BINNENLAND, HEUSDEN, 25 Jnn. t Heden morgen kwam eene vrouw uit llerpt uit de R C. kerk en ging achter de Pr. kerk om, alwaar zij uitgleed en haar been brak. Dubbel treurig is deze gebeurtenis, wijl eerst een paar weken geleden haren broeder b'j de feesten te llerpt zijn been brak en ook daardoor aan die oppassende en niet vermogende familie eene groote schade werd berokkend. t HFjRPT. Door den gemeenteraad alhier is benoemd tot. ontvanger der gemeente de heer M. H. Buijs en zullks tengevolge eener vacature, ontstaan door het bedanken van den Heer J. Buijs, die inmiddels tot Burgemeester dezer gemeente werd benoemd. t BOMMELERWAARD, 25 Jan. Er is te Nederheinert een wonderkalf geboren, waarmee men in de afgeloopen week den ganschen Wavrd rondliep om het te laten kijken. Het diertje had een schapekop en was kaal over het geheele lichaam. t BRAKED, 26 Jan. Heden voormiddag om streeks 1 P/s uur ontstond er alhier bij bakker W. Den Tek een hevige brand, die eerst een zeer dreigend aanzien had. Daar juist de school uit gegaan was, maakten de schoolkinderen het hoofd der school Kr. op den huitengewonen rookwolk die door het dak bij den schoorsteen kwam, op merkzaam. Deze nu, snelde naar de aangewezen plaats, en maakte de bewoners opmerkzaam op het onheil dat hen wachtte. In een oogwenk was een aantal volk verzameld en elk redde wat maar te redden viel. Het meerendeel van den inboedel is daarom ook gered. Zoodra b 1 hoofd der gemeente het dreigend gevaar zag, zond deze om hulp naar Zuiliehem en Poederooien, welke terstond verstrekt werd. Geen der spuiten van Z. en P. heeft echter behoeven te werken. Dank zij de ijverige brandweer en ook de wind stilte heeft er toe. bijgedragen, dat men de om liggende gebouwen heeft kunnen bewaren. Als de oostenwind eenigszins heviger geweest ware, dan Was de ramp niet te overzien geweest, want het huis van D. Tek stond in het meest bebouwde gedeelte van het dorp en de belendende gebouwen zijn alle met riet gedekt. Toch moge het dit gemeente-bestuur eene leer en andere besturen eene spiegel zijn, om te zorgen, dat er evenals vroeger, brandbijten gehakt worden. Ware dit het geval geweest dan had men veel eefder water kunnen geven Naar men zegt, was alles zeer laag verzekerd van andere zijde zegt men dat niets geassureerd is. t ZUILICHEM, 24 Jan. Heden zag men hier tusschen de ijsschotsen op de Waal door, een zwaan zwemmen en ook zijn er heden van den baas van de steenfabriek alhier zes eenden weg gezwommen, waarvan 4 wit van kleuren de twee anderen bonte zijn. t TIELERWAARD, 26 Jan. Vóór verleden jaar werd, zooals men zich herinneren zal, te Geblermalsen, eene werkinrichting tot stand ge bracht, om in den wintertijd den werkeloozen dag- looner arbeid te verschaffen. Dezer dagen nu is deze inrichting heropend met een 30-tal personen, die zich bezig houden met het maken van stroo- hulzen. tGORINCHEM. De wedstrijd op schaatsen onder jongens uit deze gemeente van 1216 jaar, door de ijsclub alhier uitgeschreven, lokte 1.1. Zaterdagnamiddag eenige honderden toeschouwers buiten de Dalempoort op het zoogenaamde Wijd- schild. Vijf prijzen waren uitgeloofd. De le prijs, een zilveren horloge, werd behaald door A. Moonende 2e prijs, een sigarenkoker met zilveren beslag, door H. de Nier; de 3e prijs, een paar schaatsen, door R. Baaijens de 4e prijs, eene prikslede, door G. van Haarlem, en de 5e prijs, een zilveren sigarenpijpje, door J. Strang. De keurig met vlaggen versierde banen en een muziekkorps, dat van tijd tot tijd zich deed hooren, zett'en de