BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. Buitenlandsch O verzicht. >Heil en zegen» over Koning en Vaderland; dat dit jaar over bet Koninklijk Huis trekke zon der het te schaden, dat het Vaderland wederom opleve nit den druk der omstandigheden en we aan 't eind van '85 gekomen, volle reden hebben om het nieuwe, doch dan wederom oude jaar ia zegenend aandenken te houden. China, den heer Patenótre, terug gezant in roepen. Tot nog toe werden er nog steeds onderhande lingen gevoerd tnsschen beide rijken, en wel door tusschenkomst van den Franschen cor.snl teTient- sia. Deze zijn verleden week evenwel mislnkt en afgebroken, en de con-nl is vertrokken naar Shan- gay, om er den Franschen gezant te vervangen. Men kan dns nu eene openlijke oorlogsverklaring spoedig verwachten. 13) Het jaar eindigt onder niet zeer vroolijke of al thans opwekkeude vooruitzichten. Niet alleen was het voor geheel Europa een jaar van harden strijd om het bestaan, maar de politieke omstandigheden zijn alles behalve gunstig voor de toekomst, al heerscht er oogenschijnlijk eene onverstoorbare kalmte. Het Kerstfeest van dit jaar heeft zich ge kenmerkt door eene treffeude ramp. Spanje is door eene verschrikkelijke aardbeving getroffen. Hoewel de schokken slechts enkele seconden aanhielden, hebbeu zij dood en verderf over een groot deel van Spanje gebracht. Er zijn steden die letterlijk in pain liggen. Hot weroldboroemde Moorscbe Al- hambra te Grenada is mede vernietigd. Deze schrikkelijke gebeurtenis heeft voor het oogenblik in Spanje do politiek tot zwijgen ge bracht. De partijen waren juist tot overeenstem ming gekomen om het ministerie Cauovas dol Cas tillo te doen vallen, eene gebeurlijkheid welke reeds voor geruitnen tijd werd verwacht eu voor Spanje's toekomst zeer wenschclijk moot geacht wordeu. De anuexatiewoede der mogendheden, door hot Congre3 te Berliju wel een weinig in de hand ge werkt, heeft zich thans ook medegedeeld aan Italië. Verleden week is do Italiaansche vlag geheschen in het land van Assab in de Roode Zee. Men zegt dat dit geschiedt in overeenstemming met de Engolsche regeeriug, die zich op deze wijze een bondgenoot heett verschaft iu do Egyptische quaestie, welke meer en moer doet denken aan den Gordiaanschen knoop, vooral op het punt der geldzaken. Onlangs hebben wij gemeld dat tot Prins Bis marck het verzoek was gericht om op het Congres de betaling der schadevergoeding voor hot bom bardement van Alexandrië ter sprake te brengen. Wij hebben het stuk thans voor ons en lezeu er onder anderen dit in: >Do zorgen door do vei'tragiug van de uitbetaling dor schadevergoeding veroorzaakt ziju ondragelijk en bedreigen de geheele bevolking met den onder gang. Wij hopen daarom dat uwe Hoogheid uit een govoel van monschelijkheid in dit opzicht het pro gramma van het Congres zal willen uitbreiden. Ons verzoek is een smartkreet.» Hoewel Bismarck wellicht gaarne, ora Gladstone te dwarsboomen, aan dit verzoek zal willen voldoen, zal het toch uiterst moeielijk ziju Engeland te dwin gen nog meer golden in den Egyptischen put te werpen. Het plau toch, om de route der Egyptische schuld te verlagen wordt zelfs door de Egyptische regeering bestreden, Verleden week ontving Nubar- pacba, de Egyptische minister-prosident, uit Lon- deu bevel om de Kamer bijeen to roepen om over de financiëele voorstellen van Engeland te beraadslagen. De Khedive weigerde evenwel beslist mot deze