Buitenlanclscli O verzicht". BUITENLAND. BINNENLAND, venvlakte met goud gestikt. Uit dezen tijd dagteekent ook het vreemde gebruik, bij de verzoekschriften die aan hooge staatsambte naren moesten worden voorgelegd, een paar handschoenen te voegen, die later met goud of zilverstukken werden gevuld, naar even redigheid van den stand van den vrager of de belangrijkheid van het verzoek. De veel vuldige omkooperijen, die daarvan een nood zakelijk gevolg waren, gaven eindelijk aan leiding tot het verbod handschoenen te geven en dit is de oorzaak dat nog heden ten dage de Engelsche rechters, als zij in functie zijn, zonder handschoenen moeten zitten, als symbool dat zij onomkoopbaar zijn. Als alle kleedingstukken, zijn de hand schoenen aan de mode onderworpen, wat stof, kleur en vorm betreft. Óp oude schilderijen vindt men dikwijls vrouwen met handschoenen, die tot aan den schouder reiken. In onzen tijd is de symboliek van den handschoen geheel verloren gegaan voor ons is hij alleen het onontbeerlijke klee- dingstuk, dat eene groote en bloeiende industrie volop werk geeft. Het grootste nieuws van den dag in Frankrijk is dat generaal Campenon, de minister van oorlog, zijn ontslag heeft genomen, en is opgevolgd door generaal Lewal. Campenon is een bekwaam geue- raal eu zijne geheele ziel was ar op gezet van het Franscbe leger een machtig werktuig te maken, dat op een gegeven oogenblik zou toonen Duitsch- lands heirscharen te kunnen bedwingen. Mot dit doel voor oogen was het Campenon eene ergernis dat Ferry zich inlaat met expedities in verro gewesten, waarvoor soldaten van het leger moeten genomen worden. Hij vreest dat als plotse ling een oorlog iu Europa uitbreekt, Frankrijk van die verre expedities de bitters'e vruchten zal oog sten. Verder had hij eeu verschil met Ferry over de invoering van den verplichten militairen dienst voor drie jareu voor allen, en dus het vervallen van het eenjarig vrijwilligerschap voor beschaafde jon- 1 gelui. Terwijl Campenon dien driejarigen dienst met warmte voorstond, was Ferry er niet mede ingenomen. Toch zou Campenon nog wel aangebleven zijn, maar nu de Engelsche bemiddeling met China is mislukt en een formeele oorlog tusschen Frankrijk en China voor do deur staat, heeft hij geweigerd langer de verantwoordelijkheid te dragen. Zijn opvolger, generaal Lewal, een der bekwaam ste generaals van het Fransche leger, ziet de zaken andersin. Hij is van meening dat door een kraebtigen aanval China moet worden gedwongen tot den vrede. Hij zal dus zorgen dat uiterlijk op 20 Januari eene sterke krijgsmacht uit Toulon vertrekt. Uit deze verandering van minister blijkt dat bet der Fransche regeering ernst is met hare vér- zoekende politiek. Velen vreezen dat Ferry aldus in de kaart van Bismarck speelt, danr deze zeer als Egypte's financiën voor dien tijd niet worden geregeld, dan moet op 1 Maart Egypte bankroet maken. Het Engelsche leger zet zijn tocht naar Khar toum voort, trots vele hindernissen, maar gesteld dat alles goed afloopt, dan zal niet voor April over die Eugelsche troepen kunnen beschikt worden. Het machtige Engeland wordt dus zeer in het nauw gebracht en het zal ten slotte de vernedering moeten aannemen dat Bismarck eane conferentie uitlokt te Parijs en daar de zaken van Egypte zullen worden geregeld. Het is deze gedachte episode in de wereldge schiedenis de worsteling 1 usschen Engeland, Duitsch- land en Frankiijk om de oppermacht ter zee en in vreemde werelddeelen, welke in het nieuwe jaar dreigt afgespeeld te worden. 