buitenland." """bekendmaking. """""binnenland, "burgerlijke standU Brieven uit de Residentie. bij mogelijke fouten zelf toe te kunnen schieten op zulke dagen reden de amb tenaren van het hooge gerechtshof door de straten van Parijs en verkondigden onder trompetgeschal dat monsieur de Paris het vonnis eigenhandig volvoeren zou. Zij noo- digden de inwoners uit, de voltrekking bij te wonen of uit iedere woning minstens één afgevaardigde te zenden, opdat die zich overtuigen kon, dat aan de gerechtigheid voldaan werd. In dichte scharen stroomde daarop het volk naar de plaats der execu tie heen en een dichte drom van toeschou wers omringde het hoog opgeslagen scha vot, waarop dan de gevreesde grootheid in zijn stereotiepen rooden mantel verscheen, voor het publiek een buiging maakte en daarna den mantel afwierp. Hij nam ver volgens den veroordeelde uit handen des priesters over en begon zijn werk. Monsieur de Pans was gewoonlijk niet ongenegen voor dezulken, die zijn bijstand inriepen, de straf aanmerkelijk te verlichten en over 't algemeen schijnt men in die da gen, waarin een menschenleven veel min der tvaarde had dan in onze, het afschu welijk handwerk des beuls minder verschrik kelijk gevonden te hebben, als dat thans het geval is, want heden zou waarlijk de pen zelf weigeren alles neer te schrijven, wat bovengenoemd boek in drogen, zake- lijken stijl mededeelt en door houtsneden opheldert, die ronduit gezegd komisch we zen zouden, indien ze niet de haren te berge deden rijzen.(Slot volgt.) H. J. VAN EGOELEN. HON COOP. HEUSDEN, 2 Maart. t Door de tegenwoordige eigenaren is het huis, vroeger bewoond door de familie Gerlach, geheel ge sloopt om daarop een ander gebouw te doen verrijzen. Bij het graven om een kelder te maken, stuitten de werklieden weldra op een gewelf, dat geopend eene aanmerkelijke diepte te aan schouwen geeft. Tot welk doel dezen kelder vroe ger diende is moeielijk te bepalen, doch met belangstelling wordt het ledigen daarvan gevolgd. Telkens komen voorwerpen van gebakken steen te voorschijn in den vorm van kannetjes, urnen, schotels en wat dies meer zij. Velen hebben in vorm veel overeenkomst met die voorwerpen,die inHofdijk, zyOns Voorgeslacht" als Germaansch vaatwerk worden .aangegeven, hoewel het niet denkbaar is dat zij van uit die oude dagen zullen dateeren. Volgens Jacob van Oudenhoven in zijn „Geschie- denis van Heusden," zou daar ter plaatste met den aangrenzenden hoek en nevengebouw vroeger een Nonnenklooster hebben gestaan, genaamd het St. Katharijnen klooster, dat in het begin ellendigen veelvraat, voor wien geen woorden hard genoeg konden zijn, was te groot dan dat ik zou kunnen spreken. Als gij den patroon spreken wiltzeide de klerk, der 14e eeuw is gesticht. Een Latijnsche school en vervolgens een Fransche en Engelsche kerk, zijn hiervoor in de plaats gekomen, maar uit welk tijdvak de tot nu toe gevouden voorwerpen zijn, is moeielijk te bepalen. Mochten nog meerdere voorwerpen worden gevonden, waardoor mogelijk met eenige zeker heid iets omtrent het tijdvak kan gemeld worden, dan hopen wij hierop nader terug te komen. tDank zij het zachte weder in de laatste dagen begint het weiland reeds een groene tint te ver- toonen. Indien de nachtvorsten de goede verwach tingen niet komen tegenwerken, dan bestaat er alle hoop dat het vee dit jaar vroeg grazende zal ge zien worden. De verpachtingen van weilanden zijn dagelijks aan de orde. Niet overal is daling te be speuren Zaterdag 11. nog werd hier ruim 15 bunder weiland verpacht voor f 