No. 346. Woensdag: 28 Januari, FEUILLETON. HO Uitgever: L. J. YEEEMAN neusden. BUITENLAND. VOOR Naar Besant-Rice. EERSTE HOOFDSTUK. 3) «Geduld, geduld, mijn jonge vriend. Dat is een maal voor een koning en zou het voor mij ook zijn, indien ik eten kon. Jonge man, in latere jaren hmin latere dagen, zeg ik, zult gij u nog dikwijls dit maal herinneren en ieder gerecht van het kostbare menu dat Boule-de-neige u heeft voor gelegd in uwe herinnering terugroepen. Maar ik wil u nu eens toonen, hoe men het aanleggen moet om lekker te eten. Proef ieder hapje oplettend Hoe verwenschte ik zijn getalmEn intusschen hield hij een zijner groote handen tussehen mij en de schotels, waarschijnlijk uit vrees dat ik op eens een' aanval zou doen en alles gelijk verslinden. «Geduld geduldLet op ieder hapje en wees dankbaar dat de goddelijke kunst des koks zulk een trap van volkomenheid heeft bereikt. Verplaats u eens met uwe gedachten in den tijd, toen de gansche menschheid zich met niets anders voedde dan met slecht gekookt rundvleesch. Bedenk verder dat men alle schatkameren van Oost en West heeft moeten plunderen, om dezen maaltijd voor mij toe te bereiden, en dat gij nooit, nooit, zoolang gij leeft, zulk een maal zult terugzien.» In waarheid heb ik een dergelijk maal nooit weergezien, zoolang als hij leefde. «Wij zullen nu,« vervolgde hij met een sierlijke zwaai van zijne rechterhand, «het eten als weten schap behandelen.» «Och, mijnheer riep ik uit, «ik heb zoo'n honger Het doet mij oprecht genoegen, dat gij honger hebt, mijn jonge vriend. Maar gij moogt u niet over haasten. Eet, zooveel gij kunt, als gij eenmaal be gonnen zijtmaar voorzichtig, langzaam en met beleid. Denk aan de toekomst! Denk aan mij!» «Aan u?« «Ja, aan mij. Wat zou er van mij worden, als gij het ongeluk hadt uwen eetlust te bederven, of een kluifje in uwe keel te krijgen?» Ik hield hem voor krankzinnig. «Jonge man,« vervolgde hij «doe vooraf een ge bed, als gij er een kent. Het toeval wilde, dat er mij geen een inviel. «Dan zal ik voor u bidden. O, nietswaardig be drijf, onchristelijk komediespelHij kent niet eens een gebed Nadat dit was afgeloopen, begon hij mij te be dienen, en, zoodra hij daarmee een aanvang had ge maakt, zette ik mij aan het eten. Hij zette zijn gastronomisch-wctenschappelijk betoog intusschen voort, terwijl ik het eene gerecht na het andere verslond. Langzamerhand begon de deftigheid van zijn gedrag inmiddels te verminderen en toen ik nog nauwelijks half gereed was, was het zoover met hem gekomen, dat hij als een dolle door de kamer sprong, zich van pleizier op de dijen sloeg en lachte dat zijn gezicht er paars van werd. "ij wilde mij niet zeggen, om weike reden hij zoo blij wasspoedig echter zou ik het te weten komen. «Dat zijn. kievitseieren, het beste waarmee men een maaltijd beginnen kan Hij heeft ze alle zes reeds op. Bravo Bravo Een uitstekend begin, een uit- steekend begin Laat ik uw bord eens wegnemen mijn waarde heer. Hier hebben we schildpadsoep voorzichtig mijn jonge vriend, voorzichtig. Ach die jeugdige wildheid! Nog meer? Halt! Schik u naar uw eetlust, dwing hem niet. Hier is schildpadden- vleesch. Het is zonde zoo gauw te eten. Hij slokt alles maar naar binnen zonder het te proeven. Neen niet meer. Men moet bij alles maat weten te houden."ij zette de soep terzijde en lichtte van een anderen schotel het deksel al. Zalm met augurken. Kreeftensaus. Mijn hemel het gelijkt haast een droom uit een tooverland Vogelpasteitjes weg