Openbare Verkooping te Heusden. aris te Werk WertentTen: WEI 'burgerlijke stand. "land-en tuinbouw. marktberichten. Gemengd Nieuws. Notaris DE GIER te kerknieuws. Aüoop van Aanbestedingen. Eijk, in het openbaar VERKOOPEN: STAL en KOETSHUIS Maandag 16 Maart 1885, Maandag 23 Maart 1885, 1 Donderdag 12 Maart 1885, VERBETERING. onder EETHEN, Openbare Verhuring EETHEN. VERHURING te WIJK. VERHUREN 1 II* 90 A. op d' UI ven onder Eethen. Het Paardenkerkhof onder Wijk. Het Hengst veld onder Wijk. 2 H. 80 A. in de Meer onder Aalburg. 1 H. 40 A. in de Kijventse, 2 II. 30 A. in de Kromme Nol onder Genderen, Verhuren Ove rieden: Maria Verdoorn, 65 j. echtgen. van A. van Wijk. f Drongelen, van 1 Febr. tot 1 Maart. Een merkwaardige Industrie. De Amers foortsche Lucifersfabriek. Chr. Gerff. Gemeentf.. /s namiddags 1 uur, in het Rechthuis te Eethen, Ivoor den Heer G. P. KiiLLER te Utrecht. Bij biljetten omschreven. te van Voor den Heer S. VAN BEEST. Voor Mejufvrouw DECKERS. Voor WILL KM LOK FF q. q. in huur geweest bij C. C. van Helden. Van den Heer G. G. KUIJPERS. afkomstig van Vos. De diefstal van de pendule Yan het station te Arnhem blijkt des avonds om 9 uilr plaats te hebben gehad. De dief nam het gestolene mede naar zijn woning en beleende het voorwerp den volgenden morgen te 9 uren. De hoofddader is een 17-jarig jongeling, die door deze daa l tevens een einde maakt aan zijn plannen om voor onder wijzer te studeeren. Een paar jaar geleden werd eveneens uit het station een pendule ontvreemd De diet was juist bezig met zijn buit, toen een kellner biuneutrad. Hij begon toen aan de wijzêrs te draaien en naar het tikken te luisteren. „Ik zie geen kans haar hier in orde te brengen", zeide hij tot den kell ner, zette het uurwerk in zijn mand, dekte het toe met zijn zakdoek en wandelde heen. Hij is nog niet outdekt. Aan de /,Hooge Heul" bij Goes is drijvende gevonden het reeds in staat van ontbinding ver- keerend lijk van een onbekend manspersoon, mid delmatige lengte, knevel en hoofdhaar donker, gekleed met korte jas, broek en bottines. Het lijk is naar liet gasthuis vervoerd eti aldaar geschouwd. Dinsdagnacht werden te Nijmegen 2 Duitschers, oud 14 en 16 jaar, die op het stationsterrein aldaar rondzwierven en in het bezit waren van een bijl, een breekijzer, een geladen pistool met veel patronen en meer andere zeer verdachte voorwerpen, door de politie aangehouden. Zij zijn naar de gevangenis overgebracht. Uit de Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam is Dinsdag opgehaald het lijk eener vrouw, die reeds sedert een paar weken vermist werd. Naar men zegt, was zij linnennaaister aan het Ncderl. Isr. ziekenhuis, waarheen men het lijk per brancard vervoerde. Eenige jongens hadden Dinsdag te Amsterdam de baldadigheid een op een onbebouwd gedeelte der Govert Flinckstraat staande boom in brand te steken. Het vuur nam snel toe, zoodat men vermoedt dat de boom eerst met brandbare stoffen was ingesmeerd. De brandweer moest bij het blusschen haar hulp verleenen. Een voerman is op Tessel met paard en wagen van den Zeedijk ge vallen en aan de gevolgen bezweken. Hij laat een vrouw en acht kinderen in armoede achter. Dinsdag had te Rotterdam een werkman het on geluk, dat hem een baal koopmansgoed op den rug