1787.een prijs die f 60 hooger was dan het vorige jaar. Behalve de ontluikende knoppen der vruchtboomen en het getjilp der vogelen werd ons heden ook een levende kapel getoond, als een teeken van het naderend voorjaar. Zij die te langen tijd zich in Morpheus armen werpen en daardoor veeltijds den gezonden vasten slaap missen, worden nu en dan ook onthaald op het gegons van muggen, die, naar ons werd medegedeeld, zich evengoed als in den zomer nu reeds als kwelgeesten komen vertonnen. t BRAKEL, 1 Maart. Men is hier reeds druk bezig met het omspitten van het land. Enkelen hebben reeds aardappels gepoot, de zoogenaamde kralen De handel in aardappelen staat bijna geheel stil. De prijs is zeer laag. Nog een groot aantal H.L. zijn er hier in voorraad. Voor de knolrapen, die verleden najaar 40 a 50 cents golden, besteedt men thans 90 cents. Daardoor levert men er nog al af. Het hooi ruimt hier goed op. Het wordt of te Zuilichem geperst, of in deze gemeente, of het wordt los vervoerd. De prijzen zijn hooger dan ze geweest zijn. t Voor het eerst in dit seizoen heeft de ooievaar zich heden hier vertoond en zijn aloude nest op den huize ,/de Spijker" betrokken. t VEEN, 26 Febr. Een haas die te Aalst in Gelderland door de tegenwoordigheid van personen werd opgeschrikt, nam de vlucht en, geen beteren uitweg ziende, zwom hij over de thans vrij breede rivier de Maas, koers zettende naar deze gemeente, om zijn reis op Noordbrabantschen bodem voort te zetten. Daar aangekomen, ontwaarde hij echter eveneens personen, die met belangstelling zijn komst verbeidden. Vermoedelijk is die belangstel ling wel zoo groot geweest, dat men met den fameusen zwemmer de kennismaking verder heeft uitgestrekt dan hem lief was. Wij vernemen althans dat tegen een onzer inwoners proces-verbaal is opgemaakt wegens het vangen van een haas, waarbij de haas tevens in beslag is genomen. Wij gelooven dan ook dat de haas in kwestie wel de genoemde zwemmer zal zijn. t TIELERWAARD, 1 Maart. De hooihandel, die in den laatsten tijd zich in deze streken vrij algemeen door lusteloosheid, gedruktheid en kwij ning kenmerkte, begint tegenwoordig hier en daar een meer levendig voorkomen te verkrijgen. De vraag naar dit handelsartikel begint allengs zich allerwege meer te doen hooren en toe te nemen. Het onmiddellijk gevolg hiervan is dat de prijzen rijzen. Op enkele plaatsen in deze Waard wordt het hooi van het gewas des vorigen jaars al voor 15 a 16 per 1Ö00 halve K.G-. opgekocht. t GELDERMALSEN, 2 Maart. De werkzaam heden aan het bouwen van een nieuw spoorweg station alhier, die gedurende dezen winter gestaakt waren, zullen binnenkort hervat worden. t SLEEUWIJK. Door het gemeentebestuur al- bier is in zijne vergadering van den 21 Febru ari j.l. besloten, om aan den veldwachter G. van Zanten een gratificatie toe te kennen van 50 gulden, wegens betoonden dienstijver in het be lang der gemeente. t UITWIJK. In het laatst der vorige week overleed II. S., in den ouderdom van circa 87 jaren, de oudste ingezetene van Uitwijk en Waardhuizen. WAALWIJK. Woensdag j.l. is door de ma réchaussee aangehouden en gevankelijk naar 's Bosch overgebracht, zekere T. V., als verdacht van dief stal van bouwmateriëel aan het in aanbouw zijnd spoorwegstation alhierhet bleek een oude be kende der justitie te zijn. De meer willige stemming in het handels- hooi werkt gunstig op de verpachtingen der hooi landen in de Langstraat. In de laatste dagen worden zoowel uit de hand als op publieke vei lingen veel hoogere pachtprijzen besteed dan in