IllllPÉ RijSis-iioriiiaallcssei] HEUS DIK* WEI- enHOOILAND Wei- en Hooiland, te publiek verpachten: Bekendmaking. )e Notaris J. KERKHOVEN te Werkendam WEILANDEN, VERKOOPEIV: Inboedel, VERKOOP De Notaris liOEFLAKE te Animcrzoden, on WOENSDAG 25 SEMI IA III 1885. ""mArktbe richten. Openbare Verhuring PUBLIEK VERHUREN: n im 317de Staatsloterij. Openbare Verhuring voor het Seizoen van 1885. eenige perceelen als van ouds. Boekaankondiging. AD VERTENT I EN een WEDSTRIJD tloen liou den van Dekhengsten e een WEDSTRIJD van Veu-t len-Merriën, 6 Heet. W eiland onder Andel. 12 Heet. Hooi- en Wei land onder Waspik, Raamsdonk en Geertrui- denberg. 13 Heet. Weiland on der Eethen en Drongelen. 35 Heet. Weiland on der Dussen en Meeuwen. II EDIKHO/JA. De Notaris de GIER tl publiek verkoopen: leon's terugkomst van Elba, trok hij als Oisten- rijksch soldaat met het leger naar den Rijnkant. Hij besloot toen te deserteeren en naar Nederland terug te keeren. In de nabijheid van W iesbaden volvoerde hij z:jn plan, doch werd door de Fran- schen gevangen genomen e.n naar Lyon gevoerd. Na den slag bij Waterloo werd hij tegen andere gevangenen uitgewisseld. Van de 17 kameraden, waarmede hij was uitgetrokken, keerde hij alleen terug. Meer dan 60 jaren lang heeft Verlinde daarna als beurtschipper tusschen Breskens en Middelburg gevaren en genoot h i ieders ver trouwen. Hij slijt nu zijne laa'ste dagen in niet zeer ruime omstandigheden. Naar men verneemt zal Rinke van der Zee op zijn tocht naar Christiania door B. Kingma van Grouw worden vergezeld. De heer J. Buttingha Wichers en bar >n De Salis, bestuurders van de ,/Nederl. Schaatsen- rijdersbond," vertrekken morgen per eersien trein, met den bekenden schaatsenrijder R. van der Zee van hier naar Christiana. De match tusschen Van der Zee en Axel Paulsen, in laatstgenoemde -'ad te houden, zal vermoedelijk a.s. Dinsdag of Woensdag plaats vinden. Nadat de gezonken stoomboot //Otule Maas II" gelicht is, heeft men de drie lijken, die nog steeds vermist werden, in de voorkajuit der boot gevon den en naar Vlaardingen vervoerd, waar zij aan de familiebetrekkingen zijn overgegeven. Op een der lijken werd een belangrijke som gelds gevonden. De drie lijken zijn herkend als Jan van der Schoor, Teunis Baars en Willempje van Vliet, allen uit Oud-Beierland. De valsche munters zijn weder aan het werk en hebben nu bepaald bijzonder gelukkig gewerkt, want de valsche guldens die op het oogeriblik te Amsterdam in omloop zijn, kan men, wat de be werking aangaat, niet onderscheiden van echte. Zij zijn echter buigzaam en zacht, zoodat men zeer spoedig bemerkt te doen heeft. dat men met valsch geld nit het zuiden, zonder veel van streek te veran deren en het weer b'eef badaard hoewel er veel storm was verwacht, blijkens de i stand van den barometer en de beriehten door weerkundige inrichtingen bekend gemaakt. Deze week zal de lang verwachte storm wel komen, >want het weer ligt op zijn luimen®, gelijk de buitenlieden aan merken. Dan keert de wind, en in Maart is het weer schraal, vriezend weer met N.-O. wind, het geen do tuinlieden zal teleurstellen, die reeds ge spit hebben, bloemko >1 gaan poten en spinazie zaaien. K E R K X I E U W S. Nfoeki. FIFRV. GEM?.KNIK. naar Onde-Sehans J. J. Damsté, te Nienwe-Pekela 's Heer-Hendrikskiuderen, B. Wissing, cand. te Zeist Eriehem, J. W. De Vries, te Beu3ichem. Aangenomen Bassnin door M. A. Van Recbtcren Altena, Ie Gel derm ilsen. voor Snrhoisterveon door Themmen de Lang, te Wilp Diepenheim en voor Avereest door jhr. J. Van Gesseler te Parmer. buitengewoon ontwikkeld, zwart-bont van haar en die de Melktanden nog heeft, is te koop bij B. BRAN DERHORST te Meeuwen. Information geeft de Rijksveearts P. F. MICHELS te H e n s d e n. te 5e klasse. Trekking van 17 Febr. Prijs van 1D00no. 10865; ƒ490: no. 2409; 200: nos. 2894, 5496, 10837 en 15394; 100: dos. 6129,7316,8416, 13677,15508, 17422, 20663 en 20692. 