viel, waardoor hij ernstig werd gekneusd. Dinsdag brandde te Lekkerkerk een land bouwerswoning geheel af. Een daarbij staande woning had mede belangrijke schade, doch was tegen brandschade verzekerd. Oorzaak onbekend. Het tweejarig dochtertje van een sigarenhan delaar te Zaandam is in een pot met kokend water gevallen en na een smartelijk lijden den zelfden dag aan de gevolgen overleden. Een schippersknecht is onder Olst over boord geslagen en verdronken. Te Helenaveen is een jonge ling onder een wagen geraakt. Hij was onmid- delijk een lijk. Een ingezetene van Leeu warden, den heer A. G., trof een ernstig onge luk. Terwijl hij alleen in de kamer was en zich van zijn stoel naar het venster wilde begeven, sleepte hij bij ongeluk het tafelkleed mede, waar door de op de tafel geplaatste petroleumlamp om viel. Het tafelkleed vatte terstond vlam en deze deelde zicli aan de kleederen van den heer G. mede, zoodat hij vreeselijke brandwonden aan den rechterarm en andere deelen van het lichaam be kwam. De toestand van den 84-jarigen grijsaard is zeer gevaarlijk. Bij den slager J. v. M., te Weert, werd in den nacht van Zondag op Maandag door onbekende dieven ingebroken en een vrij groote hoeveelheid vleesch ontvreemd. f Ilcdikhuizcn, van 1 Febr. tot 1 Maart. Geboren: Johauaa, d. v. A. v. Bijtien en Johanna v. SeistHendrika, d. v. W. v. d. Heijden en Maria v. d. Lee; Antonio Johannes, z. v. L. v. Bok hoven en Johanna Deenen Theodora Maria, d. v. A. v. d. Griend en Johanna van Balkum; Elizabeth, d. v. W. v. Krug^en en Elizabeth Stokkermans Wilhelmina, d. v. W. v. Krugteu en Elisabeth Stok kermans, tweelinge Maria Elizabeth, d. v. J. Cou- wenberg en Adriaua Wijue Antonia, d. v. d. Griend en Wilhelmina Stokkermans. f Meeuwen, van 1 Febr. tot 1 Maart. Geboren: Goverdina Jacomina, d. v. manns Nikolaas van Buuren en Johanna Pietro- nella Pruisers Arie, z. v. Hendrikus Pruisen en Neeltje Jozina Verheul. Overleden: Johannes de Wit, oud 5 m. j- Ectheu, van 1 Febr. tot 1 Maart. Getrouwd: L. G. v. d. Beek, jm. an H. M. Brauderhorst, jd. Geboren: Adiianu3, z. v. L. v. Mersbergen en A. Branderhorst Geboren: Adriaan Antonio, z. v. G. J. W. Kramer en W. van Honk; Geertruida, d. v. W. In 't Veld en M. KorstenMarius Willem, z. v. P. v. d. Schans en P. W. MillenaarJoost, z. v. G. v. d, Koppel en J. In 't Veld. Overleden: J. A. van Enkhuizeu, 66 j. man van G. van Hemert. t Baardwijk, van 1 Febr. tot 1 Maart. Geboreu: Josephus, z. v. J. Vermeer en P. De Folter Adriauus, z. v. M. van Velthoven en J. PeijnenborgLaurens, z. v. J. Sustronck en A. KoksterenHermanns z. v. W. Pullens en A. Pelders. Overleden: K. Neelis, jm. 33 j.L. Bur- mauje 55 j.J. van Es, 64 j.C. van Rijswijk, jd. 64 j. J. v. Her- Maar de doosjesOok zij vereischen heel wat arbeid voordat zij gereed zijn. Het benoodigde bout wordt op dezelfde wijze gesneden als wij dit voor de lucifers zagen verrichten alleon zijn de machines na tuurlijk eenigzins anders gesteld. De bodems en op staande kanten van de schuifjes wordeu allen pasklaar gesneden en verder door vrouwenhanden met een on gelooflijke snelheid aau elkander geplakt. De hoezen, daarentegen, worden wederom geheel machinaal ver vaardigd elk werktuig vereischt alléén de aandacht van ééu persoon, die slechts te