M. J. Rooij akkers, PETROLEUM, gedistelleerd, J. S. Jiskoot, Praktizijn OOM I JU Bericht van Inzet. De Notaris Verberne Ppov. N.M Courant, Ph, cle Jong h, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. D. BOER te Dussen, j Gecondenseerde Melk, Gele Pepermunt en Drops, HaverGarstE rieten, Boonen, Men lette op de De Notaris De Gier BURGERLIJKE STAND. kerknieuws. 317de Staatsloterij Gemengd Nieuws. GROSSIERDERIJ IN Koloniale Waren, TABAKSIGAREN, MAÏS en YOEDERMEEL. Wijksche Poort, A dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Café „Lelie" te Heusden. MARKTBERICHTEN. A I) VERTENTI EN. VAN DIENSTNEMING voor bet Leger in Mrlanisch-Indié, Waarvan de finale ver- kooping zal plaats hebben p]> Woensdag den 18 Ee- ruarij 1885, des avonds ten uur, ten herberge van J. cheepens te Heusden, aan ie Herptsche poort. HUIS, ERF en BOOM GAARD te W ij k, sec tie A no. 787 en 788, groot 24.70 aren, toebe- hoorende aan den Heer C. Bonman Nz. te Wijk. Boompjes 53, Rotterdam. Verzending van VischFruit en Boter Een daglooner op Tessel zag in de vorige week een groote haas in het leger, nabij den Zeedijk liggen. Ofschoon de jacht reeds lang gesloten is, poogde de man den haas met een stok neer te vellen. Het schuwe dier was echter reeds gevlücht. De vervolger ging den haas na, dreef hem in de engte en de vervolgde sprong, ten einde raad, over den Zeedijk op de schotsen in zee. De dag looner volgde, 't Was een grappig gezicht. Nu eens maakte de haas een buiteling en dan weer lag de vervolger met beide beenen in de lucht op het gladde ijs. Tie haas bleek evenwel de vlugste, rende terug naar den wal en koos voor goed het hazenpad. Naar men verneemt is thans de omvangrijke en langdurige instructie in de Leidsche vergifti gingszaak gesloten verklaard en hee't de Rechtbank te 's Hage de verdachte vrouw Van der Linden naar den procureur-generaal verwezen, wien reeds vroeger de stukken ter examinatie waren gezonden. Van het vee dat van de verongelukte stoom boot „Oude Maas II" te Maassluis is aangespoeld, wordt door de strandvonders aldaar 1/3 der waarde geëischt. De eigenaars zijn niet genegen dat te betalen en hebben besloten de zaak aan de uit spraak van den Rechter te onderwerpen. Als tegenstelling van deze vordering meldt men dat de heer C. Moerman, te Vlaardingen, 9 ossen van dezelfde boot, die aan wal gezwommen waren, gedurende een geheele weck heeft gestald en ge voed, zonder van de eigenaars eenige vergoeding te willen aannemen. Op een der zolders van een pakhuis van de firma Quien te Amsterdam heeft men getracht brand te stichten. Het vuur werd spoedig, zonder hulp der brandweer, gebluscht. Bij onderzoek bleek het dat er aan den voorraad koffie, op dien zolder geborgen, 22 balen ontbraken. De schuldige, de pakhuisbaas, heeft zich uit de voeten gemaakt. Te Vechel is een juffrouw, die uit de tram sprong, met den voet er onder geraakt. Dat lichaamsdeel werd verbrijzeld. Te Delftshaven is uit een sloot achter het Stroodorp opgehaald het lijk van een 9-jarigen knaap, S. v. V. genaamd. Vermoedelijk is het kind onder het spelen daarin geraakt. Zekere