is J. KE De Notaris Verberne Veilen en Verkoopen: HUIS, ERF, II Cl DelickrooiuleValk Amsterdam-Dordrecht. Roetman Scheffers Co., (ii'oote Voorstelling, BURGERLIJKE STAND. 317de Staatsloterij. Gemengd Nieuws. te DÜSSEN, rr MARKTBE RICHTEN. ADYERTWri'EN. in den Hilschen polder, on der Meeuwen, groot 40,54 Aren. Bierbrouwerij en Azijnmakerij Yan Vollenlioven Co. te SCHIEDAM. Stoombootdienst HEUSÜEN—'s-BQSCH. Maasstroom I en II. Zaterdag 17 Januari te geven door den lieer STOT-TAI. AANVANG ten 7 UUR. Entree: le Rang- 60 Cents, !e 40 „DE FONDS E NM A R KT wonden te bekomen, die zijne overbrenging naar het gasthuis noodig maakten. In de correctioneele terechtzitting der recht bank te Zwolle had 't volgende plaats. Een be klaagde scheen niet te kunnen spreken, hoewel twee der t gen hem gedagvaarde getuigen ver klaarden, dat ze eenige oogenblikken te voren in de getuigenkamer zijn stem nog hadden gehoord. De president wees hem ingevolge de wet op zijn verplichting, om «p de hem gedane vragen te antwoorden, doch beklaagde bleef steeds met ge baren te kennen geven, dat hij i iet spreken kon. Bij het einde der behandeling zijner zaak scheen zijn spraakvermogen terug te keeren, daar hij toen eenige geluiden begon te geven, maar verder kwam het niet. De persoon G. P. te Utrecht, beklaagd van mishandeling op zijne vrouw, in den nacht van 1 op 2 dezer aan het St. Jans veld gepleegd, is, blijkens het U. D tegen Maandag 26 dezer voor de Arr. Rechtbank gedagvaard, om zich deswege te verantwoorden. In deze zaak worden zeven getuigen gehoord. Te Winterswijk legde dezer dagen iemand, die bij den kastelein Grimmelt zijne vertering wilde betalen, daarvoor een bankbiljet van f 25 in el kander gefrommeld op tafel. De snuggere kellner zag het op 't zelfde oogenblik voor eon wegge worpen papiertie aan, raapte het op en smeet het in de kachel. Te Zutfen is gevankelijk binnen gebracht P. W. v. B., 28 jaar, vroeger onderwijzer, laatst wonende te 's-Boscli, thans zonder beroep of vaste woon plaats, als verdacht van valschheid iu onder- haudsch geschrift en het desbewust daarvan ge bruik maken, nl. door het schrijven van een verdichten brief van uitstekende aanbeveling als onderwijzer, waarmede het hem gelukte zich een betrekking te verwerven als secondant aau een kostschool in Indië. De gepensionneerde hoofd onderwijzer S. te Boekholtz (Limburg), die sedert eenigen tijd aan verstandsverbijstering leed, heeft in den nacht van Dinsdag op Woensdag jl. in een vlaag van krankzinnigheid zijn woning ver laten. Woensdagmorgen vond men zijn lijk in een poel, waarin hij waarschijnlijk, door de duisternis misleid, is terecht gekomen. Te Amsterdam is in een goederenloods van het Rhijnspoor inge broken. De ijzeren geldkist, die niets bevatte, is opengebroken geworden. De dieven hebben zich met f 32, die in een lessenaar waren ver borgen, tevreden moeten stellen. Door een politie-agent is te Amsterdam in een pakje ge vonden het lijkje van een ongeveer 14 dagen oud kind het was gewikkeld in doeken, en daarom heen een grauw papier. Een 56jarige weduwe, moeder van 3 kinderen, wilde zich Vrijdag in de Pieter Jacobstraat te Amsterdam ophangen. Men kwam bij tijds tusschenbeide, waarna de vrouw naar het Gasthuis werd vervoerd. Een sjouwer te Dordt raakte met de hand tus- schen zijn kar en een paal bekneld. De hand werd gedeeltelijk verbrijzeld. Een horlogemaker uit Yzendijke, die om werk bij de boeren