BUITENLAND. BINNENLAND. HBUSDEN, 30 Jan. t Wij beloofden in ons vorig nummer het slot van den wedstrijd op schaatsen mede te deelen. Wij zullen hiermede zeer kort zijn omdat deze berichten bij ingevallen dooi veel van het aan trekkelijke verliezen. De overwinnaren 38, moe van het strijden, verzochten te worden gesteld in de volgorde als hun nummer aangaf. De eere-voorzitter reikte onder goed gekozen bewoordingen, hein steeds eigen, de eerste prijs uit, waarna de bestuursleden en de leden met hunne dames, benevens de overwinnaren, vooraf gegaan door muziek, zich in optocht naar het hotel Maurik begaven, alwaar verschillende feest dronken werden ingesteld. Hoewel de zaal ruim honderd personen bevatte, werd het geheel door eene uitmuntende harmonie beheerscht. Ook op het terrein, alwaar een goede toon steeds voor gezeten had, bleef de beste orde bewaard. Wij kunnen met genoegen, en de IJsclub voorzeker met voldoening, op dezen dag terugzien, die voor allen zonder onderscheid een ware feestdag was. t WELL, 28 Jan. Het ijs dat zich gisteren nacht alhier tegenover het veer had vastgezet, is hedenmiddag weder in beweging gekomen even eens is het ijs drijvende dat zich te Hedel boven de spoorbrug had vastgezet. t De gemeentescholen alhier en te Ammer- zoden, die circa drie maanden gesloten waren om dat daaraan eene groote herstelling moest plaats hebben, zijn thans weder voor de jeugd geopend, tot groote blijdschap van de ouders. Men vraagt zich onwillekeurig af: waarom deze herstellingen niet in den zomer aangebracht worden, wanneer het schoolbezoek veel geringer is dan in den winter t BRAKEL, 29 Jan. Op de Waal alhier is overal zoover het oog reikt blank water. Alleen hier tegenover aan den Noorden wal zit nog eene smalle strook ijs tegen den oever. Zoodra dus de schepen en stoombooten de wegens de vorst be trokken winterkwartieren, d. i. havens en verdere schuilplaatsen, verlaten kunnen, zal zich de zeil- en stoomvaart heropenen, wat waarschijnlijk morgen al het geval zal zijn. Onze visschers zullen heden stroom kiezen. Gisteren is dit reeds te Zuilichem geschied, waar 's avonds met de drijfnetten reeds een zalm ge vangen is. De barometer is sedert gisteren aanhoudend langzaam rijzend wind Z. t. W. plotseling zeer verhoogde temperatuur. Verwachtingbuiig en stormachtig weder. t WASPIK. Met ingang van 1 Eeb. a. s. zal het rijks-telegraafkantoor alhier op werkdagen open zijn van 8 tot 11 uren voor en van 1 tot 3 en 5 tot 8 uren namiddags. De diensturen op Zon en feestdagen blijven onveranderd. t UITWIJK. De vangst op de eendekooien laat dit jaar, tot nogtoe, wel wat te wenschen over, vooral op de kooien in den Duil. In het Pompveld en Uitwijksveld is de vangst eenigs- zins meer van beteekeriis. De reden is, naar men veronderstelt, daarin gelegen, dat de kooi in het Uitwijksveld haar vlucht op de buitenrivier en het Pompveld veel binnenwater geeft en vooral om de kooiterwijl de kooien in den Duil zelden veel zouden vangen, indien de overlaat niet werkt en de nawassen niet onderstaan. t BEZOOIJEN, 26 Jan. Benoemd tot onder wijzer alhier, de heer J. Van der Hammen, on derwijzer te Delftshaven. t Gisterenavond omstreeks 7 uur ontstond er brand in eene schuur alhier, naar mui zegt door het broeien van hooi. Door de vorst kon de brand spuit geen water geven, 't geen echter zooveel kwaad niet kon, doordat er geeue belendingen waren die gevaar liepen van in brand te geraken. t BOMMELERWAARD, 27 Jan. Ten bewijze