No. 358. Woensdasr 11 Maart, 1885. iü Jongste bericlil. Uitgever: L. J. YF/FlRMAN neusden. voor Ig fife ;Jg3 Dit blad verschijnt eiken W O E N S A 6 Abonnementsprijs: per 3 maanden f verhooging. en ZATERDAG. 1.Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels GO ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. r Binnenlandsche A 1) V E R T E N T IE N waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden tlechts tweemaal in rekening gebracht. Rij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam van den Uitgever op het adres te stellen. (Overgenomen uit (/d e n H a g o n a a r" van 25 Sept. 1935.) Het zal onzen lezers ongetwijfeld bevreemd hebben dat we in de laatste dagen omtrent zekere geruchten over zekere zaken, zoo hardnekkig het stilzwijgen bewaarden. We verklaren dan ook dat dit ons moeite ge noeg kostte, getuige de stapel stukken, die ons van vele, zeer geachte zijden toegezon den werden, doch we meenden juist in 't belang dier zekere zaken, verplicht te zijn ons buiten geruchten te houden en te wach ten met het plaatsen van berichten daarom trent, tot dat we iets meer dan geruchten konden meedeelen. Thans is, meenen we, die tijd gekomen. Wel is van nooger hand nog geen opening van zaken gedaan en houdt de //Staatscou rant" zich als gewoonlijk muisstilnoch 't een, noch 't ander mag ons echter weerhou den het brandend ongeduld onzer lezers langer op de proef te stellen. Ter zake dus. Verleden week heeft in het hotel //l'Eu- rope" zijn intrek genomen de heer Northum berland, de vermaardste anti-spiritistische kunstenaar dezer eeuw, leerling van den be roemden Cumberland, van wien onze vaders en grootvaders allerlei wonderen weten te vertellen. De laatste, die in't jaar 1885 ons land bezocht en zoowel hier als te Amsterdam en Rotterdam lauweren oogste, staat, wan neer althans alles waarheid bevat, wat ons ter oore kwam en we hebben geen re den daaraan te twijfelen in kunstvaardig heid ver ten achter bij zijn opvolger. De tijd is gekomen waarin de raadselen van 't ondermaanschede oplossing nabij zijn. Wachtte de vorige eeuw die oplossing van 't spiri tisme, de onze, het wachten moede, heeft zich tot het anti-spiritisme gewend, met vrij wat beter gevolg, zoodat we thans reeds de dageraad zien van een nieuwen dag, waarin al wat duister is, opgeklaard, al wat ver borgen, opgehelderd zal worden. Op den eersten avond van Mr. Northum berland's verblijf in de residentie, was 't hem onmogelijk gevolg te geven aan zijn voorne men, een séance te houden, doordat de ver moeienis der reis den zenuwachtigen, zwak ken man te zeer hadden aangedaanden volgenden dag echter gevoelde hij zich geheel wel en werden de invitatiebrieven bezorgd. De eerste séance droeg n.l. een zeer intiem karakter, gelijk dat ook steeds bij de voor stellingen van Mr. Cumberland het geval was. Deels ten gevolge der omstandigheid dat voor een paar dagen de Kamers hare werkzaamheden hervat hebben en alle hooge autoriteiten in de residentie weergekeerd zijn, deels door de geestdriftvolle artikelen in de Engelsche en Amerikaansche bladen, liet slechts een enkel der geïnviteerden op zich wachten. Deze séance moet aan de zeer hoog ge stemde verwachting ten volle beantwoord hebben. Van de wonderen, die Mr. Nort humberland daar verrichte, verhaalde men ons o. a. dat alle aanwezigen langs een der wanden op een rij gingen staan, nadat een hunner zijn horloge een half uur had voor gezet. De heer N. werd vervolgens, na in een andere kamer goed bewaakt te zijn, op een M. afstands, de rij langs gevoerd en wees blindelings