijne studiën aan de Leidsche Hoogesehool voort te zetten, zond mij heden een telegram, inhoudende het bericht, dat hij heden is bevorderd tot arts, met academisch proefschrift, getiteld Over de aanwezig heid van trichinen inin »In spek natuurlijk,vulde de luitenant-kolonel aan. De burgemeester wierp den onbeschaamde een verpletterenden blik toe en vervolgde: «Inin de eierenvan «Wel vervloekt 1riep de overste. «In de eieren vanvervolgde de burgemeester «van «Zie je wel!« viel dezelfde hem opnieuw in de rede, «dat is onze dank, God betere 't. Je stelt de jongelui in de gelegenheid om te studeeren, en tot loon.... Waarachtig, de rekel wist wel dat ik veel van eieren houdt, en nu noodzaakt hij mij «Ik moet den overste onder 't oog brengen, onderbrak hem het hoofd der gemeente, «dat zijne handelwijze in strijd is met de parlementaire vormen. Indien niemand van de heeren zich er tegen ver klaart, zal ik voortgaan. Eei. gemompel volgde. «Verder is bij ons ingekomen een vleiend schrij ven van den heer Raubert, directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschap pen te Rotterdam, omtrent het werk van den jongen Taurel, oud-leerling van genoemde inrichting, die door ons comité tot het bijwonen van die lessen was in staat gesteld. «Dat had ik wel verwacht: 'sjongelings rijke begaafdheden...» begon de jongste der heide emeriti. «De geachte spreker boude mij ten goede,» ver volgde de onverstoorbare parlementaire burgemeester, «dat ik mijn verslag voortzet.» Na een minzaam hoofdknikje vervolgde hijDat schrijven was bege leid van een brief van de hand des heeren Van der Holm, die genoemden jongen man voor rekening van ons comité heeft onderwezen in perspectief- en stijlleer, benevens een missive van den heer Over- boom, kunstschilder....» De heeren spitsten op het hooren van dezen naam de ooren. bij wien Johan Taurel ia de leer is geweest voor de studie van het naakt en de anatomie.... De overste bromde onder zijn knevel iets van buitenissigheden en vervloekte dwaasheid de burge meester zweeg een oogenblik en monsterde zijn vij- an I met vlammende oogen. Toen vervolgde hij«Beide heeren dringen er op aan, dat wij de kroon op ons werk zullen zetten door den jongen Taurel de noodige middelen te ver schaffen, om eerst een jaar te Dusseldorf te studeeren en daarna eene reis te maken over München naar Italië. Hier zweeg het hoofd der gemeente een oogen blik, als om de uitwerking gade te slaan, die zijne woorden op het auditorium hadden. Toen legde hij het blad papier neer, dat hij ge durende zijne toespraak in de hand had gehouden en hernam: «Bij deze gelegenheid, mijne heeren, blijkt weer allerduidelijkst, hoe goed 't gezien was van mijnen vo irganger, toen hij bij testamentaire beschikking ons aanstelde tot beheerders van zijn legaat. Lieden van minder kennis,hier verhief zich de borst des braven mans «en ontwikkeling» «Dat's op mij,bromde de overste «dan wij, zouden zich allicht deor den aandrang dezer beide heeren, K-- :- *Su - TV -*- -i --• V;- l*:-v->^S. rt %,Sn ii J to i% fc® m DOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1