5e Klasse. Trekking van 18 Febr. Prijs van ƒ2000: no. 12218; 1500: nos. 7799 en 8Ó231000: nos. 2591, 7129, 15653, 15660, 18771 en 19687; 400: nos. 3863, 4308, 5234, 13603 en 15046; ƒ200: nos. 6582. 7327, 10212; ƒ100: nos. 1636. 2114, 7228, 8450,10806,11380, 13723, 13930, 15190, 15245 en 15591. 5e klasse. Trekking vanl9Fobr. Prijs van 25.000: no. 15052 f 1000: no. 11273 ƒ400: nos. 2615, 5749, 8499, 9172. 9558,13084, *20137; ƒ200: nos.' 1459, 6562, 11595, 15950, 20818; ƒ100: nos. 1049. 2478, 2829, 5636,6118, 7033, 8225, 9128, 10629, 10704, 10771, 12743, 12852, 13209, 13713, 17868, 18691, 18818,20046. het toelatingsexamen wen- Het COLLEGE van Regenten der Godshuizen te Hemden zal op Dinsdag den 3 Maart 1885, des voorraiddags II ure, bij den Heer JAN SCHEEPENS, aan de Herptsche Poort te Heusden, in het openbaar VERHUREN: Breeder bij biljetten omschreven. De ondergeteekende, Directeur der Rijks- normrallessen te HEUSDEN, brengt ter algemeene kennis, dat op 1 APRIL a-s. aan genoèmde Normaallessen kweekelingen I kunnen toegelaten worden. Zij, die aan schen deel te nemen, moeten zich bij den 011- zal voor lietSaizoen van 1885, dergeteekende aanmelden vóór 1 MA ART a.s. \T Zij leggen daarbij over Het onvoorzichtig behandelen van een geweer zal waarschijnlijk weer het leven eischeu van een oppassend 16-jarig jongeling. De smid Kemp in de Tinte onder O istvoorne kreeg jl. Zaterdag een geweer ter herstelling dat zoo men zeide verstopt was. Na de verzekering van den eigenaar dat het niet geladen was werd het in het vuur gebracht. Reeds had het dit verlaten en was het in de bank schroef bevestigd, toen het geweer plotseling af ging en den smidsknecht, aan dezelfde bank werk zaam, in den rug trof, wat den jongeling waar schijnlijk het leven zal kosten, daar, volgens verklaring van den geneesheer, eene ernstige won de is toegebracht aan een ruggewervel. Te Beers is een arbeider door twee personen bijna gewurgd. Het slachtoffer verkeert in levens gevaar. Onder Tilburg is een vrouw, die niet wel bij het hoofd was, in een put geraakt en verdronken. Een negentigjarig geneesheer te Deventer, de heer T., heeft het ongeluk gehad, toen hij een familie bezocht, over een drempel te struikelen, waardoor hij een been brak. Een veld-artillerist en een burger die te Roer mond wat druk vastenavond hadden gehouden, kregen twist. De sabel werd getrokken en de burger daarmede ernstig aan het hoofd verwond. De dader is aangehouden. Woensdag ontstond op een behangerswerkplaats te Amsterdam een vrij hevige binnenbrand, die door de brandweer echter vrij spoedig gebluscht werd. Het bleek dat op de bovenste verdieping een bejaard man, zonder beenen, alleen was achtergelaten, die ge vaar liep door den rook te stikken. Door zijn hulpgeroep opmerkzaam gemaakt, mocht het een paar brandwachten gelukken h m te redden. Op een drukkerij te Amsterdam is een jongen met de hand tusschen de machine geraakt. Hij werd ernstig verwond. Aan de Overtoom te Amsterdam is een dienstmeisje, dat van haar me vrouw heen getuigschrift kon krijgen, in het wa ter gesprongen en verdronken. 