Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND.' Brieven uit de Residentie. tusschen 't geboomte ergens een Northumber- landbank kunnen zetten om hen, die onze geschiedenisrollen niet kunnen lezen, 's mans groote daden te herinneren. 9) •- inli. IIEUSDEN, 7 Maart, t Heden morgen viel het zoontje van H. Dol- lekcns in de haven alhier, doch werd door de huisvrouw van Rijs nog tijdig aan de landskade gered. t WIJK, 6 Maart. In de heden gehouden raads vergadering is besloten om den telephoon van Heusden op deze gemeente (concessionaris de heer A. van Delft) krachtdadig te steunen zoodat we ons vleien dat de dienst met 1 Mei a.s. voor het publiek zal worden geopend. t GEN DEREN, 6 Maart. Gisteren werden al hier opgeveild 2 perceelen bouwland om te ver huren, lezamen groot ruim 2 bunders, waarvoor de kapitale sorn van f 13.50 werd geboden, wel een bewijs dat het bouwland hier niet veel waarde heeft. Niettegenstaande liet hooge bieden werd het toch opgehouden. t DUSSEN, 6 Maart. Gisteren avond werden alhier in het koffiehuis van den heer v. Beurden van wege de „N.-Br. Maatsch. v. Landb.4 afd. Almkerk, voordrachten gehouden over landbouw en veeteelt. De heeren Bos en De Moor, hoofdonderwijzers te Eethen en te Drongelen, tevens leeraren in de landbouwkunde, traden als sprekers op en wisten de aandacht van een zeer talrijk publiek eenige uren te boeien door hunne nuttige en leerzame onderrichtingen. De eerste sprak hoofdzakelijk over de verede ling van het rund en het varken de laatste han delde over mest en bemesting, beide zaken, waar mede door den veefokker en landbouwer vaak zoo slordig wordt omgesprongen en die toch voor hen punten van aandachtige overweging dienen te zijn, willen zij hunnen arbeid met rijke vruchten be loond zien. Het voornemen bestaat hier 's winters meer dergelijke voordrachten te doen houden, wat ten zeerste toejuiching verdient. t ZALTBOMMEL. Bij Kon. besluit is, opzijn verzoek, eervol ontslag verleend, wegens verande ring van woonplaats, aan den heer j. G. Thijhoff, als 2de luitenant bij de d.d. schutterij alhier en is tevens benoemd tot 2e luitenant alhier, de heer R. P. II. Vermeulen. t BOMMELERW AARD, 8 Maart. Tot lid van den raad der gemeente Gameren, in plaats van den heer C. Timmer, is verkozen de heer Jan van Leeuwen, te Nieuwaal met 43 van de uitge brachte 68 geldige stemmen. De heeren L. G. Timmer en P. A. Huijgens verkregen respectie velijk 18 en 4 stemmen. t TIELERWA ARB, 9 Maart. Het lijk van L. v. II., van beroep klompenmaker en gepensioneerd brievenbesteller, welke persoon sedert eenigen tijd te Haaften werd vermist, is in reeds vergevor derden staat van ontbinding aldaar opgevischt. t De opening der vrije week- en veemark ten te Geldermalsen heeft verleden Vrijdag met sücces plaats gehad. GEERTRLIDENBERG, 6 Maart. Verleden Donderdag overleed alhier de heer A. G. S. Bijvoet, burgemeester dezer gemeente. Hoewel de overledene slechts een jaar burgemeester was, heeft hij toch vele verbeteringen tot stand ge bracht en voornamelijk veel gedaan voor het on derwijs en de verfraaiing der stad. ZE\ ENBERGEN, 5 Maart. In de heden ge houden gemeenteraadszitting is besloten aan den heer II. D. Lucas alhier, als minste inschrijver, te gunnen het aardeggen van een nieuwe algemeene begraafplaats met bijbehoorende werken, voor de som van 1541.25. Verder werd besloten aan gedeputeerde staten te adviseeren de traktementen vai\ burgemeester, wethouders, secretaris en gemeente-ontvanger on veranderd te laten, met het oog op den gedruk- ten