rond ging, werd in een hooimijt doodgevonden. Hij laat eene vrouw met 4 kinderen achter. De oberkellner van het Hotel des Pays-Bas, in de Doelenstraat te Amsterdam, heeft zich, zonder daarvan kennis te geven, verwijderd. Naar men vermoedt is een som van f 500, welke de hotel houder, de heer Van den Brink, na zijn vertrek vermiste, door den kellner ontvreemd en heeft deze zich naar België begeven. Op de Poel te Aalsmeer zakten Vrijdagnamiddag een meisje en jongman door het ijs. Het meisje redde zich oogenblikkelijk en zocht hulp in de nabijheid doch niettegenstaande in een oogenblik een groot aantal menschen tot schoten, is het niet mogen gelukken den jongeling te redden. Nedkri.. Herv. Gempeente. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen den heer C. STERK, in leven Notaris te A 1 m k e r kworden verzocht daarvan vóór den 20 Januari 1885 opgave te doen ten kan tore van te Werkendam. zal le Hill, ten verzoeke en ten herberge van HUIMEN DE ROOIJ W. H.zoon, op Donderdagen 15 en 22 Januarij 1885, voormiddags 11 ure, in het openbaar De ondergeteekenden maken bekend dat hun Stout-etiquette bedriegelijk is nagemaakt, met het duel om geringere waar onder hun merk in den handel te brengen. Zij wijzen er op, dat de algemeen erkende, voortreffelijke hoedanigheden van hun fabricaat alleen verkregen worden door de bijzondere zorg en de uitstekende grondstoffen, r daaraan besteed. Terwijl zij dus tegen dezen na maak waarschuwen, verzoeken zij hunne geachte clientèle zich, bij gevallen van twijfel aan de echtheid, direct tot hen te wenden. Zuivere Kroongist 41 Cts. p. Kilo j Vracht-onkosten Het behaagde God onzen jongsten lie veling, ons voor ruim zeven maanden ge schonken, weder tot zich te nemen. B. J. VAN OMMEREN. H. C. VAN OMMEREN— Niemëijer. Nederhemert, 9 Januari 1885. Eenige kennisgeving. Afzonderlijke nommers ƒ0,25. Voor eenigen tijd werd melding gemaakt van een secte onder de Israëlieten in Zuid-Rusland, die zich aansloot bij de leer vau Jezus. Wij laten hier thans de oproeping volgen, welke een Vereeniging van Israëlieten in de Russische stad Kischeneff, waar de Israëlieten zeer talrijk zijn, aan hunne stam- en ge- loofsgenooten in de geheeJe wereld gericht heeft. Het stuk is aan de «Wahrheitszeuge" ontleend. Men zal er uit zien, dat de Israëlieten dezer sekte niet tot het Christendom overgaan, maar Jezus, als een Israëliet, in hunnen godsdienst opnemen en van Zijne beginselen heil verwachten. Het luidt EEN MERKWAARDIGE OPROEPING VAN ISRAËLIETEN AAN ISRAËLIETEN. lo. De tegenwoordige zedelijke en stoffelijke toestand van onze Israëlietische broederen in Rusland is verdorven, verward en uitermate hachelijk. 2o. Traag neder te zitten, in een ledig niets doen den tijd te slijten, geldt tegenwoordig zooveel als volle toestemming te geven aan den totalen en eeuwigen ondergang onzer Israëlietische broeders in Rusland. 3o. Deze toekomst kan niet verholpen worden door onze rijken met hun geld, noch door onze schrijvers met hunne beschouwingen, t,want allen zijn op eigen voordeel bedacht," en in plaats van het beste voor Israël te zoeken, maken zij den toestand nog erger. 4o. Ook is het te vergeefs zijn toevlucht te nemen tot het ver laten van onzen geboortegrond Rusland, teneinde het land Israël te gaan bevolken en even weinig kan het baten zich met de ingeboren» niet-Joodsche bevolking in Rusland te vermengen. 