1) De hoofdcommissie voor de behartiging der Nc- derlandsche belangen op de Internationale Tentoon stelling te Antwerpen heeft per circulaire bericht dat zij haar mandaat in 's Konings handen heeft gesteld. De aanvragers zijn thans vrij, hunne aanvragen al dan niet gestand te doen en de voorwaarden en prijzen van het algemeen reglement der tentoon stelling treden in werkiug. De inzenders hebben zich te wenden tot het Uitvoerend Comiteit te Antwerpen, Knustlci 89. Te Parijs zijn de telephooudraden in de riolen gespannen ten getale van acht duizend. Door hare onderlinge nabijheid zou er spoedig stoornis kun nen ontstaan; van daar dat men ze beeft moeten isoleeren. Daartoe is elke draad omwonden met gutta percha en elke groep van veertien draden is in een metalen buis geborgen. Dit maakt de aanleg kost baar, t e meer om reden de Regeering,met het oog op de mogelijkheid van naasting, zich het recht heeft voor behouden om de draden op kosten der teleph.-maatsch. van Rijkswege te leggen. Buitendien worden de exploitatie-kosten bezwaard met een recht van 60 fr. dat de Staat per geabonneerde heft,behalve een van 50 fr. voor de stedelijke regeering. Ondanks een en ander zijn er reeds 4000 goabon- neerden te Parijs, tqgon 6000 in de andere steden van Frankrijk gezamenlijk. De dagdienst te Parijs wordt verricht door vrouwe lijke, de nachtdienst door mannelijke beambten. Elke vrouwelijko beambte verdient 1000 francs per jaar en gratis dejeuner. »Le Figaro* spreekt van de uitvinding door den ingenieur L. Capazza van een nieuw soort luchtballou. Deze is van metaal, heeft geen motor, verliest geen gas en heeft geen ballast. De tegenstand der lucht is daarbij meer nuttig dan schadelijk. Schuitje en ballon maken één deel uit. Zonder in eene verdere beschrijving te treden, deelt bet blad mede dat de eerste opstijging in bet. Champ de Mars zal plaats hebben op den 5 Juni o. k. goed weet dat Frankrijks macht thans wordt ver deeld. Het tweede hoofddoel van Bismarck: Engeland en Frankrijk van elkaar te vervreemden, hoeft hij reeds tamelijk wel berjikt. De toon der Fransche I bladen is tegenwoordig tegen Engeland vrij wat vinniger dan tegen Dnitschland. De Eugelsche on beraden politiek tegenover Egypte moet daarvan als do oorzaak beschouwd worden. De verhouding tusschen Engeland en Dnitsch land wordt met den dag meer gespannen. Het offi- cieuse blad van Bismarck, de »Norddeut,scho Zei- tung«, spreekt reeds van de noodzakelijkheid om de petroleum uit Rusland in Dnitschland aan te voeren, daar bij een oorlog ter zee de aanvoer uit Amerika wel zou afgesneden worden. Te Plymouth en Portsmouth werd mon Zondag reeds opgoschrikt door het bevel der admiraliteit dat de gepautserde vloot van het kanaal binnen 3 dag«n moest klaar zijn voor eene zeereis. De admiraliteit heeft naderhand medegedeeld dat hier eene gewone winterreis wordt bedoeld, doch .het feit dat de Engelschen er heel iets anders achter zoeken, bewijst dat men op ernstige dingen is voorbereid. Do spanning is thans ontstaan door de aanspra ken van Frankrijk op de Nieuwe Hebridische eilan den, en van Duitschland o^de baai van St.. Lucia. Als men eene goede kaart raadpleegt zal men zien dat als Duitschland die baai in bezit heeft, het den weg uaav Zululand en de Transvaal in banden heeft. De bekende Duitsche koopman Lüderifz heeft met de stukken bewezen dat hij die grond wettig heeft gekocht, en daarna