Buitenlandsch Overzicht. BINNENLAND. BUITENLAND. Gemengd Nieuws. Grooter dan ooit is te Louden de onzekerheid over het lot van Gordon en Khartoum. Zaterdag avond waren de straten van Londen gevuld met eene dichte menigte, die kennis nam van de bulle tins van »Central News,* het kabinet-Gladstone verwenschende. Volgens die bulletins is Gordon in de macht van den Mahdi en Khartoum door de Arabieren bezet. Het zou reeds in het begin van Oct. geschied zijn. De bevolking en de soldaten waren in oproei gekomen en zeiden dat Gordon hen bedroog, want er kwam geen Eugelsch leger. Men wilde zich dus door den vijand pogen heen te slaan. Best, zei Gordon. Maar vóór die uitval begon liepen 8000 soldaten naar den vijand over. Toen moest men de stad verlaten. Gordon met de burgers en 2000 soldaten scheepte zich op Nijlbooten in om naar Dongola te ontkomen. Voor hij Berber had bereikt moest hij terugkeeren, daar de Arabie ren met verpletterende meerdeiheid hem aanvielen, en na korten strijd moesten allen zich overgeven. Zóó luidde het verhaal van «Central News,* een blad dat nog al eens valsche berichten heeft. Doch nu komt Zondag de «Times* met het bericht dat de Khedive van Egypte aan de Koningin en aan den Prins van Wales heeft geseind dat Khartoum gevallen en Gordon gevangen is, de tijding werd eerst niet geloofd, en de Koningin liet per tele graaf aan den Khedive vragen, of het bericht wel waar was. Het telegraphisch bericht luidde weer bevestigend. Zóó vertelde de groote «Times*. In een ander Engelsch blad lazen wij de vol gende dépêche: «Een sheik, die den 7den October Shendy, bene den Khartoum, heeft verlaten, is aan de Engel- sche voorposten aangekomen. «Hij bevestigt op de stelligste wijze, dat Gor don gevangen is door het leger van den Mahdi.« Nu is alles in rep en roer. Maandagavond ech ter, onder ademlooze spanning, verklaarde lord Granville in het Hoogerhuis dat het telegram van de »Times« totaal onwaar is, en dat van de loo- pende geruchten omtrent Gordon door Baring (den Engelschen vertegenwoordiger te Caïro), niets ge loofd wordt. Waarschijnlijk hoeft de Khedive, angstig over het uitblijven van elk bericht van Gordon, wèl aan de koningin en aan den prins van Wales ge seind, maar is de «Times* er weer leelijk inge- loopen, welk ongeluk dit wereldblad in den laat- sten tijd nog al eens overkwam Intusschen kan het bericht, zeer goed waar zijn. Het is evenwel zeer onwaarschijnlijk dat de Mahdi, die zijn toevoer van wapens, munitie, paarden enz. uit Tripoli krijgt, nu maar zoo in eens voor Khar toum zou gekomen zijn. Voor Gladstone's kabinet is het te hopen dat Wolseley er in slaagt Gordon te redden. Doet hij hot niet, dan zullen do conservatieven van den storm, die opsteken zal in Engeland, gebinik maken om het kabinet omver te werpen en eene ontbinding van het Parlement te bekomen. Als do belangrijkste politieke gebeurtenis in de afgeloopen week moeten genoemd worden de ver kiezingen voor den Rijksdag in Duitschland. Bis marck heeft er zeer bepaald een nederlaag door geleden. De F o r ts ch r i t ts-partij (dat zijn de geavan ceerd-liberalen) zijn zeer verzwakt en ook de con servatieven. Maar daarentegen hebben de socialisten verrassend veel gewonnen. Verrassend voor hen die het. algemeen stemrecht niet doorzien. Algemeen stemrecht leidt onherroepelijk tot socialisme. Geef alle burgers het stemrecht en de groote massa die hard moet werken en veel ontberen, zal ten slotte medegaan met de socialisten, die eene nieuwe maatschappij mot zooveel beter toestanden zullen scheppen. Zoo gaat het dan ook in Duitschlaud. Zoo is het gegaan in Frankrijk, waar het socialisme in 1871 in een bloedbad is moeten onderdrukt worden. Bismarck hoeft van den