Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. ren van 't lijf en aapte den kunstenaar na. Alles door een onweerstaanbaren drang, uit drukking te geven aan het gevoel van be wondering en sympathie. Dat de vrouwenwereld te Rome voor de kunstenaars van den dans nog iets anders gevoelde dan zuivere bewondering, zal wel niet gezegd behoeven te worden. Wanneer men den bekenden vrouwenhater Juvenalis gelooven mag, dan was ten tijde van Kei zer Domitiaan het vrouwelijk Rome voor negen-tiende deel verliefd op den uitsteken den danser Paris. Ook de Keizerin verliefde op den algemeenen lieveling en zoo ontspon zich tusschen den pantomimist en de gemalin des vorsten een verhouding, die met groot opzien eindigde. De Caesar n.l., door spionnen van de trouweloosheid zijner gemalin ver wittigd, verjoeg haar uit zijn paleis en liet Paris op straat vermoorden en zijn gedach tenis vloeken. Het schijnt in der daad dat de rythmiek der bewegingen, die het lichaam als het ware in melodie oplost, bijzonder op de ver beelding en het voor indrukken vatbare hart werkt. Dat geldt niet alleen voor den kunst dans, maar ook voor den modernen gezel schapsdans, die toch van eigenlijk schoone momenten gewoonlijk zeer schraal voorzien is- De balzaal is en blijft een uitnemende vliegruimte voor liefdehistories en de zeker- heid daarvan mengt zich als een wezenlijk bestanddeel in de vreugde, die te voren reeds als een koorts het jeugdige hart aan grijpt, wanneer een dansfeest in aantocht is. Hacklander, die van zulke dingen af weet, werpt in een zijner humoristische vertellin gen de stelling op dat er geen tweede woord is, dat duidelijk uitgesproken, zoo'n verster kende werking teweegbrengt als dat kleine woord bal. Het is een tooverwoord, 't welk electriseert, terneer slaat, verheugt, gelukkig en treurig maakt, in 't kort voor ieder in dividu een eigen beteekenis heeft. 's-BOSCH, 4 Febr. Notarissen uit verschillende gedeelten van het arrondissement 's Hertogenbosch waren verleden Donderdag in het koffiehuis van den heer Vollaers alhier vergaderd, ter bespreking van het ontwerp van wet tot regeling van het notaris recht. Aan de notarissen Rits en Ummels te 's-Her- togenbosch, Kuijpers te Drunen en Landre te Vlijmen is opgedragen om, in aller naam, hunne tegen dat ontwerp bestaande grieven en bezwaren te doen uitkomen, waar zij, voor de eer van hun ambt, het mogen nnodig oordeelen. BOM MELEK WAARD, 3 Febr. Er heeft gis teren namiddag een geduchte brand gewoed te Alphen. Uitgebroken in de woning van de wed. Hol, tastten de vlammen zoo snel om zich heen dat binnen een paar uren tijds zes huizen en een hooiberg door het vuur vernield zijn. Van de in boedel is het grootste gedeelte gered, terwijl naar men wil weten de gebouwen allen waren geassu reerd. Oorzaak onbekend. t TIELERWAARD, 4 Febr. De kribbaas Jan Mus is te Herwijnen op noodlottige wijze aan zijn einde gekomen, 's Morgens vroeg naar zijn werk gegaan, is hij korten tijd daarna in een sloot gevonden en daaruit levenloos opgehaald. Hoe hij daarin gekomen is, kan men niet met zekerheid zeggen, doch vermoedt, dat hij op den kant iets hebbende willen verrichten, uitgegle den en in het water terecht is gekomen. t4 Febr. Naar men vermeemt moet in zake de procedure der gemeente Tiel contra Gebr. Hol over het stadsvischwater een stuk aan het licht gekomen zijn, welks bestaan wel vermoed, doch tot hiertoe niet geconstateerd kon worden, waarbij op Maria Lichtmis (2 Febr.) voor meer dan eene eeuw geleden genoemd water aan de stad Tiel werd verkocht. t5 Febr. De fondsen waarover de diaconie der Hervormde gemeente te Herwijnen te be schikken heeft, beloopen naar men verneemt slechts f 1800, waarvan ongeveer f 1200 strekken moeten tot bedeeling van weduwen en weezen. Aangezien nu bij de jongste verpachting de landerijen aan opgemeld college 258 