heeft de Duitsche regee ring verklaard dat zij dat gebied als Duitsch ge bied zal beschermen. De Gouverneur van Natal echter, zoodra bij (een weinig te laat) van dezen verkoop vernam, heofi. zich gehaast de Engelsche vlug te hijsehen. Meu verwacht nu een Duilsch oorlogsschip dat de Duit sche vlag op- en de Engelsche zal neerhalen. Bismarck heeft de Engelsche Regeering van deze zaak in kennis gesteld. Terstond is toen een bui tengewone ministerraad gehouden, waarin werd be sloten de aanspraken van Duitschland op genoemde baai niet te erkennen. De Engelsche regeering be weert uameljjk dat de vader van Cetewayo het thans door Lüderitz gekochte gebied reeds aan En geland heeft afgestaan. Daar Bismarck van do leer is dat grondgebied dat niet feitelijk is bezot voor ieder te nemen is zal hij zich aan den vader van Cetewayo bitter weinig storen. Men voelt dat dit eene hoogst ernstige zaak is en dat men te Londen meent eene geheele vloot naar het betwiste punt te zenden. Het is tevens duidelijk dat de Duitsche vloot op dit oogenblik nog niet veel tegen de Eugelsche zou in te brengen hebben en daarom gewaagt men reed3 van een verbond tusschen Duitschland en Frankrijk (de Fransche vloot is bijna even sterk als de En gelsche) om gezamenlijk Engelands oppermacht ter zee te breken. Engeland zou voorzeker thans sterker zijn als het zich niet zoo diep in de Egyptische zaken had gestoken. De boel is er thans zoo in de war dat niet langer dan tot 28 Februari in den dienst van den staat kan worden voorzien, met andere woorden Hot is bekend dit de dames met haar schoon heid, ook wanneer het wansmaak is, meer opheb ben dan met haar gezondheid. Eeu juffrouw te Bazel heeft dit wel wat ver gedrevenzij verscheen op een bal zoo ingeregen dat Sarah Bernhardt er corpulent, bij leek. Bij den eersten dans zaljte het gekke spook ineen eu was een lijk. De dokter con stateerde longverlamming ten gevolge van te sterk inrijgen. Sedert de invoering der Algerneene Post-unie is het gebruikelijk, dat de groote postkantoren, die met elkander in verbinding staan, in den Oude- jaars-avond elkaar nieuwe jaar wenschen. Daartoe wordt boven op eene postbezending een calligrufi- sche nieuwjaarswensch gelegd. Bij het hoofdbureau te Berlijn ontving men dan ook Oudejaars-uacht eene menigte van die dingen. Het eerste pakket, hetwelk geopend werd, was de post uit Neder land, waaruit dit blaadje viel: Heilwensch bij den aanvang van het nieuwe jaar, vau de ambtenaren ten postkantore te Amsterdam, aan hunne collega's te Berlijn. 1885 Do tweede nieuwjaarskaart kwam van het post- kautoor te Moskou. Zulke kaartjes waren er ook gekomen uit New-York, uit Londen, Birmingham, uit Spanje en Italië, uit Afrika, vau het eiland St. Domingo; zelfs uit Australië kwam nog intijds de nieuwjaarsgroet der beamblen aan hunne Leilyn- 8cho colega's. Do felicitat.iekaart der Tasmauiërs in eene fraaie fotografie der Golf van Tasmanië. In het bureiu van den directeur worden al die vriendschappelijke groeten uit de geheele wereld bijeeugebracht en tentoongesteld. Een outzettendo brand is uitgebroken in de steenkolenmijn van Villa Nuova, iu de provincie Sesilla, toebehoorende aan de spoorwegmaa*schappij Madrid—Alicante. Br zijn geen menschenlevens te betreuren. De brand duurt reeds acht dagen voort. Toepassing van de electriciteii als beweegkracht op de luchtspnorwegen to New York is in voorbe reiding althans eme maatschappij heef}, zich daar toe met een maatschappelijk