dat ook in deze plattelandsstreken knappe werk lieden gevonden worden, die voor geen stedelingen behoeven onder te doen, zij vermeld dat in het dorp Kerk-Driel door den mr. smid J. Otten, in zijne smidse het kruis van den toren, dat van aanmerkelijke afmetingen is, niets lechts gere pareerd, maar daarenboven in den oorspronkelijken staat gebracht werd, waarin het vóór honderden jaren het kergebouw tot een waar sieraad ver strekte. t DE WERKEN. Terwijl een menigte ingeze tenen zich Zondag middag op den zoogenaamden Kerkwiel vermaakten met schaatsenrijden, werden zij in hun genoegen gestoord door de mare dat er bij de Gebr/s J. C. Ippel een brand was uitgebroken. Terstond snelden allen daarheen ten einde hulp te verleenen. Op de plaats aangekomen zag men dat het gerucht waarheid bevatte, daar een hooischelf van 30 a 35 duizend KG. hooi aan 't branden was. Was de spuit niet spoedig aangekomen en had zij niet zoo flink gewerkt, ongetwijfeld zou dan het belendende huis ook een prooi der vlammen zijn geworden. Eerst 's avonds 8 uur was de brand gebluscht. De oorzaak is tot dus verre onbekend, liet hooi was niet verzekerd. t DALEM, 28 Jan. In den nacht van Zondag op Maandag werd een brutale inbraak gepl egd ten huize van den heer B., onderwijzer te Vuren. Door tegenwoordigheid van geest van genoemden onderwijzer kozen de inbrekers spoedig het ha zenpad. Ze zijn echter bekend en zullen hunne gerechte straf zeker niet ontloopen. DORDRECHT, 28 Jan. Dinsdagnacht is op de spoorlijn voor het station Zwijndrecht het vol gende ongeluk voorgevallen Terwijl men omstreeks half één bezig was eenige goederenwagens te laden, kwam een van Dordrecht komende goederentrein op dezelfde lijn met zooveel snelheid op de stilstaande wagens inrijden, dat 4 van deze geheel verbrijzeld en de andere min of meer beschadigd werden. De machinist geraakte daarbij onder de wagens, zoodat zijn linkerbeen boven de knie verbrijzeld wtrd. Door de aanwezigen werd hij er onmidde- lijk onder uitgehaald, voorloopig verbonden en in de wachtkamer gebracht, waar hij eenigen tijd later door de geneesheeren Broeksmit, van Zwijn drecht en van der Meulen, lijn-arts van de Spoor wegmaatschappij te Barendrecht, verbonden werd. D<>or een uit Dordrecht ontboden trein werd hij vervolgens naar het gasthuis aldaar overgebracht. Bijna onmiddellijk na de botsing geraakten de wagens en de locomotief in brand, welke werd aangewakkerd door den hevigen wind. Of de brand ontstond door de wrijving, bij de botsing veroor zaakt, dan wel door het vuur uit de locomotief, is niet bekend. Uit Zwijndrecht rukten spoedig twee spuiten ter hulp, waarvan één water gaf. Gedurende het branden der wagens werden aanhoudend eenige knallen gehoord, hetwelk aanleiding gaf te ver moeden dat zich onder de goederen, waarmede de wagens geladen waren, patronen bevonden. Het kan echter ook zeer goed zijn dat die knallen veroorzaakt werden door het springen van flesschen met wijn, welke onder de goederen aanwezig waren. Aan de gro >te inspanning der manschappen, welke aan de spuit werkzaam waren, en niet minder aan de krachtige houding van den heer P. J. A. de Bruine, burgemeester te Zwijndrecht, die meermalen het voorbeeld moest geven, was het te danken dat men betrekkelijk spoedig den brand meester was. Daarna werd door de man schappen, welke aanwezig waren, en die van de treinen uit Dordrecht, welke ontboden waren, onmiddellijk een aanvang gemaak met het op ruimen, zoodat heden