Keukenmeid, WERKMEID A. G. Overes, ivnni Erfhuis te Heusden. W. BODENSTAFF, Breuken Dames-Mantels en Stoffen. "A. W. VAES. MANTELSTOFFEN Johs. van Gelderen, MULLER JISKOOT STOOMTABAKSEABRIEK Ysen bij Heusden. VERK00PEN: om contant geld: W.STAELENBERG, 's Bosch. Dames- k Kindermantels, Houthandel. Steenkolenhandel. AFBRAAK. KRUIWAGENS. De Gekroonde Valk PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co., LAND- EN TUINBOUW. gedachten. f Afloop van Aanbestedingen. BURGERLIJKE STAND. kerknieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. DIENSTMEISJE, DeN otaris P. H. van Baa sbank, Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2e klasse, L. Veerman te Heusden. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Breed- straat te Heusden, ka dastraal sectie A, No. 499, groot 54 centiaren. bekroond met 7 medailles, Ie kwaliteit BILJART BALLEN met garantie. s-ii i;iMOLi:\itos(ii. a:2BS3ESaa22J| bi liLil Stoomverwerij, Drukkerij en Chemische Wasscherij Ridderstraat, A 302, 's Bosch. Haarstraat, Gorinchem, vervangt bet leitenlanfai (abricaat. ik hem niet zelve bij mij heb, en dan nog niet eens, want ziet hij rooder dan gewoonlijk, dan vree3 ik voor koorts of dat de mazelen in aan tocht zijn, en is zijn ademhaling niet geheel nor maal, dan sta ik veel angst nit voor kinkhoest of cronp. Kruipt hij op den grond, dan vindt hij van alles en stopt dat in zijn mond; pas haalde ik er nog twee stoelenspijkertjes nit. Gister kauwde hij op een stompje sigaar en was boos omdat ik het hem afnam. Net precies zijn vader. Sedert een paar dagen loopt hjj, maar valt over alles, en is vol blauwe plekken, zijn mooi Grieksch neusje ver andert stellig in een stompen wipneus, zooveel bonzen heeft hij al gehad. Zijn vingertjes zitten telkens tusscheu de reet van de deur bekneld, en ik houd mijn hart vasi bij de gedachte dat wij ze er den een of andereu dag niet weer heel uit zullen kunnen krijgen. Ik ben broodmager geworden door al den angst en de schrikken, die ik al heb door gestaan. Wat een zottin was ik toch om te trouwen. Daar is Sara S., zij ziet er wel tien jaar jonger uit dan ik, ofschoon ze ouder is, en wat een gemakkelijk leventje heeft zij, al klaagt ze ook nog zoo over al hare bezwaren. Ik wou dat wij onze pi ratsen eens met elkander konden ruilen, zij zou wel spoedig haar eigen jonkvrouwelijk leven be>ch<">uweu als het Paradijs. Och hemel! daar komt Charles thuis, met twee witte plekken op de knieënik maakte die broek veertien dagen geleden uit stof van een el dik, en stelde mij voor dat d o het minstens drie maanden zou uithouden; maar elke moeder kent de beteekenis van witte plekken. Hij wil altijd wild beest spelen; als ik eens twee stukkeu leer over die knieën naaide totdat de wilde dieren »rage« over is. Jane en Marie hoor ik boven kibbelen, die twee kunnen het nooit samen vinden, van wie zouden ze dien ruziemakenden aard toch hebben Zeker van de kant van Merkins, want Aline zeide dat wij allen net duifjes in een kot waren. Ik vrees dat Aline zijn huishouding soms zou vergelijken bij een nest wilde katten, alle kinderen gelijken op Merkins, alle, behalve Aline, die een engeltje is. Men zegt dat zij op mij lijkt. Wat is dat? Hendrik in het water gevallen bij het visschen! Daar heb je 't nu al. Merkins was er voor dat hij het doen zou. Tot overmaat van ramp heeft Merkins een uur ge leden gezegd, dat hij misschien een vreemdeling mee zou brengen. Misschienen dat op een dag als deze, waarop we juist met vlee^ch zouden toekomen, en alle boodschappen reeds zijn gedaan. Die man heeft geen grein nadeuken. In een gezin als het onze onverwacht gasten meebrengen, en dan zich verbazen dat niet alles in de puntjes is. Ja, ja, hij is net een kind. »Lieve vrouw, waarom hebt ge mej. Stanten niet laten vragen? zij is haar