BINNENLAND. en zweDer langzaam den dood in de kaken te loopen. Als de5 moordenaar ten minste geen lust had om spoedig een eind met mij te maken. Toen ik de eerste tcekenen van zijn vraatzucht if> ere voelen, begaf jk mij le bed en bleef t BRAK EL, 18 Febr. Sedert den aanvang dezes jaars valt hier over de riviervisscherij niet te roemen. Wegens waterstand en ijs kon de zegen- visscherij niet worden uitgeoefend en konden slechts de drijfnetten worden gebezigd. Door het aanwezige dozijn vischschuiten alhier zijn daarmee een 40tal zalmen gevangen in al dien tijd. Vroeger leverde onze visschers.de gevangen visch te Gorinchem af aan den welbekenden visch- handel van den heer Quakernaat van Spijk. Enkele jaren geleden is men met die gewoonte gaan breken en stuurt thans per boot de visch van hier naar Kralingen alwaar zij ter markt ge bracht en verkocht wordt, zoodat onze vis- schers den marktprijs aldaar besommen, minus de transportkosten. Het schijnt echter dat zij er beter mee staan dan met de handelwijze van vroeger, daar zij die van thans blijven voort zetten. t BAARDWIJK, 16Eebr. Bij koninklijk be sluit van 26 Jan. j.l. is goedkeuring verleend aan het besluit dezer gemeente tot heffing van schoolgeld. t BO M ME LE RW AAR D, 19 Febr. D>or den heer W. G. van Nouhuij.s te Ziltbommel wordt in een ingezonden stuk in „het Schoolblad" van 17 dezer, no. 12, verklaard omtrent de hem on langs bij Kon. besluit verleende vergunning tot het geven van onderwijs in de Nederlandsche letterkunde aan de opleidingsklasse aldaar, dat hij zich, op verzoek der betrokken Commissie, wegens gebrek van bevoegde docenten tot het geven van genoemde onderwijs heeft bereid ver klaard, doch zich geenszins daartoe vrijwillig aangeboden. tHet gemeentebestuur van Braked heeft besloten om aan dat van Poederooien voor te stellen over te gaan tot de benoeming van een plaatselijken geneesheer voor gemeenschappelijke rekenii g. t TIELER WAARD* 19 Febr. Naar men verneemt, is in een huisgezin te Herwijnen het roodvonk uitgebroken. t WAALWIJK, 19 Febr. Maandag avond gaf de vereeniging „Oefening en Vermaak", de gunstig bekende Waalwijksche liedertafel, een buitengewoon concert, met medewerking van den Heer W. C. Deckers, de beroemde Barytunzanger van 's Bosch. Het behoeft haast niet gezegd te worden dat de hoorders een genotvollen avond gesmaakt hebben dat behoeft niet eens als de liedertafel slechts een gewoon concert geeft immers bij elke barer uitvoeringen verwondert men zich over de goede opvatting der stukken, over de juistheid waarmee vooral de ensemble- stukken worden voorgedragen goetje eigenschap pen, die menige groote liedertafel aan de Waal wijksche benijden zal. Dat echter bij deze uitvoering het glanspunt was, waar Deckers zijne stem deed hooren, zal wel niet vermeld behoeven te worden. Het pro gramma bevatte onder meer ook „Leidens ont zet", door R. Holl. Wie heeft zonder ontroering Van der WerfFs Bede: „Vader in den Hemel" enz. gehoordde begeestering was dan ook zoo sterk, dat het publiek niet ophield met npplau- diseeren, vóór Deckers zijne bede nog eens zong. Wij zouden ruiin'e te veel moetan vergen, als wij geheel den indruk van Deckers' zangen moes ten terug geven; wij herinneren slechts aan het: „Goede Nacht," met het lieve slot: „Starreken, dat daar pronkt," enz. en aan het afscheidslied „Vaar dan wel! vergeet mij niet!" Den volgen den morgen gaf de liedertafel eene matinee, al weder met medewerking van den heer D ckers. Het was toen alsof de heer Deckers nog schoo ner, nog liefelijker zong; vooral zijn afscheidslied was allerprachtigst. Ten slotte vermelden wij nog dat de heer Deckers zijne medewerking heeft be loofd voor het feest, dat de liedertafel dezen zo mer bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan zal geven. t DIIONGELEN, 18 Febr. De gemeenteraad hield heden