BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. lieft te voeren, is het er niet op gebeterd. De vrouw die voor haar brood arbeidt staat minder in ach ting dan zij, die dat niet behoeft te doen of niet doen wil. De edele man meent het met dergelijke loondienaressen niet zoo nauw te moeten opvatten. In de groote steden, brandpunten der beschaving en tegelijk brandpunten van onzedelijkheid, is 't geen vrouw geraden zich op andere tijden dan bij klaarlichten dag op straat te begeven en zelfs is ze soms dan nog niet gevrijwaard voor onwaar dige taal van z.g. heeren. 's Avonds kan in Am sterdam geen vader, die prijs stelt op zijn dochters, deze zonder begeleiding op straat laten gaan. Er zijn honderden meisjes, die genoodzaakt zijn bij lantarenlicht huiswaarts te keeren, doch ongestraft doet het geen enkele. De achting voor een meisje dat na zonsondergang zich alleen bevindt is gelijk nul en 't zijn niet uitsluitend straatjongens die zulke meisjes bemoeilijken en met vuile taal haar den blos der schaamte op 't voorhoofd brengen, 't zijn vol wassen kerels, naar de laatste mode gekleed, die een uur later de schouwburgen en café3 vullen waar zo tegen entree les nemen in de leer der goede zeden. Dat alles is misschien in vroeger tijd eveneens ge weest, we zullen dat niet tegeusprekenwaarheid echter is 't, dat onze beschaving deze onbehoorlijk heden geen paal en perk vermag te stellen en 't is een opmerking aan 't adres van hen, die van de Kunst, van 't tooneel enz. zulke hooggestemde ver wachtingen koesteren in 't voordeel der Zedelijkheid. Waarheid is 't, dat de zedelijke mensch zich door de uitingen der Kunst verkwikt gevoelt en aan gespoord in't goede te volharden; de onzedelijke echter distelleert uit de Kunst wat hem aanstaat en volhardt in zijn boos opzet. De Kunst is daar meestal geheel onschuldig aan, want haar hoogste doel is niet zedelijk of onzedelijk, maar eenvoudig Kunst te zijn. 't Kwaad komt niet van 't tooneel of 't orkest i n den mensch, maar treedt u i t den mensch naar buiten. In het zuiden van Frankrijk heeft een verschrik kelijke sneeuwstorm gewoed. In de haven van Cannes zijn verschillende schepen vergaanhet talud der wandelingen langs de zee is door de golven geteisterd die zelfs de huizen der tuinen, op 20 meters afstand van de zee gelegen, bereikt hebben. In de omstreken van Nimes is door de sneeuw de communicatie gestremd; twee treinen waren Zaterdag ingesneeuwd. Voor bijna een jaar is eeno vrouw, Marguérite Boyenval genaamd, te Trénelles, in hot Departe ment Aisne, door een diepen slaap overvallen, en die slaap duurt sedert onafgebroken voort. Hoewel men van tijd tot tijd niets anders dan eenige drup pels bouillon in de maag der vrouw heeft kunnen gieten, zijn de trekken der slaapster niet merkelijk veranderd. De vereeDiging van Godloochenaars, die dezer dagen te Parijs is opgericht, bepaalt in haar sta tuten o. a.: dat bij begrafenissen het woord »Adieu« niet meer mag worden gebezigd, omdat daarin het woord »Dieu« voorkomt. De Engelsche regeering heeft, bevel gegeven aan het Sussex-regiment om onmiddelijk van Malta naar Alexandrië te vertrekken. Men verwacht ern stige gebeurtenissen in Egypte. De firma Oliver Sons Philips, ijzerfabrikanten te Pittsburg heeft hare betalingen gestaakt, maar. gelijktijdig verklaard, al bare schulden te kunnen betalen de passiva moeten tusschen 3 en 5 ruil- lioen dollars bedragen. De firma Oliver