toestand die ihans hier in den landbouw en industrie heerschende is. t WOLDRICHEM. Dit jaar hebben zich slechts 17 personen voor de nat. mil. behoeven aan te geven tegeu 1886, en nu doet zich het geval voor, wel opmerkelijk voor eene gemeente van ongeveer 1650 zielen, dat wegens vrijstellingen voor broe- derdienst, lichaamsgebreken enz., bij deze voor- V. zoogenaamde „nieuwe uitvindingen4 jammerlijk fiasco hebben gemaakt en onze schatkist eene niet onbelangrijke som hebben gekost?4 De met zilver gemonteerde drinkhoorn, door den Frieschen hardrijder II. Kingma van Grouw, in den wedstrijd te Christiania gewonnen, is een waar kunststuk van drijfwerk. Uit Neerbosch meldt inen i De directeur der Weesinrichting heeft brieven Wionn frvf v»iil.«*inrv In hot Q I I TiT II n*t 1 P l/ft- J l- vertrokken en daar vóór vijf weken aangekomen bestaan tot vrijloting. In het allergunstigste ge val, doch dit is zoo goed als te voorzien van niet, zou het kunnen dat dit slechts aan één te beurt viel. Door het college van Regenten over de Gods zijn. De toestand, vooral op financieel gebied, ook door de verdeeldheid, is allertreurigst; slechts met groote moeite hebben de jongens werk ge kregen maar ofschoon zij met ontzaglijk veel huizen te 's Hertogenbosch zijn voor de betrekking tegenspoed te worstelen hadden, geven zij den van len geneesheer in het nieuw op te richten moed niet op. Dringend echter ontraden zij allen krankzinnigengesticht onder Vuchtaan Ged. Staten ter benoeming aanbevolen als le candidaat dr. A. Tellegen, thans 2e geneesheer in het gesticht Coudewater onder Rosmalen, als 2e candidaat dr. L. M. E. Verlinden te 's Bosch. Aan de betrek king is verbonden eene jaarwedde van f 4000 benevens vrije woning in het gesticht. De eigenaar van een der voornaamste schoen fabrieken in de Langstraat, A. M wonende te Hollanders, naar de Transvaal te gaan er heerscht op enkele plaatsen zelfs bijna hongersnood. Zoo wordt b. v. voor een baal maïsmeel f 30 tot f 32 betaald. Uit Westernieland, behoorende tot de gemeen te Eenrum, zal binnenkort omstreeks 8% der be volking naar Amerika vertrekken. Verreweg de meesten hebben aan de overzijde van den Oceaan betrekkingen, en dit vooral bevordert de ver- Bezooijen, is Vrijdag in staat van faillissement huizing. Dat er in de laatste jaren zoo velen uit verklaard. Het passief bedraagt pi. m. f 4-0,000. het Noorden der provincie Groningen zijn vertrok De drankwet blijkt in de praktijk voortdurend hen, heeft ten gevolge dat uit het Oosten en nieuwe moeielijkheden op te leveren, omdat zij vooral uit het Noord oosten van Friesland de zondigt in haar basis. Als men eene onbillijkheid verlaten woningen worden betrokken. Werkeloos- wil wegnemen, schept men eene andere. Als men heid, waarover men in de steden klaagt, komt den banketbakker wil toestaan om likeur te schen- j„ die steden althans op het platteland niet ken, treden de eigenaars van wafelkramen en voor. kruiwagens met zuur op met den eisch, dat ook De Rotterdarasche rechtbank heeft J. G. J. B zij zullen mogen tappen. De ontduikingen zijn tal- ujtgever en boekhandelaar aldaar, ter zake van loos, oin niet te spreken van overtredingen in verspreiding van afbeeldingen of prenten, strijdig het verborgen, die ook vele zijn, gelijk herhaalde- met de goe(le ze(len^ 10.maal gepleegd, veroor- lijk uitkomt. deeld tot betaling van 10 geldboeten elk van Nu is weder aan het licht gekomen, dat op ƒ10, subs, gevangenisstraf van 8 dagen voor elke het ijs stoelen verhuurd werden en de huurders boete, met