eene openbare vergadering om, on der meer zaken, ook inzage te nemen van en te bespreken de s'ukken bij den Raad van State aanhangig tegen de opheffing van de openbare school te Doeveren, waartoe onlangs door den gemeenteraad besloten werd en welk besluit door Gedeputeerde Staten niet werd goedgekeurd. Met meerderheid van 4 tegen 1 stem 2 leijen ,,-pnl na. gehouden discussie, besloten, in deze bovenal te wederleggen: le de niet ongunstige financiëele toestand, waarin deze gemeente verkeert; 2e de onveiligheid van den weg van Doeveren naar Drongelen en 3e de ad viezen, door het school-toezicht in deze zaak ge geven. Met algemeene stemmen werd de uitvoe ring van een en ander aau Burgemeester en Wet houders opgedragen. Lit het publiek, dat zich anders zelden met de openbare raadszittingen inlaat, waren nu en kele belangstellenden tegenwoordig. t M ERKEN DAM, 18 Febr. Het prachtige ge zicht, dat deze gemeente op veld en tuinen des zomers oplevert, begint langzamerhand weder te voorschijn te komen en alles toont dat het win- tergewaad geborgen is en veld en akker kon digt aan dat het ontslagen is van zijn winter boei. Eenige boomsoorten vertoonen reeds ken- teekenen hunner vrucht en daaronder mogen wel genoemd worden de peerenboomen, die niet ach terwege blijven hunne veelbelovendheid ten toon te spreiden. t ALMKERK, 17 Febr. Het bestuur van het waterschap „den Duil," heeft besloten, vóór den 15n Maart a.s. in het openbaar aan te besteden de begrinding van alle in dat waterschap gelegen wegen. t GORlNCFIEM, 19 Febr. De bestuursleden van het Hoogheemraadschap „de Alblasserwaard met Arkel benelen de Zouwe", welke dit jaar aan de beuit van aftreding zijn, en waarvoor in April e. k. de verkiezingen zullen plaats hebben, zijn de heeren van Haaften te Sliedrecht, als Hoogheemraad; J. Vermeulen te Gorinchem, A. Vervoorn te Arkel en H. J. van Eeten te Go rinchem, als Hoofdingelanden en S. Kuijpers te Hoog-Blokland, M. de Gier Sr. en T. G. M. A. van Dam te Gorinchem, als Hoofdingelanden- plaatsvervangers. Alleen de Hoogheemraad wordt door den Ko ning benoemd uit eene door de vereenigde ver gadering geformeerde voordracht van drie per sonen. t DALEM. In den laatsten tijd wordt de aard- appelhandel weer wat levendiger. Meest zooae- naamde „blouwkes" worden hier en daar tegen f 2 den H.L. opgekocht. Er is echter nog heel wat weg te halen, eer de voorraad uitgeput is. Het „Vad." meldt omtrent het wetsontwerp tot wijziging der drankwet, dat in gecombineerde neringen na 1 Mei sterke drank verkocht zal mogen worden, maar alleen in gesloten flesschen en bij geen kleinere hoeveelheden, dan van 8 de ciliter. Gelapt zal er niet meer mogen worden. De confituriers zullen na 1 Mei ook mogen voort gaan met het schenken van sferxen drank. Naar de „N. R. Cf." verneemt, is het wets ontwerp tot herziening der kiestabel, zooals het thans bij den Raad van Srate in onderzoek is. in enkple onderdeelcn belangrijk gewijzigd. Am sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage krijgen ieder een afgevaardigde meer; Steen wijk wordt een dub bel district en voorts worden Breukelen, Bergen- op-Zoom, Zaandam en Apeldoorn hoofdplaatsen van nieuwe districten. Onder de ingekomen adressen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is er een van een orgeldraaier, die aan de Kamer vergunning vraagt om buiten Schoonhoven zijn orgel te mogen draaien Eene vereeniging van handelaars en expediteurs in Holland heeft liet voornemen om booten in de vaart te brengen, bestemd om in geregelden dienst te varen van Amsterdam, Rotterdam en Harlingen op Londen en misschien andere havens van Engeland, tot vervoer van Nederlandsche land bouwproducten. Door het hoofdbestuur der schippersvereniging „Schuttevaêr" is een adres verzonden aan den Mi nister van Financiën, houdende verzoek dat aan de sluis bij