bedoeling genoemde Kamer bijeen te doen komen. De Engolsche bladen beweren thans dat Bismarck Gladstone wil doen vallen, opdat hij worde opge volgd door een conservatief kabinet, dat onbe schroomd Egypte tot Engelschb bezitting zou ver klaren. Had Engeland eenmaal deze annexatie gedaan, dan zou Bismarck daarin een vrijbrief zien om zelf tot lang beraamde auntxatie over te gaan. De Duitscbe bladen, welke Gladstone's politiek eene slaapmutsen-politiek noemen, beweren dat dit maar een verzinsel is om de houding van Glad stone te vergoelijken. Dit is zeker, Bismarck zou als hij zulke plan nen had, zich door vrees voor Engeland wol niet laten weerhouden. Of hij zulke plannen heeft, valt zeer te betwijfelen, daar de biunenlandscho toestand van het Duitscho Rijk hem handen vol werk be zorgt. Het oude jaar zal denkelijk niet geëindigd ziju, voor dat omtrent do verhouding tusschen Frank rijk en China volkomen zekerheid bestaat. Er moet thans ernstig sprako van zijn om den Frauschen Wij bleven nog eenigen tijd bijeen, tot Latirose, die even naar buiten geweest was, terugkwam met het bericht, dat hij in de verte stemmen hoorde en dus vermoedde dat Madjid en de zijnen ons kampe ment naderden. De vreemdeling stond op, hulde zich diep in zijn mantel, trok den kap zoover mogelijk over het gelaat en maakte zich gereed om te vertrekken. oIk ben lot u gekomen,» sprak hij, «omdat ik er behoefte aan gevoelde <>m te spreken en om u mijne handschriften ter hand te stellen. Nu scheiden we als vrienden. Mijne komst had echter nog een andere re den. Verraad door woord noch blik dat gij mij kent; want deze Hadjis zijn achterdochtig zelf; dit wilde ik u verzoeken.» «Misschien vindt ik om u een bezoek te brengen. Hij reikte ons do hand, die wij drukten. «Vaartwel,» sprak hij en de aandoening maakte zijn stem onzeker. «Vaartwel! Eii mocht ik vallen, denk aan uwe belofte.» Hij liet het hoofd op de horst zakken, sloeg een glurenden blik op den omtrek en daalde toen lang zaam de helling af. Ter halverwege gekomen dook hij plotseling ineen en verdween tusschen het struik gewas. Wij staarden hem nog na toen hij reeds niet zicht baar meer was en keerden toen onzen De rechtbank van koophandel te Brussel, heeft de maatschappij ter exploitatie van de in het vo rige jaar te Amsterdam geboudene internationale tentoonstelling in staat van faillissement verklaard. Bij het graven van een inet de Elbe verbonden kanaal te Wieshausen, heeft men dezer dagen, onder eene steenkolenlaag, het geraamte van een reus achtig wild rund uit de Germaansche wildernissen gevonden. De horens op den breeden schedel zijn ongeveer een meter lang. Het geraamte, dat naar men gist 2000 jaren oud is, wordt nu door een natuurvorscher behoorlijk geprepapeerd en weder tot een geheel gevormd. Op het Turksche eiland Chios heerscht de honds- do'heid. De honden, welke door die besmettelijke kwaal worden aange.ast, worden, volgens het ge bruik bij de Turken, niet afgemaakt, maar naar een naburig woest eiland overgebracht. Do Times» verneemt uit Petersburg, dat de overheid aldaar een diefstal uit de schatkist van 10,000 roebels in goud en zilver ontdekt heeft. Op last der Regeering is onmiddelijk de uitbeta ling der salarissen aan de ambtenaren der thesau rie gestaakt. Een der ambtenaren bracht zich, gedurende het onderzoek, door vergif om het leven. Aardbevingen in Spanje. Te Velez Malaga werd o. a. het telograaf kantoor zwaar