Koper-en Blikslager ffi. DE GIER, Gorinchem. Kunstinrichting Kinder-Pap-Beschuit aardsDiarkt te Waalwijk op DONDERDAG 26 Haart 1885. HIGGIN'S „EUREKA" ZOUT. A. E. S R A AT. Magazijn ter volledige Meubileering. BEHANGSELPAPIER EN. Firma G. J. SCHEEFHALS, Singer systeem Naaimachinen, 1000 GULDEN Diisssa-iorincfiem. fill If IIS I J. S. Jiskoot, Praktizijn te ii De Li GORINCHE M. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. MULLER JISKÖOT. STOOMTABAKSFABRIEK Loodgieter en Pompenmaker, Puike Zaai Zo mert ar w, Angel en gladde, alsmede puike blanke lange Haver, Veen bij Heusden. FOTOGRAFISCHE C. F. COKDES, 8 Bekroond op verscheidene tentoonstellingen. THOs. BROWNE ZOON, BO WMATERIALEN, ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad aan concureerende prijzen. Metibelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. MA UR1TS REIS, Groote Markt B 21, 's-Boscli, Wage ninyenChemische Fabriek. Egbert Holtz. GETUIGSCHRIFTEN„copie" De Wed. J. van Dijk Cz. dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in liet Café ,/Lelie" te Heusden. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. Maasstroom I en II. Stoombootdicnst IIE ÜSDEN—'s-BOSCH. GorinchemHeusden. Winterdienst, Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. De ondergeteekende bericht bij deze aan de Ingezetenen van H e u s d e n en Omstreken, dat hij zich on Maandag 16 Maart a.s., alhier zal vestigeii als: in het huis, vroeger bewoond door den Heer KLöREN, aan het Wijksche-eind alhier. Hij beveelt zich bij een ieder beleefdelijk aan en hoopt door vlugge, nette en civiele bediening, uw aller vertrouwen waardig te maken. A. JOKE N. Ileusden, 13 Maart 1885. te bekomen zoo lang de voorraad duurt bij de Wapens van HEUS DEN eu ALTEMA. van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, ill alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. N.B. 'weemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Eotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. rS n A i o n 1 uit de Sloom-Broodfabriek van MC POLDER MANS te Gorinchem Dit meer en meer algemeen Kindcrvocdscl, bi] onvoldoende moedormelk, wordt door vele He-eren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Uoofd-dépöt voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat. Boven-IIardinxveld, H. Maas. Giesendam, P. Boelhouwer, Heusden, W. Schopenhauer. III Om de bijzonder goede eigenschappen voor de bereiding van BOTER, BUTTERINE, enz. boven alle andere soorten te verkiezen. Op vele markten worden reeds hoogere prijzen betaald voor pro ducten met dit zout bereid. Nadere opgaven en monsters verkrijgbaar bij ROTTERDAM. Eenige Agenten voor Nederland. Eenig Vertegenwoordiger voor Nod. en Iudië van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille. Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. Allo voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment VEEL VERBETERDE Bekroond op dc Tentoonstellingen: Bondon 1862. Kaiscrsluutcrn 1872. Weenen 1873. Arnhem 1871). London 1851. MQnchen 185-1. Kaiscrsluutcrn 186!). Mctz 1861. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimaclnne kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makond dan de zoogeu. Aiucrikaansclic Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsuijder, Zelt'garcnwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkeljko betaling, a con tant met 5 pCt.. korting. Onderricht gratis. |i£gr" Vele gebruikers van do echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Remden, Boorden, Manchetten enz. betaald ondergeteekendon aan hem, die bewjzen kan, dat de bj nnj ter inzage liggende Ge tuigschriften, verkregen over do uitstekende resultaten var; de ELÉCTROMOTORISCIIE TAND- HALSBANDJES, niot echt zjn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgen der kin doren zonder dc minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. Het Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Hot Tandhalsbandje wat ik voor eenige weken van UEd. ontving heeft bj uitnemend heid goede diousteu bewezen. Het kindje was voor dat, het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden eu kwamen de tandjes er flink uit, zoodat wij dau ook gerust do door u gefabriceerde Tandhalsbandjes ecu ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar, Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Het kinderhalsbaudje raj toegezonden levert goede resultaten op en volgens mjn inzien bewjst het zeer goede diensten. UE1. dw. Dienaar, Nooiiüwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Bj ons kiud hoeft het Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wj bedanken U har- teljk er voor Lieus, 15, 12, '83. (was get.) J. THEATRE. De ondergeteekende bericht hare geëerde begunstigers, dat de door wjlen haren man nitgeoefaod, door hare kin deren zal worden VOORTGEZET. Ieders gunst verzoekende belooft zij eeno goede bedieuing. m De eerste trekking van de eerste klasse der 318de STA ATS-LOTERIJ vangt aan op 30 Maart c. k. S toorn boo ten Ligplaats te Heusden, baiteu de Wjksche Poort. t> 's Bosch, Kanaal, b/d Orlhensche Brug. Van Heusden s-Bosch Dienst 10 Februari—15 April 1885. 's morgens 6 30 en 8.30 ure; 's namiddags 1.ure. 's morgens 9.30 ure; 's namiddags 2.en 4.45 ure. Voor de dienstregeling op Bossche Markten (le en 3e Woensdag van de maand) wordt verwezen naar de bijzondere biljetten. Slooinbootroederij L. de Beer Co. lu correspondentie en rechtstreeks vorkeer mot do Stoombootreederj Pop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot en met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* u. (In corresp. vm. 5.15, 6.30 en 10 u. naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 eu 5 u. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9.30 uur en nam. 5 uur, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 u. uit Rotterdam. Do maanden December, Januari, Febrnari en Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem in December, Januari en Februari ten 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 uur uit Rotterdam. dienst des Maandags 3 EËrefrar uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht. Zuiveren bet Bloed, en herstellen alle ongeiegeldheden van do Zj geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van aile Kwalen eigen aau 't vrouwe).jk geslacht, onverschillig van welken leeftjd. En onbetaalbaar voor Kindoren van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onvergel jkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing vau Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zj geene mededinger, en geneest botooverend, saamgetrokken en stjve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, A'oorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is H/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 83s en ver- krjgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot. to onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staAt, zoo is hot bedrog. Stoomboot //Stad HeüsdenH Dienst van af 8 Sept. 1884/5. Ov. werkdagen Maandag. Van Kaatsheuvel 's morgens 1.— 3.15 2.— 4.30 Heusden 4.— 7.— Veen 5.15 7.45 Woudrichem 6.30 8.30 Gorinchem 7.— 9.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 10.— Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam 9.45 11.45 Van Rotterdam 'snam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.15 2.— Sliedrecht (Middenvoor) 3 40 2.30 Te Gorinchem 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— V een 5.45 4.45 Heusden 6.30 5.30 Waalwjk 8.— 7.— Kaatsheuvel 9.— 8.— Hoewel de uren van vertrek op de tnsschen- stations slechts bj benadering zjn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. SfSOtOU*« gA^-VJLS: Amsterdam, J. Loopik, Prinsegraeht, Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. LeerdamJ Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Lambacb. Werkendam, J. Dekker Az. ZwijndrechtL. van der Have. t> Waalwjk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4