B. te Deurne ging Zondag, na vooraf het vuur flink opgestookt te hebben, in de buurt een praatje houden, terwijl hij het huis en een kind dat in de wieg lag, aan de hoede van een 3-jarig meisje overliet. Na verloop van een halfuur zond de vader een meisje uit de buurt om eens naar de kinderen te gaan zien. Deze zag dat het oudste kind voorover in het vuur was gevallen, terwijl de wieg in brand stond. Op haar geschrei mocht het gelukken het kind in de wieg nog te redden. Te Genemuiden is een vrouw in een staat van dronkemanswaanzin in het water gesprongen en verdronken. Gisteren heeft te Hillegersberg een commissie uit de rechtbank te Rotterdam, bijgestaan door twee doctoren, in het ziekenlokaal een lijkschouwing gehouden over het lijk van den jongeling, die Zondag bij ongeluk door een ge weerschot doodelijk getroffen werd. Te Oude water wordt sedert eenige dagen een 18-jarig jongeling vermist. Na goed en wel van zijn meisje afscheid te hebben genomen, heeft hij niet:? meer van zich doen hooren. Men vreest, dat hem een ongeluk is overkomen. In de St. Annastraat te Amsterdam heeft een vrouw haar buurvrouw zoodanig met een tang op het hoofd geslagen, dat zij bewusteloos neerviel. De daderes is in hechtenis. Op de Nieuwmarkt aldaar heeft een korporaal der mariniers een bot telier van de „Wassenaer" met zijn sabel een belangrijke wonde aan het hoofd toegebracht. Een jongen uit Oosterhout is te Gilze gaan zwem men en daarbij verdronken. z. v. C. Boxman en J. M. v. d. SteltJan Willem, z. v. J. W. de Roode en G. v. Os;- Johanna Gijs- berdina, d. v. A. Bonis en P. Smits, beiden wo nende te Werkendam Adolf en Teuntje, z. en d- v. J. Bonwmans en C. Konings; Jan Adrianns, z. v. J. A. Visser en D. Viveen. De ondergeteekenden zeggen bij deze harte lijk dank, ook namens hunne kinderen, behuwd- «n kleinkinderen, voor de vele bewijzen van be langstelling, ondervonden bij het herdenken van hun 50-jarig huwelijksfeest. ADRIAAN DE WILT, M. DE WILTLuijben. Herpt, 6 Febr. '85. omschreven in gedrukte mededeelingen die gra- .is verkrijgbaar zijn bij het Departement van Koloniën te 's-GRAVENHAGE en voorts bij alle Burgemeesters. te Heusden, brengt ter algeraeene kennis, dat de 3 Arbeiderswonin gen te Heusden, toe- aehoorende aan den Heer E. VAN LIER te V a a 1 w ij k zijn ingezet als volgt le koop ingezet op f 400. Gehoogd met 50. ,2e koop ingezet op f 400. Gehoogd met 50. 3e koop ingezet op 500. Gehoogd met 100. Massa ingezet op f 1330. Gehoogd met 100. Gehoogd met 60. zal, krachtens art. 1223 B.W., te W ij k, in het Regthuis, op Dingsdagen 10 en 24 pTebruarij 1885, telkens 's voormiddags 11 ur precies, in het openbaar Een mede-lezer voor de tegen de helft van den abonne mentsprijs, gevraagd. Adres lett. H, aan den Uitgever dezes. Connection in alle landen. I f Ueusden, van 29 Jan.4 Feb. Geboren: Johannes Theodorus, z. v. Fran- ciscus Vera en C. dc Galan. Overleden: W. A. v. Baardwijk, 5 m. z. f Hedikhuizen, van 1 Jan. tot 1 Febr. Overleden: Antonia Vugts, d. v. Jacobns Vugts en Maria v. d. VN iel, 13 j.Marinus Truien, z. v. Jacobus Truren en Maria v. Brand, 6 