kapitaal van 2 rnilli- o n dollars geconstitueerd. Eene commissie van deskundigen is ingesteld om haar oordeel te vellen over de elect rische motors volgens de stelsels van Siemens, Edison, Brush, Field en Daft. Als candidaten vror den nieuwen Congotroon worden reeds genoemd generaal Gordon en Stanley. Valt de keus op laatstgenoemdo, dan zou hij de teugels iu handen nemen ouder den naam van Henry I. In Nebraska heerscht een epidemie onder de var kens. In één graafschap stierven reeds 70,000 daaraan. Volgens een officieel telegram uit Hanoi van 4 dezer, heeft generaal Negrier 6000 Chineezeu ver slagen, op een dagreis afstandsten oosten van Chu. HEUSDKN, 6 Jan. t rijdagavond stond een vreemdeling op het punt van hier naar Waalwijk te vertrekken, toen hij daarin door de politie verhinderd werd, die hem nog een nachtlogies gaf en hem heden naar 's Bosch transporteerde. Wij vernamen omtrent hem, dat hij zich alhier van 31 Dec. tot 2 dezer" had opgehouden, zich noemende G. en uit Oude- water afkomstig was. Het schijnt dat hij gedurende zijn verblijf alhier een viertal personen heeft op gelicht, door zich goede kost en inwoning te doen verschaffen, die hij echter vergat te betalen, ter wijl hij bovendien nog een zakduitje van f 4.25 wist te leenen. Hij bracht de goedgeloovige luidjes, die dupe der historie werden, in den waan, dat hij eene machine alhier moest stellen en over een paar dagen met 4 knechts hiermede een aanvang zou maken, welk bericht echter geheel valsch bleek te zijn. tDe intocht van den benoemden burge meester van Herpt cp 8 Januari e.k., belooft luisterrijk te zijn, afgaande op de vele vooraf gaande maatregelen. Naar wij vernemen zal de stoet den burgemeester na zijne eedsaflegging ten circa 1 ure te Oudheusden opwachten, zoodat circa 2 uur de optocht door deze gemeente zal passeeren. t DRUNEN. Wegens den lagen waterstand heeft men opgehouden met het overzetten in veerschuitjes. De weg van hier naar Baardwijk is nagenoeg geheel vrij van water; op die plaats, waar nog zooveel water staat dat men er niet met drooge voeten kan doorkomen, is gelegenheid om met een handkarretje overgebracht te worden. t BAARDWIJK. Loop van den stand der bevolking over het jaar 1884. Stand op 31 December 1883 836 m. 787 v. totaal 1623. Vermeerdering geboren 23 m. 28 v. totaal 51 gevestigd 34 m. 45 v. totaal 79; tezamen 130. Vermindering; overleden 19 m. 31 v. totaal 50; vertrokken 46 m. 43 v. totaal 89te zamen 139. Verminderd met 8 m. 1 v. totaal 9, bedroeg de bevolking op 31 Dec. 1884: 828 m. 786 v. totaal 1614. Huwelijken 5. t NIEUWKUIK, 5 Januari. In deze ge meente werden in de laatste twee maanden van 't vorig jaar vele'kinderen door de kinkhoest aangetast thans weder komen tal van gevallen van mazelen voor. Ofschoon de ziekte zich meer en meer uitbreidt, neemt ze gelukkig geen kwaad aardig karakter aan. t ZALTBOMMEL, 3 Jan. Het ijsvermaak schonk eene minder aangename herinnering aan een zevental liefhebbers en liefhebsters van schaatsen rijden. Allen toch zakten door het ijs, maar wer den in tijds gered en kwamen met een nat pak vrij. t ROSSUM, 5 Januuri. De lieer W. P. de ries, aannemer van publieke werken alhier, is gebleken voor de som van f 919,840 de minste inschrijver te zijn voor het verruimen en omleggen van het Zederikkanaal met kunstwerken ten behoeve van het Merwedekanaal. t V IJK. Het sedert lang loopeud gerucht dat onze gemeente aan het algemeen telegraafnet zou verbonden worden, wordt