den gezochten persoon aan. Bij een andore proef werd den aan wezigen verzocht hun gedachten te bepalen op een afwezigen en van hem, Mr. N., af te trekken. Deze heer zou dengene aan wijzen die daartegen zondigde. De heer N. wandelde blindelings van den een naar den ander en betastte elk der heeren aan 't voorhoofd. Langen tijd zocht hij te vergeefs, tot dat hij eindelijk voor den minister van oorlog staan bleef en hem aanduidde als de eerste, die aan 't verzoek niet voldaan had. Z. Exc: stond verbluft en kwam eerst na eenige oogen- blikken tot de overtuiging dat de heer N. gelijk had, daar hij, tot deze hem betastte, gedacht had//hij zal mij, voor den drom mel, toch niet snappenDie onuitgespro ken gedachte werd door den kunstenaar gelezen en onder uitbundig applaus het hooge gezelschap medegedeeld. Door deze en dergelijke interessante en volkomen geslaagde proeven zijner anti spi ritistische kunst, bracht de heer N. een der aanwezige heeren, een zeer geacht lid der vertegenwoordiging, op een lumineus idée. Was de heer N-, redeneerde deze afgevaar digde, zoo behendig gedachten te raden, spelden en messen te zoeken, stil staande horloges aan te wijzen enz., dan kon 't hem ook niet moeilijk vallen, de verborgenheden in de politiek op te sporen. Dit idée bracht hij uitgewerkt onder de aandacht zijner mede-leden en gaf 't ter overweging aan den minister-president. Ofschoon van ver schillende zijden bezwaren geopperd werden en sommigen zelfs onomwonden hun af keuring over dergelijk plan te kennen ga ven, terwijl vele anderen er den draak mede staken, was de meerderheid wel ge neigd de machtige hulp van den heer N. in te roepen tot het ten einde brengen van een jaren langen, onvruchtbaren strijd. Daar de wet niet veroorloofde den grooten too- venaar tot een kamerzitting toe te laten, aangezien hij niet alleen geen lid, maar zelfs geen Nederlander is, besloot men in eenige achtereenvolgende séances de poli tieke kwestiën ter oplossing te geven aan het anti-spiritisme. Op den eersten avond waren finantiën aan de orde gesteld. Aan ieder, van wien men met zekerheid wist dat hij daarover nagedacht, althans geschreven had, was een invitatie gezonden. De groote zaal van 't Gebouw voor K. en W. was geheel gevuld met finantiëele specialiteiten, onder wie er meer dan honderd waren die een belasting- ontwerp in portefeuille hadden. Uit dit ge tal den man te zoeken, die in 't bezit was van het ontwerp bij uitnemendheid, dat alle hoedanigheden van een Nederlandsche belastingwet in zich vereenigen zou en dus als 't ware voor ons volk als geknipt was, dat was de taak van Mr. Northumberland. Deze taak was niet licht; ruim twee uren had de beroemde anti spiritist in den blinde gezocht en getast, terwijl hij rondgeleid werd door Z. Exc. den Min. van Water staat aangezien diens collega voor finan tiën zich met een ontwerp gewapend onder de schare bevond zonder zijn doel te bereiken. Uitgeput viel hij neer en 't duurde geruimen tijd voor hij weer bij kennis kwam. Toch wilde hij de hoop niet opge ven, ofschoon men hem bad het afmattend zoeken te staken. Men vermoedde't immers wel dat ons land arm was aan wezenlijke specialiteiten, vanwaar anders dat jaren lange getob met afgekeurde belastingstel sels en steeds grooter wordende tekorten? De heer N. wilde nochtans zijn best doen en ving ten tweeden male den tocht aan. 