Roberts heeft eveneens hare betalingen gestaakt en dezelfde verklaring afgelegd. De firma Oliver Sou? Phi lips werkte met 4000 werklieden. Een in de Oranienburgerstrasse te Berlijn wo nend koopman liet kort geleden een likdoorn weg nemen. Naar het schijnt werd die operatie niet met beleid verricht, w;.nt reeds na korten tijd werd ontsteking aan den voet bespeurd, zoodat een te hulp geroepen heelmeester den teen moest afzetten. Niettemin werd de toestand van den patiënt steeds erger; hij moest naar een hospitaal ver voerd worden en Dinsdag werd 's mans linkerbeen tot aan de knie afgezet. Niet lang geleden vond in ons land een derge lijk geval met doodelijken afloop plaatshet schijnt daarom raadzaam, bij de keuze van pédicures de noodige. voorzichtigheid in acht te nemen. Alle pogingen worden in 't werk gesteld om den moordenaar van den politieraad Rumplf uit Frank fort a/M. te vinden. De op zijne ontdekking gestelde belooning van 3000 mark is door de Regeering tot 10,000 mark verhoogd. Verdacht wordt, zooals de politie seinde, »een kort man van ongeveer 3040 jaren, met vol gezicht, blond haar en korte blonde snorren.* Uit Weenen wordt gemeld dat dr. Rumpff ook van daar dreigbrieven had ontvangen, van welke enkele de bij anarchisten gebruikelijke zinnebeelden, als galgen enz. droegen. Een koetsier en een conducteur van den tramway- dienst te Frankfort a/d Main, waren zoo gelukkig een tweeden prijs uit de Weimarsche Zilver-loterij te trekken. De winners konden het kostbare voorwerp, waar van de waarde in het prospectus der verloting op tienduizend Mark was aangegeven, niet gebruiken en verzochten om er contant geld voor te mogen ontvangen. Het comité voor de verloting verklaarde echter aan dit verzoek nUtifi kunnen voldoen. Na veel moeite gelukte het den beiden winners om het voorwerp voorvier-en-dertig-honderd Mark en dus slechts het derde deel van de voor gespiegelde waarde, te verkoopen. Niettegenstaande deze teleurstelling onthaalden zij hunne collega's op twee vaten bier. Nu het meer algemeen mode schijnt te worden om bij loterijen groote beloften te doen die later blijken sterk overdreven te zijn geweest, wordt het zaak om daarmede, bij het nemen van loten, re kening te houden. Er heerscht in het Noorden en het Oosten van Rusland een buitengewoon felle koude. Te Ar changel bevroor dezer dagen het kwik in de ther mometers (daartoe is, zooal3 men weet, een koude van 40o R. noodig) en de spiritu3-thermometers wezen 43° R. vorst aan. Te Jekaterinsburg had men voor eenige dagen 42° vorst. In de provincie Grenada zijn, behalve de 3240 vernielde huizen, nog 749 min of meer gescheurd, tengevolge van de aardbevingen. De steden die het meest hebben geleden zijn Alhama, waar 1302 hui zen werden vernield, 280 gescheurd; te Albunuelas ziju er 362 vernield en 146 gescheurd, te Murcbas 805 vernield en 9 gescheurd, te Arenas 166 ver nield en 160 gescheurd, te Santa-Cruz 164 ver nield en 46 gescheurd, te Veulas 96 vernield en 53 gescheurd, te Zafarraya 72 vernield en 103 gescheurd. Den 29 Dec. schonk juflfr. Th. Tracy te Kings- bridge (N. Y.) aan een knaapje het leven, dat een waardige concurrent belooft te worden van Klein duimpje*, ons allen bekend. De nieuwe wereldbur ger weegt n.l. precies 11 ons, is 6 duim lang, maar overigens volkomen levenskrachtig, ja zelfs met een betrekkelijk sterke, normaal ontwikkelde long geboren. Het lichaampje kan omspannen wor den door