feestelijkheid niet weinig luister bij- t DALEM. Te Hellouw heeft men langs de rivier op het ijs een volledig stel manskleederen, zoowel onder- als bovengoed, gevonden. Tot he den verdiept men zich dienaangaande in gissingen. t WOUDRICHEM, 26 Jan. Dat hier overvloed van eendvogels is, getuige dat door A. K. te Oudendijk bij het in den avond van den 24 dezer huiswaarts keeren, nog 12 stuks het slachtoffer van zijn jachtgeweer werden. t SLEEUWIJK, 24 Jan. Toen hedenmiddag eenige personen nabij het stoombootveer bezig wa ren met onder bet ijs te visschen, ging een er van zijn verkleumde handen in de nabij zijnde herberg verwarmen en door Jt nemen van een //hapje" (borrel) zijn werkkracht vernieuwen. Bij liet terugkeeren liep hij in een der bijten, voor 't visschen gemaakt, en mocht het zijn mak kers gelukken hem uit de volgende bijt behouden op land te brengen. Nadat hein terstond drooge kleeren werden verschaft, keerde hij verfrischt door zijn bad, naar zijn woonplaats (Werkendam) terug. t WERKENDAM, 26 Jan. In deze gemeente had zich in de afgeloopen week een club gevormd welke het ijsvermaak voor 't jongere volkje zoo veel mogelijk wilde verhoogen en wel met een hardrijderij op schaatsen van kinderen beneden de 16 jaar. Nadat ruimschoots gelden uit de gulle bronnen voor prijzen voor de overwinnaars wa ren gevloeid, had j.l. Zaterdag onder begunstiging van zeer prachtig weder in deze gemeente de le wedstrijd plaats. Tal van kinderen hadden zich aangemeld, waaronder er zich ook bevonden die met groote moeite op schaatsen konden staan. Als winnaar van den ln prijs voor jongens, be staande in een zilveren horloge, werd de vlag ge heven voor den jongen heer Dekker en met den len prijs voor meisjes, een buitengewoon sierlijk werk doosje, ging triomphantelijk de jonge juffrouw Kieboom ineê strijken. t Iu de vorige week werd inbraak gepleegd op de schuit van L. Visser, alhier gelegen. De schipper, die vermoedelijk tegen hunnen wensch aan boord was, bemerkte onraad, waardoor ze weldra op de vlucht gingen. Men vermoedt dat zij drie personen in getal waren. Bij kon. besluit zijn tot voorzitter en burger lijke leden en hunne plaatsvervangers in de on derscheidene militieraden voor de lichting der na tionale militie van 1885 benoemd Provincie Noordbrabantin het eerste militie- districttot voorzitter rar. W. D. Bosch, lid der provinciale staten; tot zijn plaatsvervanger L v. Meerwijk, lid der provinciale statentot lid rar. A. H. Sassen, lid van den gemeenteraad van 's-IIertogcnbosehtot zijn plaatsvervanger R. A. van der Ven, wethouder van 's-Hertogenbosch. De commissaris des konings in de provincie Noordbrabant heeft bepaald, dat voor het jaar 1885 de loting der- in het vorig jaar voor de nationale militie ingeschrevenen zal geschieden in de plaatsen en op dagen en uren zooals hier onder is aangewezen In het le militie-district. Ten overstaan van den militie-commissaris J. J. v. Thiel. W aalwijk, Vrijdag 20 Eebr., des morgens ten 10 ure, voor Baardwijk, Bezooien, Kapelle, Sprang, Yrijhoeven-Kapelle en Waalwijk. Heusden, Zaterdag 21 Febr., des morgens ten 9V3 ure, voor Drongelen, Drunen, Heesbeen, Heusden, Meeuwen, Veen en Wijk. Idem, Maandag 23 Februari, des morgens ten 11*/$ ure, voor Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, Nieuwkuik en Vlijmen. Woudrichem, Dinsdag 24 Febr., des morgens ten 10 ure, voor Almkerk, Andel, Dassen, Giessen, Rijswijk, Werkendam, De Werken en Woudrichem. Door den Minister van Financiën is vastge steld de 318e Staatsloterij. De collecte zal worden geopend Woensdag 4 Maart en gesloten Zaterdag 14 Maart, terwijl de trekking zal aanvangen Maandag den 30n Maart a.s. Ged. Staten van N.