HEE REN KLEEDINGM C. VAN BERGEIJK, Handel in Manufacturen, lilitie-MaatschappijJe Eendracht." Wijnen en Cognac. I 1 U van Beoniop van Ilelsdingcn, f 1.per Deel. Stuivers-Magazijn. B1LLARTFABRIEK. H. F. ONDERWATER Co. FABRIEKANTEN HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. Zondagsblad voor liet Jonge Nederland. De Yroolijke Huisvriend, Om het geleerde Fransch l'ILLUSTRATION EUROPÉENNE. Bedden, Matrassen, Yeercn, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Directeur J. J. HERENS te 's-Gravenkage. LANGENDIJK, B 249, GORINCHEM. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 October 1881, No. 25. H ER t) R U K lernngt liet taitculanfali fakieat. PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co., STUIVERS-MAGAZIJN, El W. Ij. Knijk A Zoon, II et Restante n-B oek Prijs f 1.25. „DE FONDSENMARKT" Houttuinen, A 211, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALE Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. 5de JAABGANG. Tijdschrift voor jongelui. Verschijnt eiken Zaterdag. Prospectus van „De Vroolijke Huisvriend/ per jaar, franco per post 2.30. a ƒ2- Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. MARIAGE ET EATALITÉ MULLER STOOMTABAKSFABRIEK Vsen bij Heusden. De Gekroonde Valk Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam i'lVTiarfij ONTVANGEN eene groote sorteering NIEUWE STOFFEN, eene groote partij eigen gemaakte Winteroverjasscn, Demisaisons, alsmedo ruime voorraad van de nieuwste Kinderpakjes, Jongcns-Dcmisaisons enz. PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant cn ongekend lage prijzen. De inschrijving tot het stellen van Plaatsvervangers en Nnmmerverwisselaars in deze Maat schappij, de eenige van dien aardwelker statuten bij Koninklijk Besluit zija goedgekeurd) is van af hed<>n opengesteld. Gewaarborgde broederdienst. Betaling naar verkiezing, ook na vijf jaren. De inschrijving voor de provincie Noord-Brabant geschiedt bij den Heer J. B. SCHEUER te 's-Bosch, alsmede bij onderstaande Correspondenten: Heere (bij Eindhvoen). Helmond. St. Oedenrode. Oudenbosch. 's-GRAVENHAGE, 20 November 1884. Bij den ondergetoekonde zijn allo merken der Wijnon en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaap stad voorhanden, tegen dozelfde prijzen als bij do Hoofdagenten. Proefkistjos van 12 halve flosebjcs diverso mer ken a 8.50 per postwissel. Prijscourant on verkrijgbaar. ZALT-BOMMEL. Ecnig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omstreken. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. UIT onderscheidt zich door aangcuameu smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen, wegens rijk dom aan extract, d. i. voedeude bostauddeeleu, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons 1'RIN- CESSÈ IHER vorineugd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, in Soorten. A MSTER I) AM - DORDREGIT Arkeze 2e druk wordt uitgegeven in vellen druks a H f 0.05 per vel, in afleveringen d f 0.25 per aflevering en in deelen a f 1.De uitgave ziet het licht in roy. 8o formaat, met duidelijke letter. gebroeders Uitgave van BELINFANTE, Begin Januari verschijnt: *dr kleine kapitalist bovattonde do tot 31 December 1884 uitgelote seriën van 43 Premieleeningen. Dit boek ia 8°. formaat, gedrukt op zwaar papier is ONMISBAAR voor eiken fondsenhouder of effectenhandelaar. Alom verkiijgbaar bij den boekhandel, alsook bij de Uitgevers BSr Co. Amiteredam. N.B. In dit werk bestaat goede gelegenhoid tot het plaatsen van advertentiën a f5.f8.50 en f15. J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. Afzonderlijke nomuiers