Diever op het Drentsche hoofdkanaal, een gelegenheid worde gemaakt, waar de schippers hun afvaartgeld kunnen betalen. Het Rijks-ontvangkan toor is te ver van genoemde sluis verwijderd, ter wijl er een bepaling bestaat dat de schepen steeds bij het schutten met twee personen moeten be mand zijn, zoodat zij in den tegen woordigen tijd, riu de meeste schepen op het kanaal slechts met twee koppen vaien, groot oponthoud ondervinden en kans hebben averij te bekomen of straf te krijgen. Bij het gemeentebestuur te Hasselt is van de zelfde vereeniging een adres ingekomen met het verzoek tot het plaatsen van rempalen buiten den ingang naar de brug van de stadsgracht aldaar. Sedert geruiinen tijd heeft de schipperij geklaagd dat bij stormachtig weder de ingang tot het kanaal naar de Dedemsvaart niet te genaken was. De kosten der verbetering zijn betrekkelijk gering. Door iemand die onbekend wenscht te blijven, is aan den Neclerl. Protestantenbond een legaat groot f 3000.vermaakt. De gemeente Harlingen zal de keijen, welke haar verleden jaar door de „Union des Carrières de grès" te Brussel werden geleverd, voor een onge woon lagen prijs in bezit hebben Die 100,000 keijen, voor de. he'ft in Juni, voor de wederhelft in Juli te leveren, zijn door de Maatschappij zoo slordig opgeleverd, en daarbij is hare houding zoo minachtend voor den tegen-contractant ge weest, dat dc raad heeft besloten van de nog uit te betalen helft van de koopsom, ad f 3700, de geheele boete van f 2190 in te hoHden zoo- dat men de 100,000 keijen (met de kosten) voor nog geen f 6000 zal hebben. I In dezelfde raadszitting is uitgemaakt, dat ie- min 1 die 6 maanden van het jaar buiten gaat wonen, al heeft hij zich uit het bevolkingsregister laten schrappen, toch aldaar z:jn hoofdverblijf houdt, indien hij zijn gemeubileerd huis onder de hoede der gemeente achterlaat. Multatuli viert 2 Maart a.s. zijn 65n verjaar dag. Eenige zijner vereerders te Groningen heb ben gemeend niet beter van hunne warme sym pathie en h logaehting voor den grooten'wijsgeer en denker blijk te kunnen geven, dan door hem dien dag een passend geschenk aan te bieden. Zij wekken in een ingezonden stuk in de „N. Gron. Ct." in 't algemeen alle vereerders van hem in ons land om hnn voorbeeld te volgen. Men schrijft uit Dordrecht LI. Maandag avond en in den afgeloopen nacht heeft de dood een einde gemaakt aan twee levens, die, in den tijd dat het voor hen dag was, alles wat in hun was veil hadden ten nutte hunner medemenschen. De een geneesheer van lichaaras- krankte, de ander als Christenleeraar zijne ge- loofsgenooten voor hoogere bestemming voor gaande en opleidende, beiden, sedert korter of langer tijd, emeriti. Behoeven wij wel te zeggen, wie wij bedoelen Komen niet ieder daarbij de namen als van zelve op de lippen van dr. J. A. Delhez en dr. A. H Blom? Eu is het niet evenzoo ieder bekend, hoe beiden in de kracht van hun leven, deden wat hun hand vond om te doen, daar waar zij in hun ambt of in andere maatschappelijke betrekkingen geroepen werden. En is het dan wonder hoe zij, aan wie in ruime mate op gevorderden leeftijd teleurstellingen van het leven te beurt vielen, als strijders die hun plicht hadden gedaan, kalm naar het einde ver langden, maar toch bij vrienden en bekenden in herinnering voortleven. Onder het opschrift „Een ongelukkige verde diging" lezen wij in „De Roepstem:" Te Amsterdam heeft ds. WeslhofF met den heer Domela Nieuwenhuis het socialisme bespro ken. De verslagen, die wij daarover lazen, geven ons den indruk, dat Bijbel en Kerk door den heer Westhoff op eene ongelukkige wijze verde digd zijn. Prijzen wij den moed om tegen de so cialisten openlijk op te treden kunnen wij veel door de vingers zien, wanneer het in zulk eea geval de verdediging van ondergeschikte punten betreft, waar het de. hoofdzaak raakt, kan dat