zorgen heeft voor vol doende vulling met het materiaal. Blaadjes dunge sneden hout, machinaal gekeept, waaruit joist één hoes te vormen is, wordendoor de aolomatische ma chine een voor eeu uit het daarbij aanwezige reservoir weggenomeu. om een koperen mal gerold, vau vooraf met stijfsel bestreken papier omwoeld, van de mal af en in een droogbak geworpen. De etiketteu worden er uit de hand opgeplakt en schuiven cn hoezen op de zelfde wijze in elkander gezet. Nadat de gevulde doosje^ aan de zijkanten bestre ken zijn met de chemische preparaten die voor het ontvlammen der lucifers noodig zijn zij worden daartoe msschen een paar draaiende borstels, die met dat preparaat voortdurend gedrenkt bljjven, doorge schoven eu vervolgeus door afgewerkte stoom ge droogd zijn zij gereed om naar de pakzolders te gaan. Zij worden daar beurtelings bij tientallen tot de bekeude groene pakjes gemaakt, en vijftig dezer pakjes weder in een groot pak vereenigd. Het maken en mengen der chemicaliën voor de kop pen en de strijkvlakten, het snijden vau papier en eti ketten, het maken van kisten, het soldeeren van blik ken biunenkis'.en voor export, hot redderen van afval, het drijven dor ver.chillende stoommachines en gas motoren enz. enz. vereischen behalve de menigte handen die wij reed3 bezig zagen nog een aantal ge- De Amersfoortsche lucifersfabriek Amersfoortsche het geheel aan circa 250 arbeiders wij employeerden. geett dan ook in een bestaan. Wanneer mon deze f ibriok in volle bedrijvigheid doorloopt, schijnt alles als van zelf te gaan het be hoeft echter geeu betoog dat heel wat volharding noodig is geweest om het zoover te brengen. De eige naars hebben dau ook tijd noch kosten gespaard om zich door persoonlijk bezoek aan de voornaamste fa brieken in Zweden, volkomen op de hoogte van do eischen van het fabrikaat te stellen. De kenze van het hout en der chemicaliën toch, zijn van het hoogste gewicht om een goed produkt te krijgen de kenze vau en do zorg voor verschillende machineriün moeten een nette afwerking waarborgen. Door ijverige studie en streng toezicht hebben zij het dan ook reeds zoover gebracht dat de door hen vervaardigde lucifers een goeden naam hebben en ook in werkelijkheid, èu naar kwaliteit, èn nair prijs kun nen wedijveren met hot beste wat het buitenland ons in dit opzicht levert. Het is eeue groote overwinning voor de vader- landsche nijverheid, onder eigeu vlag zeilonde. Waar toch bijna alle andere fabrikanten onder een meer of min bedriegelijke nabootsing van het etiket en de han delsmerken der bekende Jon. Kopings, lucifers aan den man wordeu gebracht, heeft de Amersfoortsche Luci fersfabriek thans haar eigon geheel hollandsch etiket en eeu stoomboot tot handelsmerk. Niemand wordt dus misleid eu dal hot publiek weldra do Amersfoortsche waardeeren eu bij uitsluiting van anderen vragen zal, dat wenschen wij daarom gaarne, niet alleon ter wille van het succes dat do onderne mers van deze zaak voorzekor in ruime mate ver dienen, maar ook, en vooral, ter wille van de Neder- landsche Industrie. Deze toch mag zekerlijk wel aauspraak maken op den steun van het Nederlandsch publiek, vooral indien zij zooals in ditgoval, in allo opzichten ook met het buitenland concureeren kan en een bestaan aan reeds