1884. FEUILLETON. Uitgever: L. J. VEERMAN Heusden. l Ce stomme HadjL VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en Z ik T E R D A G. Abonnementsprijs per .3 maanden f 1Franco per post verhooging. zonder prijs- LiULiUUD Hij die van meening mocht zijn dat dit onderwerp nu toch geen punt van overwe ging voor volwassenen mag uitmaken, toont een slecht kinderkenner te zijn; wat meer zegt, hij is zijn eigen jeugd glad vergeten, toen ook voor hem speelgoed meer betee- kende dan eigendommen, vrij van hypotheek, voor den volwassene. Inderdaad het speel goed onzer kinderen verdient onze volle be langstelling. We zouden vereenigingen stich ten tot veredeling van 't volksvermaak en de voorwerpen waarmee ons kroost zich ge noegen verschaft, zouden onze aandacht on waardig zijn? Dat is immers een onmogelijk heid. Zonder nog te beweren, gelijk de kin derwerkjes van vroeger dagen deden, dat kinderen, die zich met minder gewenschte uitspanningen bezig houden noodzakelijk minder goede of slechte menschen worden dat b.v. zij, die genot scheppen in 't dooden van vliegen en muggen en 't plagen van hond of kat later moordenaars en boosdoe ners worden, is 't toch buiten twijfel dat de wijze waarop onze jongens en meisjes zich vermaken een uitstekend middel aan de hand doet ter beoordeeling van de richting, waarin zich hun karakter ontwikkelt en daarom reeds ten volle de aandacht van de ouders waard is. We gelooven te mogen zeggen dat voor de meesten der laatsten het speelgoed der kinderen een groot kruis is. Vaders en moe ders laten geen gelegenheid voorbijgaan hun kleinen op gezette tijden, kermis, verjaardag, St. Nicolaas enz. enz. te begiftigen met nieuw en liefst goedkoop speelgoed, doch 't is geen dag in huis of ze betreuren hun centen en hebben er veel last in plaats van pleizier van. //Och, dat kind is niets nut," kunt ge in elk huisgezin hooren en iedere moeder meent dat haar kinderen op 't stuk van speelgoed de lastigste van de wereld zijn. Vandaag krijgen ze iets nieuws morgen ligt het in stukk-en en brokken op den grond. Ze ma ken het uit louter genoegen stuk, breken de pooten der miniatuurstoelen en tafeltjes af, trekken de armen der pop uit, gebruiken de houten doozen voor bankjes, waardoor ze natuurlijk bezwijken, scheuren de plaatjes uit de prentenboeken en verdeelen de stukken en brokken broederlijk onder elkaar. Dit zijn eenige van de massa onaangenaamheden, die men zich op den hals haalt, wanneer men aan kinderen prullen tot speelgoed geeft. Daarover te klagen baat niet, de kleinó knoeiers te bestraffen baat evenmin, want het afbreken ligt nu eenmaal in den aard van 't kind. Een kind wil zich wel een moment vermaken met het opzetten van eenig klein huisraad maar al spoedig verveelt het zich daarmee en wil beproeven zelf zoo'n stoel te maken, door 't meubel eerst los te trek ken. En ongelukkig leent zich ons tegen woordig kinderspeelgoed daar zeer bijzonder toe. De schellingsbazars, ware paradijzen voor de burgerlui, zetten een massa van die ooge- lijke maar ondeugdelijke voorwerpen om, die door de kleinen met evenveel graagte Oorspronkelijk verhaal, door C. L. van BALEN. 2) Na een hartelijk afscheid van onzen vriendelijken gastheer, den gullen Moebareh, bestegen we den volgenden morgen onze paarden. Madjid had gezorgd voor drie versche kameelen wij bezaten er dus nu zeven en nog één overtollig paard. In het kamp der pelgrims was alles reeds in rep en roerde bedevaartgangers waren reisvaardig, de karavaan ordende zich tot den tocht. Weldra ver scheen de aanvoerder, de emir-el-Iladj, een slaaf van Ibn Rashid, Daoud genaamd. Deze man, een neger van het echte type, had ecne gcheele schaar van dienaren onder zijne bevelen deze bende moest de karavaan beschermen tegen de aanvallen der roof zuchtige bedouinen en tevens