het begin van dit jaar. ZEVENBERGEN, 26 Eebr. In vlas worden thans hier in den omtrek vele zaken gedaan. Men betaalt per steen f 1.90 a 2.10. In den aardappelhandel blijft het zeer stil. Prijzen hoort men bijna voor dit product niet noemen. OOSTERHOUT. De in de vorige week ge- houdene verpachtingen der wei- en hooilanden, behoord hebbende tot de domeingoederen van wijlen Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden, zijn allertreurigst afgeloopen. Naar de landen in den Westpolder, waarop griendhout moest worden aangelegd, werd bijna geen bod gedaan eene enkele kleine partij is slechts gegund. Van de landerijen, ongeveer 388 hectaren, ge legen in de Oost-West-Republiek- en Willems polders, welke moesten worden beweid, zijn slechts een paar perceelen gegund. Wat er nu verder met deze belangrijke be- zittiugen van den staat weder zal worden, aan- Bij de Tweede Kamer is ingekomen het wets ontwerp tot onteigening voor de verlegging van de uitmonding: der rivier de Maas naar den Amer. De Minister van Oorlog heeft de burgemeesters der gemeenten doen toekomen de thans verschenen negende uitgave van het werkje, getiteld ^Neerlands Leger," in welke uitgaaf het hoofdstuk aangaan de den ,/dienst bij de militie te land" aanmerke lijk is uitgebreid. Onze gezant te Berlijn, de heer Van der Hoe* ven, die onlangs een been brak, is, volgens het zyVad.", in zooverre weder hersteld, dat hij de laatste zitting der Congo-conferentie op krukken kon bijwonen. In Eigen Haard" verscheen heden o. a. een belangwekkende biographie van wijlen mr. Jacob Paulus Amersfoordt, door den heer A. Huet te Delft geschreven en vergezeld van een welgelij kend en fraai uitgevoerd portret van den beken den landbouwkundige, den gevierden stichter van de ^Badhoeve." Pieter Bruinsma heeft, volgens de „N. R. Ct." per telegraaf naar Christiania bericht gezonden, dat hij Axel Paulsen uitdaagt tot een wedstrijd om de champion-medaille. Na weken van angst en spanning voor zijne familie cn vrienden, zijn de treurige vermoedens helaas zekerheid geworden de heer Dijckmeester is dood, het vinden van zijn lijk heeft aau al lerlei gissingen en verhalen een einde gemaakt. Eenige personen met een zolderschuit met huis raad beladen, Vrijdagmorgen van Zaandam komende om de goederen naar de Boomstraat te Amsterdam over te brengen, vonden in het IJ langs de Houthaven een lijk. Met een haak sloegen zij het vast en sleepten het mede naar de stad. Het lijk was onkenbaar, het hoofd vreeselijk gezwol len, maar de kleeding en de gestalte deden aan stonds vermoeden dat zij het lijk van den brand weer-commandant hadden gevonden, in welk ver moeden zij versterkt werden door het vinden van den signaalhoorn. De politie werd gewaarschuwd en spoedig was de heer Steenbergen, commissaris van politie in de 5de sectie, aanwezig, in wiens tegenwoordigheid de indentiteit van den vermiste werd geconstateerd door het vinden van eenige naamkaartjes. Het horloge van den drenkeling was op 2 u. 35 m. blijven stilstaan. Dit is nog al zonderling wanneer men bedenkt dat de koetsier die den heer Dijck meester in den noodlottigen nacht tot nabrj zijne woning aan de Leidsche Kade bracht, verklaard heeft dat het toen circa half drie was. De afstand van de Leidsche- naar de Houthaven is vrij lang, zoodat, althans indien het horloge van den overledene geregeld liep, mag worden aangenomen dat de heer D. zich niet ver van zijne woning verwijderd heeft, doch aldaar in de nabijheid te water is geraakt. Het lijk is verzegeld en naar het huis van