morgen ten 6l/2 uur de westelijke lijn vrij was en over die lijn het vervoer weer kon geschieden. Het was verschrikkelijk om te zien hoe die stevige wagens als glas waren verbrijzeld, zoodat op groote afstanden goederen en stukken van den wagen verspreid lagen. M at de oorzaak van de botsing is geweest, kan nog niet met zekerheid gezegd worden, wel echter dat de trein van Dordrecht onverantwoor delijk hard liep en voorbij de afstandssignalen stoomde. Dat echter wel pogingen zijn aangewend om te stoppen blijkt daaruit, dat de remmen vast waren aangehaald. Naar wij vernemen is de toestand van den machinist, E. J. Beckz genaamd, ongehuwd, 31 jaar oud en geboren te Kampen, naar omstan digheden zeer wel. Zijn been is halverwege het dijbeen geamputeerd, zoodat, wanneer er niets bij komt, voor zijn leven geen gevaar bestaat. Door Z. M. is benoemd tot heemraad van het waterschap „de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c.a.* de heer J. C. v. Bokhoven. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der dir. belastingen, invoerr. en acc. te Eindhoven c. a., de heer B. H. Malingré, thans ontv. der dir. bel. en acc. te Beverwijk c. a. Men schrijft uit Bergen-op-Zoom aan heL/Dgbl.": Het voormalige Markiezenhof, sedert 1822 in gericht tot kazerne, heeft verscheiden bezienswaar digheden van zeer ouden datum. Als kunststuk moet genoemd worden het ijzeren traliehek voor elk der beneden-buitenramen en de eikenhouten deur met zeldzaam slot op het binnenplein. Deze deur, met eenige verflagen overdekt en waaraan de tand des tijds schromelijk geknaagd heeft, wordt thans door de ijverige bemoeiingen en op kosten van den kapitein A. de Bourbon in de oorspron kelijke gedaante teruggebracht en zal daardoor voor oudheidkundigen veel aantrekkelijks opleveren. De restauratie zal binnen enkele weken geschied zijn. Men schrijft uit Leeuwarden van Dinsdag Het geheele getal deelnemers aan den inter nationalen wedstrijd op schaatsen is 28. Daarvan 15 Friezen, 1 uit Groningen, 2 uit Overijsel, 1 uit Noord-Holland en 2 uit Zuid-Holland voorts 7 uit het buitenland, als: 3 uit Engeland, 2 uit Noorwegen, 1 uit Duitschland en 1 uit Montreal (Canada). Wij laten hier de volledige lijst velgen met het nummer, dat hedenmiddag bij de loting aan de rijders ten deel viel. 1. R. Veldhuis te Oppenhuizen, 2. P. Bruinsma te Sneek, 3. C. Goedman Tubbet te Blankesham, 4. Popke Kool te Eernewoude, 5. Arie v. d. Berg te Benthuizen, 6. Albert de Boer te Vollenhove, 7. W. Entjes te Slochteren, 8. Okke van den Berg te Hardegarijp, 9Burlingham te Cambridge, 10. Klaas Huitema te Burgwerd, 11. Theodorus de Koning te Poeldijk, 12. Axel Paulsen te Christiania, 13. Wij be de Vries te Oenkerk, 14. Durk Postma te Eernewoude, 15. Tom Day te Montreal, 16. T. B. Veninga te Giekerk, 17. B. Kingma te Grouw, 18. Georg Sinart te Welney, 19. It. van der Zee te Workum, 20. M. Corjanus te Vollenhove, 21. Marten Castelein te Wartena, 22. P. H. Wesstra te Oenkerk, 23. Wil helm Duffing te Mannheim, 24. Johs. Lageveen te Medemblik, 25. W. Zijlstra te Uitwellingerga, 26. Carl Werner te Christiania, 27. Edu Gerken ten Kate, 28. H. P. Wester te Eernewoude. In de voornaamste hotels is geen plaats meer te bekomen. In vele vertrekken zijn slaapplaatsen voor 2, 3 en 4 personen aangebracht. Intusschen staa,t het eenigszins wankel met het weder. Voor het geval er sneeuw mocht komen, staat er een leger van 300 man gereed om naar de Wielen op te trekken, ten einde de