duim en wijsvinger van een veertienja rig meisje. Vader en moeder en drie zusters zijn normaal ontwikkelde menschen. Men voltooit in dezen oogenblik in de werkplaatsen van Wilkesbarre (Pennsylvanië) een locomotief voor groote snelheid, bestemd een trein voort te bewe gen in den staat Nieuw-York, met een snelheid van 80 Engelsche mijlen of 128 kilometer in het uur. De machine zal 45 ton wegen en de tender 32 ton. De machine zal van 1400 tot 1500 paar- dekrachten zijn. Men hoopt deze groote snelheid te verkrijgen door den toevoer en da ontsnapping van stoom in de cilinders ten eenemale onafhankelijk van elkan der te maken. Men zal op die wijze de verminde ring der spankracht en de sameDpersing geheel op zich zelveu kunnen regelen. Door deze onafhanke lijkheid en de gemakkelijkheid van stoomverdeeling, die er het gevolg van is, zal men van een cilinder van gegeven afmetingen een grootere hoeveelheid arbeid_ kunnen verkrijgen, voor een zelfden aanvan- kelijken druk dan met al de vorige inrichtingen. De stalen stoomketel, inzonderheid voor deze toe passing gebouwd, zal stoom leveren van 160 oude ponden druk op den vierkanten ouden duim (11,3 kilogr. per vierk. centimeter.) Hij zal 236 vlam pijpen bevatten van 5 centimetors middellijn en een gezamenlijko verhittings-oppervlakte hebben van 1378 vierkante voeten met 57 vierkante voeten rooster. De machine is ook voorzien van een bij zondere stoompomp en van een waterverhitter tot voeding, geplaatst onder den stoomketel. Daar de pomp onafhankelijk is, kan zij werken als de ma chine in rust is en altijd het standvastig peil on derhouden. Een vonkscherm werpt do gloeiende stukjes in de rookkast en men kan ze aan het eind der reis te gelijk met de asch wegnemen. De Burgemeester v.an Heusden brengt ter open bare kennis, dat bet inschrijvingsregister der natio nale militie met de daaruit opgemaakte alpha- betische naamlijst, lichting 1885, gedurende 8 dagen ter secretarie der gemeente tor lezing zijn neder- gelegd. Heusden, don 19 Januari 1885. De Burgemeester voornoemd, HONCOOP. HEUSDEN, 20 Jan. t De heer Stot-Tai gaf Zaterdagavond eene voor stelling in de zaal van het Cafe Lelie/' die door een zeer talrijk publiek werd bijgewoond. De ge spannen verwachting bij zijne toehoorders werd niet alleen niet beschaamd, maar op menig punt nog overtroffen. Wij zullen den artist niet op den voet volgen, daarvoor toch was zijn repertoire te uit gebreid, maar willen inzonderheid onze bewonde ring uitdrukken voor zijn bijzonder geheugenwerk, waarvan ook dien avond weder de sterkste bewij zen werden gegeven. Ook de z.g. Perzische spelen vielen zeer in den smaak. Het gedachtenlezen, dat door Stot-Tai tot een kunstje werd teruggebracht,zoo- als hij zelf ook verklaarde, werd niettemin zoo aardig weergegeven, dat het meerendeel der be zoekers aan spiritisme begon te denken. Ook de imitatie van het spiritisme, waarbij hij door een verondersteld medium zich den jas liet uit- en aantrekken, terwijl hij voor het oog van het pu bliek met geboeide handen bleef, trok de alge- meene verwondering. Wij durven dan ook elders gerust den heer Stot-Tai aanbevelen om een ge noeglijken en weinig kostbaren avond te verkrijgen. t Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie (te Amsterdam als circu laire verspreid) van het comité tot ondersteuning der noodlijdenden door de aarbevingen in Spanje. Alle bijdragen, hoe gering ook, zullen door het