f Arbeiderswoningen HEUSDEN. Yerkoopen: Kunstinrichting De Notaris Verberne H. A. BANNING, Amer i kaansch A. VHH der Moore 1 Openbare Verkooping FOTOGRAFISCHE te Bussen, a MULLER STOOMTABAKSFABRIEK Veen bij Heusden. «ddorpor'vJaïdeT h0' terkbof totaalEsns in gebruik, altijd in gebruik. De gezamenlijke novellen van f BURGERLIJKE STAND. 317cle Staatsloterij. ADYERTENTIEN. c\ éQ<M Gemengd Nieuws. Notaris UE GIER CV F. CORDES. Me» lette op de VAN DIENSTNEMING Stoombierbrouwerij JAN YAN A II K EL. o to fel fej e Leveren prima Gerste-, Prin- cesse- en N ieuwG orcumsch Bier 788, HUIS, ERF en BOOM GAARD te W ij k, sec tie A no. 787 en groot 24.70 aren, toebe-; hoorende aan den Heer C. Bonman Nz. te Wijk. 1 GULDEN. Prijs 8 cent. per pakje MARKTBERICHTEN. hierd°°r verkre2C°blz°D<"ir aa°bev°lm Uitsluitend verkrijgbaar voor Heusden bij de vierde prijs, f 120, door T. B. Veninga. Er heerschtc algemee.ne en groote geestdrift over de zege der Friezen. De snelste rid werd gedaan door Van der Zee in 3 miuu-en 26 seconden (baan 1600 Meter). Smart verloor het met 3 min. SSl/6 sec. tegen Kingma met 3 min. Sl1^ sec.Goedman Tab bet werd afgereden door Bruinsma, terwijl Bur- linghara door De Koning werd afgereden. Duizenden waren van den vroegen morgen tot des namiddags op de baan en er stonden files van rijtuigen in de nabijheid, in weerwil van het ongunstige weder. Er was veel water op het ijs. De stemming was opgewekt. De orde bleef on gestoord en alles liep zonder ongelukken af. Men herinnert zich dat met Sinterklaas ook in de Bad- en Zweminrichting aan de De Ruyter- kade te Amsterdam feest gevierd werd door vier heeren, die daar rondzwommen als wnre het mid den in den zomer. Nog steeds gaan die Bataven- zonen eiken dag voort met hun frisoh morgen werk en om weer warm te worden laten ze dan op het „wutervermaak in het ijs" eenig v ijsvermaak" volgen. De stoombootmaatschappij //Oude Maas" zal het Rijk aanspreken om schadevergoeding voor haar stoomboot, welke in de vorige week door de Rijksstoomboot //Zeemeeuw" in den grond geboord werd. Behalve 4 koeien, een mar d met hanen en een met eieren, is dezer dagen van de verongelukte z/Oude Maas II" te Rozenburg aangespoeld een mand, waarin zich eenige gouden krullen, juwee- len spelden en een goud hoofdijzer bevonden. Zondagavond omstreeks 11 uur brak te Sluis in het logement van den heer Du pon een hevige brand uit, die in korten tijd het uitgebreide per ceel geheel in de asch legde. Met behulp van de uit de gemeente Aardenburg en Oostburg in allerijl ontboden spuiten mocht men er in slageu den brand tot dat eene perceel te bepalen. Gelukkig was de wind in het voordeel, anders zouden de gevolgen der ramp niet te overzien zijn geweest. Van belendende gebouwen geraakte het dak in brand, terwijl dit en een paar andere veel door waterschade leden. Met veel moeite slaagde de heer Dupon er in met zijn vijf-jarig kind het brandende gebouw te verlatende overige be woners ontvluchtten door de ramen en bekwamen daarbij meer of minder ernstige kwetsuren eene dienstbode, die op een balkon stond en zag dat de vlammen haar zouden bereiken, sprong van eene hoogte van twee verdiepingen naar beneden, waarbij zij zich zoo ernstig kwetste, dat zij in het ziekenhuis moest worden overgebracht. Haar toe stand is evenwel niet zorgwekkend. Den volgen den dag om twaalf uur was het vuur nog niet geheel gedoofd en bleef de Sluissche brandspuit nog steeds water geven. Bij een brand op de Lauriersgracht te Amster" dam werden de bewoonsters met moeite gered. Zij waren eerst nog naar boven gegaan om haar kat en