m. Clasina v. Bokhoven, d. v. Machiel van Bokhoven en Bartha v. d. Wiel, 3 in.; Johanna Maria Pulles, echtgen. van Johannes van Opzeeland, 42 j. t Meeuwen, van 1 Jan. tot 1 Febr. Geboren: Joost, z. v. Hendrik Genet en Ma ria Dekker. f Eethen, van 1 Jan. tot 1 Feb. Geboren: Hendrik, z. v. H. Verdoorn en E. RoubosJan Hendrik, z. v. J. H. Blacquière en J. Buscher. f Drongelen, van 1 Jan. tot 1 Feb. Geboren: Maria, d. v. Joh. van Mersbergen en W. Vos. Overleden: Adriana Pieternella de Haan, 1 m. f Bewerken en Slceuwijk, van 1 tot 31 Jan. Geboren: Cornelia, d. v. Pieter Anrooi en P. Vink Adriana, d. v. C. Schaddelee en B. Visser Adrianns, z. v. G. Versteeg en F. v. d. Stelt Egbertus, z. v. E. Hanegraaff en J. M. v. d. Stelt Gijsbertje, d. v. C. Ippel en M. Pellicaan Jan, Getrouwd: Arie Janse Bok, jm. met Elisa beth Cornelia Dekker, wed. v. Tennis Smookers. Overleden: Ilaria Schmidt, 20 j.Margretha Noorloos, 62 j. echtg. v. A. PolsMaria Pieter nella de Pender, 1 m. Gerdina Verschoor, 5 m.; Aart v. Vngt, 15 m. Cornelis de Graaff, 64 j. echtgen. v. Cornelia IppelKarei v. Beek, 81 j. wedr. v. Hendrika Piek Margrita de Koning, 82 j. wed. v. Arie Kraaijo. Wie om iedereen tranen stort, zal er zijn oog nog bij inschieten. Op een geleend paard rijdt men niet lang. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen naar Devontor, dr. P. J. B. Simon van der Aa. te Goutnm naar Jaarsveld, C. Hattink teNienw- Vennepnaar NVons tn Engwierum, J. Ph. Vaa der Land, te Rotterdam; naar Vlissingeu, J. J. Westerbeek van Eerten, te Vleuten. Bedankt voor Serooskerke, door T. Van Spal, te Leimuiden. Prijzen van 100 en daar boven. 5e Klasse. Trekking van 3 Febr. Prijs van ƒ1000: noS. 5892, 8631, 9080,11674 eu 13563; ƒ400: 1040, 2386, 8236, 14249,16446, 19792; ƒ200: no. 5490,8917,8984,13453,15376: ƒ100: no. 103, 2954, 5470, 6266, 13950, 16371, 17534, 19015. 5e klasse. Trekking van 4 Febr. Prijs van 1000: nos. 10794, 15914 en 16105 ƒ400: nos. 341, 1126, 2558, 10926, 17246 en 18431; ƒ200: 4442, 6113, 7682, 13554, 16099 en 16274; ƒ100: nos. 354, 2133, 3952, 4092,4844, 6659, 8158, 9003, 9605, 17213, 17762, 18010 en 20999. 5e klasse. Trekking van 5 Fobr. Prijs van 1000: nos. 5929, 9846, 11137; ƒ400: nos. 11885, 12866; ƒ200: nos. 299,1587, 8410,8679,15648,18096; ƒ100: nos. 1541,5306, 7494, 11933, 20551. De inhoud van het Maandblad van de vereeniging tegen de Kwakzalverij van Febr. bestaat uit: Hoofdartikel: Homoeopathic. Berichten: Lank moedigheid tegenover een kwakzalver; een zonder ling nut van de advertenties der kwakzalvers; een voorstel tot bestrijding der kwakzalvorij in Rume- nië; een attest voor het haarwater van Cames. Grootere artikelenPalatiuophile, een zoogenaamd nieuw middel tegen asthma en bronchiteseen leu genachtige aanbeveling van Teerpillende laatste groote advertentie van Hoff. Ingezonden stuk ken Kwakzalversattesten. Kleine mededeelingen Rossetter's Hair-restorerhoe Richard Brand aan getuigschriften komt. Correspondentie: o. a. over Revaienta en over Bitterzoet. Herhaalde waar schuwingen (in advertentie-vorm) tegen: Zicken- hoimer Borsthonig; Electromotische tandhalsband- jes; Revaienta Arabica; De Kwakzalverij van Prof. Albert en Dr. Bela; Racahout der Arabieren; Elf vergiftige haarmiddelenHuste Nicht. Dit blad is op aanvrage gratis te bekomen bij den uitgever H. van Belkum Kz. te Leeuwarden. Over den internationalen wedstrijd op schaatsen schrijft men o. m. uit Leeuwarden aan het Hbl.