Bericht van Inzet. Notaris MIMEN te Werkendam, veilen en verkoopen: §ratis en franco LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. ADVERTENTIEN. De Notaris DE GIER, 11,500.— Finale verkoop op Zaterdag 14 Maart 1885, 's avonds 6 uur, bij P. MALLANT te Herpt. Donderdag 12 Maart 1885, onder EETHEN, gelegen te Heusden op de Markt, letter O 73, kad. sec tie A no. 197, groot 90 cen tiaren. Openbare Verhuring EETHEN. V erhuren I De eerste trekking van de eerste klasse der 318de STAATS-LOTERI.F vangt aan op 30 Maart e. k. f 8. 7.50 a 8.2(1 6.40$ 5.5# 4 8.75:'. LAATSTE MODES IN Zijden, Wollen en Katoenen Stoffen, Laken, Hoeden, Japonnen, Mantels, Kleeding voor meisjes en jongens, Rokken, Huisjaponnen, Dames en Kinder lijfgoed, Lingerie,Korsetten, Kan t, Linnen, Zakdoeken, Wit katoen, Gordijnen, Stoffen voor Ameublementen, Meubelen, Bedde- goed, Overhemden, Gebreide goederen, Kleeding voor Heeren, Schoeisel. Para- pluies, Handschoenen, Chales, Dassen, Bloemen, Veeren, Passementweik, Zijden lint, Garen Band, Parijsche-en Marokijn ArtikelenZilverwerk, Parfumerie enz. toezending van het Prachtig, GEÏL LUSTREERD ALBUM bevattende 500 platen (onuitgegeven modellen) en stalen van al de stoffen, tegen gefran keerde aanvraag, gericht aan MM. JULES JSLUZOT C" Zendingen naar alle landen der wereld. m van D. van Hemert. ie niet tot de oerste levensbehoeften behooren. En meer dan het meest noodigo om het leven en de gezondheid te bewaren moet een gevangene niet hebben. De soldaten die uit het midden der hun nen worden opgeroepen om het vaderland te die nen, krijgen minder goede verzorging en worden minder goed gevoed dan de menschen die opge sloten worden, omdat men van hunue diensten niet gediend is. Is vreemder togeusleliiug mogelijk Zoo overdrijving ergens schaadt d.in is dit zeker hier het geval, waut bij heerschende nood en ge mis aan werklust zullen velen in het vooruitzicht I van goede voeding en verzorging, middelen bera men om beiden te verkrijgen. Als er dus bezuinigd moet wordeu is voeding der gevangenen een der eerste onderwerpen die daarvoor in aanmerking moet komen. Vooral in de Residentie is hot merkbaar hoe on- verstaudig met 's Lands geld soms wordt omgespron gen. Terwijl toch oven buiten de stad in het duin de statige gebouwen der nieuwe celgevangenis eeu ieders aandacht trekken, ziet men het dagelijks dat menschen die niet in de stad bekeud zijn, moeten zoeken naar het gebouw waarin het kan tongerecht gevestigd is, omdat dit er zoo onaan zienlijk en smerig uitziet, dat niemand zou ver wachten dat daarin Rechters hun verblijf houden. Eeu klein bordje boven de deur is de eenige aan duiding dat men werkelijk terecht is. Op de tweede verdieping, drie trappen hoog, zijn de vertrekken die tot bureelen van de boeren ambtenaren en tot wachtkamer der hondenhui personen van allerlei rang en stand, die daar moeten zijn om hunne burgerlijke zaken te regelen, dienen. Met de Arroudissemeuts-Rechibank is het niet beter gesteld, want ondanks dat dit een zeer fraai en groot gebouw is op eeu der beste standen, waar voor door hot Rijk de vrij hooge som van 72,500 botaald is, bevat het niet eens een wachtkamer voor het publiek en ziet men dit 's morgeus op eengedrongen voor de deur staan om de komst der celwagen af te wachten. Vele kostbare herstellingen hebben er reeds aan dat gebouw plaats gehad, maar toch zal het nooit zonder geheele verbouwing aan het doel, waarvoor hot is aangekocht, beantwoorden. En die aankoop is geschied ondanks de vele waar schuwingen dat het gebouw niet geschikt was. Meerdere voorbeelden om aan te toonen dat overdreven weelderige inrichting en verkeerde