5o. Wij hebben hier iu Rusland hulp en bijstand te zoeken door eigen inspanning, en met onze harten en met den bijstand des Heere», die de alles vermogende Helper is, te rade te gaan. 6o. De stoffelijke toestand der Israëlieten laat zich onmogelijk op eenigerlei wijze verbeteren, wanneer niet eerst de slechte, verdorvene, zedelijke en geestelijke toestand verbeterd wordt. 7o. Om den zedelijken toestand terecht te brengen is noodig, dat ons innerlijk wezen vernieuwd, onze geest verleven digd wordtdat wij onze afgoden wegwerpen, de liefde tot het geld uit onze harten bannen en in plaats daarvan liefde voor de waarheid en vrees voor het kwaad opvatten. 8o. Om ons innerlijk te vernieuwen en ons tot liefde voor de waarheid en tot haten van het kwade krachtig op te wekken, behoeven wij noodwendig als leider een vertrouwbaar en be proefd man, met een vast en boven allen uitmuntend karakter. 9o. Zulk een leider hebben wij te zoeken onder de nakomelin gen van Jakob, en een man te verkiezen die Israël lief heeft, die zijn leven veil heeft gehad voor de verheerlijking van den Goddelijken Naam, en ter heiliging van de Thora en de pro feten een man, die bij alle bswoners des aardbodems bekend is wegens zijne reine oprechte ziel, en zijn sterke liefde tot zijn volk, de kinderen van Israël; een man, die geleefd heeft in een tijd toen Israël zich op zijne traditioneele wetten sterk maakte, en zich reeds lang onder allerlei volken verspreid en hier en daar neergezet hadeen man, die eenerzijds den hoog moed des harten bij zijne Joodsche broeders doorns, waarin zij zich beroemden op hunnen adeldom en afstamming van Abraham, Izaak en Jakob, die gezegend waren geworden van den eeuwigen God, en in die trotschheid en dwazen roem dat hnn de wet van Si na! gegeven was, voortginsen en die ander zijds hunne hardnekkigheid, en hunne geneigdheid om in de dagen van geluk en welvaart, den levenden God, hnnnen hemelsehen Vader, te verlaten en om zich andere Goden te verkiezen, duidelijk in het licht stelde, vooral hen wijzende op hunne liefde tot het geld en de beheersching hunner arme broeders door wetenschap en mammon. lOo. De man, die alle deze eigenschappen in zich vereenigde, hebbed wij, na zorgvuldig onderzoek in al de Geschied- boeken onzes Volks, de kinderen Israëls slechts in Jezus van Nazareth gevonden, die te Jeruzalem gedood is vóór de verwoesting van onzen laatsten tempel. llo. De wijzen in Israël onder zijne tijdgeuooten konden zijne leer niet vatten, en begrepen het beilzauie doel niet, dat bij voor zijne broelers beoogle, namelijk.- de betrachting van de va ir- schriften der wet die op hoofd en hart betrekking hadden, en niet te blijven hangen aan kleinigheden en uiterlijke wettische hande lingen, die bestemd zijn om naar plaats en tijI en den politieken toestand der Israëlieten te verwisselen. Wij Israëlieten, die tegen woordig in het jaar 5614 leven, eerst wij kunnen met zekerheid zesgen. dat Hij Jezus, Hij alleen het waarachtige heil zijner broede ren «re/.ocht. en vrede aan al hunne nakomelingen aanseboden heeft. 12u. Daarom verplicht ons de liefde t >t onze Israëlietische broeders, om den naam vau dezen Jezus, onzen Lroe Ier, heilig te houden en met eerbied te behandelen. Wij behooreu met toew ij- ding te onderzoeken Zijne heLige in lief-Ie en waarheid gesproken woorden, gelijk die in de evangelische boeken beschreven staan. Wij moeten onzen kinderen inscherpen iu de scholen, en er van spreken waar we ook in gezelschap met menschen ons bevind, n. Wij behooren de Evangeliën als een zegen in onze huizen op te nemen, en ze te vereenigen met al de heilige schriften, die ons ten zegen nagelaten z^jn door onze wijzen uit alle geslachten. 