beschadigd te Se- villa werd het klooster het moest vernield en Albuen- alas, een kleine plaats in Granada, is bijna een ruïne, gelijk ook een groot gedeelte van Albuqueros, waar men van 150 doodou spreekt. Te Avenas del Rey is de dood van 40 personen geconstateerd; hier en daar zijn ook kerken ingestort. In het geheel is do dood van 266 personen in de provinciën Malengaen Grenada te be treuren. In Castilië heeft een hevige sneeuwstorm tent terug. du ii de booze nu cn dan eene gelegenheid Tengevolge van do aardbeving staat de kathedraal te Granada onrustwekkend scheef; de Alhambra is verwoestde kathedraal te Sovilla en te Gribaltar zijn beschadigd; te Febunelos is do helft dor inwoners om gekomen. Door een nieuwe aardbeving, nog heviger dan die van 25 dezer, zijn de steden Torrox, in de provincie Malaga en Alhama, in Granada, zwaar geteisterd; de laatste stad is als 't ware geheel vernield eu 300 per sonen zijn daarbij omgekomen. De passagiers-stoomboot »Raisby« van Honkong naar New-York, is bij Azaliapunt. gestrand een ge deelte van de lading eu al de opvarenden zijn gered, maar 't schip is verloren. Telegrafische berichten uit Japan melden, dat een wervelstorm daar de westkust heeft geteisterd. Te Kurashiki werden 500 huizen vernield en 1800 menseben kwamen daar om het leven. Bij Taraas- hina brakon de dijken door en sleepten do golven 450 huizen en 100 menschen mede. Bij Imahari, Matsuyani en Iyo verdronken 170 menschen en werden 151 huizon verwoest. Ook vele schepen gingen te gronde. De Burgemeester van Hensden noodigt belang hebbenden uit, om ingeval van stichting, herbouw, bij- of opbouw of gedeeltelijke vernieuwing van gebouwde eigendommen, welke »vóór den 2 Janu ari 1885begonnen is, daarvan vóór dit tijdstip ter gemeente-secretarie aangifte to doon. indien daarvoor niet reeds overeenkomstig art 38 der wet van 26 Mei 1870 (Stbl. no. 82) aangiften zijn in gediend. Heusdon, 23 December 1884. Do Burgemeester voornoemd, Hokcoop. IiEUSDEN, SI Dee. f Bij Kon. besl. van 21 Dec. 1.1. i* de majoor P. C. Badon Ghijben, magazijnmeester der artillerie alhier, op pensioen gesteld en is dit pensioen be paald op f 1600 's ja.irs, terwijl genoemde ma joor de rang is verleend van luitenant-kolonel. Eveneens werd bij Kon. besl. van denzelfden met warmte bodem der zandigen daar afgewisseld door datum in rang en betrekking verplaatst naar hier de tweede luitenant magazijnmeester der artiller.e te Delft II. W. Bijleveldt. Met een tweeledig gevoel hebben wij de be vordering en pensioneering van den majoor Baden Ghijben vernomen. Met genoegen, omdat wij weten dat de pensioneering op verzoek geschiedde en deze niet eervoller kan zijn dan gepaard aan eene rangsverhoogingdoch met leedwezen omdat wij daardoor waarschijnlijk weldra een geacht ingezetene van hier zullen zien gaan, die na een moeilevolle loopbaan elders de rust hoopt te zoeken, die wij hem zoo gaarne toewenschen. t 30 Dec. Tiet water blijft hier geregeld vallen. Heden avond teekende de peilschaal 3,84 M. -f- A.P niet een val van 20 centimeter in de laatste 24 uren. Het eiland Nederhemert is weder begaanbaar en het Bossche veld wordt met voertuigen gepasseerd, zoodat we voorloopig onze opgaven zullen staken. vol gedachten in Den volgenden morgen zaten wij reeds vroeg in den zadel, aan de bedienden de zorg voor het afbreken der tenten en bet opladen van onze bagage overla tend. Alleen het kleine handkoffertje