niet. Heeft Domela Nieuwenhuis beweerd, dat het Christendom met geweld was uitgebreid, dat Jezus zulk geweld gebruikte bij de t.empelreiir- ging, dit is, voor zoover wij beoordeelen kunnen, van een verkeerd standpunt en daarom zoo on gelukkig verdedigd. Jezus was geen socialis', die zijn stelsel met geweld wilde invoeren. Jezus Christus, Gods eeniggeboren Zoon, de Heer des tempels, verwijdert uit Zijns Vaders huis wat daar niet behoort. Dat is geen revolutie, dat is refor matie. (D. v. N.) Men zegt dat de bezwaren, die eenige boeren te Diever hadden tegen htt oprichten van een militair kamp op hunne heidevelden, uit den weg geruimd zijn en dat nu waarschijnlijk met 1 Mei het kampement zal beginnen. Het terrein daar voor bestemd, is gelegen op de grenzen van Drente en Friesland, tusschen de dorpen Vledder, Die ver, Appelscha en Elsloo De directie der Holl. spoorwegm. neemt op het oogenblik een proef om een trein te laten loopen tusschen Amsterdam en Rotterdam in 73 minu ten. Haarlem, Leiden en's Gravenhage wordt zou- der op te houden voorbij gestoomd. Later meent men het te kunnen brengen tot 68 minuten. Te Breskens leeft nog een oud-strijder uit Napo leon's leger. Het is de heer Verlinde, die Dinsdag a.s. zvn 93<ten verjaardag hoopt te vieren. Hij werd in 1792 te Teriieuzen geboren en moest op ruim 20-jarigen leeftijd zich onder Napoleon's vanen scharen. Toen Napoleon zijne legermacht bij Leipzig samentrok, maakte ook hij deel uit daaivau. De veldslag die over het lot van volken moest beslissen, werd geleverd. Zooals men zicli zal herinneren, werd door het te vroeg springen van de brug over de Elster (19 Oct. 1813), een groot gedeelte van het Fransche leger afgesneden en krijgsgevangen gemaakthiertoe behoorde ook Verlinde. Hij werd naar Oostenrijk gevoerd en nam door slechte behandeling daartoe ge dwongen, dienst bij het Oostenrijksche leger. Gedurende dien tijd bezocht hij vele steden in Oostenrijk en nam deel aan een krijgstocht naar Italië. Toen in 1815 de tijding kwam van Napo- nalieten. Het geheele schouwspel duurde ongeveer 5 minuten en wordt aan electriciteit toegeschreven. Het kleinste uurwerk dat bestaat is tegenwoor dig te Berlijn te zien bij den horlogiemaker Hart- mann. Het is te nauwernood half zoo groot als een 20-pfenningstuk, dus ongeveer als een stuivertje, en is vervaardigd door een jong horlogemaker uit Genève die er vier jaren over werkte. Het verte genwoordigt eene waarde van f 7800. Hot Internationaal Vrijdenkers-congres* zal in Augustus a.s. te Antwerpen gehouden worden. Een jong soldaat te Parijs meldde zich ziek. De officier van gezondheid, die hem onderzocht ver klaarde echter, dat het slechts kunsten waren en meende dat er geen spoor van ziekte aanwezig was- De arme jonge man liet zich nu door een burger- geneeskundige onderzoeken deze verklaarde dat hij aan een aandoening van pleures leed en schreef een paar trekpleisters voor. Den volgenden dag bleef de jonge soldaat in bed en later ging hij, op last van zijn kwartiermeester, nogmaals naar den barsschen geneeskundige. Deze ontstak in hevigen toorn zoodra hij hem zaghij wilde niet luisteren naar wat de arme patiënt zeide, maar hield vol dat de ziekte slechts voorgewend was en hij zond den curassier met een vloed van scheldwoorden weg. De jonkman ging toen toch in de infirmerie, maar niemand verpleegde hem daar en bij overleed na verloop van 24 uren. Bij de lijkschouwing bleek, dat hij aan een hevige longaandoening gestorven was. Dit geval baart veel opzien en ongetwijfeld zal een streng onderzoek ingesteld worden. Te Parijs is de winkel van den grooten juwe lier Gabriel, Avenue de 1' Opéra 22, geheel leeg ge plunderd. Alleen alle horloges en andere woor- werpen die een nummer of naamcijfer hadden, zijn niet medegenomen. De deur is geopend met een valschen sleutelde brandkast achter