baan zooveel mogelijk van sneeuw zuiver te houden. Verder deelt men mede Niet echter de sneeuw zou ons hinderen. Reeds Dinsdagavond viel tot algemeene bittere teleur stelling een zachte dooi in, die met grond het ergste voor den wedstrijd deed verwachten. Toch zou hij doorgaan. Het bestuur van den „Neder- landschen Schaatsenrijdersbond" overtuigd dat de groote ijsvlakte ter dikte van 20 centimeter, nog weinig invloed van het zachte weder had geleden, kwam al spoedig tot dat besluit. De geheele stad was dadelijk daarop met vlaggen getooid. Een groote drukte en beweging heerschte overal door grooten toevloed van vreemdelingen, die per schaats, rijtuig, spoor of te voet naar de kamp plaats togen. Daar waren reeds duizenden bijeen. Reeds van verre klonken /le vroolijke toonen van het stedelijke muziekkorps en de stafmuziek van het 1ste regiment infanterie. Om 10 uren ving de wedstrijd aan. Te halftwee was die afgeloopen. Paulsen, Wef- ner en Day hadden zich teruggetrokken na Dins dag de Friezen te hebben zien rijden De Friezen bleven geheel meester van het terrein en overwonnen niet alleen de overige Nederlan ders, maar ook alle buitenlanders, zelfs verschei dene ver achter zich latend. De eerste prijs, 600, benevens de gouden Championmedaille, door het gemeentebestuur van Leeuwarden uitgeloofd, werd behaald door P. Bruinsma de tweede prijs, 300, door R. van der Zee de derde prijs, 180, door W. Zijlstra In Homo mochten vrije burgers niet met stokken worden geslagen. Die straf was voor slaven. Geese- ling en kruisiging wareu beschimpende, schandelijke straffen. Paulus beklaagde zich voor den Landvoogd omdat deze hem had doen geeselen en Paulus had ook het Romeinsche burgerrecht. Bij ons is de stok afgeschaft. Hij hoort in de barbaarsche tijden thuis. Men zal wel gelijk gehad hebben toen men hem afschafte. Toch doet een stokslag dikwijls soms meer dan vele woorden. De onbeschaamde Legree in de Negerhut wa3 in eens gedeemoedigd, toen hij een slag had gehad die hem ter aarde strekte. Bij hem wa3 het letterlijk waar, wie niet hooren wil moet voelen. Adolf Huszar, de voornaamste beeldhouwer van Hongarije, is dezer dagen te Pest aau een beroerte overleden, in den ouderdom van 40 jaren. Hij was de zoon van arme ouders en hij begon zijn loopbaan als gewcon steenhouwer. Terwijl hij zoo overdag den kost verdiende, oefende hij zich 's nachts in het beeldhouwen. Later werd hij door een rijksbeurs in staat gesteld zijn talent rusti ger te ontwikkelen. In 1870 zag Huszar bij de prijsvraag voor het Eoetvoes-monument zijn ontwerp bekroond en met de uitvoering daarvan grond vestte hij zijn roem als kunstenaar, die nog door verscheidene gedenkteekenen, o. a. dat van Szege- din, bevestigd werd. De bevolking van het Oostenrijksche plaatsje Duitsch-Altenburg is vol vreugde over een ont dekking der laatste dagen. Reeds lang had men reden om aan te nemen, dat in de nabijheid warme bronnen zich bevinden, maar alle boringen waren zonder gevolg gebleven. Nu echter is bij het graafwerk voor de normaliseering van de Donau, vlak bij de rivier, zulk een bron ontdekt, die een ongeveer 1 meter hooge kolom sterk zwavel houdend wator van 27 graad R. opwerpt. Do Altenburg' rs denken er reeds aan, Karlsbad de loef af te steken! Naar men uit Frankfort a/M. bericht, heeft nu de broeder van den te Hockeuheiin gevangen ge nomen man bekend dat deze de moordouaar van den »Politieraad« Rumpffis. Hij heet Julius Lieske, is 27 jaar oud, schoenmaker