'BURGERLIJKE STAND. f fleusden, van 12 tot 19 Feb. Geboren: Agnes, d. v. A. H. Malingré en(, J. H. Heijbeek Cornelia Jacoba Mathilda, d. v. M. C. v. d. Ven en J. T. A. Naegelé Maria Jo hanna Antonia, d. v. N. v. Diem en J. v. d. Velden Jan, z. v. P. v. d. Pol en M, de Bruijn. t Baardwijk, van 1 Jan. tot. 1 Febr. Gehuwd: P. J. Verhoeven, jm., 29j. me H. Maas jd. 27 j. Geboren: Antouius, z. v. G. v. d. Leur e A. Boelen Coenraad, z. v. J. v. Deutekom en J. EttPaulina, d. v. P. Loeff en M. v. d. Houdt Antonia, d. v. A. v. Leent en H. KorthoutDirk z. v. D. Vogel en H. Hakmau. Overleden: M. Drijvers, jm. 8 jG. va Buul, wednwo van C. Hesselberth 81 jL. Drij vers jm. 2 j. LAND- EN TUTNBÖUW. Uit de kleistreken in het Znideu van ons lanc schrijft men Langs particulieren weg ontvangt, men mededee-j ling dat de bond van suikerfabrikanlen Donderdag eene vergadering zal honden en dat in deze veri gadering zal worden besloten om den prijs dtj beetwortelen voor het a.s. seizoen te verhoogenl Zoodra de dooi ontstond, en dat. is nn drie weke: geleden, schrijft de »L. Crt.viel daar mede een ïliiinndfil ZÜGtltO weersgesteldheid ia. De wind kwam Het is ons aangenaam onzen lezers de verschij ning vau de eerste aflevering van den nieuwen j jaargang van «De Huisvriend® te kunnen aan kondigen. Dit tijdschrift, dat bij den uitgever H. A. M. Roelants, te Schiedam, sedert vijf jaren het licht ziet, verdient, om strekking en inhoud, onder alle standen der maatschappij bekend t.e worden en gaarne wenschen wij, door onze aankondiging, mede te werken om dezen huisvriend in alle gezinnen een blijvende plaats te verzekeren. De eerste aflevering wordt geopend met een bij zonder goed geslaagd portret van ons Prinsesje, met bijschrift van Nicolaas Beets, en verder, wat ons land betreft, afbeeldingen van het kasteel te Hees- wijk, bes:hroveu door H. M. Werner; het. stad huis en het schotsche huis te Veero, door S. Pic- cardt,, en hot. tegeltableau in den voorgevel dei- stadswaag te Alkmaar. Van her, bekende schilderij van Henri Bonrce «Een droevige tijding®, is een groote gravure opgenomen, terwijl nog eon viertal platen, waaronder een «gezicht op Amsterdam naar Rembraut's ets van 1640, in deze aflevering voorkomen. Onder de verhalen worden aangetroffen «oude liefde® door W. M. Maclaine Pont en «Jobje® door F. Nachtglas. De prijs, zeven en dertig en een halve cents per maand, kan voor niemand eeu bezwaar zijn een jaargang vormt, een lijvig boekdeel van 480 blad zijden met ongeveer 200 platen, dat een sieraad voor de huiskamer is. f Dassen, 19 Febr. Aangevoerd 181 K.G. Prijs der boter ƒ0.90 tot 1.02. f Dordrecht, 20 Febr. Grasboter, stukken: a tonnen a Kunstboter: 0.50 a 0.35. Rooiboter 0.70 a 0.60. ton nen 12.50 a ƒ12Weiboter ƒ0.50 a 0.45. Eieren 4.a 3.per 100. DORDRECHT, 19 Febr, c. Eene verklaring van Ouders of Voog den dat zij voornemens zijn hem (haar) voor het onderwijs te bestemmen. Zij moeten op 1 April hun 14de jaar hebben bereikt. Ook bestaat er gelegenheid tot toelating bij de voorbereidende klassen te HEUSDEN en te WERKENDAM voor leerlingen die den leeftijd van 12 jaar bereikt hebben. Dezelfde stukken worden vereischt. HEUSDEN. De Directeur, D. SCHOLTEN. De Noordbrabantscho Maatschappij! van Landbouw, afdeeling Heusden, zal op Dinsdag 3 Maart e. k., gelijl met de Heusdensche Jaarmarkt,! 6.80 a 7.30 6.10 a 6.50 5.80 a 6. 6.