13o. Wij hopen en vertrouwen dat de woorden van onzen broeder Jezus, die voorheen tot onze broederen in gerechtig heid, liefde en medelijden gesproken zijn, wortel zullen schie ten in onze harten, ze veranderende opdat wij vruchten des heils en der gerechtigheid voortbrengen, en de waarheid en liet goede beminnen mogen. Alsdan zal ook het hart der volkeren en der staatsregeeringen zich ten onzen gunste schikken. Ons zal een bestaan en een voortbestaan onder de volken verleend worden, en wij zullen vertrouwelijk onder de schaduw der Enro- peesche wetten wonen, die gegeven en geschreven zijn in den zin van onzen broeder Jezus, die Zijn leven overgegeven heeft tot heil der wereld en ter verwijdering des boozen van de aarde. Amen. f Ileusden, van 1 12 Jan. Geboren: Agatha, d. v. L. Kramer en J. C. Willekes Antoniu3, z. v. A. v. Well en E. Bovens. Overleden: M. Knijpers, vrouw v. P. Boeren, 67 j C. Dollekeus, d. 19 m. J. A. v. de Kleine- mulder, wedr. v. M. E. Eijkelmans, 40 j. t Baardwijk, van 1 Dec.'84 tot. 1 Jan.'85. Geboren: Marinus, z. v. J. Eekels en F. Koks Christina, d. v. J. v. Woesik en J. Deckers Anua Maria, d. v. C. Pullens en J. Kleijberg. Overleden: F. Krol, jd. 23 j. Ma. Beijnen, jd. 4 m.J. S. Molhuizen, jm. 2 j. C. v. Brun- schot, jd. 8 m.L. van Helvoirt, jm., 4 m. KERKNIEUWS. Beroepen naar Leiden, C. P. N. Pikaar te Overscbie; Nieuw Beerta, H. Erers te Sappemeer; Hindeloopen, Kijl- stra cand. te Beers; Hendrik-Ido-Ambacht, M. H. Bolkestein te HierdenBezooijon, W. G. Lochen te Aalst (Gelderland). Aangenomen: naar Maasdam, Ds. L. C. Ternodon, pred. te Brakel; naar Berkel en Rodenrijs Ds. J. T. W. v. Troos- tenburg de Bruijn, Sommelsdijk. Bedankt voor Harlingen, door K. E. van Griethuizen te SueekAbbenbroek, A. M. A. Reijnders, cand.; Noordhorn, C. Cammenga te Middelbert. Prijzen van 100 en daar boven. 4e Klasse. Trekking van 12 Jan. Prijs van ƒ25,000: no. 20329; 1500: no. 9096; 1000: no. 13958; 400no. 9603ƒ100: nos. 5529, 9098, 10170, 11954, 15284, 17229. Proeve cener Correspondentie-les. Wanneer ge een briof soms schrijven moet, Geef dan wel acht, hoe gij zulks doet. 't Is vriendelijk dat men eerst bericht, Wat iemand naast aan 't harte ligt; Maar, breng behoedzaam aan den dag Eeu zwaren, onverwachton slag. Vermeld, aan vriend en bloedverwant, Wat nieuws gij weet, op gullen trant: Men legt dit echter zachter aan Met allen, die wat hooger staan. Draag zorg dat ge alles goed bedenkt, Zoodat uw schrijven niemand krenkt: Het onbedacht geschreven woord Heeft vaak, zoo rust als vreê, verstoord. Maak ieder pnnt gansch af en klaar War dus niet alles door elkaar. Ligt dat n dan het één ontgaat, Terwijl het ander dubbel staat. Wie heet ooit welkomaan een post, Mot mengelmoes, met taaien kost? Geef elk zijn titel naar 't behoort, Zoo in adres als voornaamwoord Terwijl gij nogmaals daarop duidt., Als ge aan het eind uw schrijven sluit, En tevens nw verhouding meldt, Te laag eer dan te hoog gesteld Zijn naam schreef meuig deftig man, Dat Turk, nog Griek hem lezen kan Wis vindt geen mensch het in n kwaad, Als gij dit kunstje liever laat. Stel nooit uw eigen »ik« vooraan, Dat zou, meest altijd, kwalijk staan. Het schrift