BUITENLAND. ÏÏÏNNEN LA N1 Afloop van Aanbestedingen. 317de Staatsloterij slechts een oogenblik na te denken om zich te overtuigen dat vernietiging van kapitaal tot schade voor 't algemeen strekt, zij het ook dat daardoor aan enkelen een stuk brood te verdienen gegeven wordt, 't Kan daarom best zijn dat de zucht van vele warhoofden om publieke gebouwen te ver nielen, voortspruit uit de tijdsomstandighe den, nu alom naar werk gezocht wordt en gebrek aan werk velen tot moedeloosheid en wanhoop voert. Wanneer nu maar de regeeringen zich niet tot dwaze maatregelen laten verleiden en door krasse maatregelen de kring der krankzinnigen uitbreiden- 't Zou niet de eerste maal zijn dat de zucht tot zelfver dediging en behoud een bestuur de oogen voor de werkelijkheid verblindde! Omtrent den diefstal die te Parijs bij den juwelier Lévy hoeft plaats gevonden, deelt de »Jnstice« mede dat alles erop wijst, dat de daders Engelschen moeten zijn geweest; en het blad geeft verschillende onthullingen omtrent eene goed georganiseerde dievenbende, die in Londen haar hoofdzetel heeft. Zij stelt zich ten doel de banken en de groote handelaars te Parijs te bestelen en heeft in Engelands hoofdstad hare erkende zaak gelastigden en rechtsgeleerde raadslieden. Na den diefstal die bij de société financière werd gepleegd, ontving de directeur van die inrichting eene missive met gedrukt hoofd, van een agent schap, waarin werd aangeboden »om de gestolen waarden terug te bezorgen». Er werd eene correspondentie geopend en het agentschap Michael Abrahams Son Co., belastte zich met de terugbezorgingde societé was ge noodzaakt 35 pCt. der gestolen waarden in handen der dieven te laten. Het volgende is een staaltje van do zonder linge correspondentie Michael Abrahams Son Co., London, 8, Old Jewry, Paris, 23, rue Taitbout, Téléphone No. 71 Telegraphic Address Londen, 27 Soptcinber8 uur. Mabrams, Londen. De Société Financière te Parijs. Wij ontvingen heden een bezoek van den heer Samuels, agent van de tijdelijke houders uwer waarden. Hij verhaalt dat zijne vrienden bereid zijn de stukkentegen eene betaling van 35% der waarde terug te geven. Wat de stukken Villo de Bruxelles etc. etc. aangaat, wonschen zij uwerzijds te weten wolk bod gij daarvoor wilt doen. Wij geloovon dat op de 35% wel wat af te dingen zal zijn, enz. enz. De Société trachtte minder harde voorwaarden te bedingen, maar dit mocht niet gelukken, aange zien de heer Samuels, namens zijne vrienden, de tijdelijke houders, verklaarde geen genoegen met da gedane propositiën te kunnen nomen. De dievenbende, vertelt het blad dat uit goede bronnen beweert te putten, verder, houden er groot personeel op na dat schrander is en goed betaald wordt. Zij hebben jinspecteurs, die door de groote steden van Europa reizen, zich als groote heeren voordoen, in de voornaamste hotels afstappen en er eene studie van maken, waar een goede slag te slaan is. Zijn zij op dit punt het met zichzelven eens, dan bezoeken zij het magazijn dat zij uitkozen, doen er inkoopen en zenden alle mogelijko inlichtingen aan hun directie te Londen zij laten zich echter niet met de uitvoering van het werk in. Na ontvangst van dit rapport zendt de London- sche directie twee slotenmakers, dio zij geregeld in dienst heeft eu die in hun vak ware kunste naars zijn, af, en dezo mannen zijn het die voor de inbraak zorgen; zij worden op de expeditie ver gezeld door de collega's die specialiteiten zijn op financieel gebied on zich met de keuze der weg te nemen goederen belasten welke zij aan de helers ter hand stellen. Deze vernuftige wijze om arbeid te verdeelen maakt opsporing en aanhouding der boeven zeer bezwaarlijk. Eouige maanden geleden trachtten zij de brand kast van het station van den noorder-spoorweg to openen, die door middel van electrische schellen mot een wachtpost in verbinding stond do toeleg mislukte hierdoor, maar de dieven, die eenige werktuigen in den steek lieten, wisten te ont snappen. Na een diefstal die bij den heer Rodrigue ge ploegd werd gingen de dieven, naar zij zeiven ver tellen, in een bekend restaurant soupeeren. Zij ver telden dat zij met de Fransche politie den spot dreven: »al onze zaken* zeiden zij, >zijn reeds ge regeld. Wij mooten nog vijf-en-dertig brandkasten onderzoeken en wij zullen dat ook doen en de po litie, dat zal men zien, zal ook geen lont ruiken.