de rust bewaren onder de pelgrims. Soms ook moesten ze tusschenbeiden treden, wanneer de kameel- en ezeldrijvers het den Hadji's te lastig maakten. Wij hielden ons niet lang in het kamp op, maar zetten onze paarden in galop en vlogen voor de karavaan uit over de vlakte, tot wij eene hoogte hadden bereikt, vanwaar wij het geheele panorama konden overzien. In het dommelige verschiet rezen de blauwe ruggen van den Djcbel-Ihamtnar, en van daar, tot zoover we achter ons zien konden, gloeide het roode zand, slechts afgebroken door de blinkend witte muren van llail en zijne groene omgeving. De gerstakkers buiten de stad en de donkergroene altijd wuivende palmen deden het oog weldadig aan. Wij zonden de stad, die wij wellicht nooit zouden weerzien onze laatste groeten toe, en daalden toen in de vlakte af Onder ons golfde de bodem, die met malsch gras begroeid washier en daar verhief zich een struik of rees een steenklomp uit de vlakte omhoog. Op sommige plaatsen was de grond als doorboord met konijnengangen of met de holen van hyena'seene enkele maal zagen we een dezer laatste schichtig opspringen en bevreesd door de woestijn galopeeren, doch hij bleef buiten het bereik van onze geweerschoten, en, zoodra de honden hem begonnen te vervolgen, verdween hij pijlsnel in een der holen. Wij verlieten de diepe kom weer aan de andere zijde en hielden halt op den rug dihr zandheuvels, die haar omzoomen. Toen wij er aankwamen, had de karavaan der Hadji's juist de andere zijde bereikt. Scherp teekenden ruiters en kameelen zich tegen den donkerblauwen hemel af; een oogenblik was het, of ze daarboven halt hielden toen daalde de gansche trein in de vlakte af, eene reusachtige slang gelijk, die kronkelend naar omlaag kruipt. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 et. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. ontvangen, gelijk ze door de grooten gekocht en geschonken worden, doch wier bestaan slechts een paar uren duurt, 't Zijn vlinders' van minder dan een dag: ze kosten maar een schelling, doch zijn zeer duur.' We willen hiermede gezegde grooten niet afraden in de welbekende magazijnen ter markt te gaan indien ze per se hun kinderen speelgoed koopen willen, want in den grond doet 't er weinig toe of een doos poppetjes of huisraad dertig of vijftig centen kost, de kleinen maken wat duur is even spoedig //kapot" als 't schellingsgoedje, 't verschil zit 'm hierin dat men over een halven gul den vernield speelgoed bijna tweemaal zoo veel hartzeer heeft als het voor dertig cent gekochte. Maar wat dan, mijn kinderen moeten toch speelgoed hebben? Zeker moeten ze dat en liefst niet zoo heel weinig om wat variatie te hebben. Maar zou 't noodig wezen daarvoor dingen te koopen, die een dag later voor afbraak verstrooid over den grond liggen? Zou 't geld aan nesterijen besteed niet nuttiger aangewend kunnen worden Wanneer men de kleinen in hun doen nauwkeurig bespiedt dan bemerkt men bijna zonder uitzondering dat ze met al of niet fijn afgewerkt speelgoed maar zeer kort te vreden zijn. Ze hebben veel liever stukken en brokken om in elkaar te passen en iets van te maken. We hebben 't gezien dat een kind een keurig salon-ameubelement achterstelde voor een verzameling blokjes van verschillende afmeting, die, daar de doos Wij sloegen onze tenten op en zetten ons daarna op het grastapijt neder, om den gansch onafzienbaren stoet der pelgrims voor ons heen te zien gaan. Langzaam, schier kruipend kwam de karavaan nader, recht op ons aan. Eindelijk trokken de voor- loopers ons voorbij, een troep morsige derwischen in onzindelijke vodden gehuld. Zij liepen op een sukkel drafje en prevelden voortdurend hunne gebeden. Een scherpe tegenstelling vormden deze eenvoudige vrome lieden met de mannen, die hen volgden. Deze waren voor het