arrest en justitie overgebracht, om aldaar te wor den geschouwd. Naar den ongeschonden toestand der kleeding te oordeelen, bestaat er geen grond om aan eene misdaad te denken, zoodat hier eerder aan een noodlottig ongeluk of aan zelfmoord moet worden gedacht. O O O Dezer dagen is een groote brug over den Jordaan in de nabijheid van het oude Jericho, plechtig ingewijd. Zij is van hout, en zeer stevig, en heeft een lengte van 45 meter bij een breedte van 5 meter. Men noemt deze brug de eerste welke over deze vermaarde rivier geslagen werdmaar eigenlijk ten onrechten. Er moet in de zevende eeuw onzer jaartelling een brug over don Jordaan zijn gewoest. Van die brug was echter sedert eeuwen geen spoor meer over. De Methusalom van onzen tijd moet zich te Chicago bevinden, volgens een aldaar verschijnend blad. Het is een neger, John Long genaamd, die in 1793 geboren en dus nu ruim 145 jaren oud moet zijn. Hij bracht daaarbij 125 jaren van zijn leveu in slavernij door. In Amerika waar men zich, zooals men hier te lande proefondervindelijk weet, mot kracht op de veeteelt gaat toeleggen, heeft men, nevens vele gras- en klavorsoorten, ook do proef genomen met lucerne, de Zwitsersche klaver. Deze voldoet uit stekend en geeft, als zij oen paar jaar oud is, ge woonlijk drie oogsten per jaar. Men begint zelfs te beproeven om do lucerne te zaaien op land dat niet onder irrigatie ligt. Burgemeester en Wethouders van Heusden bren gen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van don Militieraad, bestemd tot het onderzoeken 1°. van de aangeboden vrijwilligers, 2°. van de lote- lingen, die redenen van vrijstelling hebben inge diend, en 3°. van alle andere loteliugen, zal worden gehouden (voor zooveel deze gemeente betreft) op Donderdag den 12 Maart 1885, des voormiddags 101/2 unr, op het Raadhuis te 's Bosch, Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Heusden, den 2 Maart 1885. Burgemeester en Wethouders van Heusden bren- geu ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoekschrift van B. Fronk, alhier, om in gebruik te mogen hebben een stuk gemeentegrond, liggende aan den Demort. Noodigen de ingezetenen uit, om, indien bij hen tegen de uitgifte van dien grond bezwaren moch ten bestaan, deze binnen 8 dagen ter gemeente secretarie ih te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, H. J. VAN EGGKLEN. HONCOOP. Heusden,'den 2 Maart 1885. r,„l «viooton 'aoMn f Heusden, vau 19 Febr. tot 2 Maart. Geboren: Cornelia Josephina, d. v. J. C. Swagemakers en E. E. C. van Ghert. üverledou: M. van Bladel, wed. J. Kus- ters, 70 jaren. f Woudrichcm, van 1 tot 28 Febr. Getrouwd: Gerrit van Slokkum, 24j. eu Auua Maria Viveen, 20 j.Adriauus v. d. Nat, 32 j. en Gjsbertjo Maria Otto, 29 j.Pieter Schaap, 20 j. en Judina Adriana v. Ooijen, 20 j. Geboren: Jan, z. v. J. Baks en E. Brug man Cornelia Willemina, d. v. D. C. Bron en J. LievaartAudries Gerrit, z. v. P. W. voorden Dag on C. H. Brionen Pieter, z. v. H. Vink en W. M, v..d. Heuvel; Dirk, z. v. H. Verhoeven en A. van Beest. Overleden: Lijntje Bax, 53j. echtg. v. K. HavelaarCornelis Struick, 76 j. echtg. v. A. v. Vugt Gerrigje v. Vugt, 50 j. wed. v. T. Roza Jan Ruis, 2 m. Melia Sussanna Kentie, 40 j., echtg. v. J. Baks Gerardes v. Zijl, 20 j. echtg. v. P. RnisJenneke Maria de Joode, 1 m.; f Bewerken on Sleeuwijk, van 1 tot 28 Febr. Ondertrouwd: Jan Willem den Haan,jm. mot Simonetta Romjn, jd. Geboren: G jsbert, z. v. J. C. Pellicaan eu J. A. v. Herpen; Johanna, d. v. G. v. d. Stelten W. S. ErasmusMaria, d. v. A. v. Vugt en J. O. EenwijkGerrit, z. v. P. J. Vos en J. Rijken. Overleden: Alida v. Breugel, 75 j. echtgen. v. Hendrik Groeneveld, eerder wed. v. Jan v. d. SteltGeertrui Verschoor, 83 j. echtgen. v. Tennis Ritmeester, eerder wed. v. Sjmen Piek Alexander v. Andel, 2 j.Neellje Willemiaa Visser, 2 m. Johannes Eliza Sprenger, 6 m.Cornelia Koppe, 69 j., wed. v. Gerrit v. Houwelingeu. 