uitslag der verkiezingen gezegd: «Wij kunnen tevreden zijn. Do verzwak king der Fortschritts-mannen is altijd het doel van onze politiek geweest. De socialisten zullen wij wel altijd in bedwang weten te houden. Er is een gerucht geweest dat Engeland zijne tusschenkomst aan Frankrijk heeft aangeboden in zake China. De voornaamste Fransche dagbladen ontkennen dit. En in een adem, voegen zij er bij, dat er terstond 50,000 mau naar China moeten gezonden worden. Het is thans evenwel gebleken dat Engeland wel degelijk, en wel tot tweemaal toe zijne tusschen komst beeft aangeboden. Doch op de weifefing van China en de hardnekkigheid van Frankrijk is het voorstel onvoorwaardelijk misgeloopen. van antieke gebouwen, die door den tijd geleden hebben. De steensoort is ongevoelig voor de grootste koude zoowel als de grootste warmte. bedrag vastgesteld. 306.431.68VS Voor 1884 bedroeg deze Een vreeselijke brand is te Cuete (prov. Gnenca), uitgebarsten. Men telt 27 dooden en 12 gewonden. Het grootste uurwerk ter wereld is dat van het Westminster-paleis in Engeland. De wijzerplaten hebben 6.70 M. middellijn; het uiteinde van den grooten wijzer beweegt zich met eene snelheid van 33 cM. per minuut. Op de Rüdesdorfer Kalkbergen, district Potsdam, heeft een bergstorting plaats gehad. Een stuk grond van 100 meter lengte is met boomen, struiken, gras enz. in de diepte gestort. De oorzaak is te zoeken in de aanhoudende regens. Men vreest voor nog verdere grondverschuivingen. Het ongeval ge beurde 's avonds, toen er niet gewerkt werd en geen mensch werd gewond. De Amerikanen verbruiken jaarlijks aan bier, wijn en sterken drank tot een geraamd bedrag van 800 xnillioen dollars, d. i. 2000 millioen guldens- De bevolking der Yereenigde Staten is drie maal grooter dan vóór veertig jaren, maar de aanwas der bevolking heeft op verre na geen gelijken tred ge houden met het verbazend gebruik van alcohol. In cijfers van gallons staat de verhouding als volgt: in 1840, 71 millioen; in 1850, 94 millioen; in 1860, 202 millioen; in 1870, 293 millioen; in 1880, 506 millioen en in het afgeloopen jaar 655 millioen, dus een bestendige toeneming in de laatste veer tig jaren! t DALEM. In den nacht van Vrijdag op Za terdag, circa 12 uur, ontstond even boven het fort Vuren brand iu den hooiberg van M. R. Bijna gelijktijdig sloeg ook de vlam uit een paar hooimijten bij daar omwonende lieden. Gelukkig werd het onheil bij tijds opgemerkt, en mocht men door de goede werking der spuit en de krachtdadige hulp der manschappen het gevaar voor de belendende gebouwen afwenden. Men ver diept zich in gissingen omtrent de oorzaakver schillende omstandigheden geven aanleiding om aan kwaadwilligheid te deuken. Z. M. heeft krachtens art. 37 der wet van 17 Aug. 1884, (//Staatsblad'' no. 127), een pensioen ten laste van den staat verleend aan den heer A. Verheul, hoofd eener openbare lagere school te Babyloniënbroek, gem. Meeuwen (N.-Br.), ten be drage van 667. Bij koninklijk besluit is benoemd tot rijksont- nger te Kaatsheuvel c. a. J. M. Becking, thans te Asten c. a. geheel eenig HEUS DEN, 3 Nov. t Ook de R. K. Parochiale meisjesschool is ge sloten wegens het epidemisch heerschen der ma zelen. Nog dagelijks komen er een aantal nieuwe ge vallen bij. Tot heden zijn in 56 huisgezinnen gevallen van mazelen geconstateerd. t Door den mist waren Zondag en Maandag het meerendeel der stoombootdiensten in ver traging. Als eene bijzonderheid mag wel worden ver meld dat Maandag door kapitein C. van Beusekom met de stoomboot „Stad Heusden", komende van II e u s d e n te Giessendam werd aangelegd, vóór nog eene enkele raderboot van Gorinchem af, dat veer had bereikt. t Een gezelschap, dat in een opzicht tot de