van beroep en afkomstig uit Zossen, in Brandenborg. Hij kwam nu uit Zwitserland. Zijn daad volvoorde hij ingevolge een opdracht van anarchisten. Te Weeneu is zooveel sneeuw gevallen, dat men zich daar op kolossale schaal vermaakt met hot oprichten van sneeuwpoppen. Zoo verrees op don hoek eenor straat een reusachtige Rus, die na een paar dagen 's nachts werd veranderd in de welgelijkende, slanke beeldtenis van Sarah Bern- hard. Zeer kunstig was het elders verrezen beeld eeuer dame mot een polsmantel, mof en sleep, alles vervaardigd door een beeldhouwer die geen werk had. Hij had de aardigheid op de plaats van den zak oen spaarpot aan te brengen on er het opschrift boven te plaatsen »Voor een zomer mantel. Menige bijdrage voor een zomermantel neemt hij 's avonds mee naar huis. De angstige zanger is zeker wel de oudo Beek ia Weenen, do nestor der bariton-zangers. Van dezen opera-zanger verhaalt Ludwig Heresi in do Pester Lloyd het volgende. Bij de tegenwoordige temperatuur, nu de verkoudheden een allergewoonst verschijnsel zijn, is er in Weenen een gelukkig man, die altijd een gelukskind was en een zieke vvien niets mankeert. Dat is meestor Beek, de beroemde bariton, die een en al vrees is voor verkoudheid. Daar hij zelfs midden in den zomer een doek om den hals draagt, is hot slechts logisch dat bij er nu drie omheenwikkelt, die nagenoeg geheel zijn gelaat bedekken. Gelukkig helpt zijne vrouw hem trouw in die zorg voor zijne stem wanneer hij bijvoorbeeld den schouwburg verlaat, ijlt zij vooruit om den koetsier te roepen is het rijtuig voorgekomen en hot. portier geopend, dan verschijnt do zanger, vliegt in den wagen, en voorwaartsEen kruis voor hem is het groeten op straat; als Beek goede vrienden tegenkomt, wijst hij slechts stom op zijn mond, om te beduiden dat hij niet spreken kan. Dat hij den hoed niet afneemt, spreekt van zelf. Ziet hij echter iemand aaukomen, dien hij toch met den hoed zou moeteu groeten, of van wien hij vreest dat hij hem zal zal aanspreken, dan wijkt hij bijtijds uit naar het andere gedeelte der straat. Bijzonder onaangenaam is 't hem andere kleeren te moeten aantrekken die moeten eerst gewoon lijk een of twee dagen in een verwarmde kamer liggen. En zal de kleermaker hem de maat nemen, dan moet de man eerst zijn koude handen aan het vuur warm maken Volgens het Berliner Tageblatt* heeft Keizer Wilhelm het doodvonnis uitgesproken over de in het Leipziger anarchisten-proces veroordeelde Heins- dorff en consorten, bekrachtigd. Uit Albany wordt bericht dat het stoomschip 7»St. John« door brand vernield is. De schade wordt op 300.000 dollars geraamd. Voor de rechters te Maidenhead stond terecht Martha Judge. Zij had haar kind, negen maanden oud, boven een ketel met kokend water gehouden en het daarna met het hoofd tusschen de beentje3 op het vuur gelegd! Op het geschreeuw van het kind snelden de buren toe en redden het. Volgens verklaring van den doktor is de moeder niet wel bij het hoofd. Het internationale circus in het Convent garden theater te Londen is op het oogenblik een koorddan send paard rijk, dat men den naam Blondin heeft gegeven. Het is een jonge volbloed hengst, die, onder leiding van zijn dresseerder, Signor Corra- dini, op een touw, dat op eone hoogte van 20 voet gespannen en 9 duim dik is, zich geblinddoekt van het eene einde naar het andere begeeft en ook op zeer elegante wijze achteruitloopt. In het Westminster-Aquariumc te Londen zijn afgerichte