Maris VAN BAASBANK te Heusden De Notaris Verberne HUIS, ERF, Staatsloterij. Brieven uit Amsterdam. MARKTBERICHTEN. VERKOOPEN, staande naast die woning aldaar. te DOSSEN, VERKOOPEN ADVERTENTIEN. in den Hilsehen polder, on der Meenwen, groot 40.54 Aren. Ingezet en verhoogd op f 1800. „DE FONDSENMARKT" Helena Antoinetta Besters, L. VEERMAN. vervoeren van dergelijke kleine hoeveelheden, waarmede in éóne reis 25 ets. kan worden ver diend. Naar gelang van den afstand kunnen een tot 3 reizen per dag worden gemaakt, A rij- dagnamiddag kwamen weder 4 mannen uit Winschoten van de reis terug en waagden zich in de nabijheid van Winschoterzijl op hehzwakke ijs van de rivier de Aa, met het noodlottig gevolg dat drie er doorvieleu. Twee er van wisten zich nog te redden, doch de derde, ze kere W. Koning van Winschoten, oud 18 jaren, zonk onmiddelijk en werd na verloop van 20 minuten levenloos opgehaald. In den laatsten tijd is de zucht van sommige couranten, om alle praatjes van den dag zonder verder onderzoek mee te deelen, aanmerkelijk toe genomen. Een van die geruchten sprak van aanhouding van de gebroeders Tobias of van een van hen. Wij kunnen verzekeren dat er tot dusver officieel niets van bekend is. Een ander van die berichten houdt in, dat de vermiste ingenieur Stork goed en wel in Ame rika aangekomen zou zijn. Dit gerucht is op gelijke waarde te schatten. Noch bij de familie, noch bij de politie, noch b:j de beste vrienden van den verdwenen»is er iets van bekend. (N.v.d.D Door een uit Rotterdam komenden trein is Maandagmorgen nabij Breda de over-wegwachter Kloppers overreden en onmiddelijk gedood. Joseph Hake, die Donderdagavond den moord op zijne vrouw in de Molensteeg te Rotterdam pleegde, is in zoover hersteld, dat hij Zondag avond van het ziekenhuis naar de cellulaire ge- is overgebracht. Postkantoor aldaar een aangeteekenden brief had ontvangen, werd dien brief ontstolen.Te Delft zijl is een Duitsche loods, bij het aan boord gaan, in de haven gevallen en verdronken. De man, een weduwnaar, laat zeven kinderen na. Op bevel van de rechtbank te Amsterdam is gevangen genomen eene moeder, die haar kind dezer dagen den wreedaardig in schouder gebeten en tot bloe- vangenis Men schrijft ons uit Vlieland, d.d. 16 Jan. In den avond van den 14 Januari 1.1. werd alhier van den vuurtoren, om ongeveer 10 uur, door den lichtwachter Schlachter in de richting der Buitengronden tot drie keer toe een groot rood vuur waargenomen; eenige oogenblikken later nog een wit vuur, daarna zag hij niets meer. Ofschoon de vuurtoren ongeveer een kwartier gaans van het dorp verwijderd is en het zeer donker was, aarzelde Schlachter echter niet om naar het dorp te gaan en er de bevoegde autori teiten kennis van te geven, waarop onmiddelijk eenige leden der vrijwillige strandwacht uitrukten naar het strand, ten einde zoo noodig hulp te verleetien, doch hoewel die wacht den geheelen nacht op strand geweest was, hadden zij niets van een schip kunnen ontdekken. Ook toen de dag aanbrak en men het eiland en de Gronden goed overzien kon, was er van een schip niets meer te zien, zoodat men het er voor hield dat het schip weder vlot geworden was en zijn reis vervolgd had, of dat het met man en muis gebleven was. En, helaas, dit laatste bleek maar al te waar te zijn, want toen 's morgens om ongeveer 9 uur de postschuit van de Vliereede aankwam, bracht de schipper de tijding dat het vaarwater overdekt was met wrakhout, vaten, klompen enz., alles waarschijnlijk afkomstig van een Hollandschen visscherman. Later werd door den loodsschipper D. Smit alhier aangebracht eenige vaten, benevens een bijbeltje met zilveren slot, waarin geschreven J. van der Steen