verbeurdverklaring en vernietiging der voor niets een borrel kregen, zoodat er geen ver koop plaats had, terwijl verkoop alleen strafbaar is. Daarom wil de regeering zelfs het schenken strafbaar stellen. Wanneer dus de eene schaatsen rijder aan den ander een teug schenkt uit de flesch, die hij medebracht, zal dit strafbaar zijn, tenzij misschien het drinken uit de flesch, niet als schen ken mocht worden beschouwd. Tot dat zelf medebrengen van drank op het ijs heeft de wel reeds aanleiding gegeven. Want alle wetten en verordeningen kunnen niet voor komen, dat een schaatsenrijder meer trek heeftin een glas brandewijn of jenever dan in bier of kof fie. Dit is zeer onwettelijk, maar menschelijk. Te Bolsward is dezer dagen eene Maatschappij tot stand gekomen, onder den titel „De Phi- lantroop4, algemeene onderlinge Verzekering-maat schappij bij besmettelijke ziekten.4 Haar doel is door onderlinge bijdragen der leden elkander te Maandag jl. verschenen te Klaaswaal de rech ter en de officier van justitie van de arrondis- sements rechtbank te Dordrecht, om een onder zoek te doen naar den plotselingen dood eener ongehuwde vrouw, die vermoed wordt vergiftigd te zijn. Het resultaat der lijkschouwing is nog niet bekend. Te Leiden werd een dronken man uit het wa ter gehaald en op een wagen tehuis gebracht. Daar aangekomen stond zijn vrouw aan de deur en nadat men haar had medegedeeld dat haar man met moeite gered was, vroeg zij: „waar is zijn pet.4 De pet bleek zoek te zijn, waarop de vrouw de redders toevoegde: „Had 'em dan maar laten verzuipen.4 Te Zandvoort heeft een kind van 2i/2 jaar, dat met andere kleine kinderen door de moeder al leen was gelaten, een brandende petroleumlamp neer- vrijwaren voor verlies of achteruitgang, welke aan gehaald, waardoor het de brandende olie over hunne personen of gezinnen mochten worden toe- zjcb been Hoewel de buren op het gerucht gebracht ten gevolge van Aziatische Cholera, ly- dade);jk toeschoten, was het arme kind echter reeds zoo gebrand, dat het na een vreesehjk lij den van bijna twee dagen overleden is. Twee militairen van 's Ilage deden Zaterdag uit Arnhem komende in den frein hun reisgenoolen, en voor al een oud man zulk een overlast aan, dat zij bij Veenendaal uit den trein verwijderd werden. Het 7jarig zoontje eener weduwe te Breda is phus, Febris Typhoïdea, Pokken, Roodvonk, Dyph theritis en Dysenterie. De verzekering geschiedt in 6 verschillende klassen, zoolang de ziekte duurt, tegen een vaste contributie van f 0.42 a 1.41 per jaar. Deze verzekeringen worden niet gesloten in plaatsen al waar tijdens de aanvrage een of meer van de ge- noemde ziekten reeds aanwezig zijn. Mocht de ,,et wat„ gCTalle„ e„ ver(lronkc„, jaarlijksche omgang niet toereikend zijn om alle uitkeeringen te dekken, dan kan de Directie eene bijheffing doen naar verhouding van de klassen. Directeuren dezer nieuwe instelling zijn de heeren G. W. Eisma en J. W. Tuinenburg, te Bolsward. Commissarissen de heeren Jhr. Mr. J. H. F. K vau Swinderen, te Reis, C. W, C. T. Visser Fzn., te Arum, Mr. C. Witholt, te Bolsward, N. L. J. Bruinsma, te Bolsward, en Dr. S. Coronel, te Leeuwarden Men zie in de advertentiën de Grands Ma- gasins de Printemps te Parijs genomen. Eerstdaags wordt de naar Euke genoemde komeet zichtbaarin April een der periodieke kometen van Tempel, en in Juli of Augustus de komeet, die in 1858 door Tuttle ontdekt werd. De jaarletter voor de branding van de sche pen en vaartuigen, bi'j hunne meting voor het recht van patent in het dienstjaar 