voerde Latirose met zich. Wij hadden nu weer den woestijn onder ons, bier cn groene plekjes, met stug gras begroeid of beschadigd door eenige stoffige struiken, waaruit bij onze nade ring geheele zwermen van sprinkhanen opvlogen. Deze dieren vormden reeds spoedig een deel van onze da- gelijksche maaltijden. De bedienden raapten ze met de handen op en borgden ze in zakkenwij zelf waagden ons er niet aan, want ze kunnen pijnlijke beten toebrengende bruine handen der Arabieren schenen daarvan echter geen last te hebben. Gewoon lijk vangt men dit zonderlinge wild tegen den mor gen, wanneer ze verstijfd zijn van de nachtelijke koude en de dauw hunne vleugels zoodanig beeft bevochtigd dat ze bijna niet vliegen kunnen. Vooral de roode zijn bizonder goed van smaak, maar ook bet moeielijkst te vangen, want de sprongen die zij, ondersteund door hunne krachtige vleugels, doen, zijn verwonderlijk groot. Madjid en de anderen raapten gewoonlijk eerst hunne zakken vol, om dan tol de schifting van ropde en groene over te gaan. Wij aten ze gekookt, na ze vooraf in zout gedoopt te hebben de smaak gelijkt wel eenigzins op die van peulen, maar ze zijn stugger dan deze. Niet alleen de menschen voeden zich er mede, ook de kameelen eten deze vleeschspijs met graagte, en zoowel paarden als bonden doen er hun maal mee. In de gerslakkers en tuinen, die de niet zeer talrijke dorpen omgeven, richten ze ontzaglijk veel schade aan, en daarom zegenen de Arabieren de ha vikken en valken, die groote verwoestingen onder dit ongedierte teweeg brengen. Wij reden langs de karavaan der pelgrims en ontmoeten weer dezelfde nijdige, wantrouwende blikken Toen wij den stommen Hadji passeerden, verried geen t ZÜILICHEM a/d WAAL, 30 Dec. Evenals vorige jaren is men in deze gemeente mot eene lijst rond gegaan om giften in te zamelen, die aau de behoeftigste ingezetenen nit te deelen en alzoo het »uieuwjaarziugen« tegen te gaan. Voor dit doel heeft men 50 bijeengebiacht, doch daar men verleden jaar 70 ingezameld bad, is door den gemeenteraad besloten er eene kleiuig- heid uit de gemeentekas bij te leggen. Morgen zal de nitdeeling plaats hebben. t BRAKEL, 30 Dec. Bij eenige koeieu alhier heeft men de zoo gevreesde «moerziekte» aangetrof fen. Er zijn er reeds een paar gestorven. gebeurde er t OUD-HEIJSDEN, 29 December. Op een adres van *J. Nieuwkoop en andere ingezetenen dezer gemeente, waarhij verzocht werd dat de af- deeling Oud Heusden weder in het bezit eener openbare school zouden worden gesteld, is door den Minister van Binnenlandsche Zaken afwijzend beschikt. trek op zijn gelaat dat hij ons kende alleen toonde hij zijnen medepelgrims dat hij ons nog inniger verachtte dan zij, want hij spuwde met minachtend gebaar op den grond, en verloor zich toen weer in zijn vorig gepeins. Vijf dagen na ons vertrek van llail iels dat de eentonigheid van den tocht voor een oogenblik verbrak. Daoud, de emir-cl-Hadj was koppig bij betuigde aan ieder, die het hooren wilde, dat hij niet verder wilde gaan met deze bonden van Perzen, volgens hem bet onhandelbaarste volk van de wereld. Over bet algemeen heeft de echte gcloovige een afkeer van deze lieden, daar zij als ketters beschouwd worden Deze afkeer en minachting openbaren zich echter bij de Arabieren dikwijls op eene eigenaardige wijze. Zij leggen den Perzischen pelgrims allerlei hinder palen in den weg, zoeken twist met lien, of trekken partij van hunne onbekendheid