houderden personen schenkt. Moge dit getal van honderden binnen eenige jaren tot even zoovele duizenden aangegroeid zijn (Slot.) In een klein VRAAGD eene gezin te Zaltbommel wordt GE- Keukenmeid om dadelijk of met 1 Mei a.s. in dienst te treden. Brieven franco lett. Z aan het Bureau der Bom- melsche Courant. J Ti VAN EEN De kleinste echtgenooten der wereld, The Ame rican Midgets,* generaal Mite en mile. Edwars, respectievelijk oud 20 en 18 jaren, kwamen Dins dagmorgen met het si oomschip Prinses Marie* van Londen te Vlissiugen aan om per aanslniten- den mailtreiu hun reis naar Berlijn te vervolgen. Zorgvuldig in wollen doeken gepakt, ten einde de kleine wezentjes voor de koude en wellicht ook voor onbescheiden blikken te vrijwaren, werden zij op den arm van een paar heeren van boord in de wachtkamer gedragen. Een rijtuig, waarin ter nanvvernood twee kinderen van 4 a 5 j .ar plaats kunnen vinden, bespannen met 2 p.aardjes, voet hoog, behoorde tot de bagage. De koetsier is ook eeu dwerg. De man noemt zich generaal Mite (mug) en is 55 cM. lang en 4y2 kilo zwaar, zijne vrouw Millie is 53 cM. lang en weegt S1/» kilo. Sedert 2 jaren waren zij in Engeland gevestigd, en «generaal Mito* en »Miss Millie* werden iu Mei 1884 te Manchester ecu getrouwd paar, zeker wel het kleinste dat sedert de schepping der wereld op aarde bestaat. Bij een rederijkerskamer op Tessel, waar de ruimte op het toonoel nog al beperkt is, gebeurdeHeilSCleil Zal, teil VeFZOeke dei t dezer dagen by eene uitvoering, dat het tafel- kleed in. het scherm verward geraakte, toen dit j ei'TCIl Wllleil (leil HeCl* H. J. omhoog werd getrokken. Het gevolg was, dat een r inktstel aan het rollen geraakte en precies terecht "VA.N kwam op het wit,te bruidsgewaad, dat. een der too- neelspeelsters droog. Een luid gelach begroetto de arme bruid, die in haar bezoedeld gewaad haar 10! toch moest afspelen. Uit Buchloe word aan het »Kaufb. Anzbl.c de volgende ongelooflijk klinkende geschiedenis ge mold. De wjjd on zijd bekende fokker vau das honden, Schlemmer te Emmenhauseu, leed sedert geruimen tijd aan onverdragelijke maagpijnen. Hij vervoegde zich bij verschillende doctoren en ook bij kwakzalvers, maar eerst dezer dagen kwam, door het innemen van een nieuw recept aan het licht, wat de oorzaak van zijn ongesteldheid was. Het ingenomen geneesmiddel veroorzaakte na- 5 melijk braking en bij die gelegenheid kwamen vijf levende kikvorscben uit 's mans maag te voorschijn. Schlemmer heeft de diertjes zorgvuldig in een glazen kom bewaard, is geheel hersteld en kan zijn gewonen arbeid weder verrichten. Het zonde ons niet al te zeer verwonderen, zegt het blad waaraan wij bovenstaande mededeeling ontleenen, wanneer de kikkers binnen kort eenden blijken te zijn geweest; in ieder geval is het zeer toevallig dat de kikvorschenvorslinder toevallig Schlemmer (zwelgor) moot booten. Een rijke bezitting. Een jougmensch zonder fortuin 1 fff Beroepen naar Goriuchem, K. van Goor te Nieuweudijk bij Almkork. Men schrijft aan de »L. Ct.