1885-86, zal zijn de letter j. In de afgeloopen week werden te Kralingen 28 en te Gorinchein van 4 tot 6 Maart 7 elften aan de vischmarkt afgeslagen. Tc Kralingen gol- nio die aau het Miuisterio van Justitie schijnt te den zij f 2.50 h 3.50, te Gorinchem 1.70 lachen, paal en perk te stellen. In eenige jaren een uitgaaf van ruim drie millioen gulden alleen a «.80 per stuk- v00r huisvesting der gevangenen, dat mag met recht weelde en overdaad genoemd worden, temeer als in aanmerking wordt genomen dat er vele oude huizen vau bewaring zijn die met veel miuder kosten iu goeden toestand te brengen zijn. Ook de verzorging en voeding der gevangeneu is te kostbaar. Men behoeft slechts eene aanbeste ding voor de levering der levensmiddelen ten be- Naar aanleiding van het bericht in het „Dag blad,4 dat de directeur der Algemeene Lands drukkerij door de Keizerlijke Duitsche Regeering uitgenoodigd is, in de Staatsdrukkerij te Berlijn zijne nieuwe uitvindingen aangaande de post- en plakzegels in te voeren, vraagt „het Vaderland4 „Zou men in Duitschland niet weten dat die Plotseling dreigt Europa met een goduchteu oor log bezocht te worden. Er zal althans Staatsmans- beleid en zucht tot vrede aoodig zijn om de breuk te voorkomen. Men zal niet kunnen zeggen dat dit uitbreken van een oorlog zoo vreemd zou zijn. Alle overige verhoudingen nog daargelaten, wanneer alle beschaafde mogendheden voortdurend kuipen en geweld plegen om het onbeschaafde deel des aardbodems voor zich te nemen, dan kan eene bot sing niet uitblijven. De grond van de spanning waarin op dit oogenblik Europa verkeert spruit voort uit de begeerigheid waarmede de groote mo gendheden zich op Afrika en Azië werpen. Het was te verwachten dat er in het troebele water zou gevischt worden en dat dit tot eene botsing zou leiden. Wij herinneren hoe reeds in 1858 in de Revue des deux Mondes« een artikel verscheen over het zwarte land*, over Afrika, waarin werd betoogd dat het uur gekomen was om »de bescha ving, dc nijverheid, de handel te brengen tot in het binnenste van het vasteland van Afrika.* Ze ker, zeer mooi gesproken. Maar al3 dat moet go- beuren op de. wijze als de Engelschen met Egypte huishouden, dan zou men wenschen aan den tijd over te laten wat het geweld nu doet. Engeland zit stevig vast in Egypte. En Rusland maakt daarvan gebruik. Het dringt in Azië vooruit en bedreigt Afghanistan en zoodoende geheel Britsch- Indië. Nu moge het waar zijn dat het een verschil over eeno grensverandering van weinig beteekenis geldt, maar in den grond der zaak geldt hot voor Engeland eeno levens-quaestie als koloniale mo gendheid. De verhouding tusschen de twee ge noemde mogendheden is dus alles behalve vriend schappelijk. Maar wat de zaak vorergert is, dat Turkije zich gehaast heeft zijn bondgenootschap aan Enge land aan te bieden. In het ergsto geval zou men dus eene herhaling krijgen van den Oosterschen oorlog van 1854, waarbij de plaats van Frankrijk zou worden ingenomen door Italië. Dit is zeker, dat laatstleden Vrijdag door do En- gelsche regeering het ultimatum naar Potersburg is gezonden, eischende hot terugtrekken der Rus sische troepen van het (zoogenaamd) Afghanische gebied. Men zou op het eerste gezicht zoo iets niet mo gelijk achten. Want het fiere Albion is op dit oogen blik zoo diep vernederd, dat het de hand kust van hen, die het vernedert. Bismarck heeft namelijk in den Rijksdag eene heftige rede gehouden tegen Eugelands ministers, die hij beschuldigde van on waarheid. Daarop volgde eene reis van denjougen