comité gaarne worden ontvangen en behoorlijk ver antwoord. Op verzoek verklaren wij ons mede gaarne be reid, bijdragen in ontvangst te nemen en over te maken aan het comité, terwijl deze in dit blad zullen worden vermeld. NTEUWKUIK, 16 Januari. Gisterenavond circa 6 uur vond men een vreemdeling bewusteloos langs den weg in de sneeuw liggen even buiten onze gemeente, nabij de laan van 't Druneusch kasteel. Vervolgens opgenomen en bij een schoen maker verzorgd keerde zijn bewustzijn weder en vernam men, dat hij reisde van 's Bosch naar Kapelle en in laatstgenoemde gemeente te huis behoorde. Hij was goed gekleed, had een horloge op zak, doch was zonder reispenningen men gist dat hij te veel //vergunning" gehad heeft en daardoor in groot gevaar verkeerd heeft om van koude en ge brek om te komen. Als eene bijzonderheid dient daarbij nog te worden medegedeeld, dat de beide personen, die den bewusteloozen persoon op den weg vonden en hem naar de eerstvolgende woning vervoerden, hem bij avond, met vriezend weder, eerst aan de deur legden om vooraf de politie te gaan waar schuwen. 'tls nog niet genoeg, dat alle bladen steeds medewerken om het volk van de dwaze meening te genezen, dat drenkelingen niet mogen verpleegd worden, dan na alvorens de politie daarvan in kennis te hebben gesteld. Nu toch zal men de domme menigte nog moeten gaan vertellen, dat aan van koude verstijfde personen ook christelijke liefdadigheid mag worden verleend zonder eerst de politie daarvan in kennis te stellen. t GAMEREN, 16 Jan. Door den heer C Tim mer is ontslag aangevraagd als lid van den raad dezer gemeente. t MEEUWEN. De bevolking dezer gemeente bestond op 31 Dec. 1883 uit 399 m. en 352 vr. In 1884 werden geboren 16 m. 10 vr., zijn ingekomen 10 m. 18 vr., samen 26 m. 28 vr. Zijn overleden 8 m. 12 vr. en vertrokken 19 m. 30 vr., samen 27 m. 42 vr. Alzoo verminderd met 1 m. en 14 vr., zoodat op 31 Dec. 1884 het aantal inwoners dezer gemeente telde 398 m. en 338 vr., d. i. 736 zielen. "f WELL, 17 Jan. Tot poldermeester is alhier benoemd met 136 stemmen de heer D. van der Graft, tengevolge eener ontstane vacature door het overlijden van den heer A. van der Graft. Op den heer H. A. Brouwers alhier waren 63 stem men uitgebracht. t RA AMSDONKS VEERT" Alhier is iemand wegens de gladheid zoodanig gevallen, dat hij het eene been gebroken en het andere aan den enkel sterk gekneusd heeft. O, zegt men, dezer dagen gebeurde het zoo dikwijls dat iemand wegens dezelfde oorzaak viel waarom zulks nog vermeld Die //eeuwige pers!'' Waarom 'f vermeld Omdat het 't zij zacht gezegd, maar toch niet verzwegen o. i. een schandaal is dat over zoo iets nog moet geklaagd worden. Daarom zij tot hen die het aangaat, de vraag gericht of ze zich verantwoord rekenen door voor de vei ligheid van wegen, straten, pleinen enz. aldus te waken Deze veiligheid brengt toch mede, dat men die straten enz. bij gladheid zonder te val len betreden kunne! Daarenboven een rijk veld voor werkverschaffing bij de malaise van werkeloosheid zou zich openen. t WOUDRICHÈM, 20 Jan. In het afgeloopen jaar ging in deze gemeente het praatje dat hier een bordeel zou opgericht worden doch voor het eindigen van het jaar mocht men zich evenwel verheugen te hooren bevestigen dat Woudrichem's veste, wat dat betreft, nog rein was. Welke in druk gaf echter 't begin van 't jaar 1885 om trent eenige nieuwe bewoners van ,/het Stedeke" Een opeenstapeling