-Brabant hebben besloten het collegie van regenten over de godshuizen enz. in 's Hertogenbosch te machtigen tot het bouwen van een gesticht vosr krankzinnigen op het landgoed //Voorburg", onder de gemeente V ucht. Naar men verneemt heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken aan den Engelschen gezant kennis gegeven dat in zake de onheusche bejege ning van twee Engelsche dames een onderzoek heeft plaats gehad en dat de zaak ter verdere vervolging in handen is gesteld van het hoofd der politie. De burgemeester, hoofd der politie, moet intusschen geen reden gevonden hebben om de betrokken politie-beambten te straffen, daar zij te goeder trouw hebben gehandeld. Er heeft zich eene commissie van Schoolop zieners gevormd, die zich ten doel stelt over het geheele land de cijfers van het betrekkelijk school verzuim zooveel doenlijk te bepalen. Op de Juristen- vergadering te Amsterdam in 1883, waar de leerplicht werd behandeld, bleek dat het toen nog onmogelijk was om met die gegevens, zoo noodig en met, te meer aandrang bij de Regeering op leerplicht te kunnen aandringen. De gemeentelijke geneesheer te Leek, dr. Rit chie, heeft openbaarheid gegeven aan het feit dat sedert het sluiten van levensverzekering voor kin deren daar ter plaatse gebruikelijk is geworden, de sterfte onder zuigelingen beneden het jaar, die vroeger 15 per 1000 bedroeg, over de jongst ver- loopen zeven jaren op onverklaarbare wijze tot gemiddeld 170 per 1000 gestegen is. Een aantrekkelijk, voor duizenden onbekend schouwspel, biedt thans de ijsvlakte tusschen het eiland Marken en Monnikendam aan. De zeilschui- ten vliegen over de gladde baan, alsof ze ge vleugeld waren. Om zich een denkbeeld te vormen van de verbazende snelheid waarmede die ijsvaartuigen zich bewegen, wete men dat de af stand tusschen Marken en Monnikendam, die ruim 1 uur bedraagt, bij sterken wind in 3 minuten werd afgelegd. Bij zulk een snelle vaart kan de stuurman bijna niets anders zien dan zijn eigen boot. Hij verneemt niets dan een aanhoudend gefluit en gesis, welk geluid nog overstemd wordt door het donderend geraas der over de oneffen heden der baan voortvliegende vaartuigen. De wedstrijd met, zeilschuiten, die a.s. Donder dag zal plaats hebben (te Monnikendam alleen zijn er een veertiental) wordt met belangstelling tegemoet gezien Aan het te Elsloo afgebrande kasteel zijn gelijk v an daar wordt geschreven de navol gende geschiedkundige herinneringen verbonden Het is in 1459 bij eene overstrooming der Maas gelijk met de kerk aldaar weggespoeld. De nieuwe kerk werd kort daarna op den berg, waar ze nu staat, opgetrokken, terwijl liet nieuwe kasteel onder aan den berg en meer landwaarts werd aangelegd. Dit nieuwe gebouw schijnt in 1620 herbouwd te ziju. Het was waarschijnlijk het oor spronkelijk kasteel, waarvan men nog bij laag water de funderingen iu de Maas ziet en dat deel heeft gemaakt van het bevestigd kamp, hetwelk de Noormannen in 881 daar ter plaatse hadden aangelegd. Dit was een der forten, waaruit hun aanvoerder Godfried dikwijls toog om de oevers der Maas te verwoesten. Gedurende de midden eeuwen en zelfs tot op het einde der vorige eeuw maakte de tegenwoordige gemeente Elsloo deel van het Duitsche rijk uit en was zijn gebiedende heer, die vorstel-jke rechten bezat, lid van den Westphaalschen Kreis. De heerlijkheid was achter eenvolgens in 't bezit der geslachten Elsloo, Schoonvorst, Gavere