minder opbrachten dan bij de laatstvorige verpachting voor zes jaren, heeft men, om een equivalent daarvoor te vinden eene collecte langs de huizen der ingezeten gehouden, die door vrijwillige bij dragen het ontstane tekort, ruimschoots hebben gesuppleerd. ZEVENBERGEN, 2 Febr. In de plaats ge had hebbende vergadering van het alhier bestaande departement der Noordbrabantsche maatschappij voor land- en tuinbouw wérd besloten, dezen zo mer, ten tijde dat hier de algemeene vergadering dier maatschappij zal plaats hebben, een interna tionale landbouwtentoonstelling te houden met wedstrijden. Tot secretaris penningmeester der af- deeling werd benoemd de heer G. Hagens, land bouwer alhier. fGORINCHEM, 5 Febr. Aanstaanden Dins dag, 10 dezer, zal hier in den Doelen eene ver gadering gehouden worden van de vereeniging ^Algemeen belang van GorincheraA Behalve rekening en verantwoording van den Penningmeester, zullen in deze vergadering in de plaats van het aftredend lid Dr. J. Nieuwen- huijzen Kruseman een bestuurslid gekozen en van wege het bestuur een voorstel gedaan worden tot aansluiting aan de liberale Unie. t DALEM, 4 Febr. Op één der Vurensche watermolens zijn weder 5 kippen gestolen. Het is wel opmerkelijk dat men de bedrijvers van soortgelijke diefstallen maar niet ontdekken kan. t WOUDRICHEM, 4 Febr. Gelukkig voor den visschersstand dat de rivier van de ijsboeien ont slagen is. Zeer spoedig had de vorst groote massa's ij3 in 'l leven geroepen en had die ge strenge heer nog enkele dagen geregeerd, de rivier zou, zoo als hier en daar het geval was, in een vaste baan veranderd zijn geworden, doch even snel was na zijne onttrooning weder alles in zijn vorigen toestand teruggekomen en waren weder vele krachtige armen in beweging om de geschubde rivierbewoners te verschalken. Aanvankelijk loonde de vangst de arbeid nog wel niet geheel, doch men mocht zich gelukkig achten voor slechts korten tijd van den arbei 1 ver stoken te zijn geweest. Zondag 1.1. werden ruim 40 zalmen buit ge maakt. De hoogere waterstand schijnt wel eenige belemmering te zullen veroorzaken, anders zouden de vooruitzichten voor den visscher niet ongunstig zijn. Tevens is Zaterdag een buitengewoon groote zalm gevangen, die 53 halve kilo's woog. Hij had een lengte van 1.30 M., met een omvang van 75 cM. De opbrengst bedroeg f 79.50. t ALMKERK, 4 Febr. Tot gemeente-genees heer alhier is benoemd de heer Dr. A. W. van Toorenenbergen, thans arts te Oosterhout, die de benoeming heeft aangenomen. In de //Staats-Courant'' van Woensdag vindt iiipn een opgave van onbestelbare of geweigerde voorwerpen der pakketpost, die nog een maand bij het hoofdbestuur der posterijen ter beschik king blijven van de rechthebbenden, om na ver loop van dien termijn, voor zooveel zij niet zijn opgevraagd, te worden verkocht. Tot heden geschiedde het onderzoek naar de bekwaamheid van milic'ëns in lezen en schrijven door korporaals. Daar over het onvoldoende van dit onderzoek geklaagd is, heeft de Minister van Oorlog last gegeven dat het voortaan moet ge schieden door een officier. De heer mr. De Louter stelt in een opstel in de Bijdragen" de volgende lezing voor van het Grondwetsartikel van het kiesrecht. r/De leden der Tweede Kamer worden recht streeks gekozen door de meerderjarige manne lijke ingezetenen, Nederlanders, die niet bij rech terlijke uitspraak de beschikking of het beheer hunner goederen hebben verloren, noch van eenige rechten zijn ontzet, en die krachtens eenig persoonlijk of zakelijk recht eene afzonderlijke woning of afzonderlijk gedeelte daarvan bewonen, waarvan de huurwaarde niet beneden zeker mini mum blijft, dat door de kieswet nergens lager dan f 52 of hooger dan 300 wordt bepaald." Een der mannen die zich tegenover ons vader- land hoogst verdienstelijk heeft gemaakt in zake alles wat op den landbouw