Wijnen en Cognac. I i. van Beuningen ra Ilclsdingcj, BILLARTFABRSEK. PH, DE iJONGH, - HEUSDEN, AGAZIJN van manufacturen, Handel in Manufacturen, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. HI GGIN'S „EUREKA" ZOUT. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. H.A. BANNING, Veen bij Heusden. C. F. (OICDIS. PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co.. Ds gezamenlijks novellen van WKÊÊÊÊÊÊH^ÊEEÊÊÊ WEÊBSSÊIËÏ 31TJLLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK FOTOGRAFISCHE DE FONDSENMARKT" cd. W. L. Kiiijk Zooi Oppert 148, ROTTERDAM., zeer BILLIJKE PRIJZEN. Eiapuk- en Veeren liedden. Inrichting tot zuivering van Bedveêren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Bekroond op verscheidene tentoonstellingen. THOs. BROWNE ZOON, I De Gekroonde Valk Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALE Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. 1 Geïllustreerd Magazijn, gewijd aan Letteren en Kunsl Het Portret van Prinses Wilhelmina der Nederlanden, Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. GorinchemHeusden. Winterdienst, 's-BOSCH, aan de Parade. per post. ft J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 1,50 franco Afzonderlijke nommers 0,25. a 20. PARIJZER SYSTEEM ROTTERDAM. Eenige Agenten voor Nederland. vervangt bet buitenlandscb fabrieaat. in Soorten Dienst 10 Februari—15 April 1885. 1.ure. Stoomboot ,/Stad IIeusden. 1.— Stoombootreederij L. de Beer Co. Van Gorinchem naar lleusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 unrnm. uit Rotterdam. Bij den ondergeteekende zijn alle merken dek Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaag- stad voorhanden, tegen dezelfde prijzen als bij cfe Hoofdagenten. Proefkistjes van 12 halve fleschjcs diverse mer ken a 8.50 per postwissel. Prijscouranten verkrijgbaar. ZALT-BOMMEL. Eenig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omstrekeé. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. van Specialiteit in Vergrcotingen naar klei? Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Pot grafie), Crayonteekening, Aquarell Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot pó- seerenOpname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilver e n Medailles voor Vergrootingen en andefé Potografiën. 1X0"" Des Zondags wordt het Atelier «in half een gesloten. i/ -<V ONDElt REDACTIE VAN INHOUD VAN No. 15.- Central Pacific Spoorwegmaatschappij. overzichtIngezonden stukken. Eerste Groninger Tramway tnaatschappij te VeendamJ. Binnen- ép Buitenlandsche berichtenMaatschappij tot verkoop en bebouiving van gronden te FeijenoordRussische Fi nanciën Egyptische Financiën Turlcsche Financiëiif Russische pandbrieven Russische Zuidwestelijke Spoor wegmaatschappij Atlantic en Pacific Spoorwegmaat schappijBuffaloNew- York en Philadelphia Spoorweg maatschappij Chicago en North Western Spoorweg maatschappij; New-York, Lake Erie en Western Spoor wegmaatschappij; Pennsylvania Spoorwegmaatschappij St. Louis en San Fancisco Spoorwegmaatschappij Southern Pacific SpoorwegwegmaatschappijOnt vangsten van Spoorwegen. Noteeringen te New-York. Nict-officiëel verhandelde fondsen. Rente- en divi- dendbetalingen. laatste Berichten. Corresponden tie. ZJitlotingen. Advertentiën. Men abonneert zich bij het Bureel van De Fond- senmarkt,ter boekdrukkerij van GEBROEDERS 110 IT SE MA te Groningen en bij alle Boekhan delaren en Postdirecteuren. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Om de bijzonder goede eigenschappen voor de bereiding van BOTER, BUTTERINE, enz. boven alle andere soorten te vorkiezeu. Op vele markten worden reeds hoogere prijzen betaald voor pro ducten met dit zout bereid. Nadere opgaven en monsters verkrijgbaar bij UIT onderscheidt zich door aangenarnen smaak, wordt door tfd van geneeskundigen aanbevolenwegens rijk dom aan extract, d. i. voedende bestauddeelen, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons PR1N- GESSE KIEK vermengd, zelfs voor kinderen oen uitnemend versterkende drank, AMSTERDAM —DORDRECHT. Bij alle soliede boekhandelaren is de inteekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 8o postfnrmaat, in 3 seriën van 5 a 6 doelen, die op zich zul- ven compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De inteekenprijs is zes cent por 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien cents in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten I. Uit bet verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van de Amersfoortsche heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. Zuiveren het Bloed, en horstellen allo ongeiegeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar t,er genezing van allo Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kindoren van eiken ouderdom. is ccn onfeilbaar goueesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wondon, Zwor eu Etterbuilen Het is beroemd ter gonozing vau Jicht, Rhuinatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstighei Ter genezing vau Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeue mededinger, op geneest botooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement,, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/z^-» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s on 33s uu vo& krijgbaar bij alle medicijnen-verlcoopers door de geheelo wereld. Koopers gelieven het Etiqnot van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het a 533, Oxford Street, er niet. staat, zoo is hot bedrog. 's;.,'- >1 iff 'Air DE HIIlSViliEN'D. Van »DE HUISVRIEND* begint thans de Zesde Jaargang onder do meest gewensebte voornitzichte Van zeer velen onzer lezers hebben wij de aangenaamste blijkou van tevredenheid en aanmoediging or vangen, over den vooruitgang die er omtrent den inhoud en de illnstratiën werd opgemerkt; wij hebb de vele geldelijke opofferingen, aan ons Tijdschrift besteed, beloond gevonden door een steeds toeuemoi getal van inteekeuareu, dat reeds tot eenige duizendtallen geklommen is. Wij wenschen op den ingeslagen weg voort te gaan, en de aanzoeken tot medewerking, zoowel bij on eerste letterkundigen, als bij de mannen van wetenschap op elk gebied die op de welwillendste wijzen beantwoord werden zullen ons in staat stellen om den Jaargang 1885 in allo opzichten gunstig van zijifc voorgangers te doen onderscheiden. Hebben wij belangrijke sommen beschikbaar voor de lectuur van ons Tijdschrift, niet minder is dit geval voor onze Illustratiën, die, in den aanvang bijna uitsluitend van buittnlandscho werken af komst»», thans voor een zeer groot deel voor »de Huisvriend* worden geteekend en gegraveerd. De schoonste werken onzer Nederlaudscho Schilders en Beeldhouwers, Portretten van beroemde Nederlanders, Stadsgezicht^, merkwaardige Gebouwen uit den vroogoreu en tegenwoordigen tijd, groote Indnstriëele Ondernemingen vftn eigen bodem, zullen elkaar afwisselend opvolgen, en beschreven worden door mannen, voor hunne ta§k berekend. Verder zal worden zorg gedragen dat onze lezers op de hoogte blijven der nienwsto uitvinding^, waarvan de beschrijvingen, door afbeeldingen opgehelderd, zullen geleverd worden door bekwatjjée handen, dio het voor eu tegen bevattelijk bespreken. Evenzeer zullen onze lezers in den Jaargang '85 wedor muziekstukken aantreffen, waarvan de com position nit munten door eenvoud en gevoel, ou die daardoor velen aangenaam zullen zijn. Nog stelt de Redactie zich voor om in den loop vau het jaar enkele tooncelstukjos, van niet te groo omvang, en geschikt om bij huiselijke feesten te worden opgevoerd in de kolommen van »de Huisvrie op te nemen. Ouder de Novellen en Romans zullen er weder worden aangetroffen van de meest bekende en geliefd schrijvers terwijl vau de verdienstelijkste Dichters reeds bijdragen in het bezit dor Redactie zi De typographische uitvoering zal niets te wenschen overlaten de Jaargang 1885 wordt met een da voor