Kxmstinrichting Handel in Manufacturen, fioeverneiii's Oude Huisvriend. StSlèll m Deel. Stuivers-Magazijn Zondagsblad voor liet Jonge Nederland. Bericht. (0 llSffll HOLLO WATS PILLEN EN ZALF 0111 liet geleerde Fraiiscli V ILLUSTRATION Bedden, Matrassen, Teeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. i C. F. COR DES. Ds Kleins Kapitalist. PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co., Sneek. H. PIJTTERSEN Tz. Uitgever. Maasstroom I en II. 11 1 I I 1 I I I 1 MVLLER JISKOOT. STOOMT AB AKSFA BRIEK Vssn bij Hsusdsn. FOTOGRAFISCHE GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. PH. MAYFARTH Co., De Gekroonde Valk vertagt liet tafaladseh fikraat. GEMENGDE LECTUUR VOOR STAD EN LAND. HERDRUK Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam STUIVERS-MAGAZIJN, 1 deel is afzoQderli verkri èm U I. 5de JAABGANG. Tijdschrift voor jongelui. Verschijnt eiken Zaterdag. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. MA III AGE ET FATALITÉ Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. GorinchemHeusden. Winterdienst, m i si van 's BOSCH, aan de Parade. N.B. Tweemaal bekroond met Z i 1 v e r.e n M e d a i 1 1 e s voor Vergrootingen en ancitre Fotografién. PAR IJZER SYSTEEM Ijzergieterij en Fabriek van Landbouwwerktuigen, Zesde jaargang 1885. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. UIT in Soorten. AMSTERDAM - DORDRECHT. Prijs per jaargang van 12 maandel. afl. 3.60, f. p. p. 3.90. Voor 30 cent 's maands ontvangt men een schat van lectuur, even boeiënd als onderhoudend. De 1ste aflevering bevat onder meer, het eerste gedeelte van DE TEGENSPOED VAN JOHN BULL, een interessant verhaal van een denkbeeldigen oorlog tusschen den fantastischen Koning van Pola en Engeland. De beschrijving van de wonderbare episoden van dezen strijd zal oud en jong in de hoogste mate boeien. Verder: //In de schemering", door Sal lij. //Haar hand of haar hart", Indische schets, door M. C. Frank. //Het gelaat van den doode", een verhaal door Hugh Conway. Voorts kleinere schetsen, verhalen, gedichten enz. In de volgende afleveringen zullen worden opgenomen,/Elster", //Zonnige wol ken." Novelle naar het Noorscn door Ida Donker. //Naar de goudlanden van Suriname", door C. M. J. Alma, enz. Men teekent in bij alle Boekhandelaren. vak het Hoofdredactie P. F. B RUN IN GS. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. O p W e r k d a gen: uitgenomen den Woensdag van elke maand. Stoombootrcederij L. de Beer Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* n. (In corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 u. naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uurnm. uit Rotterdam. Stoomboot //Stad Heusden." BI ia P P p W J de Wapens ran HEUSDEN en ALTEN A. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarel! en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. gigS?" Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Alles a contant en ongekend lage prijzen. FABRICEEREN ALS SPECIALITEIT: Af&TAWA volgens de nieuwsteen meest Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. 6.- Met Wekelijkscbe Restantenlijst - 8. Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. BareelAchterburgwal 128, Amstebdam. Proefnummers kosteloos. volkomeue constructie, iedere groote, tot billijke prijzen. Reeds geplaatst 23,000 stuks. Bekroond met ca. 150 medailles en diploma's. Prospectassen en prijscouranten gratis en franco. Agenten worden gevraagd. Correspondeeren in Nederlandsche taal. STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolenwegens rijk dom aan extract, d. i. voedende bestauddeeleu, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons 1'RIN- CESSE BIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, - - - H f i ,1 v r -<• v'1 Onlangs verscheen het Se Deel van den Herdruk van het ST UI VERS-M AG AZIJN onder c titel van: G ULDENS- UITGA VE. T\e origineels uitgave hiervan is totaal uitverkocht L' de vele aanvragendie de uitgevers nog dage- i lijks ontvingen, leidden tot den Herdnik. ryijn in dezen Herdrukalle Verheden, Novellen, Schetsen enz. opgenomen, om de lectuur aan- s genamer te meikenis thans elk stuk doorloopend op genomen. TJ~>t STUIVERS-MAGAZIJN heeft zich steeds ten doel gesteld: goedkoope en degelijke volks-' lectuur aan zijne duizenden lezers aan te biedenzonder krenking van eenige godsdienstige overtuiging. T\eze 2e druk wordt uitgegeven in vellen druks a A* f 0.05 per vel, in afleveringen a f 0.25 per aflevering en in deelen a f 1.De uitgave ziet het licht in rog. 80 formaat, met duidelijke letter. y' Uitgevers leveren Deel 1, 2 en 3 van het -H STUIVERS-MAGAZIJNna ontvangst van postwissel a f 3.franco per post door geheel Neder land, op plaatsen, waar geen Boekhandelaar woonach tig is. u dO Uitgave van GEBROEDERS BELINFANTE, s-Gravenhage Uitgave van J. F. IIAESEKER <f