met bet land. Dan laten zij zich alleen door geld en geschenken be wegen tot het wegnemen der hinderpalen, het bijleggen van den twist, of bet geven van raad cn voorlichting. Op ongeloofelijke wijze zuigen zij de pelgrims uit en plegen afpersingen van bet grofste soort. Daar hunne slachtoffers Sjüten (ketters) zijn, ge voelen de daders hun geweten in het minst niet bezwaard over deze fieltenstreken. Zulk een doel had nu ook de hoofdigheid van Daoud, den zwarten aanvoerder der karavaan. Wordt vervolgd. t DRONGELEN, 24 Dec. De Gemeenteraad heeft in zijne vergadering van heden besloten een beroep te doen op Z. M. den Koning, ter zake het niet goedkeuren van H.H. Ged. Staten tot opheffing van de openbare school te Doeveren. t C. a. Wegens het werken van den Baard- wijkschen overlaat, is de gemeenschap met de Langstraat over de bruggen te Doeveren en Gansoyen verbrokendie met het ponteveer te Drongelen heeft nog geregeld plaats. t DRUN EN, 24 Dec. Door den hevigen storm van Maandag werden twee wieken van den wind- korenmolen alhier afgeslagen. Ze kwamen in den paardesfal terecht, zonder hier evenwel het paard letsel toe eemg te brengen. t BAARDWIJK, 29 Dec. liet water valt langzaam de Heusdensche en 's-Bossche wagens rijden nog door den Overlaat. Aan de spoorbrug worden de werkzaamheden voortgezet. I RIJSWIJK. Van de 5 sollicitanten, die zich hebben aangemeld om onderwijs te geven in de nuttige handwerken aan de op. school alhier, is Suzanna van Yucht alhier. aangesteld geworden t UITWIJK. Dezer dagen werd hier weder eene nachtwacht gedurende de wintermaanden in het leven geroepen, die sedert jaren herwaarts niet meer bestond. Door den lieer W. v. E. werd het initiatief genomen om door onderlinge bijdragen der inge zetenen hierin weder te voorzien. t WIJK. Was verleden jaar met Kerstmis de uitvoering in de Wijksche zangschool, „Vrede- best," naar wmisch geslaagd, en keerden de toe hoorders wel voldaan huiswaarts, nu was dit niet minder het geval. Vóór den middag echter hadden de leden een treurigen plicht te vervullen. Een der leden was plotseling door den dood aan hun kring ontrukt, en moest juist op den dag der uitvoering ter aarde besteld worden. De wijze waarop de leden hun plicht, omtrent hun vriend vervulden, verdient allen lof. Na den middag werd ten aanhoore van een talrijk publiek, na een korte toespraak, het achtste vers van psalm 103 aangeheven, als eene toepassing op het plotseling overlijden van hun vriend. Hierop volgde het lied, getiteld „Het Kerkhof" dat altijd veel bijval gevonden heeft. Daarna werden nog verscheidene andere stukken gezongen, afgewisseld met psalmgezang en eenige gezangen, o. a. gezang 160. Alle stukken werden met veel nauwkeurigheid uitgevoerd en met recht kan gezegd worden dat het de moeite wel waard was deze Kerstmisvoorstelling hij te wonen. In de pauze hielden sommige der leden kleine voordrachten, die vrij goed uitvielen. Kortom, de Wijksche zangschool kan reeds met vele in ons land wedijveren, en indien zij zoo voortgaat zal zij voor weinige meer behoeven onder te doen. WASPIK, 24 Dec. Heden hield de afdeeling Vrijhoeven-Cappel der Noordbrab. Maatschappij vaii Landbouw, ditmaal in het allezins geschikte societeitslokaal alhier, hare gewone winterverga dering. Daarin trad als spreker op de heer Marlet van Hontenisse, die voor ongeveer een zeventig belanghebbende en belangstellende hoorders een boeiende rede uitsprak