« als volgt: Een enkele dag uitgezonderd, is Febr. voorbij gegaan me* zacht weer en Zuidenwind, en nu zal het menigeen tegenvallen als Maart komt met sneeuwbuien, Oostenwind en vorst, hoewel de tuin lieden zich zulk weer vroeg of laat voorstellen, waarbij de landlieden van hetzelfde gevoelen zijn. Do veldarbeid wordt natuurlijk toch verricht en wel onder het gezang van den leeuwerik, die reeds da gen achtereen door het weer, dat zoo mooi en zon nig was, zich liet bekoren. Ook de lijster heeft in het bosch reeds heel wat deuntjes gefloten, terwijl de mosschen nu reeds onder elkauder een plaats betwisten onder do dakgoot, om er een nest te bouwen, gelijk dat onder voorbarige mosschen ge bruikelijk is. De kwikstaart huppelt al op den akker rond bij het spitten of ploegen, tot het zaaien of poten van moesgroenten eu aardappelen. Dat in het laatst van Febr. de crocnssen bloeien eu de hyaciu- then even boven den grond uitkijken, is waarlijk ook al een bijzonderheid en zoo wordt men verleid vast te stellen dat de lente op de komst is, waartoe de ooievaar, die reeds zou gezien zijn, ouder ge woonte het zijne bijbrengt om allen twijfel weg te nemenwant de ooievaar is een lentebode, dat staat vast. Neemt, men nu hierbij in aanmerking dat het weiland reeds zoo groen is, dan zal de kievit ook wel niet lang uitblijven, en daar de vastenavond- zotjes bloeien, terwijl ander kruid langs slootkanten, dat anders bjjna niet wordt aangekeken, ook al be gint te ontluiken, maakt dit jonge botanisljes van beiderlei kunne reeds dubbel opmerkzaam. De sleö- lieden, die over een maand of zoo wel doperwten van den koudén grond verwachten, terwijl de spi nazie dan wordt weggegeven, kloppen reeds bij den bloemkweeker aan, of hij bijgeval geeu dubbele vas- tenavondzotjes heeft, of lelietjes der dalen iu bloei en of het geen zaak zou worden den tuin aan te leggen en dezen van bloemen te voorzien, daar vlier en jasmijn beginnen uit te loopen; alles met een geestdrift of morgen de koekoek >Mei« verkoudigt, en de tortelduiven, tusschen de bloeiende heggen, elkander liefdesverklaringen doen. Aan het Min. van W., H. en N. werd 4 dezer aanbesteed het wegruimen van het wrak van het beneden Maasslnis in den benedenmond van het Scheur gezonken stoomschip »Huntcliff.Minste inschrijvers wareu hiervoor, volgens de Staats courant,* de heeren A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchem voor ƒ9000. Bij de opeoiug der briefjes werd foutief voorge lezen dat minste inschrijvers waren de heeren New- thou Brothers te Huil (Engeland) voor 1795, tot niet geringe verbazing van de aanwezige aanne mers, daar voor dit werk 0. a. was ingeschreven voor ƒ24,690. 19,500 en ruim 14,000, terwijl het werk, ofschoon zulks uiet was aangekondigd, op 15,000 geraamd was. Hot cijfer bedroeg in werkelijkheid 17,950. voldeod aan do opdracht, en toen de jongelui het eens waren, verzocht de jonge mau ziju vriend den ouden heer te polsen, doch deze was zeer op U het gold, en de eerste vraag gold dus het fortuin. »Hebt gij bezitting?* »Noen«, was het bedroefde antwoord. Welnu zoudt ge je neus lateu afsnijden voor vijf ton vNiet voor al 't geld der wereld.* »Heol goed, ik heb mijn redenen om je deze vraag te doen Zoodra hij den vader vau het jonge meisje ziet, zegt de advocaat hem plotseling »Ik heb geïnformeerd nair het fortuin van onzen I vrijer, hij heeft geen contant geld, maar bezit een eigendom, waarvoor men hom te vergeefs vijf ton heeft geboden.