behoudende partij behoort, is hier in het leven geroepen. Onder de zinspreuk Wij blijven" In de commissie tot aankoop van paarden in Noord-Brabant, zijn benoemd de heeren Knöte, luitenant kolonel der artillerie, Jhr. Gevaerts tot Geervliet, ritmeester van het 2e reg. huzaren, en de paardenarts 2e klasse Van der Wal, van het 2e reg. huzaren. De raad der gemeente Capelle heeft besloten tot het aangaan eener geldleening groot 35,500, tegen eene rente van 4 ten honderd. De opbrengst strekt tot delging van vroeger gesloten leeningen en tot dekking der kosten van vernieuwing eener steenen brug. Naar de „Alkm. Ct." meldt, heeft de heer J. Sneekboer te Sijbecarspel, dezer dagen een zijner in hetNederl.Rundvee-Stamboek ingeschreven koeien aan Amerikanen verkocht voor den fermen prijs van 675. Een ander vette dito, voor de slachtbank bestemd, is verkocht voor ƒ300, het geen bij de tegenwoordige lage prijzen eene groote som mag heeten voor een voortreffelijk vet dier. De heer L. Vogel, fabrikant van brandkasten te Middelburg, heeft een brandkast vervaardigd, bestemd om den beker van Maximiliaan van Bour- gondië, die op het raadhuis te Veere bewaard wordt, tegen brand en dieven te verzekeren. Het behoeft niet gezegd dat de heer Vogel, hebben een twintigtal personen zich vereenigd j ^ie ree(D herhaaldelijk toonde op dit gebied zijn sporen verdiend te hebben, zich met deze opdracht vereerd gevoelde en getracht heeft iets buiten- ïwoous te leveren. Hij is daarin volkomen ge slaagd. De 1.35 M. hooge en 0.57 M. diepe kast in modernen stijl, geheel uit staal en ijzer vervaardigd, is een juweeltje, waardig Veere's grootsten schat te bevatten. Tegen vuur en dieven voorzien, is de kast gesierd met een prachtig ge sneden kopstuk, waarin op antieke wijze de wapens om tweemaal 's weeks in de Korenbeurs alhier eene bijeenkomst te houden, bij welke gelegenheid niet anders dan uit lange pijpen mag gerookt worden. (Ingez.) t HERPT, 3 Nov. De mazelen heerschen hier reeds in 18 gezinnen, hetgeen met het oog op de bevolking reeds een vrij groot getal is. Ze hebben algemeen een goedaardig karakter. t BRAKEL, 3 Nov. Meldt men tegenwoordig uit verschillende plaatsen in onderscheidene stre ken, dat de pachtsommen der bouwlanden dalen, hier heeft het tegendeel plaats. Een paar weken van Veere, van Maximiliaan van Bourgondië en van den graaf van Buuren zijn aangebracht. Wan neer de van verschillende geheime sluitingen voor ziene hoofddeur wordt geopend, is een tweede gebrande SS. „Maasdam", is gepasseerd. Kapitein Sanders rapporteerde, dat hij rond de „Maasdam" was gestoomd, zoo nabij, dat hij den naam van het schip op den achterspiegel ontwijfelbaar zeker konde lezen en duidelijk konde zien, dat het dek, met al wat er op had gestaan was weggebrand, terwijl geen spoor van leven was te ontdekken. Men had geen pogingen gedaan om aan boord der „Maasdam" te komen, daar de zijden van het reeds zeer hoog boven water liggende schip klaarblijkelijk zoo heet waren, dat aan opklimmen daar langs niet viel te denken. De geheele tuigage, ook zelfs de raasten waren wegalleen de schoorsteen stond nog. Uit den toestand van de bootsdavits was niet op te maken, of de booten al dan niet te water waren gelaten. Er was niets van booten te zien, ook had men niets hoegenaamd zien drijven in den omtrek, hoezeer men daar zeer scherp naar had uitgezien. Het weder was toen, Zaterdag, tamelijk kalm. Er was wel eene vrij hooge deining, doch niet zoo of een boot konde wel zee bouwen. De vorige dagen en ook de volgende, hadden er stijve Westenwinden geheerscht met onrustige en hooge zee. Kapitein Sanders was van gevoelen, dat het schip minstens reeds 36 uren moest gebrand hebben toen hij er bij was. Uit de