over de noodzakelijkheid voor den landbouwer om zooveel mogelijk den korenbouw in te korten en den veestapel uit te breiden. RAAMSDONK VEER, 26 Dec. Eergisteren ontstond hier een brand, die gelukkig in den aanvang nog is kunnen gebluscht worden. Eene vrouw had in een mandje doof kolen gehaald, en deze neergezet hij andere brandstoffen. De kolen schenen niet goed uitgedoofd te zijn, want korten tijd daarna stond de kamer in brand. De schade is betrekkelijk geringeenige kleedingstukken zijn verbrand. t WOUDRICHEM, 23 Dec. Gisterennacht om streeks 2 uur werden door den nachtwacht Vink, bij het doen van zijn ronde op het „Kraaiveld" nabij de wofiing van den heer L. Hanedoes eenige per sonen bespeurd, welke klaarblijkelijk met geen goed doel zich daar bevonden. Aanstonds werd door hem de tuinman en het verdere personeel gewekt eu ging hij daarna de naburige bewoners ter hulpe roepen, welke hoe spoedig ook zich zooveel geneesmeesters en kwakzalvers Mocht nu eindelijk het jaar 1885 eens het eind zie'i gekomen aan aile lauwheid en onverschillig heid van de zijde der burgers in zake de landsbe langen. Er kan veel kwaads voorkomen worden wanneer we allen, zonder onderscheid, deze ter harte ntnasn eu ons best doen te loeren inzien, waarop al ons strijden en woelen zal uitloopen. •etc*r «.C U»»*-cr—VS-^WIlF»- WWK-."WV.Wi«* -'J-** fZaterdagmorgen ten half twaalf ure werd door statig klokgelui, den volke verkondigd, dat eene plechtige gebeurtenis aanstaande was. Ten 12 ure had vervolgens aan de verzamelde menigte door bnrg. en weth. dezer gemeente, bij monde van den secretaris, ter puievan het raadhuis de plechtige afkondiging plaats van de publicatie van den 5n Dec. jl., betreffende de verandering van art. 198 der grondwet. Deze publicatie luidt aldus Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Neder landen, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz. Aan allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, saluut In aanmerking nemende dat het, iu art. 198 der grondwet vervat, volstrekte verbod om gedurende een regentschap in de grondwet verandering te brenge», strijdt met het belang van den staat, hebbeu Wij, in overleg met de staten-gcneraal, eene wet vastgesteld, bepalende dat er grond bestaat ora een voor stel van verandering van dat artikel der grondwet in over weging te nemen, welke wet is afgekondigd in no. 208 van het Staatsblad van 1884. Vervolgens zijn de beide kamers der staten-generaal, overeenkomstig art. 197 der grondwet ontbon den. De nieuw gekozen kamers hebben het bij hen iHgediend wetsontwerp tot verandering van art. 198 der grondwet met meer dan twee-derden der in iedere kamer uitgebrachte stem men aangenomen en Wij hebben op heden aan dat wetsont- ontwerp Onze koninklijke bewilliging verleend. De wet tot verandering van art. 198 der grondwet, volgens welke dit arti kel gelezen wordt als volgt„Gedurende een regentschap kan in de troonsopvolging geene verandering worden gebragt", wordt onder no. 228 in bet Staatsblad geplaatst. Wij verklaren dat deze verandering moet beschouwd worden te hebben dezelfde kracht als de overige bepalingen der grond wet en met deze uitmaakt de grondwet van het koninkrijk der Nederlanden. En aangezien art. 199 der grondwet eischt dat genoemde wet plechtig worde afgekondigd, hebben Wij goedgevondenen veistaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, dat die wet op 27 December 1884, des