I Amerikaansch L. eerman te Heusden. A.van derMooren* Magazijn ter volledige leubileering. Firma G. J. SCHEEFHALS, BEHANGSELPAPIEREN. Kunstinriclitins MAGAZIJNEN yDe LingeJ _G OR INCH EM. Kinder-Pap Beschuit, f 1.per Deel. Stuivers-Magazijn, A. C. VAN DER 1EULEN ZONEN. Singer systeem Nederlandsche Staatswetten f 1.90. f 1.90. HOLLO WA FS PILLEN EN DO 20 E$ns in gebruik, altijd in gebruik, i F. CO IS DES. HER I) R U K Mr. J. M F IJ E It. I 1 E Prijs per pakje 8 cent. Uitsluitend verkrijgbaar voor Heusden bij Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. FOTOGRAFISCHE MULLER STOOMTABAKSFABRIEK Yeen bij Heusden. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij p Lr. Tapijten, Meubelstoffen, Behangselpapieren, Bedden, •assen, Dekens. Meubelen in alle stijlen en houtsoorten. Volledige meubileering van gebouwen. PrijscourantenTeekeningen en Stalen op aanvrage. MA UR1TS REIS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Pil. MA YFARTH Co., Frankfurt a. M. m- Alles zooals luidende op 1 Januari 1885. IS Gezondheid voor iedereen. STUIVERS-MAGAZIJN, ifi. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. j DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. c 1 «-El m i 6 z o w O a Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. Maasstroom I en II. GorinchemHeusden. Winterdienst, fc 's BOSCH, aan de Parade. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDERMANS te Gorinchem. VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zdveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. IJ zergieterij en Fabriek van Landbouwwerktuigen, rm v»a a <rii *T m Cfr volgens do nieuwste en meest VIJFDE, geheel vernieuwde druk, te GEBROEDERS BEL INF AN TE, s-Gravenhage U de vele aanvragen, die de uitgevers nog dage lijks ontvingen, leidden tot den Herdruk. rA X O b H -g O 3 Stoomboot „Stad Heüsden.'' 1.— 2.— 4.— 5.15 6.30 8.— 10.— 8.— Stoombootreederij L. de Beer Co. Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1,3.80 en 5 n. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur nm. nit Rotterdam. m ft*. 8& ffe; H K n H I' ft.--/ BS3 Wasch poeder ter besparing van Zeep en Soda om het linnen te wasscben en te bleeken, zonder hetzelve te verslij ten, wordt door het groote gemak en bezainiging hierdoor verkregen bizonder aanbevolen. SPEELKAARTEN, voor Whist, Ombre on Jas, in ruime sorteering, van uf de goedkoopste tot de beste soorten, voorhanden bij Alle vooihaudcn zijnde artikelen worden tegen veel verminderde pry zen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment -- l no*. >*o*< *v*< ~y *OK VAN Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. r. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wprdt door vele Hoeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt, van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner getierde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem.. Hoofd-dépót voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. AmsterdamJ. Loopik, Prinsegracht, hoek Spiegelstraat. Boven-IIardinxveld, H. Maas. Giesendam, P. Boelhouwer. S» HeusdenW. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Lambacb. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have. vak het i- t I 5. «Jfc Ci-X 's-Bosch. Bekroond op do Tentoonstellingen: London 1851. 1 London 1862. Mfinchcn 1854. Kaiserslautern 1872. j Kaiserslautern 1860. Weenen 1873. Metz 1861. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaalmachine kannen worden ingericht) zijn veel doel- matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Ainerikaansehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draudafsnijdcr, ZeU'gareuwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. FABRICEEltEN ALS SPECIALITEIT: volkomeue constructie, iedere Zl groote, tot billijke prijzen, Reeds geplaatst 23,000 stuks. Bekroond met ca. 150 medailles en diploma's. Prospectussen en prijscouranten gratis en franco. Agenten worden gevraagd. Correspondeeren in Nederlandsche taal, L L- 't* iiN'N. V> G -NS A x <- 'l I i J. F. YAN DRUTEN, te S n e e k, is verschenen: met verwijzing naar dc overeenkomstige artikelen uitgegeven onder toezieht van Advocaat-Procureur te Leeuwarden. Deze uitgaaf bevat in handig formaat en duidelijk gedrukt o. a. I De Grondwet, Kieswet, Wet Prov. Staten, Gemeentewet, Naturalisatie, Vreemdelingenwetten, Vereeniging, Er.qnöte, Polderbesturen, Waterstaatsbelangen, Onteigening, Verantwoording Ministers, Raad van State, Rekenkamer, Kerkgenootschappen. Armbesturen, Lager