No. 312. Zaterdag 27 September 1881 HET LOT. feuilleton" UitgeverL. J. VEERMAN. Heusden. Ds Roman van ssn Kunstsnaar. H H til j VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.Franco per post verhooging. zonder pnjs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 et. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentien worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. H™ Binnenlandsche A D"VERTENT IE N waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Bij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam van den Uitgever op het adres te stellen. Wanneer men voor twijfelachtige geval len staat en niet weet wat te besluiten, dan laat men, zooals men dat noemt, den uit slag dikwijls aan het toeval over, men loot, of zooals men vroeger zeidemen werpt het lot. Dit gebruik dagteekent reeds van overoude tijden. Fatum (noodlot) was bij de Romeinen de onbegrijpelijke natuurmacht, die zij zich voorstelden als zijnde boven de Goden geplaatst en aan welke met onver mijdelijke noodzakeiijkit-pid alles op aarde onderworpen was. Men sprak en spreekt nog van het ijzeren, het onverbiddelijke noodlot. Het geloof daaraan is de leer dat de wil, de handelingen en de lotgevallen van den mensch door eene blinde noodza kelijkheid behecrscht worden. Bij de Ma- homedanen is het fatum de Goddelijke voorbeschikking, volgens welke den mensch onvermijdelijk alles overkomt wat over hem beschikt is, bij de Israëlieten speelde het ook eene groote rol en wij weten dat bij do eerste christenen ook dikwijls in moeie- iijke gevallen het noodlot uitspraak moest C. L. VAN BALEN Jr. 3) »Hoor eens«, begon de overste, wik Heeren! de overste beeft het woordkraaide de burgemeester. »Ik vind het goed,« vervolgde despreker, «dat de jongen eens uitdolt! Wat duivel, hij is maar eens jong, en Wer niemals einen Rausch gehabt, Wird nie een braver Mann. Bovendien, wie jong is, al is hij ook geen kunste naar, krijgt de tering van chagrin in dit kleine nest, en dus moet de jongen er eens uit om vreemde meu- schen en vreemde dingen te zien. Vooruit er mee!« wMijnheer de Voorzitter! klonk een schuchtere stem, die behoorde aan een der emeriti, mijnheer de Voorzitterik moet me, tot mijn spijt, ten stelligste verklaren tegen het voorstel van den lieer overste. Op zedelijk gebied toch,de burgemeester fronsde de wenkbrauwen, wop zedelijk gebied geldt de oude waarheid.... wDat je 'n ander niet moet misgunnen, watje zelf graag zoudt willen doen,« vulde de overste aan wwat deksel, dominè, heb je me dezen zomer niet herhaaldelijk je spijt betuigd, dat je niet in de gelegen heid bent om zulk een reisje te maken, tengevolge van je rheumatische schinkels doen en het lot moest worden geworpen men deed dit dan onder aanroeping van liet Opperwezen. In de middeleeuwen was het maar al te dikwijls het lot dat uitspraak moest doen in moeielijke rechtskwesties en bij de Godsoordeelen moest het dikwijls beslissen over de schuld of onschuld van de aangeklaagden. Nu spreekt men in plaats van noodlot meer van toeval, ook daar waar de vrome christen besturing ziet van eene Hoogere Macht. En met het blinde toeval dat in de plaats van het ijzeren noodlot is gekomen, heeft de mensch gaarne te doen. Hoe zon derling het moge schijnen, daarop bouwt hij dikwijls. Die onwillig of onmachtig is zich fortuin te verwerven door zijn arbeid, roept het toeval te hulp om hem de hand te bieden. Daarin ligt dan ook de reden dat de loterijen bij velen zoo geliefkoosd zijn. Het is bij ons wel niet zoo erg als in de zuidelijke staten van Europa, maar toch wel zoo, dat er maar weinigen zijn die niet nu en dan hun geluk eens beproeven. Daarop spe culeert menigeen die wat geld bij elkaar wil brengen. Men kan maar weinig verzin nen waar geen loterij bij te pas gebracht kan worden. Eene tentoonstelling eene loterij eene badinrichting eene lo terij een fonds