* De vader kreeg respect voor ziju aanstaanden schoonzoon en stemde toe iu het huwelijk, maar daarna schudde hij steeds treurig het hoofd bij de gedachte aan de rijke bezittingen van ziju dochters |f man. staande in do Putterstraat, benevens in de Oudmauhuisstraat, te Heusden, Kadaster Sectie A, nos. 324 en 898, groot 5 Aren 99 Cen tiaren. Bevattende: het buis, beneden 4 kamers, waarvan 3 van stookplaatsen voorzien, watervrije kelder, meidenkamertje en keuken, met regen- en welwa- t terpomp. Boven: 4 kamers, waarvan 3 van stookplaatseu voorzien,verdere gemakkeu en goed ingerichte kasten. Te aanvaarden bij do betaling der kooppenningen, |zes weken na de toewijzing. Het perceel is te bezichtigen Maandag en Vrijdag van 10 12 uur dos morgens, mits daartoe aan- - vraag doende bij bovengenoemdon Notaris, die te vens inlichtingen geeft. De verkooping zal plaats hebben te Heusdon, provisioneel op finaal op eu vroeg aan oen advocaat onder zijn vrien den hein in kennis te brengen mot een rentenier, l| die een mooie eu rijke dochter had. De advocaat beide dagen des avonds ton 6 ure, ten huize van den Heer H. MOURIK in het Wapen van Amsterdam.* ZAL van Dubbel curieus is de Methusalem van onzen tijd, zooals die onder ^Buitenland* in ons vorig no. werd vermeld. Houderd vijf en-veertigjaar oud te zijn on in 1793 geboren! De welwillende lezer heeft U daarin immers ook wel een zetfout willen zien en begrepen dat de 3 en 9 met elkander verwisseld zijn zoodat 1793 had moeten ziju 1739? f Bussen, 5 Maart. Aangevoerd 228 K.G. Prijs der boter 0.91 tot 1.13. van P. C. A. KUIJPERS, Notaris te Drunen, zal op Vrijdag 13 Maart 1885, des voormiddags ten 10 ure, bij J. BOUMAN te Wijk, in het openbaar voor het seizoen van 1885 afkomstig van Huibert de Waal. O De Notaris BOLL, gevestigd te üinthor, zal op iDONDERDAGdeu 12 MAART 1885, des voormid- lags om 11 UUR, ten herberge van Jan van er Beek te Eethen, publiek Voor den tijd vau EEN of van VIER JAREN Ouder Eethen. Voor Mevrouw de Wed. BOLL te Gorinchem. Heet. 82 Aren in den Langen Bruggert aau do Broeksche Straat, laatst huurder C. W. Boll. Voor den Algemeene Armen te Eelhen. Heet. 63 Aren in de Oude Weide, laatst huur der A. Nieuwenhuizen. Heet. 60 Aren in den Langen Bruggert, laatst huurder B. Branderhorst. Voor het seizoen van 1885: - Voor den Heer Mr. P. J. PAETS VAN GAN301 JEN. v3 Heet. 33 Aren in de Hoeven, genaamd Prin senkamp,* laatst huurder P. van Geffen. Voor de Hervormde Kerk van Eethen. 1 Heet. 70 Aren in de Hoeven, genaamd Kerken- kampje,laatst huurder H. van Wijlen. Voor den Heer A. B. VAN TIENHOVEN. 2 jHect. 40 Aren in den Langen Bruggert, laatst huurder J. Hamers. 2 Heet. 30 Aren in den Langen Brnggert, laatst hnnrder H. Klerks. Voor de Diaconie-arrnen van Eethen. 8) Aren in het Armonboomgaardje, Onder Meeuwen. Voor den Heer J. VAN BUUREN. 1 Heet. A. D. van Buuren 1 Heet. 84 Aren derde 12 hond, laatst huurder C. de Graaff. 1 Heet. 54 Aren achterste 12 hond, laatst huur der C. de Wind. Onder Doeveren. Voor de Erven DE PETIT. 3 Heet. 79 Aren het Kcrkpad, laatst huurder L. van der Hoeven. Onder Genderen. Voor den Heer Mr. P. J. PAETS VAN GANSOIJEN. 2 Heet. 73 Aren in de Beemden, laatst huurder D. van Hemert. 56 Aren voorste 12 hond, laatst huurder

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3