\\m\m\ Wijnen en Cognac. oorbanden het nieuwe model Kunstinrichting VOOR BE EERSTE li. COMMUNIE eene fraaie u eDreiaecoifec e in elegante modellen, in De Yroolijke Huisvriend, BILLARTFABRIEK. H. A. BANNING, an del in Manufacturen, Bedden, Matrassen, Voeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Asphalt-Dakpapier HOLLO WA rS PILLEN EN ZALF. O B H A. II van Beuningen tan ïlelsdingen, ZALF VAM HET R00DE KRUIS C. F. ('ORDES. 1 li PRINCESSE BIERE Ds gezamenlijke novellen van B 249, ba DE PILLEN CfQ O De Kleine Kapitalist. mlWPl van af f 4 tot f 8. MANS-, EANTAZIE- en CAOETS I M ÜLLER& OOT. STOOM TABAKSFABRIEK ¥s3ü bij Esusien. FOTOGRAFISCHE in de nieuwste modellen, zwart en gekleurd, souple en geappreteerd, verschillende prijzen. rf i zwart en gekleurd, van af f 1,50 tot f 5.50. De Gekroonde Valk vervangt liet buitenlandsch fatriaat. REPARATIEN SPOEDIG EN BILLIJK. Humoristisch Weekblad, Hoedenfabrikant, Yuclïterstraat II 10, 's-Bosch. 'ed. W. L. Kuijk Oppert 148, ROTTERDAM,; zeer BILLIJKE PRIJZEN. 11 DE FONDSENMARKT/j LANGENDIJK, GORINCHEM. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. GorinchemHeusden. Winter dienst, V 04 worden vervaardigd door en Stoomtras-Moleiiaars, M ij 1 bij Do r d r e c li t. Gezondheid voor iedereen. Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. O H H 1 11 (T> e-f O ^3 CD i-s P- i-S p 55 pr1 Bij den ondergeteekende ztjn alle merken dor Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaap stad voorhanden, tegen dezelfde prijzen als bij de Hoofdagenten. Proef kistjes van 12 halve fleschjes diverse mer ken a, 8.50 per postwissel. Prijscouranten verkrijgbaar. Z ALT-BOMMEL. Eenig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omstreken. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. va Bij den Uitgever van dit blad wor- den d a g e 1 ij k s abonnementen aan genomen op 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in VergrGOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Polo grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om 5L half een gesloten. 1 .ff. .1-.* UIT onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen, wegeus rijk dom aan extract, d. i. voedende bestauddeelen, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons PR1N- CESSE BIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, in Soorten. In het bezit dor GEOCTROOIEERDE FA NT AZIE- II0 E i> E zwart, in de nienwste modellen, van Professor I)r. Gustav Jüger, beëedigd Hoofdleeraar der Koninklijke Wurtemburgscho Technische Hoogeschool te Stuttgart., is dienende: Die Hoeden door hunne vilt- en wol-bewerking, zoomede hunne vilt- en wol-zvveotbanden en ventilatie de bijzondere eigenschap hebben alle hoofdkwalen weg te nemen, en als blijvend voorbe hoedmiddel zijn dienende Vrij van geur, verwijderen zij alle onaangename uitwaseming van den mensch. Voor gezonden zijn het aangename en gezellige Hoeden, die om hunne lichtheid ook den Zomer hoed vervangen en tevens solide in het dragen. In zes der nienwste modellen zijn de Hoeden voorhanden. A 2.30 per jaar, franco per post. De nos. 1 tot en met 7 bevatten behalve een schat van novellen, anecdotcn enz., de navolgende Illustration: AMSTERDAMDORDRECHT. Bij alle soliedo boekhandelaren is de inteekeuing opengesteld op: welke worden uitgegeven in 80 postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 deelen, die op zich zel- veu compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De iuteekenprijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche nitgaaf van ongeveer tien cents in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. Do eerste serie zal bevatten I. Uit het verleden. II. Oude kennissen. III. Do familie Walker. IV. Do heks van de Amersfoortscho heide. V. Ko Polkos. VI. Een klaverblad. SSBffiSfflSBWWÏisi J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. Afzonderlijke nommers 0,25. ONTVANGEN eene grooto sorteoring NIEUWE STOFFEN, eene groote partij eigen gemaakte Winterovcrjasson, Demisaisons, alsmede ruime voorraad van do nieuwste Kinderpakjes, Jongens-Deinisaisons enz. 5^ s O Cl 3 2 S a PABIJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. «5 a a a g, 3 <5 s- a a tn a - a S» 54, Stoombootreederij L. de Beer