thans van goed in gelichte zijde bevestigd. Door den heer A. van Delft, kassier te Heusden, zal hoogst waarschijn lijk daartoe concessie worden aangevraagd. Velen met mij zullen dit bericht zeker met bijzonder genoegen vernomen hebben, want het is van al gerneene bekendheid dat de handel tegenwoordig aan zulk een snel verkeersmiddel groote behoefte heeft. Vooral voor onze fruit-, boter- en graan handelaars zal een telegraafkantoor van groot ge mak en voordeel zijn, want zij ontvangen dan hunne telegrammen geheel kosteloos en veel spoediger dan tot dusver. Eene kostelooze be stelling der telegrammen in eene zoo uitgestrekte gemeente als de onze, brengt echter bezwaren van geldelijken aard mede. Van daar dat de heer van Delft den steun noodig heeft der direct belang hebbenden. Wij vertrouwen dat hem dien vol doende zal gegeven worden, want zonder aanvan kelijke hulp kan die zaak zeker niet tot stand komen. De naburige gemeenten Vlijmen. Nieuwkuik, Haarsteeg en Drunen, zijn ons in het afgeloopen jaar voorgegaan. Met geringe maar dan ook al gerneene medewerking kunnen wij spoedig volgen. t WOUDRICHEM. tn deze gemeente zijn van 1 Jan. 1884 tot 31 Dec. 1884, geboren 81 kinderen (tegen 67 in 1883), Getrouwd 12 paren, (zijnde evenveel als in 1883). Overleden 59 personen, waaronder 7 levenl. aangegevenen, (tegen 54, waaronder 6 levenl. aangegevenen in 1883). 1 WOUDRICHEM, 4 Jan. Een geacht inwo ner, v. S., lid van den gemeenteraad, overkwam heden 't volgende ongelukTerwijl hij na het maken zijner gewone wandeling, bij een zijner vrienden een kopje thee dronk, viel een der muren, waarop de schoorsteen rustte, onverwachts omver. De bezoeker, die nog al dicht bij de warme zwarte vriend (kachel) was gezeten, kreeg eenige steenen of) zijn schouders enz., met het gevolg dat hij in zwijm viel en voor dood werd opge nomen. Eenige uren daarna kwam hij evenwel bij, doch zijn toestand is nog niet geheel zorgeloos. Verscheidene landbouwers zijn alzoo van tijd tot tijd te niet gegaan. Dezer dagen zag men weer het einde van één hunner naderen door den ge rechtelijken verkoop zijner have. Tijdens de exe cutie erbarmden zich echter eenige lieden zij hielden eene collecte en met de opbrengst werd de schuld afgedaan. In April a.s. zal een vergelijkend onderzoek plaats vinden van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij het vak der posterijen, waar toe vijftien plaatsen ter vervulling zijn opengesteld. De adspiranten behooren zich voor 1 Maart a.s. bij een op zegel geschreven request tot den Mi nister te wenden. De „Staatscourant" bevat verdere bijzonderheden. t DALEM. In de gemeente Vuren, waar voor heen welvaart heerschte, zijn vele pachters door de slechte oogsten en de lage prijzen der pro ducten merkbaar achteruit gegaan. Werpt men alleen een blik in de stallen, die vroeger opge propt met vee waren, dan vindt men die voor het grootste deal onbezet; een gevolg is, dat het land niet genoegzaam kan bemest worden. Door de drie personen, aan uien door den Minister van Oorlog is vergund buskruit in 't magazijn te Delft op te slaan, zijn aan nering- d«enden in ons land over het afgeloopen jaar verzonden 7 16 vaten, te zamen inhoudend? 