zeehonden te zien. Zij spelen op de gui tar, de trommel, de cymbalen on de »bunjo,« roo- ken en halen grappen uit. Zij duiken van hoogten, halen stokken uit het water, vangen visch die ze ongedeerd boven brengen, en een der dieren heeft 't zoover gebracht dat hij als menschenredder kan dienst doen. Dit wordt vertoond door een man die met een vlot in het water omkantelt op welk oo genblik de zeehond, op den rug zwemmende, den man, het ho >fd boven water, naar den wal boegseevt. Lord Walsingham, een Britsch pair, is onlangs op 't alleronverwachtst in het bezit van een ver mogen van ongeveer 5 millioen p. s. geraakt. De overoudoom van den graaf begaf zich vele jaren geledeu naar Indië en verwierf daar groote rijk dommen. Hij stierf in Indië, ziju geheele vermo gen vermakende aan zijn zuster miss Jennings, die in Ierland woonde. Onverklaarbaar genoeg kreeg genoemde dame nooit bericht dat zij tot universeel erfgenaam was benoemd, evenmin dat haar broeder overleden was. Zij hield hem voor spoorloos verdwenen. Intusschen lag het geld in de bank van Engeland, toen eindelijk tegen het einde van het vorige jaar de directie op den inval kwam om de nakomelingen van miss Jennings op te roepen. Deze verschenen in den persoon van graaf Walsingham en hem werd het kapitaal met de opgeloopen renten, een bedrag van 5 millioen pond uitmakende, uitbetaald. Rotschild te Parijs schonk 10,000 fr. voor de werklieden aldaar, die zonder werk zijn; de direc teur van de »Louvre-MagJ.zijnen« gaf 15,000 fr. ten voordcele van do algemeene armen. De groote magazijnen »du Printemps* genaamd, to Thiers, zijn verbrand. Do schade bedraagt on geveer 80,000 fr. Volgens de laatste opgave hebben door de aard bevingen in Grenada 65 gemeenten, in de provincie Malaga 20 gemeenten geleden. In de eerste provin cie telde men 1200, in Malaga 60 dooden. De schade in Grenada bedroeg 10, en Malaga waar do suikercultuur bovendien zwaar heeft geleden 15 millioen frs. fDe op 27 Jan. alhier gehouden verkoop van ongeveer 125 stuks iepenboomen, staande op de vestingwal, heeft opgebracht do som van 800. Vier zware boomeu gingen tot den prijs van 34 tot 37 elk. f De loop der bevolking in deze gemeente over 1884 is als volgt: Geboren 66, gevestigd 124, geheele vermeerdering 190 personen. Overleden 68, vertrokken 139, vermindering 207 p. De bevolking bedroeg op 31 December 1883: 897 ra. en 1102 v., samen 1999 personen; terwijl die thans beloopt.: 883 m. en 1099 v., te samen 1982 personen. Als een treurige bijzonderheid dient, nog te wor den vermeld, dat, in den loop van het jaar 1884 slechts 8 huwelijken zijn gesloten. f 27 Jan. Heden morgen arriveerden alhier op schaatsen een 60-tal onderofficieren, korporaals en manschappen, onder leiding van den ln luite nant Do Jong. Ze kwamen van 's Bo«ch en had den in ruim een uur tijds den weg tot hier afge legd. Na hier eenigen tijd vertoefd te hebben, werd leu 1 ure in den namiddag de terugtocht aan vaard. Het bleek daarbij dat allen zich gemakke lijk op schaatsen wisten te bewegen. Iu geregelde orde ving de marsch aan. Het geweer scheen geen huuuer eenig beletsel te ziju. Ook de hoornblazer blies al rijdende zijn vroolijkstc airtjes. Tal van nieuwsgierigen waren op de been om dezen niet alledaagschen marsch van af den wal te aanschou wen. f 29 Jan. Tot leeraar aau do voorbereidende klasse der normaalschool alhier is benoemd de heer Weeda, hoofd der school te Veen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2