gezel schap zoo waard«, zeide hij onlangs, en vertelde dat hij zoo gaarne met haar praatte, omdat ze zoo echt harmonisch ontwikkeld was. Ik denk als ze zooveel kinderen had, en een man daarenboven zonder na denken, dat ze dan wel een beetje minder amusant zou wezen, want het gedurige snuiten van zoovele kleine neuzen, het zorgen dat het diner altijd zóó is, en de kamers er altijd zóó uitzien, dat men op ieder oogenblik van den dag vrienden kan ontvangeu is niet dienstig voor de geestbeschaving waar do heer Merkins mede dweept. Maar dokter, ik beprijp niet waarom ge altijd uw paarden in Utrecht gaat koopen gij kunt bij ons in Gelderland toch evengoed terecht. Zeker, vriend, zeker, maar, zie je, of ik een paard koop in Utrecht of in Gelderland, ik weet zeker, dat ik half of driekwart bedrogen wordt. Nu hebben de boeren ten minste het pleizier niet, als ze mij zien rijden, om te zeggen Kijk, dat is de bruine, of de bles, of de schim mel, waarmee de dokter toen zoo beetgenomen is. De prijzen der aardappelen te Renkum dalen aanhoudend honderden Hektoliters zijn nog onver kocht. Zijn enkele handelaren voor eenigen tijd niet genegen geweest tegen ƒ2.per hoct. te ▼arkoopen, thans moeten zij zich met een lagere prijs tevreden stellen en kunnen nu niet meer bedingen dan 1.50 a 1.60 per Heet. Enkele landeigenaars in den Greidhoek van Fries land hebben den huurders gedeeltelijke kwijtschel ding van den huur verleend, wijl de gemaakte produkten dezen zomer zoo laag in prijs waren. Het bewaren der aardappelen. Daar de aard appels van dit jaar zeer overvloedig zijn, zal het onmogelijk wezen ze allen voor den winter aan den man te brengen en de kelders zullen onvol doende zijn om ze er allen in te bergen. Men zal dus genoodzaakt zijn ze in groeven of silo's te bewaren. Deze hebben een onbepaalde lengte volgens de hoeveelheid die men er in stort, moeten eene breedte hebben van 1 meter tot 1 meter 30 en eene diepte van 50 tot 60 centimeters onder den grond. Wan neer de ondergrond wak of wakachtig is moet men hem trachten droog te krijgen door eene goede drainering. Vooraleer de knobbels er in te gieten, ia het raadzaam eene dunne laag stroo te leggen onder en op de zijkanten der groef. Men legt daarna de aardappels tot op eene hoogte van 1 meter tot 1 meter 50 en vormt een dak van lang stroo met eenen vleugel op iedere kant en eene goede laag aarde er boven op. Die laag aarde moet dik genoeg zijn opdat de vorst des winters er niet zoude kunnen indringen. Men laat ook nog in den bovenkant van twee tot twee meters afstand een luchgat open, waarin men een bos stroo steekt dat voor schouw moet dienen. Wanneer men gedurende den winterden silo wil open doen, moet men altijd zorg dragen den ingang er van met droog stroo vol te steken. De groeven alzoo gemaakt en behandeld kunnen de aardappels een geruimen tijd goed houden zoo wel als in de beste kelders. Ondervinding. Ondervinding zegt Figa ro* in een zijner eigenaardige definities is een trophée, samengesteld uit de wapenen waarmede ons wonden zijn toegebracht. Er zijn oogenblikken, waarin twee bekenden eikaars gedachten als het ware van het gelaat aflezen, voordat zij een woord hebben gesproken. De blik en het gelaat doen het alleen niethet is de plaats, het uur, het licht, de zwaarte der lucht, of hare lichtheid. Zij kunnen jaren lang elkaar ontmoeten, woorden wisselen en big ven elkaar toch vreemdhet is de betoovering van het oogenblik, dat de zielen doet opengaan. Bij de op Woensdag gehouden aanbesteding ten huize van G. van Willigen to Dalem, van het verf- en glaswerk aan de nieuw te bouwen school met onderwijzerswoning aldaar, benevens het verven van 46 schoolbankjes is ingeschreven als volgtDe Vries te Goriuchem ƒ1350; Donker te Gorinchem ƒ989.90, Spronk te Woudricbem 680 en De Nier