moet immer dnidlijk zijn Vooral niet grof; ook niet te fijn. Is nw papier met vlak of smeer, Dan, overschrijven, telkens weer. Een brief, met hier en daar, een schrap Geldt nergens voor bewijs van knap Daar men voor incompleet verslijt, Die niet met zorg de fouten mijdt. Breng ook van pas de teekeus aan, Indien ge n gaarne doet verstaan; Eeu brief, waar slecht adres op stond, Ging soms de halve wereld rond, Kwam vaak als afgekeurde waar Terug weer aan zoo'n kunstenaar. Zet aan de rechter-bovenkant, Een zegel, naar den eisch van 't land. H. V. Reeds vele jaren woonde de heer N. met zijn eenig kind, een aankomend meisje, op zijn buitent je Lom- mersteijn iD de nabijheid van het stadje M. Zij sloten daar in stille rast en afzondering vreedzaam hunne dagen. Men zegt, en t.e recht, »de ouderdom komt met gebrekenc: de tauden en kiezen ruimen geregeld achter elkander op de beenen beginnen da hulp van stok of krak te vragen het oog verlangt een bril en menig oor een horentje; de kruin eischt een nieuwe bedekking, terwijl het geheugen al meer en meer de zonderlingste parten begint te spelen. De heer N. ech ter was van dit alles nog verschoond gebleven, en de anders zoo vernielende tijd was nauw merkbaar zacht over hem heengestreken. Geen wonder das dat hij vooral moeite had om te erkennen en te beseffen dat de tijd immer door de toestanden verandertdat het op komend geslacht de plaats zal innemen, die men ver laten moet, dat men niet stil kan staan waar alles voorwaarts spoedt, alles wisselt. Toen hij op zekeren namiddag met zijne dochter aan de theetafel zat, kwam er een heer van top tot teen in de puntjes met vlaggen tred de huislaan op stappen. Op zijn »Kij keens! kijk eens Ka! wat zon dat zijn? Wie zou dat wezen? Wat zon die moeten hebben kreeg de goede man wellicht voor het eerst van zijn leven geen antwoord. De bel ging en de heer van der Gloed, na te zijn aangediend, kwam binnen, trad met eene statige buiging op dou huis heer toe, en sprak hem eenigzins gejaagd aldus aan Waarde heer duid bet mij niet ten kwade, maar de bekoorlijkheden van uwe lieve, bevallige dochter, hebben mijn hart zoo innig, zoo diep getroffen, dat. ik» r Houd op mijnheer er heeft zeker eene vergis sing plaats, ik heb geene dochter die« Dat ik mij verstout u te komen verklaren, dat de rnst» Schei toch uit manneke! men heeft u niet goed gewezen, ginds een deur verder, bij mijn buur man moet je zeker zijn, die hoeft er 7 tns- schen de 20 en 30, en die zullen misschien» »Dat de rast van mijn gemoed, en het geluk van mijn leven voor altijd zullen verstoord zijn, zoo U Kerel Kan je dan je mond niet houden? wat heb je hier te maken De Fransche meester komt hier nog dagelijks les gevenniet lang geleden heb ik nog eene groote pop gekocht, en er ver leden week nog een heele doos met strikken en barège, mot franje, linten, nège, met zijfluweelen band, met echte, fijne kant er voor» »Zoo u mij weigeren mocht haar aanminnig gelaat te blijven aanschouwen, hare hemelsche sttni te hooren mijn hart en hand, mijn leven, mijn alios voor immer aan hare voeten te leggen, dat ik» Stil dan toch, vent! ben je dan razend of stapol gek dat meisje, dat kind, die hals is nog maar 16 jaar» >Zestien jaar en 9 weken! Pa-a-a!» klonk het daarop, met een fijn stemmetje van de voorzijde der theetafel. Daar stond de man nu, geheel verlaten, zonder vriend of bondgenoot, in den heeten worstelstrijd des levens, met