betrekking heeft, is overleden. De heer J. P. Amersfoordt had in de Haarlemmermeer een model-hoeve ingericht, waar men steeds de nieuwste en beste werktuigen, die voor den landbouw gebruikt worden, kon vinden. Nederland verliest in hem een man van edele beginselen cn groote kunde, welke hij steeds aan wendde ten voordeele zijner medeburgers. t Op de algemeene vergadering der schippers- vereeniging Schuttevaêr, gehouden te Sneek 28 Jan. 1885, is onder meer besloten: Bij de regeering aan te vragen Een licht aan den Zuidwal bij Klundert. Een licht op den Dam, aan de Roode-vaart. Verbetering van het licht op het Havenhoofd te Middelharnis. Tot leden van het Hoofdbestuur werden geko zen de heer B. Berends te üedemsvaart, aftre dend lid en de heer J. Varekamp te Rotterdam, in de plaats van den heer H. IJmker, die bedankt had. Onlangs heeft ds. A. J. Westhoff, vroeger predikant te Gorinchem, thans te Amsterdam, zijn verlangen te kennen gegeven met den heer F. Domela Nieuwenhuis een openbaar twistgesprek te houden. Dit zal gevoerd worden op Maandag 9 Februari a.s., in het gebouw der Vrije Gemeente te Amsterdam, waar de heer Westhoff, volgens het //N. v. d. DA de volgeude stellingen zal ver dedigen lo. In het streven der socialisten moet zeer bepaaldelijk onderscheid worden gemaakt tusschen rechtmatige grieven en onredelijke eischen. 2o. De rechtmatige grieven zijn de zoodanige, die in het woord Gods worden geschetst als on recht, door den eenen mensch den anderen aan gedaan tot wegneming daarvan behoort de Chris telijke Kerk mede te werken. 3o. Wanneer de socialisten hun eischen bin nen dien kring beperken, zal, zonder revolutie, een rechtmatige zaak zegevieren. Het overschrij den van die grenzen kan noodlottig worden voor lien die ze bestrijden, maar niet minder voor hen zei ven. De sloten der cellen in de nieuwe gevangenis te Breda zijn van eigenaardige samenstelling. Wan neer de gevangenbewaarder een cel heeft geopeud en daarna den sleutel uit het slot neemt, is het onmogelijk de celdeur dicht te werpen. Hierdoor wordt voorkomen, hetgeen wel eens plaats heeft gehad, dat een gevangene zijn bewaarder opsloot en zelf trachtte te ontkomen. Als eene bijzonderheid wordt gemeld, dit zich in de Friesche wouden de leeuwerik reeds heelt doen hooren. In de tuinen der hoofdstad wordt de meerl gehoord. Wij zeiden in ons laatste overzicht dat het nu nog te bezien stond welken tegenstand de Engel- sche troepen zouden ondervinden voor zij te Khar toum zouden aankomen. De Engelschen rekenden er blijkbaar op dat zij al zoo goed als binnen Khar toum waren. Het blad is omgekeerd de Engel schen zijn er niet in maar de Valsche Profeet heeft er zijn intocht gedaan en Gordon is, dood of levend, in zijne handen gevallen. Veel medelijden met de Engelschen kan men niet hebben. Hunne schandelijk egoïstische politiek is nooit sterker en barbaarscher toegepast dan in Egypte, en, lot wel, zij zetten den vrede der be schaafde wereld op het spel, alleen om in hot be zit te komen van het Nijlland, dat hun het Suez- kanaal en een weg naar het hart van Afrika moet verzekeren. Gordon zelf ging ongetwijfeld van edeler beginse len uit. Maar wanneer men hem 29 Dec. 1884 hoort verkondigen dat hij Khartoum nog wel jaren kan houden en een maand later zetelt zijn vijand er reeds, dan blijkt dat ook Gordon van blufferij niet is vrij te spreken en van overmoed. Want de voornaamste reden van den val van Khartoum is wel deze, dat Gordon zijn beste sol daten had weggezonden om de hand te reiken aan de Engelschen die tot zijn ontzet aanrukten. Dat was de groote misslag. Wel spreekt men nu van verraad (dat heeft men altijd gedaan als eene vesting viel) maar dat verraad had dan wel wat vroeger kun nen werken, zou men zoo zeggen. Wij zien in den val van Khartoem integendeel een meesterzet van den Mahdi. In Engeland wekte