No. 354. Woensdag 25 Februari, 1885. DY N AMI I FEUILLETON. ei zonder inge VOOR Uitgever: L. J. VTTFTÏMA N neusden. Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATE RT) xV. G. Abonnementsprijs: per 8 maanden 1.Franco per post zonder prijs- verbooging. Binnenlandsche A1) V E It T E N TIE N waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden slechts tweemaal in rekening gébracht. Bij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam van den Uitgever op liet dres te stellen. nmo j In het voor enkele jaren grooten opgang makend doch thans door stroomen papier reeds verzwolgen boek Erewhon, komt een kostelijke beschrijving voor omtrent do be handeling van zieken en misdadigers in dat gefantaseerde rijk, over de bergen. Daar worden n.l. de zieken in de gevangenis ge zet tot straf voor hunne overtreding der gezondheidsregelen, terwijl boosdoeners, moordenaars, dieven en ander gespuis onder zorgvuldige verpleging der geneesheeren ge steld worden, opdat hun kranke ziel en ver ward hoofd tot den normalen toestand terug zouden keeren. Wanneer in Europa ook dergelijken maat regel genomen werd ten einde de maat schappij te verbeteren, zouden wel allereerst de lieden hierboven bedoeld in de hospitalen een plaats mogen vinden. Inderdaad behoor den zij, die met dynamiet de .wereld willen hervormen, een plaats in een verbeterhuis, het liefst in een krankzinnigengesticht. Dat iemand tot gewelddadige middelen de toe vlucht neemt en in verkeerd geplaatsten ijver maatschappij of staat tracht te verlossen van personen die in zijn oog schadelijk zijn voor 't algemeene welzijn we mogen dat verfoeien, doch kunnen 't begrijpen; dat de massa, opgezweept door zich noemende volks vrienden, naar allerlei min geoorloofde mid delen grijpt en in stijgende gramschap wan daden bedrijft, ook dat is begrijpelijk doch dat iemand in koelen bloede, in tijd van rust en vrede, heil zoekt voor maatschappe lijke kwalen in 't doen springen van eenig paleis, een station of welk gebouw ook, dat is louter krankzinnigheid. De bedrijver van zoodanig stuk, lijdt aan kwalen van hoofd en hart, waarvoor slechts in gestichten als Mee- renberg heil te zoeken is. Het is een zeer gewoon verschijnsel de schuld van misdaden tc zien schuiven van de menschen, die ze bedrijven, op de doode stof, waarmee ze bedreven worden. Zoo b.v. is het geweest in de dagen toen de petro leum meer algemeen in gebruik kwam en zoo is het, thans, nu het dynamiet in de handen van ongelukkige hersens-kranken een middel is tot vernieling. Al erkennen we dat dit laatste het tot heden in snelle en ver nietigende werking wint van alle vroeger gebruikelijke stoffen, toch hebben op hun tijd petroleum, kruit, vuur en 't zwaard 't laatste vooral veel meer gruwelen in 't leven geroepen dat tot heden het dyna miet deed. De uitvinding van deze stof te betreuren, is al even ondoordacht en be Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën wordeu ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. J g"" j krompen als de handeling van eenvoudige en ouderwetsche zielen, die zich aan patent olie, zwavelstokken en omnibussen houden uit vrees voor gevaren door petroleum, phos phorus en stoom teweeggebracht. Dat ook in vroeger tijd het geslacht der dynamieters reeds bestond, willen we in 't kort bewijzen. Dan denken we allereerst aan den Ro- me'inschen Keizer, wiens naams thans nog een klank heeft, waaraan zich brooddronken heid en oninenschelijkheid paart, aan Nero een dynamieter uit adelijken bloede. Wat zegt toch het doen springen van een pakjö dynamiet in een