kanarievogeltjes in veiligheid te brengen. Laaghartigen, men vindt er nog zooveel op de wereld Het toppunt van laaghartigheid mag ech ter wel genoemd worden hetgeen dezer dagen te Deurningen plaats had. Daar werd een tachtig jarigen grijsaard, die in behoeftige omstandighe den verkeert, zijn winterprovisie aardappelen ont stolen. Zaterdag jl. werd de timmerman Slootboom, te Keppel op de konijnenjacht zijnde, door een jager bij ongeluk in het oog getroffende gewonde zal dit lichaamsdeel moeten missen. De 20-jarige H. te Kloosterveen woonachtig, viel Maandag door het ijs en verdronk. Zaterdag jl. kwam te Oosterbeek een meisje van circa 15 jaar op het ijs zoodanig met andere schaatsenrijders in bot sing dat zij viel en een arm brak. Het meisje dat dezer dagen op de Israëlietische meisjesschool in de Rapenburgerstraat te Arasterdam het onge luk had, bij het drogen van haar boezelaar, in brand te geraken, is aan de bekomen wonden bezweken. De jongeling, die op 21 Dec. jl. door een machine in de suikerfabriek te Oosterbeek vreeselijk werd verminkt, heeft thans het zieken huis aldaar verlaten, zonder hinderlijke lichaams gebreken te behouden. Een treurig ongeval had te Groenlo plaats: De 60-jarige landbouwer B., des morgens vroeg bezig zijnde om korenschoven van den zolder te werpen, viel door het luik en bekwam daarbij zulke ernstige verwondingen dat hij nog denzelfden 'dag overleed. f Heusden, van 19—29 Jan. Geboren: Louis Abraham, z. v. M. A Got- schalk en R. Keizer Wilhelmina, d. v. T. Boeren en C. Verhoeven Trijntje, d. v. G. van der Zee en R. de Jong. Overleden: A. C. Henning, vrouw van J. P. Burghouts, 85 j.M. G. Mijs, d. 11 j.; J. van Maanen, wed. van A. F. G. de Pineda, 31 j. H. Opstelten, wedr. van A. Bos, 76 j.H. Tal- mon, z. 3 m. t Dussen 29 Jan. Geboren: Anna, d. v. Leendert v. d. Stelt en Maria van OschGerardina, d. v. Antonie v. d. Pluijm en Petronelia Wilhelmina Castelijn; Wilhel mus Johannes, z. v. Willem Prinsen en Cornelia PenningsLeendert, z. v. Leendert van Steijn en Johanna de RondeBastiana Elisabeth, d. v. Bastiaan van Moergestel en Alletta Cornelia Don kersloot. Overledeu: Elisabeth Vos, echtg. v. Pieter de Penter, 51 j.Jacobus Lensvelt, weduwnaar van Gerdina van Best, 79 j. Johannes Cornelis Verbant, 2 m.Teunis van der Nat, echtg. van Sijke de Graaf, 63 jaren. Prijzen van 100 en <lcuir bm-en 5e klasse. Trekking van 27 Jan. Prijs van 1000: no. 19964; ƒ400: nos. 8017, 11676 en 11721; 200: nos. 3133, 9189 en 13362; 100: nos.' 1521, 6260, 13193 en 14094 5e Klasse. 3e Lijst. Trekking van 28 Jan. Prjjs van 1000: Nos. 7350j 15470; ƒ400: nos. 4950, G799. 16585: ƒ200: nos. 6419, 19437 ƒ100: ros. 1293, 5769, 14942, 17699, 1789», 18852, 19145, 19483, 20959. 5e klasse. Trekking van 29 Jan. Prijs van 5000: no. 11105; 1000: nos 470, 3871, 11931; 400: noS. 3724, 10361, 16390, 17485; 200: nos. 9022, 9479, 18524, 18841; ƒ100: nos. 564, 3310, 9970,10559,11370,11527, 127-33, 15673, 20243. cv Op Zondag 1 Februari a.s. herden- o ken onze geliefde ouders ADRIAAN DE WILT e>t MARIA LUIJBEN hun Vijftigjarig Huwelijksfeest. Hunne dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. lierpt, 31 Januari '85. VAX te Een koopman deelt in de »Tw. Ct.« een nieuw en weerzinwekkend middel, om kinderen zoet te hou den. mede: »Een paar dagen geleden kwam ik bij een land bouwer, bij wien een lief kind lag te slapet; cp mijn vraag hoe oud dat al was, gaf de moedor mij ten antwoord, D/2 jaar» er bijvoegende, ja den kan al ien half potken l/20 liter) jenever drinken, dat 't ien lust is. »Ja,« zeide de koopman, »dat wil ik wel gelooven.