bijzonderheden aangaande het verbranden van het Rotterdamsche stoomschip „Maasdam" blijkt, dat eenige booten lek waren en gevaar liepen van te zinken. De zee was zeer hoog. De mannen van de „Maasdam" moesten met touwen op de „Rhein" gehaald worden, en de kinderen werden in korven aan boord geheschen. Al de geredden waren uitgeput, toen zij de „Rhein" bereikt hadden. In de „Shipping Gazette" wordt als oorzaak van den brand opgegeven, dat een matroos naar een lek in een petroleumketel zocht waartoe hij een ontstoken lamp bij den ketel plaatste, ten gevolge waarvan een ontploffing plaats vond. Van de goederen der passagiers werd niets ge red. De reizigers vertrokken Zaterdag opnieuw met de „Schiedam" naar Europa. Omtrent de vlucht van den effectenhandelaar en kassier S. in den Haag zijn allerlei overdreven geruchten in omloop. Toch is de zaak reeds erg genoeg en zijn er genoeg, voornamelijk kleine burgers, die aan den defaillant te kort komen. Het totale bedrag van het deficit kan gerust op 80,000 geschat worden. Ons is o. a. bekend, dat een burgerman, die een spaarduitje wilde be leggen, dit bij S. deponeerde om er een „pam- piertje" voor te koopen. Een paar dagen later zou dit papiertje disponibel zijn, maar ziet, toen de rechthebbende zich op het kantoor vervoegde, ontving hij de mededeeling dat „meneer" zich des ochtends „verwijderd" had, zelfs den lesse naar van den klerk had opengebroken en het daarin aanwezige geld had meegenomen. Een ander ingezetene moest op den dag dat S. zoek was een bedrag van 12,000 van hem ontvangen, doch moest zich tevreden stellen met het bericht dat de patroon was afgereisd zonder zijn adres achter te laten. (Dagbl.) geleden reeds is zulks door een voorbeeld gestaafd, j kast zichtbaar, geheel uit spiegelglas vervaardigd, Te Marseille maakt men tegenwoordig metsel- steeueu uit zand en gemalen glas, gevormd uit den afval der glasblazerijen. De steensoort heeft een egale witte kleurbij de proefnemingen heeft zij wederstand geboden aan belastingen van 384 a 450 K.G. per cM3. De grondstof wordt eerst samengeperst door middel van hydraulische persen, onder eene druk king, afwisselende tusschen 600 a 800 KG. per cM3. en dan in ovens onder een temperatuur van 1500° gebakken. In de stroken waar kalkstoffen niet voorkomen, kan dit product zeer goed aangewend worden, y^ruanieliik yoor de versiering en de l^^-Aieding dat thans met een ander kan vermeerderd worden. Op het laatst der vorige week toch werden hier 27 perceelen bouwland verpacht, die gezamenlijk pl. m. 380 meer opbrachten dan vroeger. t ANDEL. Voor de vacature van hoofd der openb. school alhier hebben zich slechts, op een tractement van 900 en 125 vergoeding voor het gemis van vrije woning, zes sollicitanten aangemeld. Het onderwijs loopt over de vakken ak van art. 2 wet 1878. tUITWIJK. De vrees, die in het voorjaar reeds voor de veldmuizenplaag bestond, heeft zich gelukkig tot heden toe nog niet verwezenlijkt. Zeer weinig is dit ongedierte toegenomen, zoodat zij aan het koren en de weidevelden weinig schade hebben toegebracht. Op enkele akkers vindt men ze hooggelegen slechts vertegenwoordigd. De weiden zijn nog vrij wel met gras bezet en het vee is over het algemeen in een voldoenden staat. Hoewel de prijzen eenigzins gedaald zijn, zoo is het toch nog geldig te noemen. De prijzen der aardappelen, hoewel deze uitmuntend van kwaliteit zijn, blijven laag en de omzet is zeer onbeduidend, zoodat velen er reeds toe overgaan ze in te kuilen. waarin de beker een plaats vinden zaldaaronder is een loket voor den giftbrief aangebracht. De deur zelf geeft een prachtig geciseleerd slot te aanschouwen en bevat een hulde aan den Minister en den heer Wijnmalen, die den