en Arberg. Deze laatste familie verkocht het kasteel Elsloo aan de tegenwoordige bezitters, de graven de Geloes. De gezonken stoomboot //Oude Maas II" heeft van het ijs veel te lijden; mast, schoorsteen, kajuitskappen, stoompijp en loopbrug zijn er reeds afgeslagen en weggedreven of gezonken. Men vreest dat er bij strengen dooi van het schip weinig terecht zal komen. Het bericht van de //Amst. Ct.," dat de wed. Jut uit de gevangenis zou zijn ontslagen en zich te Rotterdam zou hebbeu gevestigd, is, naar men verneemt onwaar. Zij bevindt zich nog steeds in de gevangenis voor vrouwelijke veroordeelden te hoeven op te houden. Aanvankelijk scheen de duif te verliezen, doch toen te treiu in het station Lon den stopte, was de duif reeds 20 minuten in haar hok, zoodat zij 18 mijlen op den trein had ingehaald. Te Birmingham alleen bedraagt thans, tengevolge van den kwijnenden toestand waarin de handel verkeert, het aantal ledig gaande bedienden en werk lieden ruim 20,000. Daily News* zegt dat de Engelsche regering voornemens is, het -zuidelijk gedeelte van Nienw- Guiuca te annexeren. Verleden week zijn in het Hotel des Invalides* te Parijs twee oude snorrebaarden overleden, die de oorlogen van het eerste Keizerrijk hadden meê gemaakt. Een hunner, die in 1786 geboren was, werd zelfs in deu veldtocht naar Rusland zwaar gewond. Hij was 50 jaren lang in genoemd inva- licdenhuis verpleegd. In Mei wordt te Keulen het eerstezeeschip verwacht. De »Köln. Ztg.« deelt nl. mede dat dan de stoomvaartlijn KeulenLonden zal geopend wor den. Later zal ook op Dantzig gevaren worden. Te dien eiude is een tweede zee.chip aan de Kinder dijk, op de werf vau Fop Smit iu aanbouw. De schepen zijn van bijzonderen bouw en van zooda nige constiuctie dat zij bij normalen waterstand zonder ballast, den Rijd kunnen bevaren. Men zal trachten ze rentegeveud te maken, door uit Ruh- rort steenkolen mede te nemen en iu Londen zee vracht te laden. Te Mechelen is men druk bezig met het vervaar digen van een treiu, die uit vijf doorloopende wag gons zal bestaan, elk met drie klassen, met een waggou die speciaal voor ververschingssalon is ingoricht. Deze trein is bestemd om gedurende de internationalo teutoonstelliug te Antwerpen driemaal per dag het traject van Antwerpen naar Brussel te doen. Deze trein moet wat luxe en gemak be treft onovertrefbaar zijn en in niets achterstaan bij de luxe-treinen iu Eugeland en Amerika. Deze bijzondere trein zal mot eeue snelheid van 75 kilometers in het uur rijden. Te Alidorf, in h3t Zwitsersch kanton Uri, heeft men do openbare lagere school moeten sluiten, niet omdat eene besmettelijke ziekte onder de kiuderen heerschle, maar omdat or sedert drio dagen geen hout moer was en de kachel dus niet branden kon. Een eigenaardige nieuwigheid wordt eerlang in het Russischo leger ingevoerd. Ieder regiment n.l. krijgt 16 honden cu een bepaald jachtterrein, waar zoowel gewone soldaten als officieren moeten jagen. Een dergelijke inrichting bestond reeds sinds lang bij vele Kaukasische regimenten, waar zij van groot nut bleek te zijn voor het verdelgen van roofdieren. Ook hier is de verdelging van de wolven hoofd doel, maar tevens zullen de jachten moeten strek ken om ue officieren en manschappen te oefenen in het overwinnen van allerlei moeilijkheden, het kiezen van hinderlagen, enz. Telegrammen uit Cuneo, Ivrea en Susa melden nieuwe, door sneeuwvallen veroorzaakte, ongelukken. Te Brossasco zijn acht personen bedolven, van welke slechts ééngered werd. In Spiroue kw.ineu 14 iu Exilles 