en A. van der Steen. Later op den dag werd hier op strand gevon den een naambord, waarop „Pernis no. I", zoo dat er geen twijfel meer bestond of die vischsloep was in de Gronden verbrijzeld en al het volk er bij omgekomen. Tot nu toe is er verder niets meer van gevon den dan eenige vaten met water. Van de opva renden is niets bekend. Enkel de hond is ge vonden; hij was nog niet lang dood. Gisteravond om ongeveer negen uur is er hier tot drie keer toe zwaar schieten gehoord, doch hieromtrent is tot nu toe niets naders bekend geworden en het slechte weder en de hooge zeeën belet de vaartuigen nader onderzoek te doen. Te Hoorn viel dezer dagen, 's avonds omstreeks 9 uren en bij donkere maan, een man, door de op dat punt inheemsche duisternis misleid, halt- weg ongeveer tusschen de hoofd- en hulpkazerne circa 8 minuten van elkander gelegen, in de niet afgeschutte gracht, en zonk al dieper weg in de rijk aanwezige modder. Juist ging de wacht een korporaal met zes man eenige oogenblikken daarna voorbij. Zij kwam van de hoofdkazerne om aan de hulp kazerne één heelen man tegelijk op de post af te lossen. Op vijf schreden afstands spartelde de man tegen den dood. Stoïcijnsch ging de wacht door om eerst haar gewichtiger werk te volbrengen, liet hem worstelen en ging verder. Eerst aflossen Terstond, gelukkig moest er geen no. 2 eerst afgelost worden, keerde zij naar de hoofdkazerne terug. De drenkeling had het, zeer verstandig van hem, nog vijf minuien eventjes uitgehouden, en kon toen onmiddellijk nog precies er uit gehaald worden door de terugkeerende wacht. Tableau. Algemeene verbazing! hij leefde wa rempel nog dat heet eerst plicht doen Een kantoorlooper te Amsterdam, die aan het dens toe verwond heeft. Een ooggetuige verhaalt dat het arme kind toch nog wanhopig schreide, toen een rijksveldwachter haar „moe-je'7 kwam weghalen. Onder Sloterdijk werd door school kinderen een man in een sloot liggende gevonden. In bewusteloozen toestand werd hij naar het gast huis te Amsterdam, waar hij tehuis behoorde, vervoerd. KERKNIEUWS. GEDACHTEN. Aardbevingen in Spanje. Op uitnoodiging van deD Heer M. Colarte, Markies del Pedroso, Consul van Spanje te Am sterdam, hebben de ondergeteekenden zich ver- eenigd tot een Comité, ten einde aan de duizen den noodlijdenden door de verschrikkelijke aard bevingen in Spanje hulp en ondersteuning te ver schaffen Zij doen een beroep op de vrijgevigheid hunner Landgenooten, met de wetenschap dat de Neder- landsche weldadigheid zich niet aan grenzen bindt voor haar liefdewerk. Men gelieve zijne bijdragen in te zenden aan één der ondergeteekenden. M. Colarte, Markies del Pedroso, Consul van Spanje, Eere-Voorzitter. Sarphatiekade 19. Mr. D. Visser van Hazerswoude, Voorzitter. Keizersgracht 666. G. A. Croockewit, Erederiksplein 28. P. van Eeghen, Heerengracht 489. J. G. de Groot Jamin Jr. Binnenamstel 224. M. N. Insinger, Heerengracht b/d Spiegel straat 458. S. W. Josephas Jitta, N. Keizersgracht 58. A. Rehbock, Keizersgracht 282. C. J. J. Schmitz, Sarphatiestraat 5. J. N. W. C. Sieburgh, Penningmeester, Erederiksplein 55. Mr. W. van der Vliet, Westeinde 14. A. C. Wertheim, Heerengracht 615. Dr. G. E. Westerman, Plantage Middellaan 24. H. P. Wurfbain, adres Wurfbain Co. A. G. C. van Duyl, Secretaris, O. Z. Voorburg wal 162. middags Vrijdag 23 Januari 18S5, des voor- s te 10 uren, te Veen, publiek om contant geld, ter plaatse van het te ver- koopene, ten verzoeke van den WelEd. Heer II. JIS KOOT, zal te Hill, ten verzoeke en ten herberge van IIUIMEN DE ROOIJ W.H.zoon, op DONDERDAG 22 Januarij 1885, voor- middags II ure, in het openbaar - a het bezit mochten zijn van eenigë; goederen of