BUITENLAND. BINNENLAND. Brieven uit de Residentie. en Waal 311 hectaren. De ge mul - mermans eene ziekte onder het vee uit, die als 102 en Maas besmettelijke longziekte werd verdacht en waar- delde opbrengst was per heet. 2200 KG. en de aan 2 koeien en 1 kalf bezweken. Vervolgens middenprn3 2i per 50 KG., zoodat de tabaks- bouw inGelderland een geldswaarde vanƒ1.057.056 werden weder 2 koeien aangetast, waarvan Za terdag 11. één is afgemaakt op last van den dis trict-veearts. Alsnü bleek, na onderzoek, dat van longziekte geen sprake was, maar dat de ziekte moet beschouwd worden ah eene verzwakking onder het vee, waarom een krachtig voeder voor de overigen ten zeerste werd aangeraden. t ELSFIOUT, 23 Maart. Een bewoner dezer gemeente kocht te Esch een varekoe voor 95. De prijs was gering, doch de kooper stond voor de deugd van zijn waar in, wat kon dan nog op den koop tegen zijn Een eind weegs nabij heeft vertegenwoordigd. Donderdag is door de arrond.-rechtbank te 's-Boseh behandeld de zaak van den loteling uit Sprang H. N., die op 26 Febr., toen hij door eenige Waalwijksche schoenmakers werd aangevallen, uit zelfverdediging van een mes had gebruik gemaakt en daarmede een zijner belagers eene belangrijke wond had toegebracht. Na ver hoor van 4 getuigen a charge en 10 a décharge werd door het O. M. voor beschuldigde eene straf geëischt van 3 maanden cellulaire gevange nis en 8 boete. De verdediger, mr. Van Leeu wen, betoogde dat in dit geval alleen zelfver dediging had plaats gehad, verzocht der recht bank beklaagde om die reden vrij te spreken, of hem met het Yught gekomen, zou hij het ondervinden. Nu toch is haar de geleider te veel en begint zij zich te verzetten, jaagt hem drie maal achtereen over een sloot en brengt hem vijfmaal kleine verwondingen toe. Gelukkig kwamen op het hulpgeroep eenige personen aanzetten, die hem uit zijn netelige positie verlosten en het dier voor het oogenblik wisten te binden. De ver- kooper kon nu gewaarschuwd worden om zijn j- i ii ui. t en op zijn steeds voorbeeldig goed gedrag eene diertje, dat vrij van alle gebreken was, in ont- J 6 vangst te neineu waarmede de koop vernietigd zeer stra' van geldboete op te leggen. oog op het langdurige voorarrest HEUSDEN, 24 Maart. Reeds geruimen tijd werd alhier behoefte ge voeld aan een goede badinrichting, maar liet bleef bij eene algemeene verzuchting, zonder dat er pogingen werden aangewend om het doel te be reiken. Thans zal daarin verandering komen. Enkele personen toch hebben zich vereenigd om daartoe samen te werken en een groot aantal in gezetenen opgeroepen om op morgenavond in het Hotel Mourik te vergaderen, ten einde daarover eene bespreking te hebben. Wij juichen van ganscher harte deze pogingen toe, hopende en vertrouwende, dat zij die mede werking zullen ondervinden, waarop het ontwerp, ook uit een hygiënisch oogpunt, zoozeer aanspraak kan maken. t Bij beschikking van Z. E. den Minister van waterstaat, handel en nijverheid zijn be noemd te Wijk en Aalburg H. van der Maaden als Brievengaarder en M. F. Bouman als besteller, ingaande 1 April a. s. t 's BOSCH, 22 Maart. Een artillerist wan delde met zijn hond over den Zuidwal alhier, toen een ellendeling de kinderachtigheid had den hond onverwachts met een schop van den steilen muur in het water te werpen. De eigenaar, zijn hond vruchteloos pogingen ziende doen om zich door den modder een weg te banen, bedenkt zich geen oogenblik, maar springt van eene aldaar aanmerkelijke hoogte ora het dier te redden, waarin bij dan ook na veel moeite slaagde. Door vrienden van dierenbescherming zal deze daad zeker op hoogen prijs worden gesteld. t WIJK, 23 Maart. Als eene bijzonderheid deelen wij mede, dat bij A. v. d. P. alhier, een geit 5 jongen heeft geworpen. Een getal dat voorzeker onder de groote zeldzaamheden behoort. t HEESBEEN, 23 Maart. Het onderhoud van de polderwegen, dat voorheen bij daggeld werd uitgevoerd, is thans per jaar aanbesteed aan H. Verdoorn