meerendeel dweepzieke Moslem, beter ge kleed dan de derwischen en voortdurend gods dienstige liederen zingend, of met luider stem biddendzij droegen aarden kruiken met water, om zich voortdurend te kunnen kwijten van de gods dienstige plichten, die de Koran voorschrijftzij die geen water bij zich hadden wiesschen zich met zand. Op deze lieden die ons met haat en wantrouwen bespiedden, volgde de aanvoerder van de karavaan, de zwarte slaaf Daoud. Hij zelf zat op een rijk opgetuigden kameel en was omringd door de man nen der politie. Voor hem uit droeg een bediende van Ibn-Rashid den standaard, een met groene franje omzoomden zijden banier, .die op een purperen grond een wit devies vertoonde. Dit vaandel, de be rak, werd gewoonlijk in den grond geplant bij den ingang van het kamp der Hadji's, voor de tent van Daoud, den e.nir- el Hadji. Nadat de berak ons voorbijgedragen was, trokken de eigenlijke pelgrims ons voorbij. Als echte Perzen reeds lang stuk was, in een stoof bewaard werden. Een kind maakt graag zelf wat, vandaar dat de leerwijze van Fröbel die aan alle moeders bekend moest zijn ze zoo aangenaam bezig houdt. Fröbel zet ze zelf aan 't werk en leert ze uit afbraak iets opbouwen. Een doos blokken voor de jon gens, vlechtmatjes voor de meisjes, is beter speelgoed dan de schoonste dertigcents stuk ken, die zoo spoedig stuk en daarna tot niets meer nut zijn. Voor variatie zullen de kleinen zelf wel zorgen, 't Is soms aardig te zien hoe ze sommige voorwerpen, waarop de ouders volstrekt niet verdacht waren tot geliefkoosd speelgoed promoveeren, hoe een uit lappen vervaardigde pop het meisje meer duurzaam geluk aanbrengt dan een kost baar gekleede dito uit een duren winkel en hoe zij, zoowel als haar broer, de prachtig ste prentenboeken achter zet bij een eigen gemaakt plakboek, geheel of tendeele ge vuld met uitgeknipte prentjes uit modejour nalen,prospectussen,al manakken,oude school boeken enz. enz. Och daar is voor een praktisch ouderpaar dat genoeg verstand van geld heeft om het niet aan allerlei lorren weg te smijten, nog wel 't een en ander te bedenken om tege moet te komen aan de groote speelgoedvraag der kleinen. Vooral wanneer zij kinderlijk genoeg zijn het spel hunner kinderen te leiden en af en toe mee te doen. En wie zou dat niet, als zij ervaren hebben hoe schoone gelegenheid dat is hun kinderen te leeren kennen en op te voeden. Niemand toch meene dat men, waar van opvoeding zaten ze onbeholpen op hunne kameelen, die zij voortdurend in hunne taal aanspoorden. De vermogende bedevaartgangers reden op schit terend opgetuigde dierenhunne vrouwen werden gedragen in de mahmals of draagstoelen, die terzijde van de kameelen waren opgehangen, en overdekt met een hemel van kunstig maaksel. De arme pelgrims zaten op den rug hunner magere rijdieren ineengedoken en ondergingen allerlei beleedi- gingen van de zijde der eigenaars, die voortdurend op een dribbeldraIje hunne kameelen begeleidden. Het was een vreemd schouwspel, die vijfduizend dieren daar voor ons oog te zien voorbijtrekken; eer de laatste der pelgrims langs ons heen gegaan was, verliepen er bijna drie uren. Toen het middengedeelte van de karavaan ons pas seerde, viel mijn oog op een der pelgrims, een klein man met een schrander voorkomenhij scheen in gebed verzonken, doch toen hij langs ons heenreed, trof een zijdelingsche blik uit zijne levendige oogen den mijnen. Dit bewees bijna dat zijne afgetrokken- he d geveinsd was. «Kent gij dezen man?« vroeg ik aan een der officieren van Daoud. Ja, heer,« antwoordde deze, «hij is een man uit Hulcb Allah heeft hem bezocht, hij is zeer ongelukkig. Hoe zoo?« vroeg ik verwonderd. God heeft hem met stomheid geslagen: de vrome man kan niet sprekenmaar hij is zeer wijs. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1