't Moet, naar een ooggetuige ons ver haalt, een merkwaardig schouwspel opgele verd hebben, de massa zwartgerokten te zien reikhalzen om ontdekt te worden. Velen hielden de hand op de borst waar het finan- tiëel kleinood misschien voor immer berustte, en sloegen met een oog, dat schit terde door koortsgloed, de minste bewe gingen van den grooten Columbus gaande. Alleen Z. Exc. de Min. van Finantiën maakte daarop een uitzondering. Deze bleef leukweg in zijn zetel rusten en scheen bij zonder kalm. Of dat zijn oorzaak had in de overtuiging dat hij in elk geval gepas seerd zou worden of dat de heer N. ten slotte toch bij hem te land moest komen, wagen wij niet t.e beslissen. Zeker is het, dat hij de te zoeken persoon niet was. Want de heer N. wees ten slotte als eenige finan tiëele specialiteit, als onzen redder uit allen geldelijken nood, aan, een der tot heden minst getelde leden der Vertegenwoordi ging. Mocht al om den mond van enkelen een ongeloovig spottend lachje te zien ge weest zijn, de meerderheid legde zich bij de vondst neer en genoemde Min. zal, zijn we wel ingelicht, de portefeuille ter be- van ii. schikking M. de Koningin -Stellen. De volgende avonden was het succes van den heer Northumberland niet minder groot. Zoo heeft hij b. v. uit 144 stelsels van land- verdediging alle gesloten en verzegeld, het beste aangewezenhij heeft ook de middelen opgesomd, waardoor aan den nu meer dan 60jarigen strijd op Sumatra een einde zal kunnen gemaakt worden. Op zijn aanwij zing zullen thans tal van hervormingen plaats vinden. Zoo b. v. zal Amsterdam rechtstreeks met den Rijn in verbinding gebracht worden alle kerkhoven opgeruimd en de provincie Drente tot eenig kerkhof van 't geheele land ingericht worden van onze drie hoogc- scholen slechts een, die te Leiden, in wezen blijveneen belasting op piano's geheven enz. enz. Tot aller groote teleurstelling en tot droef heid van onze geheele natie ongetwijfeld, is de heer N. er niet in geslaagd de school kwestie tot een bevredigende oplossing te brengen. Wel waren er een twaalftal ont werpen ter tafel gebracht, uit alle partijen saamgelezen, maar 't mocht den ziener, zelfs na uren lang onderzoek, niet gelukken daaruit een aan te wijzen dat aan de bijna een eeuw lang (sedert 1857) bestaande onrust een einde zou vermogen te maken. De heer N. wil de proef over eenige dagen nog eens herhalen. Doch hij bevindt zich op't oogen- blik zoo afgemat en ziek, dat de genees- heeren hem uitdrukkelijk verboden hebben antispiritistische toeren te verrichten. Het Hotel //l'Europe" wordt door militairen bewaakt, opdat niemand die gerucht maakt daar passeere. De straat is over 300 M. lengte met zand en stroo bestrooid. Eiken dag wordt een bulletin uitgegeven en dag en nacht wordt de zieke bewaakt door een van de hoofden der ministeriëele departementen. Naar we vernemen heeft het departement van Bui- tenlandsche Zaken het bizonder druk, doordat 't Engelsche hof ons beschuldigd van mis bruik maken der antispiritistische krachten van een zijner onderdanen, een misbruik dat, naar 't meent, mot afmaken gelijk staat. Aan de genezing van den heer Nort humberland is dus alles gelegen. Nog is men 't niet eens welk offer van dankbaarheid men den grooten man geven zal. Men spreekt van een ridderorde, een medaille en een album, doch de keuze is nog niet be paald. De belooning is nog niet bepaald en aan gezien de tijden zeer slecht zijn, verwacht men dat de heer N. zijn keuze zal vestigen op een welgestyleerd resumé zijner daden in de annalen onzer geschiedenis. Die onderscheiding heeft hij trouwens dubbel en dwars verdiend en ze gaat onze krachten niet te boven. Misschien zou men dan op een uur afstands van den Haag I tuaamcmsmxtsm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 1