« »Nee,« zeide de boerin, »dat geleufst doe nich.« »Wel,« zeide de koopman, swie zou dat niet gelooven,altijd nog denkende dat 't scherts was. Na verloop van eenigen tijd werd hit kind wakker en do moeder haastte zich haar hel denstuk te toonen. Werkelijk gaf zij 't kind op rechten Schiedammer uit een blikken kommetje te drinken Op de vraag van den koopman, waarom zij dat toch deed, gaf de moeder ten antwoordJa koopman, ik moet dagelijks al 't hoeswark doen en as den bengel dan nich slaopen wil dan geef ik hem een goeie borrel en dan snorkt hie as ien kar- doeshonfi.« Aangename huiselijkheid. Daar gaat maar niets boven eene prettige huiselijkheid, zei de man, en hij struikelde over den kolenemmer en viel in een waschtobbe, toen hij naar een lucifer zocht om vuur in de kachel te maken, terwijl zijue dierbare wederhelft op de canapé zat en den nienwsten ro man las. Het weekblad >Ueber Land nnd Meer« is te Con- stantinopel verboden, omdat een der teekenaars den Profeet Mohammed had voorgesteld mot te magere been en! Koude maakt kriebelig, honger maakt knorrig, wachten maakt ongeduldig; en deze drie ingredi ënten door elkander geschud, maken een menschen- hater. te Een kind des tijds. De kloine Lize wordt door hare Mama bestraft. Vol bitteren toorn trekt zij haren mantel aan en wil vortrekken. »Waar maand en voor f 0.50 per week. gaat ge heen. Lize vroeg Mama. Naar Amerika! was het antwoord van het kind des tijds. Fatale Heusden, zal ten verzoeke van den Heer E. VAN LIER te Waalwijk c. s., publiek Provisioneel op Dinsdag 3 Februari 1885, ter herberge van P. Leijten en finaal op Dins dag 17 Februari 1885, ter herbeige van J. Scheepens, beide dagen des avonds ten 7 ure, het hieronder gemeld ONROEREND GOED, te weten van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in VergTGOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Yergrootingen en andere wordt het Atelier om Fotografiën. Des Zondags ihalf een gesloten. voor liet Leger in Nederlandsch-lDdië, omschreven in gehukte mededeelingen die gra tis verkrijgbaar zijn bij het Departement van Koloniën te 's-GRAVENHAGE en voorts bij alle Burgemeesters. Eerste koop. Een Huis Ken Erf te Heusden, in de Kerkstraat, bewoond door A. Verhoeven en een dito hoek 1=' met dito aldaar, op den hoek van de Kerk- en Schramstraten, bewoond door D. Schuit, kadastraal bekend sectie A., nos. 304a, groot 20 Centiaren en 304, groot 46 Centiaren. Verhuurd voor 60 en 70 cents per week. Tweede koop. Een Huis en Erf aldaar, in de Schramstraat, bewoond door A. van Wel, kadastraal bekend sectie A., no. 305, groot 49 Centiaren. Verhuurd voor f 1.per week. Derde koop. Een Huis en Erf aldaar, in de Schramstraat, bewoond door Jan Smits, ka- dastraal bekend sectie A., no. 306, groot 42 Centiaren en een Huis en Erf aldaar, in ge noemde straat, bewoond door de Wed. De Graaff, kadastraal bekend sectie A., no. 307, groot 42 Centiaren. Verhuurd, respectievelijk voor f 5.in de De koopen worden eerst afzonderlijk daarna in massa geveild. Aanvaarding 1 Mei 1885. toewijzing. logica. (Monoloog van een luiaard). Iodereen maakt tegenwoordig »strike« ik niet. -1 t» i- it i - Als ik strike maak, zou 'k, de Hemel be- Betaling der kooppenningen 6 weken na ware me, moeten werken. Zelfveroordeeling. Onderwijzer. Nu ben ik reeds een half menschenleven als onderwijzer in Slimhv.izen werkzaam en de kerels zijn nog zoo j dom als te voren. Moderne schilderkunst. Bankier. Driedui zend gulden voor dit portret is mij te vejl, voor tweeduizend wil ik het koopen. Kunstschilder. Voor dien prijs kan ik het, n