van schouwspelen hadden in de woning van die lieden plaats. Het mooiste stuk werd evenwel jl. Zaterdag opgevoerd en uit de vele applaudissementen moest mén tot het besluit komen dat het stuk goed van stapel liep. Het was n.l. een twist tusschen een man, een vrouw en twee meisjes, waarvan de man de dupe was. De hoofdrol werd gespeeld door de vrouw, bijgestaan door de twee meisjes, die, dit moet men getuigen, zich goed van hun taak kweten en het scheen ook dat de vrouw meer zulk een rol gespeeld had. Circa tweehonderd lieden waren tegenwoordig. Het was of het personen waren die allen in het tooneelstuk voorkwamen, want telkens vlogen zij het tooneel (de woning van de twist- hebbende lieden) op dan weer af tot dat einde lijk de man door een reeds stuk geslagen ruit de toeschouwers toeriep: //Menschen, hier ziet ge van 't gevecht reeds blijken maar kom toch ook eens naar boven kijken De vrouw ontstak nu in woede, nam de man bij de ooren en stak hem met het hoofd door de gebroken ruit. Toen de man zich wilde verzetten kwam een der meisjes toeloopen en bracht hare vingers op zijn oogen, zoodat de man zijn hoofd niet kon opheffen zon der zijn oogen te verliezen. Hij vond het dus raadzaam in zijn lot te berusten. De vrouw, nog niet tevreden, nam een mes en verwijderde uit man's broek een der achterstukken, denkende dat hij zich nu achter de schermen moest begeven, waarin zij zich evenwel had bedrogen, daar de man zich spoedig van een nieuwe pantalon voor zien had en nu de menschen toeriep: ,/dat is nu een Amsterdamsch vrouwtje, wat moet men toch met zoo'n eentje beginnen, die nu reeds dronken is en nog maar dertien borreltjes op heeftDaarna verdwenen allen op den achtergrond en 't scherm vielook de toeschouwers keerden ruimschoots voldaan huiswaarts, met de overtuiging dat hun lachspieren niet verlamd waren. t GORINCHEM, 19 Jan. Mej. T. Braaksma, onderwijzeres aan de burgerrneisjesschool alhier, is tot onderwijzeres benoemd te Groningen en heeft tegen 1 April a s. eervol ontslag aangevraagd. t BOMMELERWAARD, 17 Jan. Zooals bekend is, werd ten vorigen jare het gebouw der Openb. school te Hedel, van we,'e het geneeskundig staatstoe zicht, als nadeelig voor de gezondheid afgekenrd. Naar men verneemt heeft thans het geven van onderwijs in. dit gebonw opgehouden, tengevolge waarvan een 300tal kindereu tegenwoordig aldaar niet kunnen schoolgaan. t ANDEL. De leden van het Bestuur, welke met bijna aigemeene stemmen werden herkozen, hebben deze betrekking weder aanvaard. f W ERKENDAM. Naar men van geloofwaardige zijde verneemt, zullen door deu heer dezer ge- meonte een paar landbouwers gerechtelijk worden vervolgd wegens weigering van betaling der tien den van suikerbeetwortelen. De weigerachtige landbouwers beweren dat suikerbeetwortelen niet onder de smalle tienden begrepen zijn. t Wat het bevolkingscijfer onzer naburige gemeente Dewerken en Sleeuwijk betreft, heeft het jaar 1884 bij zijn verscheiden getoond geen gun stige invloed op het zielental te hebben uitgeoe fend. Onherroepelijk is in anno passato die ge meente verminderd met 2 van het mannelijke en 3 van het vrouwelijke geslacht; het laatste is wel te betreuren voor de ongehuwden van Dewerken en Sleeuwijk, daar het cijfer van het bekoorlijk geslacht reeds 5 pCt. beneden het aantal van het mannelijke was gedaald. Haar zielental was op ultimo December j.l. 2438. Naar men zegt bestaat bij den directeur der