middags ten klokke twaalf ure, in eene plechtige openbare zitting van dan boogen raad der Nederlanden, van ieder der gerechtshoven en van ieder der arrondissements rechtbanken, door de griffiers zal worden voorgelezen en alzoo plechtige afgekondigd en dat deze onze publicatie op hetzetfde tijdstip van de puien der raadhuizen der gemeenten zal worden afgelezen. Onze ministers van justitie en van binnenlandsche zaken zijn belast met de uitvoering dezer publicatie, welke in bet Staatsblad zal worden geplaatst. Het Loo, -den 5den December 1884. WILLEM. Be minister van buitenlandsche zaken VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Be minister van justitie DU TOUR VAN BELLINCHAVE. Be minister van binnenlandsche zaken, HEEMSKERK- Be minister van marine TAALMAN KIP. Be minister van financiën, GROBBER. Be minister van oorlog, WEITZEL. Be minister van waterstaat, handel en nijverheid, VAN DEN BERGH. Be minister van koloniën, SPltENGER VAN EYK. Uitgegeven den achtsten December 1884 Be minister van justitie, DU TOUR VAN BELLINCHAVE. f VLIJMEN, 29 Dec. Hoort men allerwegen klagen over gebrek aan werk, ook alhier loopt menig flink werkgast met de handen in den broekzak. Onze polderman vindt sedert langen tijd geen werk en teert een wijl op de zomerver.liensten. De waterplas van 't Bossche veld geeft slechts aan weinigen eene broodwinning met 't overvoeren van passagiers en goederen, 't Is daarom eene goede gedachte van 't gemeentebestuur thaus werken te laten verrichten, die wellicht voor later tijd bestemd waren, o. a. 't herstellen en ophoogen der „Priemersteeg," een weg die veeltijjs, vooral in 't regenachtig seizoen, te wenschen overlaat. Het geringe daggeld voorziet dan toch eenigszins in de behoeften van eenige buisgezinnen. bruintje er zeer schoon uit. f— .Nou gao 'k m'n verzuipen!" dus wierp een ongeveer elfjarig tenger mannetje zijn stiefvader naar 't hoofd, die hem om 't een of ander eens terecht zette. De daad bij 't woord voegende ging bij eenige minuten later den dijk op en liep regelrecht in het water. Door het spoedig toesnellen van een buurjongen, die den ongelukkigen knaap bij de kleeren greep, kon 't zinken in de diepte verhinderd worden. Mocht het frissche bad zijn drift niet alleen voor 't oogen blik, maar ook voor de toekomst bekoeld hebbenanders een schoon vooruitzicht voorde vader van zulk een veelbelovend zoontje. o o f ALMKERK, 30 Dec. Met ingang van 31 (lezer is de rijks veldwachter 3e klasse (jachtopziener) H. Marijnen alhier op verzoek eervol ontslagen en is als zoodanig ter zelfder stand plaats aangesteld P. van Eijk, onbez. rijksveldw. te Ithoon. j-NIEUWKUIK, 29 Dec. Sedert eenige weken werd 't wild door het snel opkomende water zoozeer bestookt dat 't zijne verblijven hoogcrop moest zoeken. In enger jachtgebied ruimer vertegenwoordigd gaf 't den jagers een te verlokkelijke gelegen heid zich niet eens te verlustigen aan een prachtig schot. Het fijne sueeuwlaagje was daarbij zoo verraderlijk voor onze viervoeters. „D'u ouwen Stoker», jager van 't Huis Onsenoort, alhier, mocht 't de vorige week gelukken in den omtrek der zoogen. „Hoef", nabij 't Helvoirtsche, behalve een zestal hazen en eenige koppels eenden ook een vos onder 't schot te krijgen en te treffen. Reeds bij den eersten knal stoof Reintje eenige passen vooruit en bleef dood liggen. In zijne dichte winterpels zag

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2