* Na het geval van den heer Lévy, blijven dus nog vier-en-dertig huizen over waaraan een minder gewenscht bezoek is toegedachtde Justice* hoopt dat de Parijsehe politie, na de door hare opgedane wetenschap, er in slagen zal om de eerlijke lieden te beschermen, gelijk men in Londen boeven in be scherming schijnt te nemen. Hot getal gestolene voorwet pen hij den juwelier Het overlijden wordt gemeld van den lucht reiziger Louis Godard. In een steenkolenmijn te Herne (Westphalen) is voor een paar dagen door een nog onopgehelderde oorzaak in een der schachten brand ontstaan, die wel is waar geen grooten omvang gekregen en 't werk niet in zijn voortgang gestuit heeft, maar waarbij toch 7 werklieden het leven hebben ver loren. In de Auguststrasze te Berlijn woont ds boek houder F. met zijue vrouw er. eon 28-jarige doch ter uit hot eerste Ouwelijk. Deze huwde eerst een neef, die een groove zaak in Bronswijk bezit. Daar leerde do jonge vrouw echter een technicus kennen en liefhebben en spoedig was het plan voor een reisje naar Engeland gemaakt en uitgevoerd. Natuurlijk volgde daarop eene echtscheiding, en al heel spoedig daarna het huwelijk n;et den tweeden gemaal. Deze no. 2, kreeg echter een plaats als machinist-ingenieur op een boot naar Brazilië, en was dus genoodzaakt voor langon tijd van zijne vrouw afscheid te nemen. Hoewel hij geregeld geld zond en daarenboven recht hartelijke brievan ge wisseld werden, behaagde het eenzame leven in Engeland aan de jonge vrouw niet lang, zoodat zij be sloot naar hare ouders te Berlijn terug te keeren. De echtgenoot in den vreemde vond dit goed, en zond zjjue brieven voortaan naar Berlijn. Hier maakte de onbestorven weduvre kennis mot een vroolijkeH postbeambte, met wien zij intiem omging, en juist begon zij te denken aan een derden »Bund für's Leben* toen onverwacht no. 2 voor haar stond. Na eene afwezigheid van drio jaren keerde hij uit Zuid-Amerika terug, mot do lang gekoesterde hoop weder met zijn vrouwtje te kunnen gaan wonen. De ontvangst was echter niet zoo hartelijk als hij gedacht had, ja, hij viel geheol uit den hemel, toen de ware gevoelens zijner vrouw bleken. Toch hoopte hij langs vreedzamen weg tot eene verzoening te geraken, daarom huurde hij een kamer in de nabijheid en zocht hij zijne vrouw .op allerlei wijzen weder zacht te stemmen. Toon nu alle pogingen van den echtgenoot op de hardnekkigheid der vrouw afstuitten, verscbeeu do man Woensdag 11. aan de wouing, met het ver zoek om een laatste onderhoud. Dit werd echter afgeslagen. Daarop posteerde de vertoornde man zich voor de deur, en dreigde hij met een geladen revolver. Toon werd de politie er bij gehaald, die hem in hechtenis nam, en behalve de revolver een fleschjo met vergif bij hem vond. Eerst hield men hem, met het oog op zijn komst uit Amerika, voor oen anarchist, maar spoedig bleek, dat de man slechts het plan gekoesterd had de ontrouwe echt- gonoote »een aandenken* te geven »tusscheu de schonderblaren.* In den toestand der krankziunige Keizerin Charlotte van Mexico, die op het kasteel Bouchout te Brussel woont, moot eon verandering ten goede zijn gekomen, zoodat de geneeskundigen hoop heb ben op haar volkomen herstel. t VEEN, 23 Eebr. Op dit dorp zijn dezer dagen een paar gevallen van roodvonk voor gekomen. t BiiAKEL, 22 Febr. Een bejaarde, gehuwde vrouw, II. v. K. v. V., te Gameren woon achtig, was gisteren herwaarts gekomen, ten einde de begrafenis harer alhier overleden zuster bij te wonen. Terwijl zij in het sterfhuis om iets te verrichten op een stoel was geklommen, had zij het ongeluk om bij het afdalen ervan, in een kolenbak te stappen, waardoor zij struikelde en op den grond viel. Zij kwam daarbij op den arm terecht met zoodanige