« De Friezen hebben overwonnen, doch de zege had nog roemvoller kunnen zijn, als de snelste onder de snellen zich slechts de moeite had willen getroosten (ter wille der nationale eer) de baan in een minimum van tijd af te leggen. Men had dan een uitkomst van minuten en seconden gekregen, ge heel verschillend van nu. Vooral toen de Engelschen waren ^afgereden* en de internationale strijd zijn »inter« verloren had, zijn de overblijvenden Friesche mededingers op een ergerlijke wijze aan 't knoeien gogaan, gelijk dit gemakkelijk uit de cijfers is op te maken. Het laatste 7- a 8-tal heeft doodeenvoudig de prijzen onderling verdeeld en bij loting uitgemaakt, wie de wiuuaar zou zijnDit is een harde waarheid, doch ze dient te worden openbaar gemaakt, te meer omdat de rijders zelf zich niet schaamden er open lijk voor uit te komen. De dag van Woensdag heeft wel voldoende be- wezeu dat de Friezen zijn the greatest champi ons of the world Men passe het enkelvond daar- vau echter niet toe op den prijswinuuar van dien dag! Het is waarlijk hoog tijd dat er een einde worde gemaakt aan dat ellendige »deelingssysteem«, dat elke rijderij tot een loterij verlaagt Op bijna alle voorname hardrijderijen in onze provincie wordt al dus geknoeid. Juist tegen 't einde, wanneer de strijd belangrijk belooft te worden, reiken de kampioenen elkaar heel broederlijk de hand, verdeelen de prijzen en foppen zoowel de ijsclubbestuurderen als het publiek, die toch waarlijk geen wedstrijd uitschrijven en bijwonen om getuige te zijn van een dobbelpartij. ARABISCHE SPREEKWOORDEN. Een klein steentje kan veel leven maken. 't Is lastig hazen vangen op een ossenwagen. Men kan meer last hebben van dwaze vrieuden dan van wijze vijanden. Die eeu vriend zonder gebrek wil, is 'in staat een kraai voor een nachtegaal te koopeu. Eet en drink met uwe vrienden, maar doe er geen zaken meê. Als men volkomen rustig wil leven, moet men blind, doof en stom wezen. De dwaas heeft zijn hart op de tong; do wijze verbergt zijn tong in het hart. Goede wijn en schoone vrouwen, zijn beide zoet- smakende vergiften. Beter van daag een ei dan morgen een kip. Als uw vrieud zoo klein i3 als eeu mier, denk dan dat hij zoo groot is als een olifant. Die alles weet wordt het meeste bedrogen. Gewoonlijk rekent men dat de mensch 's mor gens vroeg het sterkst is. Maar volgens de onder zoekingen, welke een Duitsch geneesheer, Dr. Bnch, met den dynamometer van Mathienx gedaan heeft, is juist het tegendeel het geval. Volgen3 Dr. Bnch is de spierkracht 's morgens bij het opstaan het geiingst. Zij vermeerdert na het ontbijt. »>>i b'reikt haar topptmtna het middageten. Zij vermindert in den namiddag (Dr. Bnch, rekent naar de Duitsche etensuren) en vermeerdert weer een weinig na het