papieren, behoorende tot de nalatenV schap van overleden te HEUSDEN den 24sten December-, 1881, worden verzocht daarvan overgave of 1 eta-;' ling te doen aan den Notaris A. P. BOLSIU Jr. te s-llertogenhosch. LOTEN voor de 317e Loterij, waarvan dé- trekking der Vijfde Klasse aanvangt op 26 Jann- ari a.s., zijn nog voorradig bij den Gedelegeerde 2e Klasse, Van onzen specialen correspondent.) v. De stad is vol van 't bekende noodlottige nieuws bericht dat het verdwijnen constateert van een man, die de algemeene achting genoot, 't Is nn reeds meer dan een week geleden dat de volijverige koni- mandant der brandweer, tevens directeur der stads reiniging, ca 's nachts de ronde gedaan te hebben, niet binnen zijn woning teruggekeerd, maar spoor loos verdwenen is. Gissingen zijn er zonder tal, maar voldoende grond is er slechts voor eene meu vermoedt dat hij zich van 't leven beroofd heeft. De beer Dijkmeester had buitengewoon drukke bezigheden. Daarover is laatst nog in den Raad gesproken en aangedrongen op splitsing. Brand weer en straatreiniging maken dan ookineensiad als de onze een vreemde combinatie uit. Zooals ge weet maakt hier de braudweer een vast corps uit, gestationeerd op eenige punten in de stad en steeds gereed uit te rukken, waar men haar hulp behoeft, 't Is als 't ware een militair korps, dat geregeld, even als de politie, 's avonds vaste buurten bezoekt en dagelijks oefeningen houdt. Er gaat geen dag om of hare hulp wordt dan hier dan daar gevraagd, soms wel vijf- zesmaal per dag. Het kommande ment over dit corps vordert den geheelen mensch en slechts zij die zich op 't voordeel der gemeente kas blind staren, kunnen zeggen dat men behalve kommandant der braudweer, nog wel directeur der stadsreiniging wezen kan. De stadsreiniging is van nog veel uitgebreider omvang dan de brandweer. Ze heeft steeds haar vast werk, maar hoe vele ma len in een jaar komen daar niet extra-werkzaam heden bij. In den zomer bij felle droogte, in den herfst bij regens, in tijden ah de tegenwoordige, nu de eene straat na de andere opgebroken en na dat ze weer toegelegd is in een modderpoel her schapen wordt, in den winter bij sneeuwvlagen enz., steeds' heeft de straatreiniging nieuw werk, dikwijls in zoo'n ongehoorde en ovorstelpeude mas8a, dat ze zelfs met talrijke hulptroepen versterkt, niet aan de eischen van een goede reiniging voldoen kan. De heer Dijkmeester nu ging gebukt zegt men onder derr last zijner workzaamheden en had bijwijlen zeer melancholische buien. In een dezer vreest men dat hij zich van 't leven beroofd heeft. Aan misdaad wordt bijna niet meer gedacht. Het is wel te denkeu dat de politie druk in de weer geweest is, ofschoon dat geheim gehouden wordt. Wat publiek geschied is, is het dreggen in de Leidsche gracht, waar de heer D. woonde en in 't Damrak. Tot nu toe echter te vergeefs. De verlorene is nog niet gevonden. Dat is het tweede vreemd geval binnen een paar maanden tijds. Wanneer de heeren Storeken Dijkmeester zich van kant gemaakt hebben, dan heb ben ze ons door hun laatste daad een raadsel opgege ven, waarvan de oplossing moeilijk en voor hun nabestaanden bovendien uiterst pijnlijk is. De werkeloozen en hun arbeid buiten de Mui- derpoort raken zoo zachtjes aan in 't vergeetboek, ook bij de gevers. De lijst sluit thans reeds boven de ton, van inkomsten wel te verstaan, want de commissie houdt, vreemd genoeg, de uitgaven voor haarzelve. Of ze daarmee wachten wil totdat de kas uit geput is, ik weet het nietwel weet ik, dat er iedere week elke man verdient 1 per dag een aaumorkolijke som uit verdwijnt. De stad be taalt voor den verrichten arbeid wel een deel terug, maar ze heeft toch door de werkeloosheid