do tijding natuurlijk de hoogste ontroering. Gladstone spoorde Donderdagavond on middellijk naar Londen om een buitengewonen mi nisterraad bijeen te roepen. Want, en dit is het bedenkelijke voor den algemeenen vrede, het kabi net Gladstone krijgt door deze gebeurtenis een schok, waarvan het zich tot eiken prijs zal willen her stellen. Nu blijkt het reeds dat Engeland en Italië over eengekomen zijn samen Egypte te verdoelen. Waarom zou Engeland Italië ook niet aansporen om Tripoli te bezetten, hetgeen reeds lang de wensch van Italië is? Maar in dat geval zal men zien hoe Frankrijk zich keert tegen Italië en Engeland, hoe Turkije zich bij Frankrijk voegt en hoe de Oostersche-quaes- tie, dan in dubbelen zin, Europa in vuur en vlam zal zetten. Want men moet uiet vergeten dat Jules Ferry een ondernemend man is, die de Fransche kamer om zijne vingers windt en die evenmin zou aarzelen een Enropeeschen oorlog uit te lokken, als den oorlog in China, indien hij maar eenigzins kon berekenen dat de Fransche vlag er met roem zal afkomen. Dit schijnt ons de hoogst ernstige zijde van het historisch drama dat op dit oogenblik in Afrika, met name in Egypte, wordt opgevoerd. Het behoeft niet gezegd dat de algemeene aan dacht in Engeland thans totaal van de dynamiet- misdaden is afgewend. Toch is dit eene zeer be langrijke zaak. Hot blijkt in Engeland dat politieke misdadigers het vreeselijk vernielingsmiddel weten aan te wenden met noodlottigen uitslag. Maar in Noord-Amerika wordt het geregeld aangewend door werkstakende werklieden. Men heeft er behoorlijk als soldaten gedrilde en gewapende socialisten. Dat is een verschijnsel dat alle aandacht ver dient. Moet eenerzijds allo geweld en onrecht van de zijde der werklieden door de regeeringen met jjzeren vuist worden onderdrukt, aan de andere zijde moet er veel gedaan worden om billijke grie ven op te heffen. Het heeft ons zeer getroffen dat de Engelsche minister Chamberlain (de bekwame staatsman, die door velen als de opvolger van Gladstone wordt beschouwd) dezer dagen openlijk heeft uitgesproken dat een staatssocialisme, zooals thans door Bismarck wordt gehuldigd, de eenige weg is dien de be schaafde staten hebben in te slaan. In Berlijn i3 op het oogenblik iets zeer zeld zaams te zien en wel een gedresseerde kater. Hot is een zeer fraai exemplaar, grijs van kleur, met witte borst en pooten en draagt den roman- tischen naam Enzio. De kunsten die het dier te aanschouwen geeft zijn wel niet zeer belangrijk, maar het merkwaardige van het geval zit hierin, dat gedresseerde katten tot nog toe niet enkel wel tot de zeldzaamheden zullen hebben behoord, maar wellicht zelfs nooit vertoond zijn. Het dier springt over barrières, loopt op ton nen, danst koord en laat zelfs rustig toe dat het, wanneer het op de leuningen van twee stoelen staat, langzamerhand wordt uitgerekt. Op een der gemaskerde bals, die op het oogen blik te Weenen aan de orde van den dag zijn, had eene schoone, die de jaren der jeugd eenigen tijd achter den rug had, getracht de zee voor te stellen. Zeewier, een kort en zeer gedecolleteerd zeegroen mouseliuen japonnetje en een niet te verzadigen honger, moesten het beeld van de bruischende, alles verslindende zee terug geven. Houdt gij van de zee?* vroeg de gemaskerde op zeker oogenblik een voorbijgaand heer. »Ongetwjjfeld«, was het antwoord, »maar niet op den tijd der ebbe.