en A. Bax alhier. t BRAKEL. Ter opvolging zijner beroeping te Maasdam, nam Ds. L. C. Terneden van deze ge meente afscheid, sprekende naar aanleiding van 1 Petr. 1 25. werd t GELDERMALSEN. Op de laatst gehou den weekmarkt alhier, waren aangevoerd 180 H. L. tarwe, waarvoor werd besteed 7 a 8 per H. L. Voorts gold per zelfde maat de Rogge 6,25 6,50 haver 4,00 4,75 5,25; boonen 6,75 7,75. Varkens, met vrij goeden aanvoer, prijshoudend. Eiëren per 104 stuks 3,60 boter 1. p. K. Per st.uk Kabeljauw 1,60 5, ƒ3; schol 0,80 it 0,90 en tong 0,50. De aan voer was goed bezocht, met tamelijk goeden handel. t De vleeschhouwer Van Straten stelt zich voor om op de eerstvolgende weekmarkt alhier, een prachtexemplaar van een Os tentoon te stel len, welke door hem te Rumpt van den heer Jansens voor den hoogen prijs van 450 is aangekocht. t LEERDAM. Onze lezers zullen zich misschien wel herinneren, in een der vorige bladen werd het vermeld dat de heer C. A. Jeekel, in leven burgemeester alhier, bij gelegenheid van de viering van het honderd-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen* in dit departement, aan den president, den WelEd. heer Roldanus en aan het departement, ieder in het bijzonder, een prachtige bocaal ten geschenke gaf. Tevens beloofde hij dien avond den WelEd. heer J. II. M. van Bonzei, directeur der muziek- vereeniging „Kunst, Liefde en Vriendschap* al hier, die tot opluistering van T feest zeer veel had bijgedragen, hem bij de eerstvolgende gele genheid insgelijks een bocaal ter hand te stellen. Toen die gelegenheid daar was, een uitvoering van „Kunst, Liefde en Vriendschap*, moest Z.E.A. tot zijn leedwezen bekennen dat hij met ledige handen was gekomen, wijl de bocaal, die ver vaardigd was, niet in zijn smaak viel. Evenwel zou hij zijn woord gestand doen en last geven tot vervaardiging van een andere. Kort daarna ontrukte de dood hem aan onze gemeente. Dat hij evenwel gezorgd had dat zijn belofte vervuld weid, bleek eenige dagen geleden. Toen werd n.l. aan den WelEd. heer J. H. M. van Bonzei, ten huize van den WelEd. heer P. Pelgrim, door den WelEd. heer Nieuwenhuizen de beloofde bocaal ter hand gesteld. Dat het den heer Van Bonzei speet dat de dood verhinderd had dat de heer Jeekel zelf hem den beker kon geven, zal ieder begrijpen. De bocaal, in de glasfabriek alhier vervaar digd, is in den vollen zin des woords een pracht stuk. Zij rust op een zwaren zeshoekigen voet, waarop langs de ribben bloemen zijn gegraveerd. Ook de beker zelf is rijk versierd met bloemen, die hulde brengen aan de hand van den graveur wien dit fijne werk was toevertrouwd. Tusschen die bloemen is eene harp gegraveerd, als symbool der muziek, en boven die harp prijkt de naam J. II. M. van Bonzel. De zuivere klank, die in het glas zit, is een bewijs te meer dat de bocaal in een woord prachtig is afgewerkt. Van harte hopen wij dat de beker menigmaal door den di recteur van „Kunst, Liefde en Vriendschap* in goede gezondheid moge geledigd worden op Het welzijn van de vereeniging, waarvoor hij al zijn krachten toont veil te hebben. t Tot burgemeester van deze gemeente is benoemd Jhr. W. Laman Trip te Vlissingeu. t DALEM, 22 Maart. Gedurende 1884 zijn in het arrondissement Tiel 294 overtredingen der wet op de jacht en visscherij geconstateerd. tOp Woensdag, 1 April a. s., des voorm. te 11 ure zal ia het openbaar worden aanbe steed voor den polder den Banne van Gorin- chem en Kwakernaat, het leveren en vervoeren van ongeveer 165 Kub. Meters grind voor de wegeri van den polder, in 8 perceelen. De uitspraak is bepaald op 26 Maart a.s. Iemand uit Nederweert, die in de vorige week vijf dagen celstraf moest ondergaan, bad bij het verlaten der gevangenis geen enkelen knoop meer op zijn jas. Toen de cipier hem de reden daar van vroeg, kwam hij tot bekentenis, dat hij een hartstochtelijk liefhebber van „pruimen* zijnde, vóór dat hij naar de cel was gegaan stukjes rol tabak, met zwarte stof overtrokken, als