kracht, dat zij dit lichaams deel op twee plaatsen brak. Zoodanig een geval op een dorp waar geen genees- en heelkundige gevonden wordt, zou de schromelijkste gevolgen hebben kunnen na zich slepen, indien niet ook hier een geluk bij eeu ongeluk ware gekomen. Een desbevoegde van een naburig dorp kwam juist ter plaatse voorbij en heeft bereidvaardig de' noodige hulp verleend, den gebroken arm ge zet en verbonden, waardoor deze vrouw nog in staat is geweest de overledene de laatste eere te bewijzen. We hopen en wenschen van ganscher harte, dat de heelkundige kunstbewerking het geweuschte gevolg moge hebben, en dit ongeval voor de ge achte patiente geen nader heilloos uitwerksel op leveren. t TIELERWAARD, 25 Febr. Op de herhaalde aauvraag door den heer Schomerus te Rotterdam om concessie voor de exploitatie eener waterlei ding te Tiel, is door den raad dier gemeente aan de commissie voor openbare werken eene som van f 100 toegestaan, ten einde in staat te zijn oin, dour het bevorens raadplegen van eeu be voegd deskundige, omtrent deze zaak te dienen van rapport, consideratie en advies. t ZUILICH EM, 24- Febr. Wegens den weini gen aftrek van het fabrikaat, tengevolge van de malaise in den steenhandel, zal ook alhier de steenfabriek, naar men verneemt, dit jaar stil liggen. t In deze gemeente komen eenige gevallen van mazelen voor; tot dusverre vertoonen zij geen kwaadaardig karakter. t De handel in hooi blijft hier nog steeds levendig. De alhier gevestigde hooipers der h.h. Monhemius en Duyzer verschaft zoodoende aan een aantal personen werk. Er wordt zelfs hooi uit Overijssel alhier aangevoerd, geperst en weder verzonden. De prijzen zijn iets hooger dan ze in het be gin van den winter waren. KUILENBURG. Een kraamkamer op vier ^„r, ,rni „]a epiip hiiannderheid beschouwd worden, althans niemand kan zich herinneren, dat zoo iets ooit hier te zien is geweest. JI. Vrij dag was dat echter hier het geval, doordien eene van elders komende vrouw in de stad aarts rij dende omnibus, die op het spoor dienst doet.tre- zeten, het leven schonk aan een jongen wereld burger. VerlosKundige hulp verleende Dr. P. V., die ook in de omnibus zat en daarvan eene kraam kamer inproviseerde. Het geval liep gelukkig af en moeder en kind zijn in het ziekenhuis alhier ter verpleging opgenomen. t WAALWIJK, 20 Febr. Er is hier bij ge legenheid van het loten voor de nationale militie hevig gevochten. Ecu der gewonden is zoodanig met een mes over den rug gesneden, dat zijn toestand niet zonder gevaar is. De vermoedelijke dader is in verzekerde bewaring genomen. t WOUDRICHEM. Nu reeds hooren wij klachten over veldmuizen. Wij hopen niet dat deze plaag, die ten vorigen jare enkele streken zoozeer teisterde, het weinige voordeel dat den landbouwer nog rest, nog zal gaan verminderen. Volgens de L. Ct koestert men daar de hoop dat de veldmuizen zullen sterven als het jonge gras aankomt, daar zij het met dat voedsel niet best kunnen vinden. Wij hopen dat die goede hoop niet beschaamd zal worden. t DALEM. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat dezer dagen door eenige Woudri- chemsche visschers met den zegen een otter werd gevangen. Het dier werd verkocht voor f 4.50. t Tot schrijver-teekenaar aan het bureau der Kenlsche vaart, is benoemd de heer L. W. van Muijlwijk Jz. te Gorinchem. Tegen ontduiking van het zegelrecht bevat het niinistoriëele ontwerp de volgende nieuwe voor schriften Art. 18. Hij, die zich voor den rechter of bij eenige andere gevestigde autoriteit beroept op den inhoud van eenig zegelplichtig stuk, zonder dat stuk over te leggen, zal gehouden zijn tot voldoening van het wegens dat stuk verschulaigdo zegelrecht en van de boete die verschuldigd zou zijn, indien het stuk, be hoorlijk oudorteekend, op ongezegeld papier gesteld ware, tenzij hij doe blijken, dat het stuk behoorlijk gezegeld is, of dat het niet in zijn bezit is. Indien het stuk later ter zegeling aangeboden wordt, zal het betaalde strekken in mindering van hetgeen dan zal blijken verschuldigd te zijn. Art. 