ƒ0,25. Radikale genezing desver- AN kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. I VAN Zuiveren hot Bloed, en horstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, eu zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigeu aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar vóór Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen beroid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is Vfd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Hoofdredactie P. F. B RUN IN GS. Rotterdam, 1884. JJE UITGEVERS. w - C j v/<. l :-\ ^-J ;«t7* v F. SCHOTH, BoekhandelaarBoksmeer. J. F. MAAS, AssuradeurBokstel. L. F. HOFKENS, in ManufacturenBreda. J. VAN DE RIET, Gemeente-Outvauger Etten (bij Breda). J. BERGMANS, Polder-Beambte Gemert. II. J. VAN DE VENin Manufacturen Wed. P. VAN LUYTELAAR, Huisondorwijzerosse F. VAN CORVEN, VeeartsHilvarenbeek. J. VAN GROOTEL, KoopmanMieido. P. P. HOMBERGH, Horlogemaker H. G. PRINCEE, KoopmanOirschot. A. S. VAN DER LINT, BodeOud en Nieuw Gastel. B. T. VAN DE KERKHOVEN, Particulier P. L, NUIJTS, RijksscbatterUden. EUG. VAN IIAAREN, Gemeente-Ontvanger Veghel. J. G. C. GEROLT, in Goud en ZilverZevenbergen. S3 van het f\nlangs van verscheen het Se Deel van den Herdruk van het STUIVERS-MAGAZIJN onder den titel van O ULDBNSUITGA VE. j\e origineele uitgave hiervan is totaal uitverkocht H de vele aanvragen, die de uitgevers nog dage lijks ontvingen, leidden tot den Herdruk. ryijn in dezen Herdruk* alle Verheden, Novellen, Schetsen enz. opgenomen, om de lectuur aan genamer te maken, is thans elk stuk doorloopend op genomen. Tpt STUIVERS-MAGAZIJN heeft zich steeds Al ten doel gesteld: goedkoope en degelijke volks lectuur aan zijne duizenden lezers aan te bieden, zonder krenking van eenige godsdienstige overtuiging. jY Uitgevers leveren Deel l, 2 en 3 van het ll STUIVERS-MAGAZIJN, na ontvangst van postwissel a f 3.franco per post door geheel Neder land, op plaatsen, waar geen Boekhandelaar woonach tig is. 's- Gravenhage. van ondeb hedactie van INHOUD VAN No. 4.- Premiën-affaires. New-York, Lake Erie 4" Western Spoorwegmaatschappij. Beurs-overzicht. Binnen- en Buitenlandsche berichten, Spaansche Fi nanciën, Egyptische Financiën, Turksche Financiën, Russische Financiën, Russische Spoorwegen, Atlantic- en Pacific Spoorwegmaatschappij, Buffalo-, New- York- en Philadelphia Spoorwegmaatschappij, Canadian Pa cific Spoorwegmaatschappij, Chicago- en Northwestern Spoorwegmaatschappij, Denv.- en Rio Grande Spoor- i wegmaatschappij, Louisville- en Nashville Spoorweg- maatschappijPennsylvania Spoorwegmiiatschappij, Rente en Dividendbetalingen. Ontvangsten van Spoor- wegen. Noteeringen te New- York. Niet-officieel verhandelde fondsen. Laatste berichten. Corres pondentie. Uillotingen. Advertentiën. Men abonneert zich bij het Bureel van De Fondsen- marktter boekdrukkerij van GEBROEDERS HOITSEMA te Groningen en bij alle Boekhande laars en Postkantoren. Bakpapier Uitgave van J. F. HAESEKER Co. te Haarlem. Met medewerking van de HIL Dr. E. LAURILLARD, TIIEOD. M. TROMP, Mr. F. W. J. GEORGE SNIJDER VAN WISSEN KERKE, A. J. SERVAAS VAN ROOI JEN F. II. VAN LEENT, M. VAN RAALTE, Dr. J. D. DE JONG, P. VAN ASSEN en vela anderen. Prijs per jaar van 52 nummers 4.90 franco per post f 5.50. Het abonnement geeft recht lo. aan de eerste 1000 nieuwe iateekenaren op een premiewerk van een auteur van den eersten rang, 't welk in den loop van den jaargang tegen eene kleine vergoeding aan de abonnes wordt toegezonden 2o. Tot mededinging naar de prijzen uitgeloofd voor de inzendingen en oplossingen