zuinigheid vooral hier veel nadeel aan 's Lauds schatkist doen, zijn waarschijnlijk niot noodig. De Kamerleden die van den Minister van Ju stitie het verwijt hadden ontvangen dat zij zelf schuld hadden aan den bouw der dure gevange nissen, daar zij aan zijn voorganger do daarvoor aangevraagde gelden hadden toogestaau, namen de les die daarin lag opgesloten goed ter harte en zorgden door de gevraagde som van 50,000 voor een nieuwe gevangenis te Breda niot toe to staan, dat een volgende Minister dat vorwijt niet zou kunnen herhalen. Bij de behandeling der onderdooien van de bogrooting was het weCr een gebouw dat aanleiding gaf tot aanmerkingen, n. 1. het gouvernementsgebouw te Assen. Bij do beant woording daarvan merkte de Minister op dat een te groot compliment aan zijn gezichtsvermogen werd gemaakt, wanneer men geloofde dut hij op hot eerste gezicht de gebreken aau dat gebouw had opgemerkt. Hierin heeft do Minister gelijk, want dat bij integendeel op hol. gebied der bouwkunst bopaald slecht van gezicht is, blijkt daaruit dat hij elkon dag rustig zit te werken iu een oud en bouwvallig gebouw, dat reeds ton tijde van Thor- becke, door den toenmaligen Bouwkundige voorde laudsgebouweu, voor onbewoonbaar werd verklaard. Op diens advies hebben toen allo ambtenaren de vertrekken aan de achterzijde van hot gebouw ver laten, maar jaren daarna, bij gebrek aan kamers wêer moeten betrekken. Zoo is ééu kamer die jaren achtereen onbewoonbaar was, onlangs wéér inge richt voor een nieuw benoemd Hoofdambtenaar. Het gaat toch bezwaarlijk om een Minister die genoegen neemt met zulke bureolen, scherp van gezicht te noemen, waar het deu toestand van ge bouwen betreft. De inspecteurs van den geneeskundigen dienst die zoo door den Minister in bescherming zijn ge nomen, mogen als blijk hunner dankbaarheid wel eens onderzoeken of de atmosphecr in de gan gen en kamers van zijn Departement, niet schade lijk kan zijn voor de gezondheid. Toen de beurt kwamen de afdeelingen me dische politie en onderwijs, scheen afmaken do leus te zijn, want een voorstel om op do som, uitgetrokken voor de maatregelen tegen de be smettelijke veeziekte te bezuinigen, werd verworpen en uit de algemeene beschouwingen die daarna over het ouderwijs volgden, bleek duidelijk dat do meerderheid voornemens is daartegen met alle kracht ten strijde te trekken. Er werd ten minsto ge sproken van opheffing van een dor Rijks-Univor- sileiten en inkrimping vau middelbaar en lager on derwijs. Geen kleinigheid voorwaar Het is to hopen, èn voor den veestapol èn voor het onderwijs, dat er niet teveel afgemaakt wordt. X. KANTONGERECHT TE HEUSDEN. Vonnissen in Strafzaken, uitgesproken deu 6on Maart 1885. Veroordeeld wegens dronkenschap G. K. te Woudrichem, (art. 23) 2 subs. 2 d^. A. v. D. to Herpt, 22) 5 2d. Wegens bet als geleider van een voertuig zich ver grijpen tegen eeu reglement, waarbij deze verplicht is, zich bestendig bij zijue trekbeesten te boviuden: A. v. P. Czn. te Sleeuwijk, 3 sub3. 2 d. Wegens het zingen van rustverstooreude liederen op den openbaren weg W. d. II. te Sleeuwijk, 3 subs. 2 dagen. Wegens Jachtovertreding I. II. I., A. I. en H. v. P. allen te do Werken c. a., de eorsto 10, snbs. 3 dagen, de tweede en derde ieder 20 snbs. 5 dagen. Wegens Nacbtgerncbt J. D. te de Werken c. a., 6 snbs. 3 dagen. Wogens het werpen mot sneeuwballen op den openbaren weg A. T. te Heusden, 1 subs. 1 d. Beklaagd wegens Visscherijovertreding W. S. te Woudrichem. Vrijgesproken. Al de veroordeelden tevens in de kosten van het rechtsgeding. op een schop eon stuk rookend vuur en be3trooie dat men eeu poeder van hars enz wavel. De larven