19. Wanneer in eeu openbare of onderhand- sche akte eenig, onder een of meer der partijen of on- derteekeuaren dier akte berustend zegelplichtig stuk, (authentieke akten of afschriften daarvan uitgezon derd), wordt beschreven of vermeld, dan zal in die akte, ook al is niet krachtens of ten gevolge van zoo danig stuk gehandeld, moeten worden opgegeven indien het stuk ongeregistreerd is het bedrag van het zegel, gebezigd voor hot beschreven of ver melde stuk, en indien het stuk geregistreerd is, de dagteekeuing eu het kantoor van registratie. Ingeval het stuk buitenslands opgemaakt is, moet daarvan melding gemaakt worden. Indien volgens die opgave het beschreven of vermelde stuk niet van behoorlijk zegel volgens de wet is voorzien, zal de houder daarvan ver plicht zijn tot voldoening van het wegens het stuk verschuldigde zegelrecht en van de daarop ver schuldigde boete, tenzij hij door overleggiug van het stuk bewijst, dat het behoorlijk gezegeld was, en behoudens verhaal op hem, door wien het zegel recht en de boete volgens deze wet moeten worden gedragen. Hij, die in strijd mot de waarheid verklaart dat hot stuk van voldoend zegel is voorzien of geregi streerd is of buitenlands opgemaakt is, zal gestraft worden wegens valschhoid in geschrifte. Eenige gedelegeerden 1ste klasse der Staatslote rij te Rotterdam hebben zich met een adres ge wend tot de Tweede Kamer en daarin mede gedeeld dat zij ten volle de wenschelijkheid erkennen, de Staatsloterij bij de wet te regelen, waardoor de oude misbruiken kunnen worden opgeheven, en om haar meer productief te maken voor 's Rijks schatkist, zij het ook ten nadeele van de winsten tot dusverre door den handel genoten dat zij de voorgestelde verhooging van f 3 per lot, als maximum volkomen uitvoerbaar achten mits de verdeeling der loten geschiede naar het debiet, zooals ook in het ontwerp Koninklijk- Besluit zeer juist is aangeduid. Naar aanleiding van een geschil met de alge- meene Rckeukamer over de verevening eener vordering van G. Dekker en G. Wolzak, gegrond op een goedgekeurde overeenkomst wegens het wijzigen der aardewerken op het stations-emplace ment te Gorinchem, heeft de Minister van Fi nanciën een wetsontwerp ingediend, ten einde alsnog die verevening te doen plaats hebben. liet Beetwortelsuikerbond heeft in zijne jongste vergadering, met wijziging van het vroeger be paalde, besloten den prijs der suikerpeeën te verhoogen tot f 8 per 1000 K.G. en uitbetaling van het voorschot van 1°. Maart e.k. af aan. In Gelderland wordt op 14 Maart a.s. met zonsondergang gesloten de jacht op waterwild met geweer en met of zonder staande honden, het vangen van water wild met slagnetten en het vangen van hout snippen met laat- en war- of valflauwen. Bij Gebr. Van Noortwijk te Schiedam zal met 1 April verschijnen „Ons Vaderland/' christelijk nieuwsblad voor Nederland, 't Blad verschijnt 3 maal in de week. Door een Rotterdamschen tuinbaas is aan Z. M. een mandje met jonge postelein aangeboden. De carnavalspret heeft te 's Hertogenbosch, als altijd, ook zijn droevige gevolgen gehad. Een viertal militairen zijn wegens verzet naar de gevangenis gebracht eu zullen voor den krijgsraad terecht staan terwijl een der personen, die als „beeld" op een der triumfwagens heeft gefigureerd, ten gevolde van het gure en natte weder, reeds ge- durende den omgang door de stad overleden is. Aan bijdragen, om de quaestie der jongste Leeuwarder hardrijderij nog ingewikkelder te maken, ontbreekt liet waarlijk niet. Dezer dagen kon men in een provinciaal blad lezen, dat „de firma llajenius voor f 1000 het recht, gekocht had om Bruinsrnvsigaren in den handel te brengen." Geheel juist was de meleJeeling niet, want 'tis niet genoemde firma, maar de firma C. J. Boele Zn., te Kampen, welke, 't zij dan voor f 1000 of een andere som, dat recht kocht. Behoort dit vraagt het „Nieuws", waaraan dit bericht is ontleend nu al mede tot de benefietjes van den wedstrijd, en valt ook dit in de termen van buit- verdeeling Omtrent den kassier v. d. Bte Helle- voetsluis