Onderwijs, Middelbaar On derwijs, Hooger Ouderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Koninkl. Militaire Aka- flemie, Nationale Militie,-Schutterijen, Muntwezen, Nederl. Bank, Jagt en Visscherij, Drankwet, Fabriekjj' hinderen, Stoomtoestellen, Inrigtingen van Gevaar, Auteurswet, Regeringsbeleid Ned. Indië enz. De prijs van deze editie der Nederlandsche Staatswetten is i n stempel band 1.90. Alom verkrijgbaar, en tegen toezending van een postwissel ad. 1.90 bij de Administratie v •S! K' BE 9 Uitgave van Onlangs verscheen het 3e Deel van den Herdruk vjeze Courant en den uitgever J. F. van Dralen te Sneek. van het STUIVERS-MAGAZIJN ander den '«-• titel van: GULDENSUITGA VE. -r\e origineels uitgave hiervan is totaal uitverkocht Zijn in dezen Herdruk alle Verhalen. Novellen, Schetsen enz. opgenomen, om de lectuur aan genamer te maken, is thans elk stuk doorloopend op genomen. Tpt STUIVERS-MAGAZIJN heeft zich steeds H ten doel gesteld: goedkoope en degelijke volks lectuur aan zijne duizenden lezers aan te bieden, zonder krenking van eenige godsdienstige overtuiging. T\eze 2e druk wordt uitgegeven in vellen druks a H f 0.05 per vel, in afleveringen d f 0.25 per aflevering en in deelen a f 1. De uitgave ziet het licht in roy. 8o formaat, met duidelijke letter. -r\e Uitgevers leveren Deel 1, 2 en 3 van het H STUIVERS-MAGAZIJN, na ontvungst van postwissel a f 3.franco per post door geheel Neder land, op plaatsenwaar geen Boekhandelaar woonach- tiq is. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter geneziqg van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zwerab en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Ilolloway's Etablissement, 78, New Oxtord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/scL, 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiqnet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. P P T~ w 5T- - C-r c+- 3 h-W 1-3 w 5. S3 3 ■zms - a P O O p- s rP N N "e o -! i- B p P P O -t c-, Zft e" I *3 1 r-K 2- C c c-* ft 5 Cu P g-HH 3 p c Si B OO p 00 3 O H 3 O cl, - Cs? P—1 r. 55 r b P ^3 B 3- - r- CL Z ?sl b s_ O a O- «J 3 CC cr O 3 p N o. ffi b o O K* CE Cti cl W H ft ft ft ft -i ..V 4 Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Ov. werkdagen s morgens Van Kaatsheuvel Waalwijk Hensdeu Veen Woudrichem Gorinchem Sliedrecht (Middenveer) Dordrecht Te Rotterdam Van Rotterdam Dordrecht Maandag. 7.— 8.— 8.30 9.45 snam. Sliedrecht (Middenveer) Te Gorinchem Te Woudrichem Veen Heusden Waalwijk Kaatsheuvel Hoewel de uren van vertrek op stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. 1.40 3.15 3 40 4.45 5'.— 5.45 6.30 9.— 3.15 4.30 7.— 7.45 8.30 9.— 10.30 11.45 12.30 2.— 2.30 3.45 4.— 4.45 5.30 7.— de tnsschen- ju. X. uio. v au uustu iu. üu b li. L ure. ,n 16 April tot 15 Juni: Van Heusden 'sm. 5.30, 's i), 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.3Q en 's u. Van Heusden 's m. Van Heusden 's m. '8 Bosch 's m. 9.30 eu Stoombooten Ligplaats te Hensden, buiten de Wijksche Poort. t> 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Dienstregeling voor het jaar 1885. 0 p W c r k d ag e a uitgenomon den ln en 3n Woensdag van elke maand. Van 1 Jan. tot 15 April: Van Heusden 's m. 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 ure. Van 7 en 2 en 5.45 ure. Vau 16 Juni tot 15 Aug. 4.30, 7 en 's n. 1 ure. Van 's Bosch 's m. 9.30 en 's n. 2 en 5.45 are. Van 16 Aug. tot 15 Oct. 4.30, 7 en 'sn. 1 ure. Van en 's n. 2 en 4.30 ure. De dienst van 16 Oct. tot 31 Dec. is gelijk aan dien van 1 Jan. tot 15 April. De dienstregeling voor den lsten en 3den Woens dag van elke marud ('s Bossche Markten), wordt tijdig door Strooibiljetten en aankondiging in de Nieuwspapieren bekend gemaakt. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mat de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot eu met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. e.a. 1.15 en 3* u. (In corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 u. naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In eerre«- pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 nar naar Rotterdam.) Overige dagen: voorm. 9.30 uur en nam. 5 uur, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Februari en Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem in December, Januari en Februari ten 4 nar plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 uur uit Rotterdam. De dienst des Maaudags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4