nieuw gegoten letter gedrukt, terwijl ook de kwaliteit vau het papier belangrijk verbeterd Zullen wij op deze wijze blijven voortgaan, en wel zoo, dat ous tijdschrift wat inhoud en uitvoering a gaat, met de besten van het buitenland kan wedijveren, dan hebben wij voortdurend een grooten en i veel uitgebreider kring van lezers noodig. Hiertoe vragen wij den steun van onze Landgenooten. »De Huisvriend* verdient in alle gezinnen eene plaats te worden ingeruimd, en zal in de sal van do groote wereld, evengood als in het gezin van den eeuvoudigsteu burger, een welkome g, zijn en een degelijk buisvriend worden. Kerkelijke noch staatkundige vertoogen van geen enkele partij wordpn in »De Huisvrie opgenomen de vvensch der Redactie is, dat haar maandwerk uitsluitend zal bijdragen tot vord ontwikkeling en veredeling van don beschaafden stand in Nederland. De EERSTE AFLEVERING van den Nienvveu Jaargang is verschenen, en bevat o. a. S. P1CCARDT, Veere. J. R. VAN DER LANS, Marmerbeelden. Dr. H. J, VETH, De leelijkste aller Vleermuis, F. NAGTGIAS, Jobje. NICOIAAS BEETS, Bij de beeltenis van Prinses Wühelmina. H. M. WERNER, Het Kasteel Heeswijk. JOH AN GRAM, De Beste. H. W. MACLAINE PONT, Oude liefde. De Gravuren dezer Aflevering, ten getale van 13, bestaan in: Het Kasteel te Heeswijk van de Zuid- West- en Noordzijde gezien. De Beste. Blindeman. Gezicht Amsterdam. Een droevige tijding. Het Stadhuis en het Schotsche Huis te Veere. De leelijkste Vleerim Samen ingeslapen. Het tegel-tableau der Stadswaag te Alkmaar, en Huiswaarts. Voor de volgende Afleveringen zijn, vele belangrijke bijdragen toegezegd en reeds in het bezit der Redactie; verschillende Houtgravuren, naar teekeningen of schilderijen der eerste Meesters, zijn in bewerking. Eene maandelijksche Aflevering van *De Huisvriendbevat 80 kolommen druks, met 1015 Gravu. en kost slechts Zeven en Dertig en een halve Cent. j Abonnementen voor een geheelen Jaargang worden bij alle boekhandelaren aangenomen en bij den Üit- gevcr II. A. M. ROEIANTS, te Schiedam B Radikalo genezing dosver- aj I*fJI kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prjjs. betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. Stoombooten Ligplaats to Heusden, buiten de Wijkscho Poort. *8 Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brng. Van lleusden s-Bosch s morgens 's namiddags 's morgens 's namiddags 6.30 en 8.30 ure; 9.30 ure; 2.en 4.45 ure. Voor de dienstregeling op Bossche Markten (le en 3e Woensdag van de maand) wordt verwezen naar de bijzondere biljetten. Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Maandag, Ov. workdagem Van Kaatsheuvel 's morgens 3.15 Waalwijk 2.— 4.30 Heusden 4.— 7.— Veen 5.15 7.45 Woudrichem 6.30 8.30 Gorinchem 7.— 9.— Sliedrecht (Middenvoor) 8.— 10.— Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam 9.45 11.45 Van Rotterdam 'snam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.15 2.— Sliodrecht (Middenvoor) 3 40 2.30 Te Gorinchem 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 5.45 4.45 Heusden 6.30 5.30 Waalwijk 8.— 7.— Kaatsheuvel 9.— 8.— Hoewol de uren van vertrek op de tnsscheu- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. In correspondentie en rechtstrooks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot eu met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Van lleusden naar Gorincliem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 n. en urn. c.a. 1.15 en 3* u. (Iu corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 u. naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Rotterdam.) Overige dagen: voorin. 9.30 uur eu nam. 5 uur, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Februari en. Maart les Zondags geen dienst en zal de laatst» dienst van Gorinchem in December, Jaunari eu Februari teu 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 nnr uit Rotterdam. De dienst des Maandags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4