Bismarck naar Londen en deze wist Granville over te haleu, in het Parlement te verklaren dat hij zich vergist had en dat Engeland zich steeds zou beijveren de inzichten van den grooten Bismarck te dionen. Het waren diezelfde woorden niet, maar het kwam er op neer. Slechts een enkel Londensch or gaan heeft wraak geroepen over deze verloochening dor nationale waardigheid aan de voeten van den almachtigen Duitschen kanselier. Alle andore bladen, conservatieve zoowel als liberale, wenschen Gran ville geluk mot zijno »flinko en openhartige ver klaringen.* Dit alles laat zich evenwel verklaren uit den nood des tijds. Nu eeuo vredebreuk met Rusland dreigt, wil Engeland tot geen prijs op vijandigon voet met Duitschland blijven. Hoe de verhouding tusschen Engeland en Frank rijk is, moet nog blijken. Er is nu eene diploma- tieko correspondentie overgelegd aan het Parlement omtrent het verbod der Fransche regeeriug om in China rijst in te voeren. Daaruit zal moeten blijken hoe Engeland dit opneemt. Do Franschen blijven tot nog toe gelukkig in China. De generaal Brière heeft zich slechts te ver- tooneu om zeker te zijn van oeno overwinning. Wat de Chineezen ook gestoft hebhen op hunne Europeesche krijgsvoeringen en krijgsmiddelen, het schijnt dat zij tegenover oen doortastenden vijand uit Europa machteloos zijn. Hiermede is niet gezegd dat Frankrijk zoo ge makkelijk zal komen tot het doel het voorschrij ven van den vrede en het opleggen van eene oor logsschatting in de hoofdstad van China, daarmede zai nog een geruimen tijd gemoeid zijn. Laat ons ten slotte op vreedzamer gebied een uitstapje doen naar Weenen. Zooals wij altijd heb ben beweerd blijkt graaf Taaffe meer en meer de reactie op het kussen geholpen te hebbeu. Als ide aal stolt hij zich daarbij Bismarck. Maar deze zal niet zoo openlijk zeggen wat hij donkt als Taaiïe. Men moot weten dat onlangs in een debat in den Weener Rijksraad een der leden de hoop uit sprak, dat het Duitsch-Oostenrijksch verbond door het Parlement zou bekrachtigd worden. Daarop zeide graaf Taaffe woordelijk»Ik deel volkomen het gevoelen van mijn ambtgenoot voor do financiën, dat het parlementair stelsel, zooals het elders bestaat, hier niet levensvatbaar is. 't Is treurig om het to moeten zeggen, maar eene zui ver parlementaire regeoring is voor geruimen tijd hier onmogelijk!* Graaf Taaffe handelt ook naar deze stelling en tracht zooveel mogelijk de Duitsch-Oostenrijkers rrit het openbare leven te weren. Het schijnt ons toe dat daarin op den duur voor de Oostenrijksche r\ - monarchie een ernstig gevaar ligt. Door 39 stoomschepen zijn in Februari 11000 landverhuizers te Buenos-Ayres aangebracht. Do ex-Keizerin Eugenie is ten gevolge van het ongeluk met hot rijtuig, dat wij onlangs vermeldden, vrij ernstig ziek. Het Fransche stoomschip »Touquiu«, van Car diff naar Marseille bestemd om troepen voor China in te schepen, is bij Malaga door de Maurice et Reunion* aangevaren en gezonken; do kapitein en 23 man kwamen daarbij om; 38 anderen werden gered. Tot zelfs do kinderen beginnen tegenwoordig te duëlleeren. Woensdag hebben in het bosch van Boulogne te Parijs twee leerlingen van hot Lyceum, de een 14, de ander 15 jaren oud, met elkander gevochten met slechte Henrotten. De beide tegen standers werden bijgestaan door 3 getuigen, even ioug als zij zeiven. Na verloop van eenige oogen- blikken waren beiden gewond, de een aan de heup, de andere in de rechterzijde. De moeder van een hunnor bemerkte dat haar zoon gewond was en ondervroeg hem, waardoor