Rijkspostspaarbank het plan maatregelen te beramen ten einde den inleggers bij die instelling de ge legenheid te openen, op hunne boekjes waar ook uitgegeven in het gansche rijk een order tot terugbetaling te ontvangen per telegram. Daartoe zou het den persoon, die zijn spaar bankboekje aan eenig postkantoor kan vertoonen en in het bezit is van voldoende identiteitsbe wijzen, mogelijk zijn zich binnen zeer korten tijd op dat boekje overal geld te bezorgen Een gevangene kost aan het land per dag cent; een infanterist 571/2 cent waaronder is 10 cent zakgeld (dat een gevangene naar wij hopen niet krijgt), terwijl de kleeding van den soldaat veel duurder is. De kost van een land weerman is dus voor minstens twee dubbeltji s schraler dan die van een misdadiger, zegt het z/Overveluwsche Weekblad. Naar men vermeldt, is aan den heer H. P. van de Yen, te 's-Hertogenbosch, uitstel verleend tot 1 Juli e.k. om te voldoen aan de voor waarden, waaronder hem vergunning is verleend voor den aanleg en de exploitatie van een stoom tramweg van 's-Hertogenbosch naar Waalwijk, met een zijtak naar Heusden. Eenige ngezetenen der gemeente Drilnen hebben bij hh. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bezwaren ingebracht tegen de aldaar plaats ge had hebbende benoeming van een gemeente-ont vanger. Adressanten beweren, dat die benoeming niet is geschied in wettelijken vorm, op eene aanbe veling namelijk van Burgemeester en Wethouders, maar eenvoudig bij keuze uit een ongeteekende lijst, bevattende de namen van al de naar die be trekkingen dingende personen. Zondagnacht deed de slager J. G. te 's Bosch bij de politie aangifte, dat zijn knecht P. v. M., wien hij Zatefdagmorgen met 165 had uitge zonden naar Drunen om een rund te halen, niet was teruggekeerd, zoodat deze vermoedelijk met het geld er van door was gegaan. Des morgens bij de opening van het telegraafkantoor werd naar verschillende richtingen getelegrafeerd en werd de knecht, dank zij de zorg en activiteit der Bredasche politie, aldaar gevat en nog in het bezit gevonden van f 145. Aan den internationalen wedstrijd op schaatsen, welke 24-dezer te Cambridge zal plaats hebben, zal vanwege het //Nederlandsch Schaatsenrijders- bond" worden deelgenomen doorde bekendeFriesche hardrijders Marten CasteleinteWartenaenW.de Vries te Oenkerk. Bij de onlangs te Groningen gehouden hard rijderij behaalde eerstgenoemde den prijs, de laatste de eerste premie. In de omstreken van Deventer worden tesren- o woordig op het platteland de arbeiders bezig ge houden met het delven van ijzererts, waarmede zij een goed daggeld verdienen. Het gebrek aan werk, dat in landbouwende stre ken in dezen tijd heerscht, werkt een levendigen smokkelhandel in de hand uit de gemeenten Beerta, Winschoten, Finsierwolde en andere aan de gren zen gelegen plaatsen, naar het naburige Oostfries land. De clandestiene invoer van alcohol en kandij levert een goede winst op. De waakzaamheid de r langs de grenzen gestationeerde ambtenaren brengt evenwel menig sluiker in de gevangenis, of heeft zijne veroordeeling tot hooge geldboeten tenge volge. Voor kleine hoeveelheden is echter het vervoer zonder geleibrief of aangifte geoorloofd, en wel voor spiritus tot eene hoeveelheid van 21/, deciliter, kandij tot l/2 kilogram. Eene menigte personen, mannen, vrouwen en kinderen, houdt zich nu dagelijks bezig met het O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2