zijn ze, als een wolk aan den hemel. Schrok toch niet zoo mijn jonge vriend, eet wat langzamer de kunst stelt grenzen aan onze natuurlijke begeerten, bedenk dat toch en proef, wat gij eet. Kalfs zwezerik zou dat lieve, kleine, onschuldige, zacht aardige beestje wel ooit zoo'n pret gehad hebben als wij Nog wat meer brood er bij Leeuwerik pasteien, heerlijke, lekkere, verrukkelijke, zingende leeuwerikkenMijn hemel, hij verslindt ze met been deren en alHa, haRust een oogenblik, mijn waarde lieer, en vergeet niet, ook eens te drinken. Hier is Champagne, Hochheimer en Sauterne vergis u niet: dat daar is Sherrij, echte Plantsch van de beste soort. Kom, drink wat Champagne. «Ik drink gewoonlijk bier,antwoordde ik be scheiden. «Aan wijn ben ik niet gewoon en neen, vooral niet te vqelNu dan, als u het mij permitteert; cén slokje kan toch geen kwaad.» Ik dronk drie glazen kort op eikander en hi t smaakte mij. Onderwijl knikte en knipoogde hij mij met toenemende vreugde toe, iets wat ik nog altijd niet begreep. «Nu, mijn Nero, Paris van Troje, Judas Maccabeus» ging hij voort, de namen wonderlijk door elkander haspelend, «hier hebt gij lamskoteletten met aard appelen; bloemkool, aalbessengelei Nog wat Champagne Een gebraden hoentje, o jeugdige Alexan der de Groote? Veel rijst of weinig? 'fia, ha, ha! «veel rijst,» zegt lnj, inderdaad «veel rijst Werkelijk hij is een Goliath, een Goliath van Gath deze jonge man werd op dit oogenblik zoo rood, dat ik voo«, eene beroerte vreesde. Maar zijne aanmoediging beviel mij, en ik ging voort met eten, alsof ik eerst op dit oogenblik begonnen was. «Kwartels of watersnipjes, wat prefereert gij. Bij den hemel hij neemt ze allebei, evenals Pompejus. Nog wat Champagne Gelei, o mijn Heliogabalus mijn moderne Caracalla, abrikozcrigelci Kabinet- pudding Koning Salomo in al zijne heerlijkheid heeft no lit. Nog meer Champagne Nu wat Hochheimer tot be 'uit Waarachtig, deze jonge Simson drinkt den Ho hheimer uit een bierglas. Kaas met seldery? Een gl.s portwijn bij de kaas? Lieve hemel, dien drinkt hij ook al uit een bierglas, evenals Og, den koning van Bazan.» (Wordt vervolgd.) Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1Franco per post er hooging. zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 et. Elke regel meer 10 et. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. Men verzekert dat De Lesseps het voornemen heeft te kennen gegeven om het bekende ontwerp op te vatten van wijlen kolonel Roudairo, betref fende eene binnenzee in Afrika. De vijver in het Bois de la Cambre te Brussel wordt des avonds electrisch verlicht ten behoeve der schaatsenrijders, zoodat zij, die door humie za ken verhinderd zijn des daags van het ijs te pro- fiteeren, des avonds hun schade kunnen inhalen. Tot middernacht leveren de ijsbanen bij het elec trisch licht een tooverachtigen aanblik. Het «Berl. Tgbl.« deelt iets mede uit het leven van den vermoox*den politie-commissaris Rurapff zelf en wel de wijze waarop hij ridder van het legioen van eer werd. Op zekeren dag kwam een zeer deftig gekleed heer bij hem om zich te be klagen dat men hem zijn horloge en een kostba ren ring ontstolen had. Rumpff zag den man aan, nam daarop het photographie-album der gesigua- leerden op, bladerde er in en sprak toen: »'tls goed, mijnheer Goldschmidt, wij zullen zorgen dat u geholpen wordt.De andere werd doodsbleek en hield vol dat hij geen Goldschmidt heettedoch Rumpff liet hem arresteeren en het bleek dat hij