Co, In correspondentie en rechtstreeks verkeer met dq Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot en met 27 Mrt. 1885; (force majeure voorbehouden). Van Ileusclen naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en urn. c.a. 1.15 0 3* u. (In corresp. vm, 5.15, 6.30 en 10 n. naa| Botterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corre^ póndentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur nat Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur n uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9.30 uur en nam. 5 nur, na aankom^ der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdams De maanden December, Januari, Februari es Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem iu December, Januari c$i Februari ten 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 uur nit. Rotterdam. De dienst des Maandags nur nit H e n s d e n correspondeert niet op de boot van 4.45 uair recht. Si ÜT s' a 2 5 Zuiveren hot Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kindoren van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, vorouderdo Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing vau Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeae mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Louden, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozeu van Is V2s 9d., is 6d., lis, 22s en 33s eu ver krijgbaar hij aiie medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot. to onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. O4 Os 3 c* O» 55 «f 3 a 3 HH - cT- O a 2 «S- s' S- s-1 Ci 5 I I-8 C8 S s s 1 O v» 3 01 3 o® 2 £- 3 a> e- C> ft e ftL, g. Cti S O O» s-J 3 n. ff S. .3 <yt 3 s, s - I s s 2 a s 2 s s R- a, O 2 5 3*3 3 3 2 3 s ft 3 3 3 |a a> Cb <2 a *2 O» O S. O 3" ft S JU <2- Co O "2 O o -s Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Allo Abonuenten ontvangen als gratis-premit een Controle-Lijst vocrr Uitlootbare FAndsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijksche Restantenlijst -8, Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen fiuanciëelo blad van Nederland. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. MET TEER TOT BASIS 1T> B Radikale genezing desver- s9 /d P kiezend wordt overeengeko- men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplauts, 35, te Antwerpen. van Letterlijk opgevolgd. Een dierbaar aandenken. Alles met mate. Wut onlangs den heer Platvink gebeurde. Hoe staan de Amerikanen Zeer juist. Naar de natuur. Moderne explicatie. On verwachte repliek. De schoolmeester ten platten lande. Clandarius Asinus. De boerenkermis. De ge lapte laars. Een dilemma. Uit hengelen. Op de kermis. In den schouwburgRuiken. Recru- ten. Uit de tooneelwereld. Een bang ontwaken. De vrijmetselaar. Gelijktijdige opmerking. In het museum. Aan den schouwburgEene vreeselijke maar ware gebeurtenis. Ilcel beleefd. onder redactie van INIIOUD VAN No. 13.- Mexico. Beurs-overziclit, Binnen- en Buiten-| landsche berichten. Gemeente Maastricht. Stoom-ii tramwegmaatschappij OldambtPelcel-A. Russische Financiën Spaansche Financiën Turlcsche Finan ciënFinanciën der stad Madrid; Russische Spoor wegen Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij Mis souri Pacific SpoorwegmaatschappijMissouri Kansas Texas Spoorwegmaatschappij; New-York, Ontario f Western SpoorwegmijNew-York, Central cj* Hudsoni River SpoorwegmaatschapijOregon 4' California Spl maatschappijWabash St. Louis Pacific Spoor wegmaatschappij. Ontvangsten van Spoorwegen Noteeringen te New-York. Niet-officiëel handelde fondsen. Rente- en dividendbetalingen. Laatste Berichten. Correspondentie Uitlotingen. Advertentiën. Men abonneert zich bij liet Bureel van De Fond- senmarkt,<i ter boekdrukkerij van GEB ROEDE R> IiO IT SE MA te Groningen en bij alle Boekhanf, delaren en Postdirecteuren. T 3 §- s» ft. pt- 1 S 01 i...-, .J Oj - CXs 3 O 3- 5S <-*• ftj 3 Gi. Co oa. 04 Cfe 3 I Advertentiën genieten groote publiciteit. Stellige genezing in weinige dagen van alle soorten van wonden brandwonden, kwaadsappige zweeren, spleten Vein den tepel, buid-en kankerachtige aandoeningen» enz Men wachte zich voor namaak. drpot in alle goede apotheken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4