de laatste wapens uit de hand geslagen, hulpeloos en wel tegenover de macht der wereld. Wat meent gij dat hij deed Hij keek ze beiden aan, en zuchte, zuchte diep, riep toen vertwijfelend uit»die vrouwen, o.o.o.o die vrouwen!» liep zacht van 't slagveld i.f, liet het den jonkman hoaen 't licht brak hem plotseling door, hij liet zijn dochter trouwen InW» «fl* 'a HERTOGENBOSCH, 12 Jan. Op de hedeu (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 97 stuks. De le kwaliteit gold van ƒ0.60 tot 0,62, 2e kwaliteit van 0.58 tot 0.60, 3e kwaliteit van 0.56 tot 0.58 per Kilogram. Handel ving, zoodat spoedig alles was opgoruimd. De prijs dor boter was 0.96 a 1.10. t GORINCHEM, 12 Jan. Bij een aanvoer van ongeveer 150 stuks vee, was de handel heden weder vrij willig. Prijzen: Enkele zware kalf koeion golden 260 a ƒ320; mindere kwal. 160 a ƒ230; dito vaar zen 140 a 225. Melkkoeien 140 a ƒ225. Ossen 90 a 130. Stieren 75 a 120. Vare koeien a Holikeling ossen a Gniste Vaarzen 100 a 140. Graskalveren a Nuchtere kalvereu 10 a 18. Varkeus, zware vette op levering 44 a 46 ct. p. KG.; minder zware 40 a 42 ct. per KG. Fokvarkeus van 6 a 8 weken 8.a 12. per stuk. Do prijs der goêboter was 1.14 a 1.26 per KG.; der weiboter a per K.G. Kip-eieren golden 1.25 a 1.40 de 26 stuks. Vereeniging van Gistfabrikanten tot exploitatie van ZUIVERE JENEVERGIST. Levering in allo boeveelheden. Prijsberekening steeds volgens de Schiedamsche benrsnoteering. volgens het laag st Zuivere Cirkelgist 50 ate tarief. Stoombooten Ligplaats te flensden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthenscho Brug. E Dienstregeling voor het jaar 1885. O O O Cafe LELIE. O p VV c r k d a g e iiuitgenomen den ln en 3n Woensdag van elke maand. Van 1 Jan. tot 15 April: Van Housden 's ra. 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 are. Van 16 April tot 15 Juni: Van Flensden 's m. 5.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's u. 2 en 5.45 ure. Vau 16 Jnui tot 15 Aug.Van Hensden 's m. 4.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 en 5.45 ure. Van 16 Aug. tot 15 Oct.Van Heusden 's m. 4.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en en 's n. 2 en 4.30 ure. De dienst van 16 Oct. tot 31 Dec. is gelijk aan dien van 1 Jan. tot 15 April. De dienstregeling yoor dou lsten en 3deu Woens dag van elke marnd ('s Bossche Markten), wordt tijdig door Strooibiljetten en aankondiging in de Nieuwspapieren bekend gemaakt. ONDER REDACTIE VAN J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. INHOUD VAN No. 7: Des Moines fy Fort Dodge Spoorwegmaatschappij. Beurs-Overzicht. Binnen- en Buitenlandsche berichten .- Russische Financiën Mexicaansche Finan ciën Russische SpoorwegenAtlantic Pacific Spoor- wegmijBuffcdo, New-York fy Philadelphia Spoor wegmij Canadian Pacific Spoorwegmij; Denver fy Rio Grande SpoorwegmijLouisville Nashville Spw. mijenMaxwell Land Grant CompanyMichigan Central Canada Southern Spoorwegmaatschappijen Missouri Pacafic Sp. wegmijNew-York Ontario 4" Western SpoorwegmijOregon 4" California Spoor- w eg mijOntvangsten van Spoorwegen. Notee- iingm te New-York. Niet-officiéél verhandelde fondsen. Laatste Berichten. Correspondentie. Uitlotingen. Advertentiën. Men abonneert zich bij het Bureel van De Fondsen- marktter boekdrukkerij van GEBROEDERS HOITSEMA te Gro-ningen en bij alle Boekhande laars en Postkantoren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3