verstikken door dezeu damp, en men heeft zijn vruchtboomeu voor 'tgansche jaar gezuiverd. Om de rups-poppen in vruchtboomen te ver nietigen (om dezen tijd zetten zij zich), uerne mou Onze tegenwoordige meisjesnamen zijn een sa menraapsel uit alle mogelijke talen. Voornamelijk hebben het Grieksch, het Latijn en het Hubreeuwsch daartoe bijdragen geleverd. Uit het Giieksch zijn bijvoorbeeld do volgende namen afkomstig, die de bijgevoegde betcekenis hebben: Agncs (do kuische), D>ris (de rijk begaafde). Dorothea (het Godsgeschenk), Elenora en Laura (de meelijdende), Helena (de ver- lich'ende), Irene (de vredelievende), Idulio (de wel denkende), Catharina (de zedige), Melanie (de don kere). Aan het Latijn zijn ontleend: Augusta (de verhevene), Beata (de zalige), Clara (de reine), Clementine (de zachte), Emilie (de aardige), Fran- cisca »in bet engelsch Fanny, in het fransch Faa- cbou» (de vrije), Loonio (de moedige). Lucio (do verlichte), Margaretha (de parel). Natalie (le le venslustige), Ottilie (de gelukkige), Paulino (do geringe), Rosalie (de rozeschoone), Sabine (de ge roofde),Ursia (sterk als een beer).Uit het Hebreeuwsch of audere Oostersche talen zijn de volgende namen afkomstig: Anna (de liefelijke), Aliue (de verhe vene), Elisabeth (de van God geprezene), Gabrielle (de goddelijke). Isabolle (de kuische), Johanna (het gunadekind), Martha (de bedroefde), Maria (de weerspannige, onvriendelijke), Rebekka (de wel- gevoedde), Sarah (de heerschende), Seline (de vre delieveude), Susanne (de lelie-reine), Sidonio (de visscheres), Zaïre (d« bezoekende), Zelamira de (stralende). Oud-Dnitsch zijn de namen: Albertine (de edelberoemde), Emma (de huiselijke), Frida Frederika(de vreedzame),Geortruida(de speermangd). Hedwig (de krijgszuchtige), Hnlda (de vriendin, do minnares), Carolina (de sterke), Mathilda (de heldin), Mina en Mignon (de sierlijke), Selma (de rijke in bezittingen) en Wilhelmina (de beschermster). Men meent een stukje uit den »goeden ouden tijd» te lezen, wanneer men den volgenden epistel ziet, ingekomen, naar de Ziv. Ct. bericht, bij het bestuur eener plattelandsche gemeente, waar behoefte aan oen hoofd der school» bestond: den 25 Januari 1885. WelEdele Achtbaren Heer don Hoeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Met diepen Eerbied Wondde ik mijn persoon tot Uw WelEdele Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gelet to hebbeu op de Advertentie van 25 Januari uit de Gemeentedat die zich zoo betreu ren dat zij geen Hoofd der School bezitten al over een Jaar tijds verloop en Niemand zich Komt aan melden zoo dat do Kinderen veel te ver moeten loopen om hun onder Wijs te kunnen krijgen en nog voel klijnen daardoor het onderwijs niet kunne krijgen hot Welk Zeer te betreuren is en ook Niets Wenschelijk voor de Gemeente over laat. Zoo melde ik mijn persoon aan als Niet Geëxami neerd zijnde en geen Acte bezit Waardoor om dat- mijn Ouders behoeftig waren en mijn niet Kon bij brengen om mijn studie voort te zetteu maar toch wol voor hoofd vau een School bekwaamheid bezit. Als do WelEdele Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders maar eens willen nagaan dat ik per soon als een Jongen van 6 Jaar bereikt na School giug en nog geen 7 jaar mijn Eerste Examen deod en de Hoogste prijs behaalde mot mijn 8o en 9e jaar ook weer eu met mijn 10 jaar de School moest verlaten van wegens mijn Vlijt en mijn Kloekheid op de School betoond te hebben eu al hoewel dat hel mij met de paplepel is ingegooid wou ik het ook zoo gaarne aan die ongelukkige kinderen vanook doen. Zoo Uw WelEdele Achtbare Heeren Burgomeeester en Wethouders ook aan mijn richting