fabrikant de eervolle opdracht deden. De heer Vogel heeft geen moeite ontzien en geen kosten gespaard om zijn naam te handhaven en een kunststuk geleverd, dat na den beroemden beker een nauwkeurige beschrijving ten volle verdient. Te Rotterdam hield het „Ned. schaatsenrijders- bond" jl. Zaterdag een algemeene vergadering, waarop o. a. werd besloten, dezen winter een internationale hardrijderij op schaatsen te Leeuwar den te houden. De baan zal een lengte van 1000 M. hebbende eerste prijs zal bestaan in een som van 600 en een gouden medaille. De blijde tijding is ontvangen, dat al de op varenden van het verbrande stoomschip „Maasdam," passagiers en bemanning, te zamen 186 personen, door het stoomschip „Rhein," van de Bremer Lloyd, behouden te New-York aangebracht zijn. Later seinde de gezagvoerder van de „Maasdam" deze bijzonderheden omtrent den ramp Tijdens een hevigen storm begon de petroleum uit het reservoir te loopen, waarop eene ontplof- t LEI HEN, 3 Nov. De heer H. alhier, die 1 gng vo]g(]e< Het schip geraakte in brand, en alle heden de paardenmarkt te Hedel bezocht, heeft het ongeluk gehad een slag van een paard tegen het hoofd te krijgen, waardoor hij in zorgvollen toestand verkeert. Vrijdagnamiddag 21/3 uren sprongen aan de Goudsche Vest te Rotterdam een 24-jarige meid en een 27-jarige jongen te water. Beiden werden op het droge gebracht. Twist schijnt de aanleiding tot hun wanhopige daad geweest te zijn. Te Maashees heeft een vreeselijk ongeluk plaats ge had. De eenige zoon van den landbouwer Barten wilde naar het spoor rijden, doch nabij Vierlings beek is het paard op hol geraaktdoor het breken der leidsels is de voerman van de kar gevallen en oogenblikkelijk dood gebleven. Vrijdag is naar het gasthuis te Groenloo ver voerd een meisje uit die gemeente, dat door het op hol gaan van een paard een der wielen van den boerenwagen, waarop zij gezeten had, over het lichaam kreeg. Haar toestand is niet zonder gevaar. Een werkman van het stoomschip „Albert", liggende in de Leuvehaven te Rotterdam, heeft, terwijl hij bezig was spoorwegrails uit dat stoomschip per steekwagen naar den wal te rijden, die rails (doordien de wagen kantelde) op het rechterbeen gekregen, waardoor dit zwaar werd gekneusd. De commissarissen van politie te Amsterdam zijn vanwege den Burgemeester uitgenoodigd op te geven hoe groot het aantal werklieden, tot hunne sectie behoorende en zonder werk zijnde, door hen geschat wordt; welk am bacht zij uitoefenen en hoe zij bij het groote gebrek aan arbeid, dat thans heerscht, in de be hoeften van de hunnen voorzien. t GORINCHEM, 3 November. De begrooting van ontvangsten en uitgaven voor 1885 den 29n Aug. 1. J. den gemeenteraad aangeboden tot een een bedrag van 311.542.861/3 is in de raadsver- gaderinajiMii 1.1. Vrijdagavond definitief tot dit pogingen tot blusschen bleven vruchteloos. Pas sagiers en bemanning namen plaats in de sloepen. Niemand bekwam eenig letsel. Omtrent den toestand van het verbrandde schip zelf, heeft de Directie van de Ned -Amerikaausche Stoomvaart-Maatschappij te Bremerhaven, door een van haar gezagvoerders, mondeling nadere inlichtingen doen inwinnen van kapitein Sanders, van het SS. „Oder", die 11. Zaterdag het uit- Een verzuchting uit het huwelijksleven. Ja, ik ben mevr. Merkins, en ik gaf er wat om, als ik nog Anna Maria heette, en geene andere zorgen had dan mijn eigen invallen. Daar zit ik nn, nog betrekkelijk jong, met negen kinderen. De «buly* schreit alweer alsof hem vijfhonderd naalden prikten. De meuschen praten van het «genot* van zoo'n kleintje, ik geloof dat ze geen flauw besef hebben van genot. Ik ken geen oogenblik genot als O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2