eene loterij een nieuwe kerk eene loterijdan offe ren de menschen hun geld om met weinig kosten de kans te krijgen veel te winnen, en het geld komt bijeen dat anders hoogst waarschijnlijk in de zakken der respectieve De tweede emeritus kneep den man van de recht bank van pret in den arm. «Wat ons geacht medelid zoo even in het midden bracht, is waar mijne heeren! maar, u zult me toe stemmen, dat er groot onderscheid bestaat tusschcn den heer Taurel, onzen protégé en mij,« vervolgde de vorige spreker. «Verduiveld veel onderscheid,c bromde de overste. «Ik, mijne heeren! ben een oud man, die de ver lokkingen en verleidingen dezer wereld kent Wel zeker, we zijn immers allemaal jong geweest, verduidelijkte de overste. «Deze jonge man, waarover wij waken, moet zijn proefstuk nog leverende verleiding is groot, mijne heeren, laten we toezien dat we de heerlijke talen ten «Genoeg, jij bent er tegen, dat weten we nu,« snauwde de overste hem toe, «nu jou beurt, excel lentie! De gouverneur-generaal zette een gelegenheids- gezicht en antwoorddeOok ik ben tegen het voorstel, op dezelfde gronden als dominé Punt.« De emeritus nurftmer twee, die naast zijne excel lentie gezeten was, ving op dit oogenblik een triom- fantelijken blik op van zijn collega Punt, maar sloeg zijne oogen niet neer. «Dominé Snor!« schreeuwde de overste, «jou beurt Heeren,begon de aangesprokene, «mijne meening stemt ten volle overeen met dien van collega Punt, het gela'at van dominé Punt teekende de uiterste verbazing, «en met dien van zijne excellentie, den geachten spreker van zoo even. Het gelaat van den met-emeritus vertoonde een Mijn lachje. Daarom wilde ik voorstellen,de heeren spit- eigenaars was gebleven. In 1569 had te Londen de eerste trek king eener loterij plaats om met de winst de zeehavens te onderhouden; in 1572 diende de eerste loterij te Parijs om aan arme meis jes eene huwelijksgift te verzekeren. Toen later het geldgebrek bij de regeeringen toe nam, maakten deze de loterij tot staats-mo- nopolie en verbood men ten strengste het spelen in buitenlandsche loterijen. Zoo hebben wij ook in ons land de staatsloterij, die genoeg bekend is zij is eene zoogenaamde klassenloterijMaar men heeft ook de ge tallenloterij of het lotto. Deze is zoodanig ingericht dat van 90 getallen telkens slechts 5 getrokken worden en aan de spelers wordt de vrijheid gelaten op een, twee, drie, vier of vijf getallen geld te zetten. Door het geheele Zuiden van Europa speelt dit lottospel een groote rol in het volksleven. Het uitzicht door een zeer kleinen inzet plotseling uit alle zorgen ver-' lost te worden en in het bezit eener som te komen, die in de oogen van degenen, die in het spel deelnemen, een vermogen vertegenwoordigt, de mogelijkheid om eene pas mislukte poging, dadelijk door eene nieuwe te vervangen, is te verleidelijk om niet telkens weer te beproeven of men de nummers raden kan, waarop het geluk val len zal. Verstand is niet alleen voldoende om goede nummers uit te zoeken, daar be hoort geluk bij; de wenken die het nood lot geeft, moeten niet verwaarloosd worden en eene bovennatuurlijke ingeving is niet sten de ooren, «om het jonge mensch niet naar Italië te zenden, maar hem onder geleide van een vertrouwd persoon een reisje te laten maken naar Indie «Ah, samompelde dominé Punt, «nu komt de aap uit de mouw. Snor vervolgde: «Het zal ons dunkt me niet moeielijk vallen een geschikt persoon als leidsman voor den jongeling te vinden. Weer hetzelfde lachje op het gelaat van den fun- geerenden predikant. «Wellicht zou zijne excellentie de goedheid willen hebben zijn zoon. keert, te willen verzoeken. «Die strooplikkermompelde Punt. «Weet je wel, collega,fluisterde dominé Wol- dema hem toe, «dat collega Snor een neef heeft, die dingt naar de hand van de dochter van....