ledig gebouw bij de gruweldaad, bedreven door dit on- mensch, die den brand van Troje zich wil lende voorstellen, zijn hoofdstad Rome liet in brand steken. De geschiedschrijvers zijn het over dezen Nero niet eens: de een pleit hem van dien brand vrij, zonder gel dige redenen en de andere beschuldigt hem, evenzeer zonder deze. Maar wanneer men het geheele leven van dezen keizerlij ken schurk nagaat en de onmenschelijkhe- den leest, door hem, na den brand, bedre ven, toen hij de schuld op de christenen wierp en deze op do meest uitgezochte wijze liet boeten voor 't onheil waarin de keizer groot behagen geschept had, dan past die brand van Rome volkomen in de lijst, door Nero ontworpen. Onder de dynamieters van vroeger tijd bekleedden zij, die 't minder op steden en dorpen, paleizen en hutten dan op men schen voorzien hadden, de grootste rol. Zonder dynamiet zijn in de verloopen eeu wen millioenen ten pleiziere van enkele moordlustigen ter dood gebracht. Och, lieve lezers! daar stormen op ons aan Karei de Groote, Peter de Groote, Na poleon I en zijn waardigen naamgenoot III en tal van mindere goden en halfgoden, wier lust het was zich de handen te was- schen in menschenbloed, velen, die na de schanddaad zich vermaten God te danken voor zóóveel geluk. Dit tot herinnering aan de velen, die het dynamiet vloeken, uithoofde van 't misbruik daarvan door dolzinnige nihilisten en anar chisten gemaakt. Intusschen, onze tijd lijdt aan een erge kwaal, nu geheime genootschappen ter on dermijning van de grondslagen onzer maat schappij, vernietiging in hun vaandel ge schreven hebben. Zeer in 't klein kan men deze kwaal bij duizenden vredelievende menschen opmer ken, die nooit aan brandstichten gedacht hebben, 't Is een algemeen verspreid wan begrip dat door brand of welk ongeval ook, de maatschappij bevoordeeld wordt en men kan bij elke ramp, aan gebouwen toegebracht, van vele zijden, vooral die der werklui, bijvalsbetuigingen vernemen, die doen vermoeden dat vernieling naar den zin van 't algemeen, een zeer schoone zaak is. Toch behoeft iemand van gezond verstand Naar Besant-Rice. 11) Zoo begon mijn nieuw leven, een leven vol ellende, maar zonder bezigheid en zonder eenig genot. lederen dag, goed of slecht weder, liep ik twintig mijlen en dat gaf mij tot op zekere hoogte weer nieuwe levens kracht. Als ik aan dien tijd terug denk, verschijnt hij mij als een onafgebroken aaneenschakeling van verschrik kelijke ellende en namelooze vertwijfeling. Mijne wangen zetten zich met eiken dag meer op en werden dagelijks slapperdes morgens reeds beefden mijne handen; zelfs zwollen mijne lippen op en mijne lier- senwerking scheen stil te staan. Wie geen tiek in eten of drinken heeft, voor dien is er geen genot op de wereld denkbaardat is ecne onomstootelijke waarheid. Ik had geen smaak meer voor spijs of drank en daarmede verloor ik ook mijn' smaak voor het hoogere. Geen aangename aanblik was in slaat mijn oog te boeien, geen welluidende toon mijn oor. liet ging met mij juist andersom als met de blinden, bij wie een van de overige zinnen j buitengewoon ontwikkeld is tengevolge van het ver lies van den gezichtszin nu ik een der mijne had verkocht, verloor ik tevens al de andere. liet gevoel voor het schoone in vorm en kleur was ik kwijtwaarom dat zoo was, weet ik niet. Ik harmonieerde niet meer met andere menschen vrouwelijke schoonheid had voor mij geen aantrek kelijkheid meerschilderijen bekoorden mij niet meer, de muziek bracht mijne zenuwen slechts in de war, meer vermocht zij niet. Voorts had ik, vroeger een weekhartig