het feit aan het licht kwam. In de mijn Karwin bij Troppau (Boheme) zijn 147 mijnwerkers, tengevolge eener ontploffing, om gekomen. Bij Oberbüren, in het Zwitsersche kanton St. Gallen, is een groote, 700 voet lange houten brug over de Thur geheel afgebrand. Zij werd onge veer 100 jaren geleden gebouwd en kostte veel geld. Op het riddergoed »Liethe«, bij Wunsdorff, heeft een jonge Oost-Friesche koe binnen elf dagen twee maal gekalfd. Hot eerste kalf was normaal ge vormd en woog 74 pond, maar moest, omdat de moeder 2 dagen na de geboorte geen melk meer gaf, op andere wijze gevoed worden. Elf dagen na de geboorte van het eerste kalf bracht de koe een tweede kalf ter wereld, dat even goed gevormd was en 76 pond woog. Nabij Titusville, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, is door 't laten springen van eene rotslaag eene petroleum-rivier aan 't licht geko men, welke langs eeno steile helling afvlooit. Na dat men ze naar bekkens heeft geleid, levert ze 9000 barrels per dag, veel meer dan één der tot hiertoe bekende bronnen. Generaal Grant moet zeer bedenkelijk ziek zijn. Hij lijdt aau een gevaarlijke verzwering in den mond tong-kanker zeggen anderen welke het gevolg is van overmatig rooken. Volgens de New-Yorksche bladen moeten de dokters verklaard hebben, dat hij hoogstens nog 6 maanden televen heeft. Hij wil dien tijd besteden voor zijne ge denkschriften. Het bulletin de la Société du Canal de Corinthe* deelt het een en ander mede omtrent don stand der werken van do doorgraving. Van de 8,000,000 M3 ziju °1,300,000 M3 opge ruimd. Tn de richting van Corinthe zal men slechts over 1,5 kilometer met bnitengewono moeiolijkhoden hebben te kampen daarentegen mot meerdere in de richting van Kalamaki. De voltooiing van het kanaal wordt in 1888 te gemoct zien. komende, er het volgende jaar geen kans zal vim i t i ii ontvangen van de jongens, die naar de Transvaal verkochte afbeeldingen. TtTnlinVrlon P,\lrl»nn P nnrl trrvvv Verscheidene kometen zullen, naar de sterren kundigen voorspellen, in dit jaar worden waar- rich.t naar de nieuwste eischen op het gebied van ,L verwarming eu verlichting n. 1. met warmwater- 's GRAVENHAGE, 7 Maart 1885. Justitie is een Departement dat in den laatsten tijd veel geld heeft gekost. Niet alleen dat het gebouw waariu de Minister met zijn ambtenaren hunne bureolen hebben, overdreven kostbaar is in gericht, maar ook de gevangenissen die in do laatste jaren gebouwd ziju, hebben meer ovor- eenkomst met paleizen dan met huizen van ver zekering voor hen, die de maatschappij voor kor- tereu of langeren tijd niet waardig keurt, in haar midden te verblijven. De zes nieuwe celgevaugo- nissen die gedeeltelijk reeds gereed ziju en 1000 cellen zullen bevatten kosten tusschen de twee a drie millioen gulden aan het Rijk. Zij zijn inge- buizen eu electrisch licht eu menig braaf, oppas send werkman is niet zoo goed gehuisvest als de bewoners dezer cellen dat zullen zijn. Hot ont breekt er nog maar aan dat men in elke cel een gemakstoel plaatst om het den bewoners nog wat aangeuamer te maken. Behalve deze colgevangenissen bestaat het voor nemen om nog vijf huizen van bewaring te bouweu die elk tusschen de veertig eu vijftig duizend gulden zullen kosten er. moeten dienen om hen die voor lichte overtredingen gestraft worden en de pre ventief gevangenen te bergen. Wordt hot nu geen tijd om aan de bouw-ma- hoeve der gevangenissen na te gaan, om te zien dat daarin vele artikelen zijn opgenomen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2