Plis de JONGH, Handel in Manufacturen, Sigaren-Fabrikant Bedden, Matrassen,z Teeren^ Kapok, Zeegras. HEUSDEN. GOEDKOOP YERKOOPEN. HEEREN KLEED INGAG AZIJN. f 1.per l )eel. Stuivers-Magazijn. i deel is afzonderlijk verkrijgbaar a Zondagsklad voor hol Jonge Nederland. HOLLOW ATS PILLEN EN ZAL M C. YAN BERGEIJK, Om het geleerde Fransch l'ILLUSTRA LION EUROPÉENNK He Amsterdam-Dordrecht. Bisrbrouwsrij sn Azijnmaksrij H E R D R U K Ds Kleine Kapitalist. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk, G orinchem. Van Yollenlioven Co.l Ëd P- 3 5 ni 11 OS 14 STUIVERS-MAGAZIJN, 1 GULDEN. 5de JAARGANG. Tijdschrift voor jongelui. Verschijnt eiken Zaterdag. Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN en Ingewanden. ®8f j^oeV ,.NVaVk'J% MILLER J IS KOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Veen bij Heusden. LANGENDIJK, B 249, GORINCHEM. MARIAGE ET FATALITÉ Lever, (Maag, Nieren DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. L. VEERMAN, Boekhandel te Heusden, GorinchemHeusden. Winterdienst, Maasstroom I en II. Alles a contant en ongekend lage prijzen. PD PV p O t-l 3 g LA MEILLEURE DES ENCRESlff Hoofdredactie P. F. BRÜNINGS. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal ƒ1. Jaarlijks verschjjnen aam- of Visitekaarten. dreskaarten. emorauduiDS. ekeningen. Wnvcloppcn, tiqucttcn. erkoopbiljettcn. iederen. BOEKBINDERIJ en LEESBIBLIOTHEEK. ADVERTENTIËN IlcctografcnStempels, Cachetten, •s ununiuSoad- Aii I •s.ujo de Wapens van HEUSDEN en A Ij»T E N A. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. BOEKWERKEN worden steeds binnen acht dagen geleverd. belust zich met het OPMAKEN c» PLAATSEN van ADVERTENTIËN in alle Binnen- en Buitenland ehe Couranten. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Van Gorinchem naar Heusden. Stoomboot wStad Heusden." Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Ue ondergeteekewlen maken bekend dat hun Stout-etiquette bedriegelijk is nagemaakt, met het doel om geringere waar onder hun merk in den handel te brengen. Zij wijzen er op, dat de algemeen erkende, voortreffelijke hoedanigheden van hun fabricaat alléén verkregen worden door I de bijzondere zorg en de uitstekende grondstoffen, daaraan besteed. Terwijl z'j dus tegen dezen na maak waarschuwen, verzoeken zij hunne geachte. f clientele zich, bij gevallen van twijfel aan de echtheid, direct tot hen te wenden. I -J x> W p PT- CO ge co W-I Jr/J p= r* S I CH2 M Sb qg 05 S ra o >-0 V- p O O t-1 I O o e-s P C cr a !z, SP SP W CJ a «KJ I CP> <3 O 5 <1 p 3 B o.0q co KI Ol B jo p B B O. O 1 van het Onlangs verscheen het 3e Deel van den Herdruk van het STUIVERS-MAGAZIJN onder den titel van G ULDENS-UITGA VE. j\c origineele uitgave hiervan is totaal uitverkocht de velt aanvragendie de uitgevers nog dage lijks ontvingenleidden tot den Herdruk. Zijn in dezen Herdrukt alle VerhalenNovellen, Schetsen enz. opgenomen, om de lectuur aan genamer te maken, is thans elk stuk doorloopend'op- jt genomen. jpt STUIVERS-MAGAZIJN heeft zich steeds -*■*- ten doel gesteld: goedkoope en degelijke volks lectuur aan zijne duizenden lezers aan te bieden, zonder krenking van eenige godsdienstige overtuiging. j yze 2e druk wordt uitgegeven in vellen druks a 1* 0.05 per vel, in afleveringen a f 0.25 per l aflevering en in deelen a 1.De uitgave ziet het U licht in rog. 80 formaat, met duidelijke letter. ■B STUIVERS-MAGAZIJN, na ontvangst van postwissel a f 3.franco per post -door geheel Neder land, op plaatsen, waar geen Boekhandelaar woonach tig is. Uitgave van GEBROEDERS BEL INFANTE, V Gravenhage. J Pp de van SHB^EHSHBSEESS aag 315,000; het meest versprei- Uilgave van J. F. HAESEKER Co. te Haarlem. Met medewerking van de IIII. Dr. E. LAURILLARD, THEOD. M. TROMP, Mr. F. W. J. GEORGÈ SNIJDER VAN WISSEN KERKE. A. J. SER VAAS VAN ROOI JENf F. II. VAN LEENT, M. VAN KAALTE, Dr. J. D. DE JONG, P. VAN ASSEN en vele anderen. g| Prijs per jaar van 52 nummers f 4.90 franco per post f 5.50. Het abonnement geeft recht .- 10. aan de eerste 1000 nieuwe intcekenaren op een premiewerk van een auteur van den eersten rang H welk in den loop van den jaargang tegen eene kleine vergoeding aan de abonnes wordt toegezonden'|j 2o. Tot mededinging naar de prijzen uitgeloofd voor de inzendingen en oplossingen van Raadsels en A Schaakproblemen. De voornaamste gebeurtenissen en het belangnjkste nieuws der afgeloopen week worden onder de rubriekSJ Nieuwstijdingenmedegedeeld en waar H pas geeft, kortelijk en bevattelijk besprokendoch van politie!JA of godsdienstige richting mag in het blad niets te bespeuren zijn. Overigens bevat het blad hoofdzakelijk opwekkende en leerzame vertellingen, reis- e uj a c h t ta f e r e e 1 e 11 verhalen van ontdekkingstochten en zeereizen, bladzijden uit de natuurlijke geschiedenis, een oor spronkelijk Feuilleton, in 7 kort alles wat tot de geliefkoosde en tevens nuttige litteratuur van hetjongcÈ volk behoort; terwijl de bijdragen, ook vertalingen, van onze jeugdige lezers, wanneer zijslechtMl eenigszins geschikt zijn, plaats wordt ingeruimd, Onder de rubriek ALLERLEIworden anccdoten, geestige zetten, puntige gezegden en dergew lijken opgenomen en raadsels en schaakproblemen ter oplossing gegeven; terwijl van de ingekomem goede antwoorden telkens melding wordt gemaakt. Ter kennismaking wordt het proefnummer van den roden jaargang op franco aanvrage onmiddellijkI kosteloos toegezonden. ij MEN ABONNEERT ZICH IN ELKEN SOLI DEN BOEKHANDEL. trekt algemeen de aandachthet verhaal blijft voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang d f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwarl Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van do e Uitgevers leveren Deel 1, 2 en 3 van het van Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaal 11e Modetijdschrift, en, in veertien talen verschijnende. 