17,890 Kg. buskruit. De 22e algerneene vergadering der Schippers- vereeniging „Schuttevaer" zal op Vrijdag 30 Jan. a.s. te Sneek gehouden worden. Op de voordracht voor lid van het hoofdbestuur komen voor de hh. B. Berends van Dedemsvaart, mr. G. N. de Stop laar van Middelburg en J. Varenkamp van Rot terdam. De gemeenteraden van Waalwijk, Waspik, Ca- pelle, Sprang, Vrijhoeven-Kapel, Loonopzand, Be sooien en Baardwijk, hebben besloten tot het opnieuw voor een termijn van 6 jaren voor geza menlijke rekening aanstellen en bezoldigen van een veearts. Men schrijft uit Gorinchem Vrijdagmorgen werd alhier een algemeen geacht man naar zijne laatste rustplaats gebracht. De heer E. E. Smit, predikant hij de Chr. Geref. Gemeente alhier, werd Dinsdagmorgen aan zijne vrouw en kinderen en aan zijne gemeente op 57- jarigen leeftijd ontrukt. Niet alleen dat zijne'gemeente het lijk volgde, ook van andere gezindten waren er zeer velen die den dierbaren doode de laatste eer mede wil den bewijzen. Aan de groeve werd door eenige predikanten het woord gevoerd en lof gebracht aan het leven van eeu man, die te midden van de stormen des levens flor het hoofd omhoog hield en steeds nuttig was voor zijne gemeente. Ds. Smit, de vriend van iedereen, zal voorzeker lang in herinnering blijven bij Gorcums ingezetenen. Tengevolge van de belemmeringen welke de invoer der lucifers uit de fabrieken te Eindhoven in Erankrijk ondervinden, zijn de luciferfabrikan ten aldaar voornemens, te Pont a Mousson een fabriek op te richten. In een open brief aan de „Gr. Ct." doet de heer D. W. Jacqui een beroep op alle beminnaars dei tooneelspeelkunst, met het oog op zijne in de maand Januari te geven benefice-voorsteiling, welke door de gevorderde jaren des kunstenaars de laatste zal zijn welke hij te Groningen geeft. De hoop uitende eene ruime deelneming te vinden, zegt de heer Jacqui het volgende: „Van het jaar 1846 af, toen ik op last van wijlen Z. M. Willem II, op mijn verzoek mijn eervol ontslag uit den militairen dienst ontving, ten einde mij volgens de uitdrukking van dien kunstlievende» Vorst aan het tooneel te wijden, van af dien tijd tot op heden, vlei ik mij tot genoegen der res pectieve schouwburgbezoekers niets te hebben ver zuimd wat strekken kon om mijn ijver en lust voor het schoone vak der tooneelkunst te toonen." Men schrijft uit Amsterdam Er wor lt wel eens geklaagd dat de stad Amsterdam, door hare voortdurende uitbreidingen, niet zelden hin derlijk is aan besturen die in de onmiddellijke nabijheid der hoofdstad liggen. Wie daarover mogen klagen, zeker hebben daartoe geen recht de eigenaars van gronden in den Overbrakerpolder, een waterschap gelegen buiten de Willemspoort te Amsterdam. In dien polder wordt de nieuwe gasfabriek voor Amsterdam gesticht, en de stad had voor den aanleg van dat werk noodig, het terrein waarop de polderwatermolen stond en een deel der kade, die polderwaterkeering is. Na lange onderhandelingen is door Amsterdam besloten aan den eisch van het polderbestuur te gemoet te komen. De molen enz. zijn aan de stad overgegaan,die daarvoor de volgende hoogst gunstige concessiën deed Amsterdam plaatste voor haar rekening ten behoeve des polders een geheel nieuw stoomgemaal, en gaf bovendien een kapitaal van een en dertigduizend gulden. Voorts is de polder voortaan ontheven van het onderhoud van de helft der kade, die nu geen waterkeering meer behoeft te zijn. Waarlijk de Ingelanden van dezen polder hebben niet te klagen. Men verneemt dat door die ingelanden van dit kleine, poldertje is besloten f 5000 te plaat sen op het grootboek, en 25000 onder elkaar te verdeelen, bunders-bundersgewijze Een aardig - 11 1U UO nuwi I) 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2