te Gorinchem 600. Aan laatstgenoemde is het werk gegund. f Heusden, van 24 Oct. tot 3 Nov. Geboren: Hermanus, z. v. H. Talmon en F. Burghouts; Antonie, z. v. A. Knijpers en P. Loeff. Johanna Peternella, d. v. J. J. Hegkans en P. Du- kino. Overleden: J. B. Loeff, 3 m. z.; G. J. v. Krugten, 2j. z. f Woudriehcm, van 1 tot 3fl Oct. Getrouwd: J. Da'm, jm. 27 j. en C. Versteeg, jd-27j. Geboren: Gijsbertjc, d. v. L. G. v. Straten en H. Havelaar; Jan, z. v. IJ. de Joode en J. S. Ven- derbos; Florus Albertus, z. v. W. Wijnbelt en A. Struik; Dientje, d. v. J. Viveen en H. v. Masbcr- gen; Maarten, z. v. M. v. d. Wiel en P. Ruis; Bai- tele Elias, z. v. B. E. v. d. Sloot en P. Widmer (te Nijmegen); Nicolaas, z. v. N. v. Andel en L. P. Hartman; Magdelena Johanna, d. v. H. Otte- vanger eu A. C. v. Vugt. Overleden: D. Borg, eerst wed. v. M. Ver hagen, later van S. Pippeling, 88 j.G. v. Sint maartensdijk, echtg, v. P. Daim, 64 jT. Golver- dingen, echtg. v. M. Ruis, 33 j. Nederl. Herv. Gemeente. (bg toez.) naar Enter J. Vinke te Willige Lan- gerak Schaarsbergen J. H. Guldenarm te Nieuw- land bij Sneek. naar Renswoude door A. F. Adriani, te Wichmond (cl. Zutfen.) voor Ankeveen door M. Bruijel, cand. te Deutichem; Waalwijk door A. Carlier te Deurne; Horsen door D. Kladder, cand. te Amsterdam; Zijderveld door Barbas te Acquoy; Nieuw-Amsterdam door J. J. Ehl Weurdinge te Chaam. Door het college van Notabelen is herbenoemd als Kerkvoogd der Herv. Gemeente alhier de heer G. Beunders en is benoemd tot kerkvoogd voor de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer Tierens, de Heer S. Verhagen. f Heusden, I Nov. De prijs der boter is 0.73 a 0.78 per stuk van 6 ons. Eieren 10 a ct. per stuk. 's HERTOGENBOSCH, 3 Nov. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 150 stuks. De le kwaliteit gold van 0.60 tot 0,64, 2e kwaliteit van 0.58 tot 0.60, 3e kwaliteit van ƒ0.56 tot ƒ0.58 per Kilogram. Al het aangevoerde was spoedig aan do hier boven genoteerde prijzen opgeruimd. De prijs der boter was 1.16 a 1.30. f GORINCHEM, 3 Nov. Tengevolge van de 1.1. Vrijdag gehouden St. Huiberts- of Toonmarkt, was de weekmarkt heden van geen of weinig beteekenis. Vrijdag echter waren volgens officiëele opgaaf, dat is naar het aantal ontvangen dubbeltjes, 3625 stuks vee aan de lijn. De Arkelstraat, Haarstraat, Kruisstraat, Boerenstraat en een aantal stegen wa ren met eene dubbele rei vee bezet. Ofschoon niet veel buitenlandsche kooplieden was de handel vrij levendig. PrijzenEnkele zware kalfkoeieu golden 260 a ƒ340; mindere kwal. 180 a ƒ240; dito vaar zen 150 a 250. Melkkoeien 160 a J 250. Vare koeien 160 a ƒ200. Hokkeling ossen 100 a 140. Hokkeling stieren 70 a 150. Graskalveren 25 a 50. Nuchtere kalveren 6 a 14. Niettegenstaande de buitengewone drukte, is alles in de beste orde afgeloopen aanwezig waren, 8.25 - 7.75 a - 8.25 a - 6.50 a - 5.50 a - 3.75 a - 8.75 a - a - 7.75 a 8.50 8.25 8.50 6.75 5.75 4.25 9.— 7.90 ROTTERDAM, 3 Nov. id. id. goede en mindere Rogge, puike Zws., VI. en Noordbr. id. goede en mindere id. nieuwe id. id. goede en mindere Gerst, puike Zws. en VI. Winter id. goede en mindere id. puike Zomer id. goede en mindere Haver, inlandsche Boekweit, N. Nbr. per 2100 kilo f a id. goede en mindere - 6.75 a 7.75 Donau ƒ7.a 7.10 per 100 kilo. Kanariezaad, puikƒ8.50 a 9.00minder ƒ7.50 a 8.40. Koolzaad en Lijnzaad zonder omgang. 7.60 a 8.10 6.40 a 7.50 a a 6.20 a 6.40 5.50 a 6.10 a a 5.10 a 5.40 4.50 a 5.00 5.10 a 5.30 4.40 a 5.— 2.50 a 4.20 C*Ondertrouwd: PETRUS JOHANNES FURSTERS en TEUNTJE VAN RIJSWIJK. Op het Kasteel te Well in Gelderland, bij Z.