in den winkel geplaatst is opengebroken, al de »écrins« metbril- lanten, paarlen, saffieren, smaragden, robijnen, enz. zijn geopend en geledigd. Drie colliersvan 30,000, 75,000 en 80,000 francs onder anderen zijn gestolen. De juwelier schat het gestolene op 8 a 900,000 francs. Twee jonge meisjes, het eone 14, hot andere 15 jaren oud, vordwenen dezer dagen van hare kost school te Koningsbergen, met hare spaarpenningen, welke een aardig sommetje bedroegen. De dametjes wilden naar Amerika gaan, om daar in de genees kunde te studeereu en vrouwelijke doctoren te worden. LIaar zij werden te Hamburg aangehouden en naar hare woonplaats terug gebracht. Een jong Russisch officier hield aan de grenzen een aanzienlijke partij gesmokkelde koopwaar aan. Naar wettelijke voorschriften kwam hem een aan deel in den buit toe en dezer dagen werd hij naar Petersburg ontboden om zijn buitenkansje in ont vangst te nemen. Toen men hem meedeelde, dat dit 40,000 roebels bedroeg, werd de jonge man door overmatige vreugd door een beroerte getroffen. Het Journal de Caen« deelt een opmerkelijk geologisch verschijnsel mede dat een gevolg van de aardbevingen in Spanje moot zijn. Een fabrieks schoorsteen to St. Pierre Entremont (Orne), waarop vroeger tusschen 5 Dec. en 14 Jau. nooit een zon nestraal viel, was dit jaar, tot algemeene verwon- deiing van de bewoners dier plaats, in het ge noemde tijdsverloop dagelijks tegen twaalf uren door het volle zonlicht beschenen. De grond waarop de fabriek staat moet dus ge rezen of de in het Zuiden gelegen berg Cerisy een eind in den grond gezakt zijn. Te Gibraltar is een kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Acht soldaten en negen werklieden wer den gedood. In Italië is een schip, op dezelfde manier als schepen met ijzeren platen gepantserd plegen te worden, met glazen platen bekleed, zoodat die in plaats vau de gebruikelijke koperen platen de bui tenzijden van het scheepshol bekleedeu, waarbij zo met een waterdicht mastix verbonden zijn. Hot voordeel dat deze bekleeding met glas heeft boven die met koper, bestaat hierin, dat ze niet oxideert en vrij blijft van bekoisting. De geheele lengte der in 1884 in Amerika ge bouwde spoorwegen bedraagt 3834 mijlen tegen 6269 in 188310,328 in 18827870 in 1881 6139 in 18803801 in 1879. Een deel der stadf Utah, de hoofdstad der Mor monen, aan het Zoutmeer, is door een sneeuwval verwoest, waarbij 16 personen het leven verloren. Uit Panama wordt aan~de »Kölnische Zeitnug* geschreven, dat het werk aan het kanaal zeer lang- z am vordert. Tot nu toe is van de ongeveer 100 m"dioe.n kubieke meter aarde en steen slechts hot. twintigste gedeelte uitgegraven en vervoerd. De machines, die buitengewoon duur zijn, blijken vaak niet te voldoen, als öf te zwaar voor den bodem of niet sterk genoeg voor den arbeid op den rotsi- gen grond. Ook het Fransch bestuur schijnt niet genoeg door te zetten, en te ingewikkeld en bureau cratisch ingericht te zijn. Bij de opgravingen, waarmede men sedert eenigen tijd te Jeruzalem bezig is, op het aan Rusland toe- behooreude terrein bij de ïOpstandingskerk* zijn dezer dagen eenige belangrijke ontdekkingen g,daan. Het doel der onderzoekingen was de richting vau den ouden vestingmuur rondom de stad te bepalen, teneinde de echtheid van de grot, welke als het graf van Christus wordt aangewezen, te bevestigen en tevens de overblijfselen te zoeken van de kerk, daar ter plaatse op last van Keizer Constantijn gebouwd. Toen nu het puin tot aan de grot was weggeruimd vond men de overblijfselen van den ouden stadsmuur en van do poort, welke in Jezus' tijd toegang tot de stad verleende. En daar deze poort het dichtste bij Golgotha is, kan men bijna met zekerheid zeggen dat Jezus op weg naar de kruisberg daar is doorgegaan. O O i O o

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2