van Schrijven wel kan zien dat ik mijn bekwaamheid wel daartoe bezit,. En zoo er tog niemand komt aanmelden mag de Heeren Burgemeester en Wethouders Wel een Noodhulp nemen en waüueer de Noodhulp goed aau het onderwijs voor de Kinderen voldoet kan het goed zijn dat zijn Hooft voor Kinderen ook Blijft on laat dau de Gomoente is Zuinigheid bo- toonen en die Jaarwedde is stellen dau voor mijn persoon op 500 Gulden dat was nog eeu Voordeel der Gemeenten om daar nog Kinderen good te leeren zooals Mij ook is gedaan. Geliefde daar dan ton spoedigste van WelEdele Achtbaren Heeren Burgemeester eu Wethouders tijding te verwagten. Adres te Overijsel, Zekere heer Alexander Wilson t,e Dublin hoeft uitgerekend dat do bijen 5,600,000 bloomen mooten bezoeken om 1 kilogram honig te verzamelen. Een bekende schrijfster en voorstandster van de rechten der vrouw bezocht onlangs eoue Duitsche gevangenis voor vrouwen. De directeur bowoos haar de eer om haar persoonlijk overnl rond te geleiden en liet haar de geheele inrichting zien. Eindelijk kwam men in een eenvoudig vertrek, waar drie vrouwen, een bedaagde eu twee jongere, met handenarbeid bezig waren. Lieve hemel, wat dragen die gelaatstrekken hut. stempel der verdorvenheid», fluisterde de schrijfster, »het is zeker niet denkbaar dat die vrouwen voor ver betering vatbaar ziju»! De directeur maakte eene hoffelijke buiging en giug naar de vrouwen toe»ik moet. n mijne excuses maken over de eenvoudige wijze waarop mijn huiskamer is ingericht, maar wij roepen niet gaarne onaangename kontrasten in het, leven mag ik het genoegen hebben u mijne viouw en mijne beide dochters voor te stellen Een Amerikaansch dagblad geeft zijnen lezers en medewerkers den volgenden zoor eenvondigon raad, dien hot zeer eigenaardig de »Tien Geboden» der pers noemt en dien wij ook onzen lezers ter op volging dringend aanbevelen. Eerste gebodWat gij ook aan een dagblad wenscht mede te deelen, doet het snol en zendt het dadelijk iu. Wat nieuw is, wannoer het u in de gedachte komt, is dit binnen hot uur misschien niet meer. Tweede gebod: Weest kort: gij bespiart daar door den lozer en uzelven veel tijd. Uw beginsel zijfeiten, geene phrasen, geene opmerkiugen. Derde gebod: Weest duidelijk: schrijft leesbaar, vooral de namen en getallen. Vierde gebod: Schrijft nooit gisteren» oflieden» maar deu dag of deu datum. Vijfde gebodZot meer punten dan komma'3, maar vergeet geen van beide. Zesde gebod Verbeter nooit een naam of ge tal schrap het foutieve woord door en schrijf het juiste er boven of er naast. Zevende gebodDe hoofdzaak» is Beschrijf nooit, nooit, nooit de beide zijden van het blad. Honderd regels op ééne zijde geschreven, kan men snel in kleine repen knippen en onder de zetters verdeelen. Is het blad daarentegen aan beide zijden beschreven, dan heeft één zetter er lang werk aan. Daardoor gebeurt het dikwijls, dat een bijdrage heden niet kan worden opgenomen en morgen ook weder ter zijde wordt gelegd, of iu het geheel niet ia aanmerking komt. Achtste gebodW:it gij ook schrijft, zet er altoos uw naam ouder. Men moet steeds voor zijne meening durven uitkomen. Negende gebodGeef steeds uw adres op gij kont er op aan, dat de naam van eeu corresp >n- - dent onder alle omstandigheden geheim blijft, w m- neer hij zulks wenscht. Tieudo gebod: L:es altoos het geschrevene, eer gij het inzendt,, nog eens over; bevalt het u z-dven niet, werp het dan in de papiermand. Frankeer alle brieven, welke gij aau de courauteu zendt. 's HERTOGENBOSCH, 9 Maart. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 164 stnks. Do prij3 was le kwal. van 0.60 tot 0.64; 2o kwal. van 0.58 tot 0.60 3e kwal. van 0.56 tot 0.58 per kilogram. De aanvoer bestond uit puik soort en in ver-' band hiermee drukke en gretige kooplust en was alles weldra verkocht. De prijs der boter was 1.00 a 1.10. t Waalwijk, 6 Maart. Op de heden gehouden markt was de aanvoer vau Vee gewoon en de han del weinig. Er werd aangevoerd 1148 KG. Boterdie 1.02 a 1.14 per KG. gold. t GORINCHEM, 9 Maart. Bij een aanvoer van ongeveer 230 stuks vee," was de handel heden, vooral iu kalfvee, tame-A lijk vlug. f Prijzen Enkele zware kalfkooion golden 260; a ƒ330; mindere kwal. 170 a ƒ250; dito vaar- zen 150 a 230. Melkkoeien 160 a J 280. Ossen a Stieren a Vare koeien a Hokkeling ossen 75 a 120. Guiste Vaarzen 90 a f 125. Pinken 25 a 50. Nuchtere kalveren 3 a 14. Varkeus, zware vette op levering 46 a 48 ct. p. KG.; minder zware 38 a 40 ct. por KG. Fokvarkens van 6 a 8 weken 6.00 a 10. per stuk. De prijs der goêboter was 0.90 a 1.06 por|j KG.; der weiboter a psr K.G. Kip-eieren golden 0.70 a ƒ0.85 de 26 stuks.:.; i-fi A Q O tófS Risturwe Roode Tarwe Witte Tarwe Inlandsche Rogge Gerst Haver Kookerwtcn Mestingerwten Duivenboonen - 8.a - 6.25 a - 5.25 - 3.75 a - 8,50 a - a - 7.— a 8.25| 7.75$ 7.25, y Iu een klein gezin te Zaltbommel wordt GE VRAAGD eene cm dadelijk of met 1 Mei a.s. iu dienst t.e tredenï Brieven franco lott. Z aau het Bureïu der Bom-ji rlelsche Courant. QRA.NDS MAQA.S1NS DU PARIJS te Heusden, bericht de INZET van liet WEILAND onder Herpt, genaamd uBics- kamp/ groot 3.0360 Hectare in massa, op ZAL 's namiddags 1 uur, in het Rechthuis te Eethen, voor het Weiseizoen van 1885, iié wlure De Weilanden van den Heer G. P. KüLLER te Utrecht. Bij biljetten omschreven. De Notaris A. P. BOLSIUS Jr. to 's Bosch, zal voor zijue principalen, le Heusden, iu hot koffio- huis »de Koornbeurs» provisioneel MAAN DAG 23 MAART 1885 en finaal MAANDAG 30 MAART daaraanvolgend», telken dage voor middags ten ELF URE, Te aanvaarden bij de betaling der koopsom op 15 Mei 1885. Grondlasten van af 1 Januari 1885 ad ƒ6.86. Bij MejuffiOuw Sassen is de sleutel Lo'bevra gen tot bezichtiging van het Huis. ZEGT HET VOORT! hl TE Do Notaris BOLL, gevestigd te Dint hor, zal op DONDERDAG don 12 MAART 1885, dos voormid- dags om 11 UUR, ten horbergo van Jan van der Beek te Eethen, publiek Voor den tijd van EEN of van VIER JAREN Ouder Eelhon. Voor Mevrouw do VVod. BOLL te Gorinchom. 1 Heet. 82 Aren in den Langen Bruggert aau do Broeksche Straat, laatst huurder O. W. Boll. Voor den Algemeene Armen te Eethen. 1 Heet. 63 Aren in de Oude Weide, laatst huur der A. Nieuweuhuizen. 1 Heet. 60 Aren iu den Langen Bruggert, laatst huurder B. Branderhorst. Voor bet seizoen van 1885: Voor den Heer Mr. P. J. PAETS VAN GAN30I JEN. nu- 3 Heet. 33 Aren in de Hoeven, genaamd senkamp,» laa'st huurder P. vau G.ff-n, Voor de Hervormde Kerk van Eethen. 1 Heet. 70 Aren in de Hoeven, genaamd Kerken- kampje,» laatst huurder H. van Wijlen. Voor den Heer A. B. VAN TIENHÖVEN. 2 Heet. 40 Aren in den Langen Bruggert, laatst huurder J. Hamers. 2 Heet. 30 Aren in den Langen Bruggert, laatst huurder H. Klerks. Voor de Diaconie-arrnen van Eethen. 80 Aren in het Armonboomgaardje, Onder Meeuwen. Voor den Heer J. VAN BUUREN. I Heet. 56 Aren voorste 12 hond, laatst huurder A. D. van Buuren. 1 Heet. 84 Aren derde 12 hond, laatst huurder C. de Graaff. 1 Heet. 54 Aren achterste 12 hond, laatst huur der C. de Wind. Onder Doeveren. Voor de Erven DE PETIT. 3 Heet. 79 Aren het Kerkpad, laatst huurder L. van der Hoeven. Onder Genderen. Voor deu Heer Mr. P. J. PAETS VAN GANSOIJEN. 2 Heet. 13 Aren in de Beemden, laatst huurder

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3