niet afstaan, want ziet ge, ik heb er voor rnim duizend gnlden Brusselsche kant op geschilderd.; Uit de geneeskundige praktijk. VanRinkeleu. Hoe lang zal de kuur duren, dokter Geneesheer. Ik denk, geachte heer Van Rin- kolen, dat u na verloop van twee maanden weder naar nw kantoor zult kunnen gaan; doch ge zult minstens een paar jaren onder mijne behandeling moeten blijven. Van Rinkelen. Maar dokter, ik ben niet de bankier, ik ben de brievenbesteller Van Rinkelen. Geneesheer. Ach zoo, ja man dat is wat anders,£l je hebt. eon geheel onschuldige maag-catarrhbinnen j acht dagen beu je weer flink en gezond. Hyperbolisch. A. Maar beste vriend, hoe j komt het dat uwe laarzen er zoo bemodderd uit zien 'tis buiten immers prachtig weer en de stra- 1 ten zijn kurkdroog. p B. Ge hebt gelijk, doch ik was heden morgen bij de begrafenis van een mijner vrienden. Doort! en de <s> cc 56 <s, HANDELSMERK. op fust, tegen concurreerei de prijzenalsook gebotteld bij minstens 10 flesschen, vrij aan huis, in de stad. GERSTEBIER per flesch ƒ0,10. PRINCESSEBIER per flesch ƒ0,12. NIEUW GORCUMSCH BIER per flesch ƒ0,15. Ook bij halve flesschen verkrijgbaar. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. Te Heusden verkrijgbaar bij W. Schoppenhauer. de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. zal, krachtens art. 1223 B.W., te Wijk, in het Regtluiis, op Dingsdagen 10 en 24 Februarij 1885, telkens 's voortniddags 11 uur precies, in het openbaar BMW was de'; het kolossaal geween der bloedverwanten Slim. Karei,zegt de boekhouder van een IP handelskantoor tot den pas aangenomen volontair, »breng dezen brief naar de post, vraag of men', hem daar wil wegen en plak, zoo noodig, dit. fran-: kcerzegel er nog op. Na verloop van eenigen tijd komt Karei met den brief terug en zegtEr moeten nog vijf cen*s bij.»Hebt ge dan de frankeer-- zegel er niet opgeplakt, dien ik n heb medege-* geven Zeker antwoordde Karei, »en nog wel precies op den anderen, die er reeds was opgeplakt' Bij alle soliede boekhandelaren is de inteokening opengesteld op welke worden uitgegeven in 80 postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 deelen, die op zich zei ven compleet zijn, met omslag in klenrendruk. Iedore serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De inteekeuprijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien cents in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten I. Uit het verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van de Araorsfoortscho heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. ter besparing van Zeep en Soda om het linnen en toch zei de postambtenaar, dat er nog vijf cents wasschen en te bleeken, zonder hetzelve te verslij? bij moesten.wor(jt door het groote gemak eu bezuiniging f Waalwijk, 30 Jan. Vee, veel aanvoer, handel wei- nig. Boter. Aangevoerd 1370 KG. van ƒ1.03 a 1.17 per KG. t Dussen, 29 Jan. Aangevoerd 300 K.G. Prijs der boter 1.09 tot 1 23 t Dordrecht, 30 Jan. Grasboter, stukken: a tonnen fa Kunstboter: 0.55 a 0.35. Hooiboter ƒ0.95 a 0.80. ton nen 14.a Weiboter 0.70 a 0.60. Eieren 7.a 5.per 100. Oplaag 315,000; het meest verspre i- 3 van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. De Bazar, Geïllustreerd Tjjd- schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal 1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstukken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomenbij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr. Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. IN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3