een koopje en aangezien er toch eenmaal bepaald was dat achter 't Oosterkerkhof een park zou komen, profi teert ze van den drang der omstandigheden. Daar is echter niets tegen te doen, tenzij men door de werklieden bodemlöoze vaten wilde laten vullen of de Zuiderzee leeg scheppen. Laat. dan nu de stad profiteeren van 't geld, dat door stadgenooton bijeengebracht is. Op 't gebied der kunst is niet veel zaaks te vermeldou. Er zijn in eiken winter van die doode punten, die doorgeworsteld moeten worden om weer wat goeds op de planken te krijgen. Een van die doode punten hebben we t.hans. Noch het Ned. Tooneel, noch Van Lier schitteren door uitmun tende stukken, den Gijsbrecht van Amstel er bui ten gelaten, ons Nieuwjaarstuk bij uitnemendheid. Het is dat niet omdat het iets met den lsten Jan. heeft uitstaan, maar eenvoudig omdat hot reeds langer dan twee eeuwen zich op de planken ge handhaafd heeft. In het jaar 16. werd dit tooneel- werk van Vondel bij de opening van den schouw- geschiedenis der hoofdstad, die nog in lang niet voltooid is Genoemde toelage spreekt duidelijker dun woorden hoezeer men hoopt daf 't hem gege ven worde zijn plan tot het eind te volvoeren. Men zegt dat er eenige sensatie heerscht in *t oosten der stad, op de eilanden Kattenbnrg en Wit- tenburg eilanden die ge op school nooit zult geleerd hebben, doch die meer bevolkt zijn dan eenig ander eiland, welke ook in ons land ovet- het niet gunnen van de brug te Venloo aan de Kon. fabriek van stoomwerktuigen. Ik weet daafr echter niets van, aangezien ik in 't westen woon en de afsjand tusschen oost en west c. een uur ii Gisting is er buitendien onder den werkenden stand zeker. Op nieuwjaarsdag moet er op het Waterloopleia een vlag aan een telefoonpaal gewaaid hebben met 't opschrift Algemeen Stemrechte en de heeren van 't algemeen stemrecht zeggen in een voilé vergadering: wanneer 't ons niet spoedig gegevetj wordt, zullen wo't nemen Hoe, zeggen ze er niet bij, ze zullen 't zelf niet weten, maar gezind zijn ze er wel toe. 't Zal in hun eigen belang goed zij^ zich daarop eens te beslapon, want nemen* vac^ wat ook, wordt zonder erbarming gestraft. A. H. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen naar Valkenburg, Hasselman, te Hattem Beetster-j zwaag, J. A. Th. Krol, te Britsum Lobit, J. Pj D. Van Veen, te Stevensweord Otterloo, C. P. N| Pikaar, te Ouwerschie naar Nieuw-Lekkerlandj J. Beyer te IJselmuiden naar Dinteloord S. Al van Boven te Oost- en West-Souburg. Bedankt voor Augustinusga, E. Janzeu, te Heemsevoor Ketel ^en Spaland, J. F. W. van Troostenburg d^ Bruijn te Sommelsdijk voor Dussen, T. Woudstra| te Oudemirdum voor Schaarsbergen, S. W. Felh te Utrecht. redeneert niet, berekent niet. Dat roem uitmaakt. Ons hart het wat zijn Al was zij jong, had zij toch geleerd, dat harte evenmiu als bloemen tegen ruwe behandeling kun-| zal op nen, maar dat zij zich van zelf moeten openen. O, door dat hart was de rampspoed heengegaa even als het koutor door den braak liggende akker, die daardoor gereed wordt gemaakt om d zaadkorrel te ontvangen. De koude steen voelt eerder een aandoeuin dan een verhard menschenhart. Wie zoolang eenzaam met zijn hart heeft voort geleefd, die weet daarin het antwoord te vinde op elke vraag, zooals ik mij voorstel, dat een moodo|. haar kind begrijpt, en elk zijner neigingen op ziji gezicht kan lezen. Het menschelijk hart is een zonderling mengsel e door het werk zijner hersenen schijnen do gedachte even wisselend en warrelend als de wolken in d lucht te drijven en te veranderen. 