— a 6.30 6.10 a 6.30 5.80 a 6. A id. mindere en blauwe id. Canada RoggeN. Zws., VI. en Noordbr. id. O verm. id. Zomer- Zws. en VI. zakm Havervoeder id. dikke id. goede en mindere - a waarvóór wordt uitgeloofd, voor ieder afzonderlijk, als eerste prijs een Verguld Zilveren MedailU met, Diploma, als tweede prijs eeu Zilveren Me daille met Diploma, öm de toegekende prijzen te kunnen genie'e: zullen de bekroonde Dekhengsten gedurende eiq.4 zoogenaamden dektijd, dat is van af den dag da! de wedstrijd heeft plaats gehad tot den 15 Jul daaraanvolgende, in eeu der gemeenten tot de af deeling behoorende, tot, dekking beschikbaar moete: zijn. Ook zal niet meer dan 10.voor dekloo mogen gevorderd worden. De wedstrijd zal plaats hebben op het Burcht plein des voormiddags teu elf ure. Het Bestuur der afdeeling voornoemd: M. A. BOLL, Voorzitter.)! L. J. VEERMAN, Secretaris. middags 10 uur, te Waspik in //de Ster": 6. Dingsdag 3 Maart, 's namiddags 3 uur, te Drovgelen in 't Veerhuis: I). Donderdag 5 Maart, 's voormiddags 10 uur, te Bussen bij C. HUIGEN: TE 40 a 5.801 - 6.—a 6.201 - 5.10 a 5.40! - 2.60 a 3.601 - 4.—a 4.501 Voor de vele en hartelijke bewijzen var deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde zus ter, A. VAN DIERENLuijben, betuiger wij onzen bijzonderen dank. J. LUIJBEN, A. LUIJBEN, W. VAN EGGELEN— Luijben! A. VAN EGGELEN. Vlijmen Heipt, Heusden, VAN ON DER 17 II. 3 A. onder Hedikhuizen, genaamd de Ker^ kenkampen in de Zeggelaars, in perceelen. 1 perceel laatst in hanr bij Adrianus van Ouc 2 laatst iu huur bij Hendrikus KouweM 3 laatst iu huur bij Pieter Buijs Yzak% te Herpt. 4 laaist in hnnr bij Jan Verhoeven Hid te Herpt. 5 laatst in hnnr bij Jan van (Jijen Herpt. 6 laatst in huur bij Jan van Bokhov\ te Herpt. zal DONDERDAG 26 FEBRUARI 1885, 's voormid dags 10 uur, ten sterf huize van wijlen Notaris C. STERK te A 1 m k e r k, a Comp ant, pnbliek waaronder: 5 Tafels, 32 Stoelen, 3 Kastjes, 2 Bedden, 2 Waschtafels, 2 nachttafeltjes, Haard met toebehooren, Kachel met toebehooren, 3 Spiegels, 2 Ledikanten, Gordijnen, Canapé, Pendule c. a., Vloerkleedon, Boekenhangers, Barometer, Klok, Klokje, Linnengoed, Glas- en Aardewerk, vooiraad Wijn, Goud en Zilver, Boekon en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Bezichtiging 's daags vóór de verkooping. VAN zal Donderdag 26 Februarij 1885, tot inzet bij A. VAN GENDEREN te Wellseind en Donderdag 5 Maart 1885, tot toeslag bij BAGGERMAN te Nederhemert, telkens 's morgens 10 ure, 1.84.40 Hectare WEILAND, de Eendes. 0.87.80 Biggelkamp. 0.63.80 Liesbroek. 0.40.90 BOSCH. Onder Well: 0.84.00 Hectare WEILAND, Hooikamp. 0 68.10 Bemet. 2 perceelen BOUWLAND. Onder Nederhemert: 3 perceelen BOUWLAND. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen bij den Notaris voornoemd. 17 Februari 18S5. Voor de vele bewijzen van deelneming oude vonden b:j de ziekte en het overlijden van inji geliefde Echterenoote ANTONIA LUIJBEN, be O tuig ik bij deze mijnen liartelijken dail J. M. VAN DIEREN. Herpt, 11 Februari 1885. Beroepen Bedmkt Prijzen van f 100 en daar boven. VAN a. Hunne (hare) geboorte-acte. a. Dingsdag 24 Februarij, 's voormid- b. Een getuigschrift van het hoofd der - ll^uur, te Andel bij J. KALIS: school, waarbij zij het laatst hebben onderwijs genoten. Tarwe, N. Zws., VI. en Dverm. id. goede Gerst, Winter- Zws. en VI. zakm. id. ge.-vtort Boekweit, Koningsberger per 2100 kilo a Erwtenpuike - 7.a 8. Kanariezaad, puik a minder 7.80 a 9. Raapkoeken, harde, do 1040 stuks - 92.--a 96, Lijnkoeken, zachte 13.a 14 Heusden, 14 Februari 1885. B. Donderdag 26 Februarij, 's vóor- ERFHUIS Heusdenzal voor de Nederduitsch Hervormds Kerk van Heusden, op Zaterdag 28 Februari 18851, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van de? Heer 11. MAURIK, in het Wapen van Amsterdai te Heusden, voor het seizoen van dezen jare, heusden te Herpt. berg te Herpt. Landerijen. Van de Erven Wm. VAN GENDEREN. Onder A. a 1 s t Jaarmarkt te Waalwijk,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3