Co. te Haarlem. Met medewerking van de HII. Dr. E. LAURILLARD, THEOD. M. TROMP, Mr. F. IV. J. GEO RGÈ SNIJDER VAN WISSENKERKE, A. J. SER VA AS VAN ROOI JEN F. II. VAN LEENT, M. VA N RAALTE, Dr. J. D. DE JONG, P. VAN ASSEN en vele anderen. Prijs per jaar van 52 nummers f 4.90 franco per post f 5.50. Het abonnement geeft recht 10. aan de eerste 1000 nieuwe inteekenaren op een premiewerk van een auteur van den eersten rang, welk in den loop van den jaargang tegen eene kleine vergoeding aan de abonnes wordt toegezonden; 2o. Tot mededinging naar de prijzen uitgeloofd voor de inzendingen en oplossingen van Raadsels en Schaalcpi'oblemen. De voornaamste gebeurtenissen en het belangrijkste nieuws der afgeloopen week worden onder de rubriek 2> Nieuwstijdingen*, medegedeeld en waar I pas geeft, kortelijk en bevattelijk besprokendoch van politiek of godsdienstige richting mag in het blad niets te bespeuren zijn. Overigens bevat het blad hoofdzakelijk opwekkende en leerzame vertellingen, reis- en jachttafereelen, verhalen van ontdekkingstochten en zeereizen, bladzijden uit de natuurlijke geschiedenis, een oor spronkelijk Feuilleton, in 7 kort alles wat tot de gelief koosde en tevens nuttige litteratuur van het jonge volk behoortterwijl de bijdragen, ook vertalingen, van onze jeugdige lezers, wanneer zij slechts eenigszins geschikt zijn, plaats wordt ingeruimd, Onder de rubriek ALLERLEI worden aneedoten, geestige zetten, puntige gezegden en der ge lijken opgenomen en raadsels en schaakproblemen ter oplossing gegeven; terwijl van de ingekomen goede antwoorden telkens melding wordt gemaakt. Ter kennismaking wordt het proefnummer vary den 5den jaargang op franco aanvrage onmiddellijk kosteloos toegezonden. MEN ABONNEERT ZICH IN ELKEN SOLIDEN BOEKHANDEL. Zij die zich in den loop Uitgever dezes, abonneeren Weekblad met tal van Illustratiën dezer maand bij den op het Humoristisch H kunnen de tot heden verschenen nommers nog ont vangen. Na dien tijd kan daarvan geen zekerheid meer worden gegeven. De vrijs voor 52 icekeljk- sche nommers bedraagt f 2.franco per post van de Uitgevers zelve f 2.30. irj j Radikale genezing desver- AST*k^end wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een oufeilbaar geneesmidfjel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, veroudorde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter gonezing vau Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls P/och» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijuen-verkoopers door de geheele wereld. &8ÜP Koopers gelieven het Etiqnet van iedere Doos en Pot te onderzoekon. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt: trekt algemeen de aandachthet verhaal blijft voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang d f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. Stoombooten Ligplaats te Hensden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Dienstregeling voor het jaar 1885. In en 3n Van 1 Jan. tot 15 April: Van Heusden 's m. 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 ure. Van 16 April tot 15 JuniVan Hensden 's m. 5.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 en 5.45 ure. Van 16 Juni tot 15 Aug.: Van Heusden 's m. 4.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 en 5.45 ure. Van 16 Aug. tot 15 Oct.Van Heusden 's m. 4.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en en 's n. 2 en 4.30 ure. De dienst van 16 Oct. tot 31 Dec. is gelijk aan dien van 1 Jan. tot 15 April. De dienstregeling voor den lsten en 3den Woens dag van elke mavnd ('s Bossche Markten), wordt tijdig door Strooibiljetten en aankondiging in de Nieuwspapieren bekend gemaakt. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootrcederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot en met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Rotterdam.) Overige dagen: voorm. 9.30 uur en nam. 5 nnr, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Februari en Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem in December, Januari en Februari ten 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 uur uit Rotterdam. De dienst des Maandags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht. Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 1.— 3.15 Waalwijk 2.— 4.30 Hensden 4.— 7.— Veen 5.15 7.45 Woudrichem 6.30 8.30 Gorinchem 7.— 9.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 10.— Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam 9.45 11.45 Van Rotterdam 'snam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.15 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 40 2.30 Te Gorinchem 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 5.45 4.45 Hensden 6.30 5.30 Waalwijk 8.— 7.— Kaatsheuvel 9.— 8.— Hoewel de uren van vertrek op de tnsschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4