63 personen om vau welke laat.steu reeds 30 als lijken teurg gevonden zijn. Iu Frassino zijn 11 lijken uit de sneeuw gehaald, De overheids personen, do militairen en hot volk, zij allen beijveren zich in de verschillende Italiaansche plaatsou om hulp te brengen en al het mogelijke voor redding in 't'werk tc stellen. Do regeering heeft bij de Kamer van afgevaar digden een wetsontwerp ingediend, waarbij haar een crediet van 150,000 lire wordt toegestaan tot het veileeueu van hulp aan hen, die door lawines hulpbehoevend zijn geworden. ■j- 25 Jan. Men kan de meeste zaken vau meer dan één kant bekijken. Wellicht hoeft Hil- d brand ons het ijs als trouweloos afgeschilderd op het oogeublik dat er geen zonnestraal door drong in zijne Camera Obscura. Zeker is dat hij z'u Hollandsche jongens niet naar hun gevoelen heeft gevraagd. Let maar op hoe er 's morgens één van die snaken den bedde uitklimt, om te zieu <>f het gevroren heeft (tegen alle gezondheidsleer in, liggeu er twee of drie onder één dek... en zijn toch ni»t ziek). En als het dan gevroren heeft, als do neustop van hem, die op verkeuuing uit ging, vau eventjes tegen de vensterruit te zijn gedrukt, zoo koud is, ja. zoo koud als ijs, dan wordt, de held met een hoera weer onder de dekeus gebaald eu slapeu ze in en droomeu vau ijselijke dingen, o zaligheidj Zelfs voor wie aan kielen en jurken ontgroeid zijn, levert de ijsbaan een degelijk geuot op Er wordt dan ook een druk gebruik vau gemaakt. (N.» Br. Ct.) Zie slechts die zwarte menschenmassa, die zich ten één ure in den namiddag nabij de aanlegplaats van De Beer Co. verdringt, om getuige te zijn van het van stapel loopen van »De Ijsvogel*. Daar komt hij majestueus uit c!e Haven te vooi^- schijn en door daverende hoerah's wordt de équi page van den wal en van het ijs een welkom toe geroepen. We hooren den kapitein, den heir Joore, den machinist toeroepen tc stoppen. Een der ma trozen, de heer C. Sens Az., in een fantaisie-cos- tuurn gestoken, werpt de touwen uit en rustig ligt het gevaarte, dat in slechts twee dagen door de gezamenlijke ambachtslieden is opgebouwd. Een woord van lof komt daarvoor allen toe, inzonder heid den scheepsbouwmeester, den heer A. van Eg- geïeu, thaus directeur der reederij. De muziek, op het voordek gezeten, heft een vroolijk airtje aan. De touwen worden terug geworpen, de machinist brengt da machine weder iu beweging, en onder gejuich van het publiek wordt de eerste reis naar het station Bern ondernomen. De équipage, uit 26 personen bestaande, gisteren llog allen op de scheepswerf werkzaam, doch nu allen iu het wit gekleed en met witte hoeden gedekt, gaat gedeel telijk ter zijde en er voor, want de kracht van het ijs moet eerst nog worden beproefd, 't alt echter alles goed uit en zonder ongelukken wordt de eerste tocht volbracht en aanschouwen we het station Bern (hotel Lelie). Twee vooruitspringende torens, vaardig geschilderd, geven aan dit station een vriendelijk aanzien. In het teruggaan wordt ook even gestopt bij de stations »Nova Zembla*, »het Noorden*, »Willem Barentz*, >Nordeuskjöld« en Koolemans-Beijneu en de eerste route is vol bracht. De Heusdenaren.een beetje voorzichtig vau natuur, durven nu ook allen het terrein betreden en de zwarte menigte van zooëveu is reeds in groepen op de Maas verspreid, 't Gaat er alles lastig toe. Standen bestaan niet meer. 