's GRAVENHAGE, 28 Febr. 1885. Word in het vorige zittingjaar door de Regee- ring te kennen gegeven dat geheele Grondvvets- w jziging als een der meest dringende eu gewichtigste onderwerpen werd beschouwd, thans achtte men herzieuiug der kiestabel nog meer dringend en ge wichtig. Na bijna vier volle dagen hierover te hebben onnn y n f i n_jrjl r»A vr? a o rKn kennen gegeven werd dat Grondwetswijziging be hoorde vóór te gaan, met 43 tegen 39 stemmen verworpen. Een tweede punt van behandeling waren de maatregelen door de Ministers van Biunenlandsche Zaken en Justitie genomen, om de sociaal-demo craten tegen te gaan. Het is voorzeker in eene Regeering niet af te keu ren dat zj de handelingen eener partj, die zj meent dat niet veel nut voor het vaderland slicht, doet nagaan, maar de middelen die de tegenwoor dige Ministers daarvoor hebben noodig geacht, mo gen overdreven genoemd worden. Het was toch vol strekt niet noodig dat de Minister van Binnen- laudscho Zaken persoonl jk de onderzoekingen leidde die verleden jaar in de kelders eu gangen der ge bouwen van de Vertegenwoordiging naar de aan wezigheid van dynamiet plaats hadden. Dat onder zoek bad hij zeer geschikt aan den Rjksbouwkun- dige kunnen opdragen, die het dan in alle stilte had kannen bewerkstelligen. In het belang der zaak was dat beter geweest, daar juist door dergeljke voortvarendheid de aandacht meer op de socialisten gevestigd wordt dan voor de Regeering wenschel jk is. Iedereen weet nog hoe de geschiedenis der wees meisjes op de tribune de lachlust heeft, opgewekt en hoe gevat het socialistisch orgaan daarvan partij heeft getrokken om de belangstelling van anders denkenden te winnen. Ook het weigeren der rechts- persoonljkheid aan de vereeniging dier volkspartij is minder goed, daar dit juist weer aauleiding heeft gegeveu tot nieuwe grieven van haar kant. Het is niet te verwonderen dat sommige der Ka merleden de Ministers daarvan een verwjt maak ten. Als de Minister van Biunenlandsche Zaken dan volstrekt de socialisten wil tegenwerken, mag hj eerst wel eens beginnen om acht te geven op de handelingen van eenige ambtenaren bj de Mi- nisteriëu, die zich niet ontzien om lid der sociaal democratische vereenigiDg te zju en waarvan er zelfs redevoeringen houden over maatschappelijke vraagstukken in het gobonw dier vereeniging. Het komt voor ambtenaren, die de aangewezen perso nen zjn om het bestaande gezag te helpen hand haven, het allerminst te pas om lid eener club te zjn, waarvan het doel is om de bestaande toe standen omver te werpen. De meeste Kamerleden schenen na de uitvoerige debatten over beide onderwerpen geen lust meer te hebben om nog langer te redekavelen over za ken, waaraan toch niets meer te doen was, en na dat sommige der Ministers nog een paar bittere pillen over hun beleid hadden geslikt, werd over gegaan tot de behandeling der uitgaven voor Bui- teDlandsche Zakeu. In hoofdzaak waren de op en aanmerkingen bj dit hoofdstuk, over de betrekkingen van ons lancl tegenover de buitenlandsche en vooral de koloni ale mogendheden. Ook over de ambtenaren werd gesproken en wel op een manier die doet vermoeden dat niot alles