PH, 01 JONGH, - HEUSDEN, AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, op DONDERDAG 20 Maart 1885. VOORJAARS OPRUIMING, van alle voorhanden Artikelen, Firma G. J. SCHEEFHALS, HORLOGIÈN, PENDULES, KlokkenWekkersBarometers enz. Handel in Manufacturen, HIGGIN'S „EUREKA" ZOUT. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. i vun st inrichting Om het geleerde Franscli ILLUSTRATION EUROPÉENNE. H.A. BANNING, flW: DE FONDSENMARKT" Bedden, Matrassen, Teeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. I DE ZALF FOTOGRAFISCHE Roetman Scheffers Co., ZUIVERE JENEVERGIST. MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK GhROOT Voorheen: D. Gijswijt, fel s r Ds Klsine Kapitalist. PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co., Ds gezamsnlijks novellen van Kapok- ois Yeereii Hodden, Inrichting tot zuivering van Bedveêren. PrachtigeSpringveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TUICOT ONDEBGOEDEREN in alle maten voorradig. Veen bij Ksusden. in het Magazijn van de KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. LANGENDIJK 192. GORINCHEM. Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig hij den gedelegeerde 2e klasse, L. Veerman te Heusden. Stoomhierbrouwerij JAN VAN ARK EL. O fel GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Bekroond op verscheidene tentoonstellingen. THOs. BROWNE ZOON, Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. F. COiHHIS, SCHIEDAM. Leveren prima Gerste-, Prin- cesse- eo Nieu wG orcumseh Bier Be Gekroonde Valk lerangt liet baiteiikdilscli talmaat. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-ROSCH. GorinchemHeusden. MARIAGE ET FATALITÉ Nprlcstmaf 35. Amsterdam. Winterdienst, a ƒ20 Verkoopt en Repareert alle soorten van Amerikaansche, Uuitsche en Fransche jffWOgg** Rcparatiën, hoe defect ook, worden spoedig en accuraat hersteld. Voor de goederen wordt gegarandeerd en zeer billijke prijzen. De eerste trekking van de eerste klasse der 318de STA ATS-LOTERIJ vangt aan op 30 Maart c. k. V J. BI EG KL. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. Afzonderlijke noininers 0,25. PAR IJZER SYSTEEM ROTTERDAM. Eenige Agenten voor Nederland. 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. van 's BOSCH, aan de Parade. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografie n. Vereeniging van Gistfabrikanten. Bekroondmet de Zilveren Medaille op de Wereld-Tentoonstelling Amsterd. 1883, LEVEREN UITSLUITEND Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. UIT in Soorten. AMSTERDAM —DORDRECHT. Dienst 10 Februari Ileusden, -15 April 1885. Stoomboot ,/Stad Heusden.'' 2.— 8.— 10.— 12.80 2.— 8.— Co. Stoombootreederij L. de Beer Van Ileusden naar Gorinchem. Van Gorinchem naar Ileusden. Maandag: fe de Wapens ran H E U S D E N cn ALTEN A. Paardenmarkt te'Waalwijk TAN KEEKEM, SC n 50 Ss HANDELSMERK. onder redactie van INHOUD VAN No. 16 Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij. Beurs- overzicht, Binnen- en Buitenlandsche berichten Gooische StoomtramStoomtramwegmaatschappij Old- ambt-Pekel-A Eerste Groninger Tramwaymaatsch.; Russische Financiën Egyptische Financiën Spaansche FinanciënTurksche Financiën BuffaloNeiv- York en Philadelphia Spoorwegmaatschappij Chicago. Burling ton en Quincy SpoorwegmaatschappijMichigan Cen tral Spoorwegmaatschappij; New- York, Pennsylvania 4 Ohio S/mot wegmaat schappijNew-York, Ontario en Western Spoorwegmaatsch ppijNew- York, Lake Erie Western Spoorwegmaatschappij; Pennsylvania Spoor wegmaatschappij Wabash St. Louis en Pacfic Spoor wegmaatschappij. Ontvangsten van Spoorwegen. Noteeringen te New York. Niet-officiëel verhandelde fondsen. Rente- en dividendbetalingen. Laatste Berichten. Correspondentie. Uitlotingen. Ad- vertentiën. Men abonneert zich bij het Bureel van De Fond- senmarkt.ter boekdrukkerij van GEB R O EDE R S 110 IT SE MA te Groningen en bij alle Boekhan delaren en Postdirecteuren. Alles k contant en ongekend lage prijzen. Om de bijzonder goede eigenschappen voor de bereiding van BOTER, BUTTERINE, enz. boven lie andere soorton te verkiezen. Op vele markten worden reeds hoogere prijzen betaald voor pro- 1 neten met dit zont bereid. Nadere opgaven en monsters verkrijgbaar bij Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van do Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, voronderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en f genoest botooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls U/Vb» 2s 9d., 4s 6d., lis, 2'2s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijuen-verkoopers door de gcbeele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzooken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog I Specialiteit in VergrGOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantane procédé. gjSfT" Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. in alle hoeveelheden, tot de laagste urijzen. Zosde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt All« Abonnenten ontvangen als gratis-premis een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargaug van 156 Nos. fr. p.p. 6. Met Wekelijkscbe Restantenlijst -8. Advertentiën per regel slechts - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen finauciëele blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. op fust, tegen coucnrreerendo prjjzenalsook gebotteld bp minstens 10 flesschen, vrij aan huis, in de stad, GERSTEBIER per flesch ƒ0,10. PRINCESSEBIER per flesch ƒ0,12. NIEUW GORCUMSCH BIER por flesch ƒ0,15. Ook bij halve flesschen verkrijgbaar. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoord. Te Heusden verkrijgbaar bij W. Schoppenhauer. STOUT ouderschoidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen, wegens rijk dom aan extract, d. i. voedende bostauddeelen, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons PR1N- JESSE UIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend verstorkende drank, Stoombooten Ligplaats: te Heusden, buiten de Wijksche Poort. *8 Bosch, Kanaal, b/d Ortheusche Brug. 's-Bosch, s morgens 6 30 en 8.30 ure; 's namiddags 1.ure. 's morgens 9.30 ure; 's namiddags 2.en 4.45 ure. Voor de dienstregeling op Bossche Markten (le ïn 3e Woensdag van de maand) wordt verwezen ïaar de bijzondere biljetten. Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Ov. werkdagen ran Kaatsheuvel 's morgens Waalwijk Heusden Veen Woudrichem Goriuchem Sliedrecht (Middenveer) Dordrecht J'e Rotterdam Tan Rotterdam Dordrecht Maandag. snam. Sliedrecht (Middenveer) L'e Gorinchem Te Woudrichem Veen Heusden Waalwijk Kaatsheuvel Hoewel de uren van vertrek 1.— 4.— 5.15 6.30 7.— 8.— 8.30 9.45 1.40" 3.15 3 40 4.45 5.— 5.45 6.30 9.— op 3.15 4.30 7.— 7.45 8.30 9.— 10.30 11.45 2.30 3.45 4.— 4.45 5.80 7.— de tnsschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal le Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekkeu. Tu correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichtenenz. De nieuwste roman welke er in verschijnt trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. Bij alle soliede boekhandelaren is de inteekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 80 postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 deelen, die op zich zel- veu compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De iuteekenpi ijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien cents, in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten I. Git het verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van de Amersfoortsche heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. aanvangende 1 Oct. 1884 tot en met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. e.a. 1.15 ere VS* u. (In corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 u. naar •/Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (Tn esrres- pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar i Rotterdam.) •.voorm. c.a. 5.6.30 cn 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. 'na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur nm. Vuit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9.30 unr en nam. 5 nar, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Febrnari en Maart les Zondags geen dienst en zal de la itste dienst van Gorinchem in December, Januari en Februari ten 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 unr uit Rotterdam. De dienst des Maandags 3 uur uit Heusden correspoudoert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht. ueuuc mui uu

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4