gelijk had en een misdadiger had gesnapt, die te Parijs ongeveer een millioen had zoek gemaakt. Napoleon III schonk hem toen het legioen van eer. Op het slechts gedeeltelijk bevroren Rothsel- meer bij Lucern reden zoo wat een 1000-tal per sonen op het ijs. Eensklaps raakte een ontzaglijk blok ijs los van den oever en verplaatste zich met 300 schaatsenrijders er op. Men vreesde eerst voor eeu catastropho, maar na eonigen tijd werd het ijsvlot weer naar den oever gedreven en allen zetten ongedeerd den voet aan wal. Treurig zijn de berichten uit Noord-Italië over de sneeuwstormen en lawines. Te Salbertrand en Chiomonto (aan de lijn Mont-Cenis) ligt de sneeuw 23 voet hoog; 600 man zijn bezig de lijn schoon te vegen. Men schat dat in do districten Ivrea Aosta 200 personen zijn omgekomen. In dépöchcs uit Susa en Buneo wordt melding gemaakt van nieuwe ongelukken, door sneeuwvallen veroorzaakt. Reeds zijn vele slachtoffers gevonden. Te Exeilles zijn dertig personen omgekomen. Er heerscht hongersnood in een aantal dorpen van do provincie Archangel en men vreest voor hetzelfde in de provincie Vologda. Twee dynamiet-ontploffingen hadden Zaterdag te Londen met een tusschenruimte van eenige minu ten plaats. Do eerste in het Parlementsgebouw, do andere in de Crypte van de Westminster. In de Wostminster-balle werd groote schade aangericht, alle ruiten van de voorzijde sprongen, terwijl de westzijde van het Parlements-gebouw vernield werd. Twee agenten van politie werden gekwetst, geluk kig niet ernstig. Nog een derde ontploffing had in Londen plaats, bijzonderheden daarover ontbre ken nog. De ijsclub to Weenen heeft een gecostumeerd bal op het ijs gegeven met electrischo verlichting. On geveer 200 rijders en rijdsters voerden een panto mime uit en daarna werd een optocht gehouden. Duizenden woonden het fantastisch schouwspel bij. Sarah Bernhardt heeft, om aan den voortduren- den last der schuldeiscbera te ontkomen, van haar klein hotel in de Rue Fortuny, haar kunstvoor werpen en meubelen afstand gedaan, en is bij eene vriendin, eene goloofsgenoote, schrijven de bladon, gaan wonen. Zij had echter geconditionneerd, dat I en zonde «ge de verkoop zonder reclame, zonder gedrukte cata logus en zonder experts zou plaats hebben. Slechts weinigen waren dan ook in het geheim, on de kunst voorwerpen en meubelen hebbeu geen liefhebbers- prijzen opgebracht. Een nieuw soort van spoorkaartjes is in den laatsten tijd in Amerika in zwang gekomen. Zij hebben den vorm van postzegels, doch zijn iets kleiner. Evenals deze zijn zij aan alle zijkanten getand en zitten ton getale van vijftig of honderd stuks op een vel, dat in den vorm van eon boekje verkocht wordt. Ieder van deze zegeltjes geldt voor ééne Eugelsche mijl. Men koopt voor het begin van do reis 10, 100 of 1000, naar gelang van den af stand dien men denkt af te leggen, en degenen die men overhoudt, wordt men ovoral als baar geld kwijt. Onaangenaamheden, zooals hot nemen van een verkeerd kaartje, het lange wachten aan het loket enz. komen dus bij deze methode niet voor. Het stelsel voldoet goed en is reeds bij vele Amerikaansche spoorwegen ingevoerd. Te Londen zijn proeven genomen omtrent de snelheid waarmede zich do postduif beweegt. Op het oogenblik dat do expres-trein Douvres verliet, heeft men een postduif in de richting naar Londen losgelaten. De treiu liep met eeno snelheid van 60 mijlen in 't uur zonder aan een station te be

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 1