even behoorljk aan dat Departement toegaat. Een zeer bekwaam consulair ambtenaar moet er toch, volgens de geruchten, toe godwongen zjn om zjn ontslag te nemen, opdat zjn plaats door een ander zou kannen ingenomen worden. Do Minister ontkende natuurljk het geval, maar zju tegenspraak vond bljkbaar weinig geloof, waarvan de reden wel zal zjn dat de naam van den ambtenaar, die voor don post was aangewezen, veel overeenkomst heeft met dien van den Minis ter. Behalvo die onaangenaamheid kwam Zjno Excellentie er nog al goed af, want zjue begroo ting werd, zonder dat het snoeimes gebruikt was, aangenomen met slechts 3 stemmen tegen Ju stitie was nu aan de beurt. Het was te ver wachten dat eeu der eerste opmerkingen gewjd zou zjn aan het ontworp van den heer Sannes tot wijziging der wet op het Notarisambt. Dit ontworp is in den laatsten tjd zoo veel en uitvoerig be sproken dat hot niet meer dan natuurljk is dat ook de Kamerleden een woordje meepraten. Wat of er ook voor of tegen de heeren Notarissen en hunne al of niet eerljkheid gezegd mag worden, zeker is het dat er gevonden worden die wel wat heel duur zju en auderen enfiu het is nuttig om hunne rechten en verplichtingen goed te omschrjven. Veel zal er voorloopig wel niet van dit wetsontwerp komen, daar de Minister be loofd heeft het nog eens aan zjn Departement te doen bewerken. Maandag worden de onderdooien der Begrooling van dat Departement in behandeling genomen. Het is te hopen dat dan geen beginselstrjd zich meer in de debattan komt mengen, opdat de vaststelling der Staats-uitgaven spoedig kan geschieden. X Een merkwaardige Industrie. Be Ainers- foortsche Lucifersfabriek. Een Lucifer hoevele duizenden worden er dage lijks in de handen genomen, en hoe weinige ver bruikers geven zich ook maar een enkel oogenblik rekenschap van de moeite die het kost om een dergeljk armzalig houtje te vervaardigen. Wij waren dezer dagen in do gelegenheid de eerst onlangs opgerichte en uitstekend beheerde Amers- foortschs Lucifersfabriek te bezichtigen, en de wjze waarop van ruwe boomstammen door vernuftig uitgedachte werktuigen deze lucifers vervaardigd worden schjüt ons belangrjk genoeg toe dat wj haar in ruimer kring bekend maken. De ruwe stammen dan, zooals zij bj duizenden uit Zweden, Noorwegen en Rusland worden aan gevoerd, zaagt men allereerst in stukken ter lengte vau acht lucifers, deze worden vervolgens iu eeu draaibank gezet eu door eeu vaststaand mos aan een horizontaal beweegbare tafel bevestigd, afge draaid. Nadat de schors en de buitenste oppervlakte als afval verwijderd zijn, ontrolt het hout zich iu twee linten, ieder ter breedte van juist vier luciferslengten en ter dikte van eeu lucifer aangezien het zooeven genoemde mes door een stelsel van kamraderen voortdurend dezelfde drukking tegen het blok blijft oefenen, kan er geen eukele afw jking in de dikte plaats hebben. De linten wordeu nu iu stukken ter lengte van on geveer tweo meter geknipt, en 25 eu 30 van die stukken op elkander gelegd en naar een andere machine overgebracht. Op dezelfde wijze als bj de bekende stroohak- kers worden deze stapels dun gesneden hoat door een snijmachine gestuwd; het mes, dat als dat van de guillotine in vertikale richting op- en neer beweegt, snjdt met eiken slag juist de dikte van een lucifer af en deelt teven? de strookjes mot mathematische juistheid in vieren. Na deze twee eenvoudige maar vernuftig uitgedachte bewerkin gen zien w j dus de houtjes geheel gereed te voor-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2