mensch, iedere aandoening van medelijden verloren en bleef ongevoelig bij het gezicht van anderer lijden. Had ik dien ellendeling dan alles verkocht Vroeger was ik godsdienstig geweest, voor zoover jonge lieden dal gewoonlijk zijn nu had ik ook alle godsdienstig gevoel verloren. Eens was ik vol eer zucht en hoop, bezat een liefdevol gemoed, was ge voelig voor al wat schoon en goed is, nu bracht mij niets meer in geestdrift of verrukking. Ik was eene machine en even ongevoeligeen mensch wien al het menschelijke ontnomen is. Deze toestand duurde ongeveer vier maanden. Den eersten van iedere maand haalde ik mijn geld, het. Judas-loon, waarvoor ik mijn eigen ik verkocht had. Zwijgend betaalde de klerk het mij uit, onder wijl een onderzoekenden blik op mij werpend, en zwijgend vertrok ik weer. Toen hij het mij echter den vierden maand ter hand stelde, fluisterde hij mij vertrouwelijk over de tafel toe: Kijk, mijn vriend, gij maakt het nog slimmer dan de arme Tom Kirby. Waarom houdt ge toch niet op Wat heeft een mensch er aan, om zich dood te drinken. Gisteren was de oude heer nog hier en vroeg, hoe gij er uit ziet en of ge nog al standvastig zijt. Ik nam het geld met sidderende handen op en sloop schaamrood weg. Tehuis gekomen schreide ik als een kind. Verschrikkelijke gedachten woelden mij door het breinspoedig zou het delirium mij nu wel aan tasten, en dan was het einde niet ver meer. Ik geloof, dat ik het geen week meer had uit gehouden, als er niet tut mijn geluk een stilstand was ingetreden. Later kwam ik te weten dat ik dit intermezzo te danken had aan een keelontsteking van mijn' daemon, die gelukkig zoo ernstig was, dat hij niet slikken kon. Hoe groot was mijne vreugde toen ik weder in staat was, nuchter naar bed te gaan en zonder hoofdpijn op te staan. Langzamerhand verdwenen de hatelijke kenteekenen van mijne slavernij en mijne zenuwen herstelden zich weer. Veertien dagen lang was ik gelukkig zoo gelukkig zelfs, dat ik mijn beterschap blijvend waande en meende dat de oude toch eindelijk medelijden met mij had gekregen. Op een dezer dagen, die mij een paradijs op aarde toeschenen, ging ik, mij dricstweg builen wagende, op het «Strand* wandelen en ontmoette Kerrans, den vader van Julie, l'lij begroette mij met die mij in deze omstandigheden deed eene warmte, ontroeren. «Beste jongen,zeide hij, »ik heb er naar ver langd je eens te zien, of iets van je te hooren. Kom mee en vertel me eens, hoe het je in Londen gegaan is. Heb je al gegeten Anders zullen we. samen gaan.« Ik maakte mijn excuus en vroeg naar Julie. Julie is maar zoo-zoo. Ach, weet je Lucraft, ik deed verkeerd, met jelui van elkander te scheiden. En toch, je bezat geen cent, daar zat hem de knoop. Zie een duitje te verdienen en kom dan terug, je zult welkom zijn.* Dut was hartelijk gezegd. Ik vergat alles, mijn ve driet' en mijne slavernij, en dacht aan niets dan aan Julie. »lk ik heb nu geld* sprak ik. Ik heb on verwacht een buitenkansje gehad.* Werkelijk?* vroeg hij, mijne hand schuddend. «Welnu kom dan eens over om ons en Julie te be zoeken. Of wacht, neen. Overmorgen is het Julie's beneflce-voorstelling. Wij spelen te Richmond en hebben een van jou stukken. Je kunt in de rol van Henry Wildair optreden ik zal de biljetten laten v;;anderen. Welnu heb je lust?* «Ik kom,antwoordde ik levendig.* Het kon niet beter, ik kon mijne rol nog heel goed. En zeg maar tot Julie, dat een oud vriend met haar spelen zal. (Wordt vervolgd.) fed-.; •n L"' '■&- rwtrsj luim I --nOTrraEHXSTOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 1