't Is alles één, die bet best rijdt is de moest gevierde persoon en die wat minder goed rijdt legt op eu voort gaat het weêr. Maar altijd rijden wordt niet gedaan. Ook wel eons aangelegd en van den ijswijn of van eeu kop chocolade ge profiteerd, terwijl weer andoren met het meeste vermaak een glas bier, even met ijs bedekt, in hun warme magen bergen. Tusschen die boute menigte vliegt nog altijd de ijsvogel door, telkens met nieuwe passagiers. Wij hoorden door enkelen de opmerking maken dat een Zondag daarvoor minder goed gekozen is, doch in aanmerking nemende dat men van 't ijs direct moet profiteeren, is hiervoor wel eeue verontschuldiging te vinden, 't Gaat echter alles oven ordelijk. Be schonken personen worden in 't geheel niet gezien en men zou wel een groote kniezer moeten ziju indien men niet opgewekt werd bij het gezicht van het jonge volkje op wier gelaat slechts genot to lezen staat,. We verlaten nn het terrein om morgen wéér bij tijds den wedstrijd op schaatsen te volgen. t26 Jan. Hedenmiddag ten ruim twaalf ure lieten zich de toonen der harmonie «de Eendracht door de stad weerklinken, als een teeken dat er eene feestviering in aantocht was. 't Was de Heusdensche IJsclub die in feestvierende optocht naar het terrein zou vertrekken. Van af de Korenbeurs zag men weldra den stoet iu optocht, bestaande uit 2 hoornblazers, waartusschen de matroos van de Ijsvogel in costuuin, opgevolgd door een banierdrager met hot wapen van lleusden, vervolgens de harmonie »de Eendracht waarna liet hoofdbestuur der IJsclub volgde, dat in middels den cere-voorzitter met muziek had afgehaald. Nu volgden de verdere bestuursleden met de strijders, van verschillende zijden geflankeerd door de nationale en de stedelijke kleuren. Alles was op de been en de stoet die steeds aangroeide, was weldra tot circa duizend personen geklommen toen het terrein betreden en den eere-voorzitter door den voorzitter den eere wijn werd aangeboden. De eere-voorzitter juichte in zijn antwoord den IJskoning toe, die ons dit zeldzaam feest gunde en drukte den wensch uit dat bij allen die vroolijke geest zou blijven bestaan, die tot nu toe steeds had voorgezeten. Na voorlezing van liet reglement van orde begon de wedstrijd, waarvoor zich 32 deelnemers hadden aangegeven. Het terrein zag er vroolijk uit. De feesttent, door den hofmeester van de stoomboot «Stad Heusden# bediend, zag er sierlijk uit. Daarnevens was een tent opgeslagen door het personeel der Korenbeurs en weêr daarnaast stond Nova-Zembla. De strijd was voor de 2 eerste nummers hardnekkig. Het toeval toch had ge wild dat bij loting de beste rijders 1 en 2 stonden (Hekspoor en Van Dicssen). Van Diessen, hoe ver dienstelijk ook rijdende, moest het onderspit delven en zoo vielen na hem er nog 15 af tot het getal tot 16 was teruggebracht. Door nu de overwinnaars van elke opvolgende ploeg tegenover elkander te plaat sen, kwam men tot 8 overwinnaars, die nu reeds zeker waren elk een prijs tc hebben. De prijzen bestonden uit een zilveren remontoir, met goud gemonteerd, een wekker op sierlijken voet, 2 stel opgetuigde schaatsen, een meerschuimen sigaren- pijp in étui. een dito tabakspijp, een sigarenkoker en een portemonnaie. De strijd die nu volgde en beslissen zoude over de volgorde der nummers, was daarom zoo prachtig, om- dal nu de beste rijders tegenover elkander gesteld werden De uitslag is als volgtNo. 1 Adr. Ilartog, No 2 II. Tupker. Voor de volgende personen, die alien overwinnaars zijn, zijn de opvolgende nummers nog niet bekend, te weten: Sens, Michels, Hekspoor, Jv. 'Laarhoven, T. Luijt en Ant. Jooren. We hopen het slot der feestviering in een volgend nummer mede te deelen. O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2