van Raadsels en Schaakproblemen. De voornaamste gebeurtenissen en het belangrijkste nieuws der afgeloopen week worden onder de rubriek Nieuwstijdingen medegedeeld en waar V pas geeft, kortelijk en bevattelijk besproken doch van politiek of godsdienstige richting mag in het blad niets te bespeuren zijn. Overigens bevat het blad hoofdzakelijk opwekkende en leerzame vertellingen, reis- cn jachttafereelen, verhalen vun ontdekkingstochten en zeereizen, bladzijden uit de natuurlijke geschiedenis, een oor spronkelijk Feuilleton, in 't kort alles wat tot de geliefkoosde en tevens nuttige litteratuur van het jonge volk behoort; terwijl de bijdragen, ook vertalingen, van onze jeugdige lezers, wanneer zij slechts eenigszins geschikt zijn, plaats wordt ingeruimd, Onder de rubriek ALLERLEIworden aneedoten, geestige zetten, puntige gezegden en derge- lijken opgenomen en raadsels en schaakproblemen ter oplossing gegeven; terwijl van de ingekomen goede antwoorden telkens melding wordt gemaakt. Ter kennismaking wordt het proefnummer van den hden jaargang op franco aanvrage onmiddellijk kosteloos toegezonden. MEN ABONNEERT ZICH IN ELKEN SOLIDEN BOEKHANDEL. Weder komen wij het getal Illustratiën met eene vermeerderen, doch naar wij gelooven, met eene die een ieder in den smaak zal vallen. Reeds lang was het ons plan een goedkoop humoristisch weekblad uit te gevendat niemand om den prijs zou afschrikken. Het blad hetwelk wij thans op het oog hebben, zal worden getrokken uit vorige jaar gangen van het Humor. Album.Tal van menschen zijn er, die laatstgenoemd blad in vereeniging met anderen lezen, doch niet in eigendom bezitten; verder zijn er duizenden, die wel de laatste jaargangen van hetHum. Album*, kennen, doch niet de vorige. Voor die breede schaar van personen (inteekenaars en niet-inteekenaars op hetHumor. Album*) is dus het blad bestemd, dat, te beginnen met lo Januari a.s., iederen Zaterdag het licht zal zien, onder den titel in folio formaat, groot 4 pagina's, en niet meer dan twee gulden of ongeveer 4 cents per week zal kosten. Voor dezen ongeloofelijk geringen prijs ontvangt men iedere week vier pagina's folio formaat, gevuld met illustratiën van onze beste teekenaars RochussenVerveer, Schmidt Crans, Greive, Linse, Holtwilder,) en luimigs novellen als anderszins (waarvan een groot deel met kleine geestige illustratiën), van voorname letter kandijen. Dezen voor ons land lagen prijs konden wij alleen stellen in de overtuiging, dat duizenden en nog eens duizenden op DE VROO LIJKE HUISVRIEND zullen mteekenen. Wij noemen onze nieuwe uitgaaf DE VROOLIJKE HUISVRIEND, omdat wij de samenstelling van elk nummer zoodanig zullen inrichten, dat men terecht met dezen huisvriend eenige vroolijke oogenblikken zal kunnen doorbrengen. Wij vertrouwen dat een ieder in zijn kring zal willen medewerken, het debiet van dit blad te bevor deren, door b.v. zijne vrienden en kennissen aan te sporen op het Weekblad in te teekenen. ten einde aldus deze uitgaaf op den duur mogelijk te maken. Bijna een ieder toch zal, tegen eene jaarlijksche contributie van twee gulden, oj nog geen vier cents per week, meergenoemd tijdschrift, dat na een jaar een fraai geïllustreerd boekwerk vormt, zich gaarne willen aanschaffen. Moge onze verwachting niet teleurgesteld worden te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellencauseries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt'. trekt algemeen de aandacht; het verhaal blijft voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang af 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4