« «Van den gouverneur-generaal? Ja, ja, ik begrijp al'waar hij heen wil «Te willen verzoeken,klonk de fleemende stem van Snor, om den jongeling met raad en daad Dominé Woldema kuchte en stond van zijn stoel op. «Mijne heerenzoo viel hij Snor in de reden, «houdt mij ten goede dat ik mij genoodzaakt zie tegen de parlementaire vormen te zondigen, maar ik heb weinig tijd en daarom neem ik de vrijheid aan te dringen op de beantwoording van de heide tot ons gekomen brieven, óf met ja, öf met neen, zonder ons van den weg te doen voeren door voorstellen van anderen aard. Voor en alleer wij toch de vraag bespreken, of het al dan niet wenschelijk is den jon gen kunstenaar naar Indië te zenden, dienen we eene beslissing te nemen omtrent het aanhangige voor stel en daarom ter zake. Ieder onzer weet dat die eerstdaags naar Insulinde terug- te versmaden. In Weenen doet letterlijk de geheele ge ringere burgerklasse aan deze loterijen mede en op bepaalde dagen van het jaar ziet men de lieden in dichte drommen strooraen naar de bron van Maria te Enzersdorf, want, zoo zegt het volksgeloof, op die dagen kan men op den bodera van het water duidelijk de getallen lezen, die bij de vol gende trekking uit moeten komen. Eenzaam, in gepeins of in levendige groe pen de kansen besprekende, staat het volk verscheidene malen in de week voor de huizen, waar het lotto speelt waarin zij hunne duur bespaarde penningen zullen wagen. Iedere merkwaardige gebeurtenis, een geboorte of eene bruiloft aan het hof, een brand of een watervloed, bovenal echter een droom die aanleiding geeft om te voor spellen, alles dient tot grondslag voor de zonderlingste en bespottelijkste combinaties maar in Italië bereikt de zucht tot het spel haar toppuntbijgeloof en onwetendheid hebben haar daar een vru i Uu gereed gemaakthet lottospel d en de vrij groote bazars, waai ui maar waar men tegen gt ;:t' waren wint of niet wint. De wijzen waarop het volk luk aanbrengende getallen zoekt eketïd te worden zijn even zonderlin" Zoo ziet het volksgeloof in go (ma ginea, letterlijk maagdekip een bijzo nek r schikt middel om getallen te t> l komen. Door zulk eene gallina virgi, nèch Rijsdorp, noch Rotterdam, mek Amsterdam, noch eenige andere Hollandsehe s kun stenaar die beteekenis heeft, welf hip Munciiea, Florence, Rome enNapels voor hem hebben. Eeuw aan eeuw trokken de jeugdige kunstenaars van landen naar Italië, om daar de antieken te bcsti deeren. Och, mijne heeren! late- we ons nu van een goed werk laten weerhouden door angst vallige bezorgdheid. Onze jonge beeldhouwer is reeds wijs genoeg om zijn eigen weg te vinden laten we in 's hemelsnaam de banden van dankbaarheid, die hem aan ons verhinden, niet tot ondragelijke ketenen maken. Zie hier mijne meening. «Dominé Woldema,begon de burgemeester, die g durende de toespraak des predikants op heete kolen hi t gestaan, «ik moet u zeggen dat ik mij heb ver huisd over uwe woorden. Ja, 't is waar, de jonge k i asten aars zijn sinds eeuwen naar Italië getrokken, maar wat brachten ze er uit terug? Verbastering, mijne heeren, verbastering! Deze jonge man zou het voorbeeld volgen van de gebroeders Bot, van Albert C'iyp, van Claude Lorrain, Poussin, van Berchem;de fouten, die deze maakten in hunne schilderijen, zou hij maken in zijn beeldhouwwerken, hij zou ver-Ita- liaanscht worden en daarom stel ik, afgescheiden van het oordeel der overige sprekers voor, om afwijzend te antwoorden «Als hij al die geleerdheid niet pas in De Gids had gelezen, zou hij 't niet weten, t gromde de overste. «Mijne heerendus hervatte de predikant zijn p'eidooi, «laten we ons niet door oppervlakkigheid doen vervoeren tot een stap, die een talent misschien zjii verstikken. Een beeldhouwer kan de fouten niet m iken, waarin onze schilders na Rembrandt vervielen zij schilderden Hollandsehe landschappen met Italiaanschs ctr^^rx.i *MS? «=rc ^T.'KZGvc&ryv, euvn DOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1