24 Nos. met toilet en hand- werken, 2000 gravures met beschrijving van kleding stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linneugoed voor heeren, het bed- en j tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomenbjj alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr. Belïnfante den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van 1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 gekuipte patronen. H met en zonder tinna. burfau tot plaatsing van in alle Dag- en Weekbladen, Stegen denzelfden prijs als bij de Uitgevers.' levering van Photographie-benoodigdheden, \LIJSTEN op onderscheidene grootten, als.-j Latlijsten, lionde Lijsten en met afgeronde hoeken, enz. •uoAouqsunioAvn 'UDjuouiojpuoa •siodraaj 'uoAouqpoo ■.nou o|qnop 0.1011 fry 3 Radikale genezing desver- FPISK flTIm kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar ra genezing. Daartoe zjjn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEG ERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. ONTVANGEN eene groote sorteering NIEUWE STOFFEN, eene groote partij eigen gemaakte Winteroverjassen, Demisaisons, alsmede ruime voorraad van de nieuwste Kinderpakjes, Joagens-Demisaisons enz. te blijven onderhouden is de beste maa'regel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat ||or fvorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in 'M Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, §o- l vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter gene^ng n alle Kwalen eigen aau 't vrouw voor Kinderen van eiken oudeidom. onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zw| is een en Ett erbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstig! Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededingeif en geneest botooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls DAM-, 2s 9d., 4s 61., lis, 22s en 33s en^or- krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het afres, 533, Oxford Sfreet, er niet staat, zoo is het bedrog. VAN Écu af.-chrift is voldoende voor d«> plaatsing cener Advt r:entie in verschillende Couranten. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financieel Nieuwsblad. Verschijnt Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlooibare Fondsen. ■Prjjs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekeljjkscbe Restantenlijst -8, Advertentiëu per regel slechts - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is bet goedkoop ste en meest gelezen fiaauciëele blad van Nederland. Advertentiëu genieten groote publiciteit. BareelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot, en met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30., 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* n. (In corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 n. naar Botterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen voormiddag 7.45 en namiddag 1.1& (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Rotterdam.) Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 eu 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 u. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9.30 uur eu nam. 5 uur, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Februari en Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem in December, Januari en Februari ten 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 uur uit Rotterdam. De dienst des Maandags 3 uur uit Heusden correspondeert «sb» niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht. WINTERDIENST. Aanvang genomen Maandag 13 October 1884. O p W erkdag e n uitgenomen den ln en 3n Woensdag van de maand. Van Heusden, 's morg. 6.30 en 's morg. 8.30 ure. 's Bosch, 's midd. 12 (in corresp. n. Gorinchem op de boot Fop Smit Co., die 's nam. 3 u. van daar naar Dordrecht en Rotterdam vertrek:) en 's nam. 2.30. Op Bossche markten. Van Andel aan de Rib naar s'-Bosch's morg, 5 ure. 's-Bosch naar Andel aan de Rib's nam, 1 Heusden, 's morg. 5.30. 's Bosch, 'smid. 12 (in corresp. n. Gorinchem op de boot Fop Smit Co., die 's nam. 3 u. van daar naar Dordrecht én Rotterdam vertrekt) en 's nam. 1. Maandag. Ov. we: Van Kaatsheuvel 's morgens 1.— 3.15 Waalwijk 2.— 4.30 Heusden 4: 7.— Veen 5.15 7.45 Woudrichem 6.30 8.30 Gorinchem 7.— 9.— Sliedrecht (Middenveer) 8. 10.—. Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam 9.45 11.45 Van Rotterdam 'snam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.15 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 40 2.30 Te Gorinchem 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 5.45 4.45 Heusden 6.30 5.30 Waalwijk 8.— 7.— Kaatsheuvel 9.— 8.— Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4