avondeten, om dan gedurende den nacht weder af te nemen. Voor werklieden, voetreizigers enz. kunnen die n tkomsteu van veel bolang ziju. Zweeten vermin dert de spierkracht. Niet overmatige arbeidsin- spinningen, bij goede voeding, doet de spierkracht meer toenemen dan weinig werken. HEUS D E N. Als een zeer krachtig middel tegen rheumatiek wordt de bloesem van den wilden kastanjeboom aangeprezen. De bloesem wordt in het begin van den bloeitijd geplukt, van den stengel ontdaan en in een flesch gebracht. Men giet er dan spiritus van 90° op en laat de flosch op een donkere plaats zes weken lang staan. Na verloop van dien tijd scheuke men de vloeistof af en men houdt dan een voortreffelijk middel over om er de aange taste deelen mede te wrijven. Vele personen moeten dit eenvoudige recept met het beste gevolg beproefd hebben. De hoofdzaak >Hoü op, vader!* (roept de kleine Itzig Jeitelès, bij gelegenheid dat Jeiteles Senior de tuchtroede hanteert.) »Hoü op, vader, tegen zulke harde slagen is de beste pantalon niet bestand.* Een kind des tijds. Grootmama (tot haar kleinzoontje.) Jantje, Jantje, je maakt het al te erg, ik moet je waarlijk den ganschen dag beknorren. Jantje. Nu, grootmama, mij geneert zulks niet, ik behoor nu juist niet tot de sentimenteele lui. Bij den tandarts. Een man met een gevaarlijk grooten mond kwam bij een dentist om zich eeu kies te laten trekken. De tandarts nam zijn in strumenten, verzocht den patiënt plaats te nemen en den mond te openen. Onze vriend gaapte zoo wijd hij kon. De dentist zag de groote opening en zeideVriend, je behoeft je mond niet wijder open te doen, want ik ben niet van plan er in te gaan staan. Ik blijf buiten Zinrijke toespeling. Schoolopziener (tot een karig bezoldigden onderwijzer). Gij leeft hier in eene zeer gezonde lucht. Onderwijzer. Zeer zekerjammer dat men er niet van leven kan. in Gedresseerd. Onderwijzer. De mensch heeft twee handen. Waar voor Levie Meier. De een om te nemen en de andere om te bewaren. Purisme. Zeker taalzuiveringsgenootschap heeft voor het woord Apotheker* in het Hollandsch ten sterkste aanbevolen Gezondheidsherstellings middel en tezamenmengingskunde. t Waalwijk, 6 Febr. Vee, veel aanvoer, handel wei nig. BoterAangevoerd 1309 KG. van ƒ1.04 a 1.17 per KG. f Bussen, 5 Febr. Aangevoerd 273 K.G. Prijs der boter ƒ0.95 tot 1 10. t Bordrecht, 6 Febr. Grasboter, stukken: a tonnen fa Kunstboter: 0.50 4 f 0.36. Hooiboter f 0.75 a f 0.64. ton nen 12.50 a ƒ.12—. NVeiboter 0.55 a 0.75. Eieren 4.75 a ƒ4.per 100. Tarwe, N. Zws., VI. en Overm. 6.80 a 7.30 id. goede - 6.10 a 6.50 id. mindere en blauwe - 5.80 a 6. id. Canada - 6.a 6.30 Rogge, N. Zws., VI. en Noordbr. - 6.10 a 6.30 id. Overm. - 5.80 a 6. Gerst, Winter- Zws. en VI. zakm. - 5.40 a 5.80 id. gestort - 6.a 6.20 id. Zomer- Zws. en VI. zakm - 5.10 a 5.40 Haver, voeder - 2.50 a 3.60 id. dikke - 4.a 4 50 Boekweit, Koningsberger por 2100 kilo a Erwten, puike - 7.a 8. id. goede en mindere - 6.30 a 6.80 Kanariezaad, puik Ja minder ƒ7.80 a 9. Expediteur en Agent. Speciaal ingericht voor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3