verneemt men, dat hij aldaar is terug gekeerd en in hechtenis werd genomen. Te Vrijhoeven-Kapelle is door kwaadwilligen dezer dagen bij twee raadsleden het drinkwater in de waterputten door petroleum bedorven. Ook de pulpe, die in kuileu in de nabijheid hunner woningen zit, werd met die olie overgoten, zoo dat de koeien dit voeder nu weigeren. Het Engelsche stoomschip „Nautilus" komende van Londen, is bij het binnenkomen der haven van Harlingen op het middelhoofd geloopen en heeft daaraan belangrijke schade veroorzaakt. Te Amersfoort was dezer dagen, naar men meende, de alleen wonende weduwe v. D. over leden, en reeds waren door eenige liefdezusters alle gebruikelijke maatregelen genomen, toen den volgenden morgen de vrouw uit hare langdurige bezwijming ontwaakte zij kan thans weder vrij goed spijzen gebruiken. In Zuid-Beveland is onlangs een weduwe kinder loos overleden, wier vermogen, dat, naar het algemeen zeggen, 7 ton bedraagt aan arme bloedverwanten te beurt valt. O. a. zou een be hoeftig arbeider te Hoedekenskerke 20 30 dui zend gulden ontvangen. Te Willemstad heeft op 's Konings verjaardag een beschonken militair een jongeling door een sabelhouw een zware verwonding aan het hoofd toegebracht. Te Steenwijk is in hechtenis ge nomen H. W., wonende te Ruinen. Men brengt deze inhechtenisneming in verband met den ln Januari jl. te Ansen, onder Ruinen, gepleegden moord. Door den rechtercommissaris te Am sterdam is de instructie geopend in de geheimzinnige zaak, betrelfende het te water geraken van een paard en rijtuig en het verdrinken van den daar in gevonden persoon even voorbij Halfweg. In den Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch is ver dronken zekere L., machinist op een boterfabriek. Men vond het lijk met het hoofd in de modder steken.Een visschers vrouw op Urk verliet voor een oogenblik haar woning, een kind dat onge steld was in bed en het kleinste in de kinderstoel zittende, achterlatende. Het zieke kind maakte van die gelegenheid gebruik om van 't bed te kruipen en met lucifers te gaan spelen, waardoor het een nieuw net eu daardoor het huis in brand stak Beide kinderen werden met moeite gered. Een gepensione rd O. I. militair te Ossendrecht heeft gedurende de carnavalsdagen een 11-jarig meisje zoodanig mishandeld en verwond, dat men voor haar leven vreest. Hij is in hechtenis. Ten huize van den heer P. te Breda ontstond een schoorsteenbrand, die spoedig gebluschi werd. De vrouw des huizes schrikte echter zoodanig, dat zij dood neerviel. Te Edam is uit het water het {ijk opgehaald van zekeren B. die van een Rederijkersvoorstelling in opgewonden toe stand naar huis gaande in een gracht moet zijn geloopen. Ilij laat vrouw en vier kinderen na. In de vest van de Weteringschans te Amsterdam is het lijkje van een pasgeboren kind gevonden. De justitie zal het doen schouwen. Eeu nog al aanzienlijke hoeveelheid gouden voorwerpen zijn Zaterdagnamiddag, door middel van insluiping, ont vreemd ten nadeele van den heer D. Kool, tap per, wonende in de Marnixstraat te Amsterdam. Te Noordeloos is een tweejarig meisje in een onbewaakt oogenblik in het water geraakt en verdronken. f Bij de aanbesteding van het aanleggen van een keiweg van Oudeuboseh over Zegge naar den rijksweg EttenRoozendaal. waren 16 biljetten ingekomen. Laagste inschrijver was de heer J. J. Kooimans te Dordrecht voor 38,983. KERKNIEUWS. Nederl. Hf.rv. Gemeente. Beroepen naar Wageningen, W. Zegers te Gorinchem; Di - demsvaart, W. v. d. Borg te Well en Ammerzoden St. Kruis, W. v. d. Beke Calleufels, cand. Bedankt voor Tjerkgaast, ds. J. Eigeman, te Dordrecht. Prijzen van 100 en daar boven. 5e Klasso. Trekking van 20 Febr. Prijs van 31,000: uo. 8570; 1000: uos. 4396, 6457, 16309, 16877, 17322 en 17480400 nos. 2977, 6324, 9548 en 16675; ƒ200: nos. 690, 5741, 14637 en 19206; ƒ100: nos. 632,5251, 6789, 8996, 9483, 12481, 13148, 14486, 17415, 18612, 18760 en 19344. i Of? A 1,„ O O ^•r■W-B^riwrW«cflgW^W III 1)1/II««jgg"—W

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2