's HERTOGENBOSCH, 19 Jan. t Heusden, 17 Jan. De prijs der boter is ƒ0.61 ons. Eieren 5y2 a 17 Jan. De a 0.70 per stuk van 6 jer stuk. Op de heden (Maandag) gehouden markt va vette kalveren waren aangevoerd 160 stuks. De le kwaliteit gold van 0.56 tot 0,60 2e kwaliteit van 0.54 tot 0.56, 3e kwaliteii van 0.52 tot 0.54 per Kilogram. Handel vlug, zoodat spoedig alles was opgeruimd De prijs der boter was 0.90 a 1.10. f GORINCHEM, 19 Jan. Ondanks de half gestremde communicatie, wai nog een 80-t,al stuks vee aan de lijn, dio bij rede# lijken handel vlug opruimden. Prijzen Enkele zware kalf koeien golden 26( a ƒ325; mindere kwal. 160 a ƒ225; dito vaar zen 140 a 220. Melkkoeien 150 a J 230. Ossen 90 a 125. Stieren 70 a 110. g Vare koeien a Hokkeling ossen f- a - Guiste Vaarzen a f Graskalveren a Nuchtere kalveren 12 a 20. Varkens, zware vette op levering 42 a 45 ct. p|| KG.; minder zware 38 a 40 ct. per KG. Fokvarkens van 6 a 8 weken 7.a 10.t per stuk. De prijs der goêboter was 1.10 a 1.28 per) KG.; der weiboter a per K.G. Kip-eieren golden ƒ1.10 a ƒ1.20 de 26 stuksH 7 ZWARE nboomen, m m Ristarwe Roode Tarwe Witte Tarwe Inlandsche Rogge Gerst Haver Kookerwten Mèstingerwten Duivenboonen 8.— - 7.50 a - 7.75 a - 6.50 a - 5.50 k - 3.75 a - 8.75 a - 7.50 a burg gespeeld. Men zegt thans »gegeven«, evenals men van een muziek- of zangstuk zegt dat het »gemaakt« wordt, wat uog onzinniger is. Sedert heeft dit echt Amsterdamsche stuk zich op de plankeu gehandhaafd en ieder jaar krijgen de echte Voudelianen, o. a. Alb. Thijm meer en meer hun zin, die eischen dat Voudels treurspel opgevoerd wordt zooals de dichter het geschreven heef'. De Gijsbrecht heeft een tiental malen een vollen schouwburg gehad en zoo is ook dit jaar als zoo veel vorige begonnen met een welverdiend hulde betoon aau de nagedachtenis van onzen eersten dichter. Dat wezenlijke verdienste ook nog thans beloond wordt, bewijst een raadsbesluit van verleden Woens dag. De gemeenteraad heeft met algemeene stem men de voordracht van B. en W. aangenomen tot het toekennen vau een j.iarlijksche som van ƒ800 aan den heer J. ter Gouw, als bewijs van achting en dank voor wat deze navorscher over Arasterdam geschreven heeft. De heer Ter Gouw is hoofdonder wijzer geweest aan een der koslelooze scholen, thans gepensioneerd en woonachtig te Hilversum, waar de onvermoeide grijsaard zijn tijd besteed aau het samenstellen van een op groote schaal aangelegde m onder redactie van J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. Afzonderlijke nomnicrs ƒ0,25. INHOUD VAN No. 8.- Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg-Maat- A1 degenen die iets te vorderen), schappij. De vooruitzichten van de Amerïkaansche hebben of verschuldigd zijn, ofiii Spoorwegmarkt. Beurs-Over zicht, Binnen- en «J Buitenlandsche berichten: Financiën van Nederland; Eerste Groninger Tramway- MaatschappijRussische FinanciënItaliaansche FinanciënOostenrijksch-Hon- gaarsche BankPeruaansche obligatiën Geconsoli deerde obligatiën van den Staat Louisiana; Aanmun ting van zilveren dollars in de Vereenigde Staten Rus- sisc'e SpoorwegenCanadian Pacific Spoorwegmaat schappij Dividenden van Amerikaansche Spoorwe genCleveland, Columbus, Cincinnati 4" Indianapolis Spooi wegmijLouisville Nashville Spw.mij: Maxwell Land Grant Company; St. Louis 4" San Francisco SpoorwegmijLake Shore 4" Michigan Southern Spoor- wegmaatschappijOregon 4" California Spoorwegmij. Rente- en dividendbetalingen. Ontvangsten van Spoorwegen. Noteeringen te New-York. Niet- ojfciëel verhandelde Jondsen. Laatste Berichten. Correspondentie. Uitlotingen. Men abonneert zich bij het Bureel van De Fondsen- markt* ter boekdrukkerij van GEBROEDERS IIOITSEMA te Groningen en bij alle Boekhande laars en Postkantoren. O I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3