-Bommei, vraagt men met November a.s., als nood hulp, doch liefst voer vast, eene zindelijke, voor haar vak geheel bekwame die ook huiswerk moet verrichten, benevens eene dito goed voudig kunnende tafeldienen. En een net een- om bij de zijn ook goed Kinderen en Mevrouw behulpzaam te kunnende knippen en naaien, oj) de machine. Loon naar bekwaamheid, van de P. G. en gewenschte leeftijd van 20 jaren. Franco brieven onder letters V S E, aan den Uitgever dezer Courant. gevestigd te Heusden, zal ten verzoeke van de Erven van de Weduwe A. BOOMAARS te Heusden, PROVISI ONEEL op Maandag 17 November 1884, ter herberge van W. van Duppen alhier, FINAAL op Maandag 1 December 1884, ter herberge van de Wed. Th. Boeren, op de Korenbeurs alhier, telkens des avonds ten 6 ure, in het openbaar De eerste trekking van <le eerste klasse der 317de STAATS-LOTERIJ vangt aan op 1 Deeember e. k. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. 's HERTOGENBOSCH en AMSTERDAM Rokin 40, r.SÖI -h Hofleverancier van ïllUÜ Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 1 Februari 1885. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris VAN BAASBANK te "Heusden. H. MM. den Koning en de Kouingiu en wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlaudeu. o. a. te AMSTERDAM in 1883 met de Gouden en Zilveren Medaille. HOOFDKANTOOR cl e nieuwste modellen P. C. A. KUIJPERS, Notaris te Drunen, zal op ZATERDAG 8 NOVEMBER 1884, voormid dags 10 URE, ten verzoeke en woonhuize van M. Elfuing te Heusden in het openbaar Chifonière, Kabinet. Kastje, La detafel, Klok, Stoelen, Tafels, Schil derijen, Spiegels, Kagchel, IJzer-, Koper-, Tin-, Aarde- en Glaswerk, Melk- en Tuingereedschap, Broeikaststelling, Broeir ramen, Rieten Matten, Planken, Bloempotten, Kruiwagens, Mest enz. Een uur te voren te zien. De ondergeteekende bericht bij deze dat zijn Leesbibliotheek, ge heel gewijzigd en Alphabetisch iugericht, thans uit 1662 nümmers bestaat. De huur-prijs per deel is per week gesteld op P/j cent. De abonnements voorwaarden zijn ver vat op pag. 2 van den Catalogus, die opnieuw is uitgegeven en, zoolang de voorraad strekt, a lö cent wordt afgeleverd. Voor buiten de stad worden ze tegen ontvangst van 2 postzegels a 5 cent franco toegezonden. EE van KortencUjk, A 70 Gorinchem, Radikale genezing desver- kiezend wordt overeengeko men voor eeu bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. Hoogen Steenweg, naast v. Gend Loos. W ONTVANGEN alsmede eene groote sorteering en alles wat verder tot dit vak behoort. Groote voorraad van: Eiken Scheepsplanken en Palen. Eiken Hekkenposlen. Scheepsluiken. louw/werk en lakelblokken. Zeilen, Ankers, Keilingen. Vlot- en Slijpdeelen. Kolders, Baddings. Ribbetjes, Latten. Raam- en Deurkozijnen. Schuier- of Polderioagens. Stal- of Mestkruiwagens. Mudskalkw agens Betontraliewagens. Bazaltsteenkruiwagens. Melselsteenkruiwagens. Grindkruiwagens. KruiplankenBigters. lonmolens enz. Steeds voorhanden Eiken TONNETJES. UIT onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen, wegens rijk dom aan extract, d. i. voedende bestauddeelen, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons PR1N- CESSE BIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, in Soorten. AMSTERDAM—DORDRECHT. 3 November 1884. Beroepen: Aangenomen Bedankt: Ristarwe Roode Tarwe Witte Tai-we Inlandsche Rogge Gerst Haver Kookerwten Mestingerwten Duivenboonen Tarwe, Zws., VI. en Overm. id. goede en mindere id. nieuwe Erwten, nieuwe - 8.40 a 9. Mais, Amerik. Mixed 7 a 7.20; Odessa a Wijk, I ei ÏII00P1: i i i i i i Leesbibliotheek. AI, Mbifil» Heer en- en DamescosLumes kunnen bij 'c Chemisch Reinigen geheel in eUcaar blijven, ook kunnen alle Heerenartikelen bij V verwen in elkaar blijven en wor den weder als nieuw opgemaakt. Specialiteit van 't verwen in olie kleuren en opm xken van Heerenoverjassen en Damesmantels. STOUT Aalburg, Jaarmarkt te Waalwijk, 01) VRIJDAG 14 NOVEMBER 1884.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3