* De Duitsch-Nederlandsche letterkundige overeen komst en het verzet daartegen, dat zich hier te lande openbaart, wordt ook door de Duitsche bladen besproken. De »Köln. Ztg.acht, in de gegeven omstandigheden, de aanneming der overeenkomst voor bijna onmogelijk. Het blad is billijk genoeg de gegrondheid van het bezwaar: de ongelijke kan sen op het punt van vertalingen, te erkennen. Maar het is van meening dat de aanneming van het tractaat misschien het peil onzer letterkunde ver- hoogen zou, door het weren van een groot aantal onbekwame vertalers en vertaalsters, die hun werk zonder geldelijke vergoeding doen, alleen om het genoegen van hun naam gedrukt te zien. In den Hartz heeft men dezer dagen, bij het maken van een tunnel voor den spoorweg Ban- kenbarg-Tanne, een nieuwe druipsteengrot ondekt, die kleiner maar even schoon als de bekende »Bau- mannshöhle« moet zijn. Het dieper gedeelte van de grot is nog niet onderzochteerst daarna zal blijken of zij ook met een der reeds bekende grot ten in verbinding staat. Tot voor korten tijd heette de Biblia Sacra Vulgata«, Mainz 1450/55, het duurste boek dei- wereld te zijn; het is nu echter ovortroffen. Op eene verkooping Ie Londen werd voor een werk dat getiteld is: »Psalmorum Codex, Latine, cum Hymuis, Oratione Dominica, Symbolis et notis musicis. Folio. Moguntiae 1449, Fust et Schoef- fer«, door den heer Quaritch de hoogste prijs be steed die ooit voor eenig boek betaald werd en wel 4950 of circa zestigduizend gulden. Een koopman van Toulon had in een koperen pan voor ongeveer 700,000 francs aan bankbiljet ten verborgen. Dezer dagen wilde de vrek zijn schat nazien en vond hij niets meer dan eenige afge knaagde stukken papier. Do muizen hadden de rest opgegeten. Bij de bank kreeg hij nog 6000 francs voor de stukjes. Bij de opvoeringen van het welbekende spekta kelstuk »de Reis om de Wereldheeft men nu te Brussel aan de vele wonderbaarlijke vertooniu- gen nog een nieuwe toegevoegd. Behalve de paar den, olifanten enz., treedt nu in het tooneel »de slangengrot* een »slangenbezweerster« met levende slangen op. De »New-York Herald* zegt dat zekere Morra- sey en een vrouw, Kate genaamd, beiden mede plichtig aan de jongste dynamiet-aanslagen te Lon den, zich thans te Parijs bevinden. In de beroemde Muzo-smaragdmijuen van de Ame- rikaaDsche Republiek Columbi, is een smaragd ge vonden die meer dan een pond weegt. Een aardig steentje voor een pinkringetje In den omtrek van Oilcity, Pennsylvanië, is een petroleumbrou in brand geraakt. Zij leverde dage lijks een hooveelheid olie van 25000 vaien op en spuit die nu als een zuil van vloeibaar vuur om hoog. De vlammen, zoo bericht men, verheffen zich tot een hoogte van 200 voet en vallen dan in gloeiende stralen weder neer over een groote uit- gestiektheid. Het is een grootsch schouwspel. NATIONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders van Heusden brengen ter openbare keunis, dat de loting der nationale militie dezes jaars alhier zal 'plaats hebben op Zaterdag den 21 Februari 1885, des morgens ten 9l/2 uur, zullende de trekking voor de militieplichtigen, welke niet zijn opgekomen of wier vader, moeder of voogd mede niet tegen woordig zijn, geschieden door den Burgemeester of het Lid van den Raad, dat bij de loting tegenwoordig is. Heusden, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 3 Februari 1885. HONCOOP. De Secretaris, H. J. VAN EGGELEN. De Burgemeester van Heusden; Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82) Doet te weten, dat ter gemeente-secretarie gedurende 30 dagen ter inzaze van belanghebbenden zijn nedergelegd, de staat no. 75 met een vervolg, bevattende de uitkomsten der meting en schatting van eigendommen, die ontstaan zijn, belastbaar geworden of veran dering hebben ondergaan. De Burgemeester voornoemd, Heusden, den 3 Februari 1885. HONCOOP. De Voorzitter van den Raad der gemeente Heusden; Gelet op art. 7 der wet van I Juli 1850 (Stbl. no. 37); Noodigt de ingezetenen uit om, indien zij elders in 's Rijks di recte belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15 dezer ter gemeente-secretarie te doen blijken met overlegging der aanslag biljetten. De Voorzitter voornoemd, Heusden, den 3 Februari 1885. HONCOOP. r» o

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2