Wed. W. A. VAN HOUTEN ZONEN. 's-Hertogenbosch. £*0 HEEREN KLEEDINGM C. VAN BERGEIJK, Handel in Manufacturen, III. F. ONDERWATER Co. EAB RIEKA YucMer straat 20,7s-Hertogenioschr Ontvangen eene uitgebreide sorteering Nouveautés in Buckskin, Demi-Sai- son, Mantel- en Winterjasstoffën. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF M 500,000 15 NOVEMBER e.k. JSEITHAL Co. te HAMBURG. GROOTE EXPOSITIE **^B zoomede van de lijnsle Sloffen voor COSTUMES, JL J. YAN DEUREN, s-Hertoerenbosch Bedden, Matrassen, Vceren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP YERKOOPEN. II. YERHULST-YERSCHURE. berichten de ONTVAXGST der laatste LANGENDIJK, B 249, GORINCHEM. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. 11 II Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. IVI A G A Z IJ N DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. 1 a 300,000 1 a200,000 2 a 100,000 la 90,000 la 80,000 2 a 70,000 la 60,000 2 a 50,000 la 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 5 a 3 a 26 a 56 a 106 a 253 a 6 a oio a 1036 a 29020 a 3,000 2,000 1500 1000 500 145 19463;, 200,150, 124, 100, 94, 67, 40, 20. N YAN Gezondheid Yoor iedereen. ONTVANGEN eene groote sorteering NIEUWE STOFFEN, eene groote partij eigen gemaakte Winterovcrjassen, Demisaisons, alsmede ruime voorraad van de nieuwste Kinderpakjes, Jongens-Demisaisons enz. PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. H B Zuiveren het Bloed, en horstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. js een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworen en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street En worden verkocht in Potten en Doozen van ls 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers golievon het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. 7 Eventueel de hoogste prijs. Speciaal Prijzen. Mark. Het enorme kapitaal van 500,000 .11 ARK bedraagt eventueel de grootste prijs der 287ste Geldloterij, die door de Hamburgsche regeering goedgekeurd is. Te zamen bevat deze loterij 100,000 Loten en 50,500 Prijzen en 1 PREMIE. De winstkans is derhalve zeer aanzienlijk, want op 2 loten valt 1 prijs. De nauwkeurige indeeling van alle 50,500 prijzen en 1 premie is uit nevenstaande lijst op te maken. Al deze prijzen worden in 7 afdcelingen ol' klassen binnen eenige maanden uitgeloot. Oe hoofdprijs der 1ste klasse bedraagt 50,000 Mark, de 2de klasse 60,000 Mark, de 3de 70,000 Mark, de 4de 80,000, de 5de 90,000 Mark, de 6de 100,000 Mark en de 7de klasse eventueel 500,000 Mark, speciaal 300,000 Mark, 200,000 Mark et3. etc. Voor de trekking der tweede klasse verwachten wij de bestellingen niet later dan den De prijs der loten is oflicieel bepaald en kosten voor de eerste klasse Geheele origineele loten Ned. tl. 3.60 ets. Halve origineele loten 1.80 Kwart origineele loten 90 De gelden gelieve men met de orders in muntbil jetten. postzegels of in postwissel toe te zenden. Na de trekking ontvangt elke lotenhouder de ofTicicele prijslijst. Het gewonnen kapitaal wordt terstond uitbetaald. Op verlangen betalen wij ook ter woonplaats des winners. »Voor de prompte uitbetaling der gewonnen prijzen is de regeering verantwoordelijk. Elke besteller ontvangt bet origineel lot ia banden en bij elke lotenzending voegen wij bet oftieieelc trekkings- plan. Yoor bet geval dat iemand na ontvangst van bet- zelve de loten niet wcnscht te behouden, nemen wij deze vóór bet begin der trekking terug en wordt bet ontvan gen geld terug gezonden. OfGciecle nitlotingsplannen worden op aanvrage gratis toegezonden. VN ij verzoeken de bestellingen vol vertrouwen direct te adresseeren aan het met den verkoop gevolmachtigde bankiersbuis van lm YAN EEN EXQUIS ASSORTIMENT I voor mt Asplialt Dakpapier 500,(100 Mark MANUFACTUREN, f t r x «■-V--; JE?»- 2» - t Vv Si DAMESMANTELS. en verdere Nouveautés voor het Winterseizoen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4