knoopen op zijn jas had gezet, en ze in de gevangenis achtereen volgens had afgesneden, om de aldaar verboden waar, op deze wijze toch te kunnen genieten. De vermoedelijke dader van den moord te Wa- geningen, die te Aalten aangehouden en naar Arn hem getransporteerd ic, heet Willem Regeling, is 28 jaar oud, heeft reeds vroeger 6 jaar op de Kruisberg gezeten, wegens moord op een vrouw, die hij met een schop de hersens had ingeslagen en was eerst dezer dagen uit de gevangenis te Utrecht van een celstrat van 9 maanden wegens diefstal ontslagen. Het onderzoek wordt door den rechter commissaris met den meesten ijver voortgezet. Dringend wordt de opsporing verzocht van het van den verslagene vermistte zilveren horloge, Engelseh model, gladde kast. Op de wijzerplaat in plaats van cijfers de letters Simon Wiessem. Dat men zelfs bij jonge kinderen de schande lijkste maatregelen te baat neemt, om bun onzede lijkheid te leeren, blijkt uit hetgeen verkocht wordt aan zoogenaamde „snoeptafeltjes* te Rotterdam. Daar verkoopt men voor een halve en heele cent een open couvert, waarin een paar stukjes speel goed van blik. Deze dienen om de kinderen te lokken. Maar daarbij zitten twee minnebrieven, overvloeiend van platte, ja nog erger uitdrukkingen, 't Is te hopen, dat vooral .de onderwijzers der scholen op deze infame voorwerpen letten. Uit Amsterdam wordt liet volgende gemeld Op den hoek van Gravenstraat en gedempte Voorburgwal werd Zaterdag te 12 uren precies een sigarenwinkel geopend, welks eigenaar had be kend gemaakt, dat de eerste tien personen, die voor een dubbeltje of meer sigaren bij hem koch ten, een kisje met 100 sigaren cadeau zouden ont vangen. Gelijk te wachten was, stonden er reeds te 11 uur honderden te wachten. De politie moest in vrij aanzienlijken getale de orde handhaven. Daar speelt het op de Damtoren 12 uur, en denkt de schare binnen te dringen, doch heel leuk wordt zij door de politie tegengehouden, die allereerst zelf van het snufje profiteerde en daarna aan een paar personen met phantasie-hoeden toegang ver leende, die dan ook triomphantelijk met een kistje sigaren uit den winkel terugkwamen. Te Zutfen heeft zich een jeugdig onderwijzer door oplichting van den heer V. H. een som van 1200 weten te verschaffen. Hij bevindt zich in hechtenis. Te Meppel zijn door het uitsnijden van een gedeelte eener ruit, bij den koopman L. van Esso Izn. diverse gouden en zilveren voorwerpen, ter waarde vau 300 a 400, ontvreemd, en bij den kastelein A. Schipper uit een secretaire een gouden horloge met dito ketting. Van deze diefstallen worden verdacht 3 uit het tuchthuis t UITWIJK. Aangezien in den laatste» tijd hoogere prijzen besteed worden door de suiker fabrikanten voor de beetwortelen, en hier in den omtrek reeds door velen met de fabriek te Geer- truidenberg contract was aangegaan tegen ƒ7,50 de 500 K. G., zoo is ook voor dezen de prijs bepaald geworden op 8.00. t DUSSEN, 23 Maart. Veertien dagen geleden brak hier op den stal van den landbouwer C. Tim hoogten van Bals en Tkoma, in het westen de Thara- Chara bergen en de Djebel-Hair omhoog. Daar lag Akra, waar heen mijne reis gericht was. Zou vóór mij wel ooit een Europeesch oog dit vergezicht ge noten hebben Ik geloofde liet nietmaar spoedig zou ik van bet tegendeel overtuigd worden. 'Wordt ï'nrvnlix De 12 wetsontwerpen tot in overweging-neming van wijzigingen in de Grondwet ziju verschenen. De Grondwetsbepaling betreffende het onder wijs is niet gewijzigd. De voornaamste verandeiiugen betreffen het Kiesrecht en de Defensie. Voortaan worden door de kanselarij der beide Nederlandsche orden geen versierselen meer ver strekt van goud, uiaar van verguld zilver. Men zie in de advertentiën de Grands Ma- gasins de Printemps te Parijs. In 1884 werden in Gelderland 1001 hectaren land met tabak bebouwd, tegen 990 in 1883. Daarvan behoorden tot het district Veluwe-zoom, Neder-Veluwe en Over-Veluwe 127, Doesburg en d* Liimera 14. Overhetuwe 447. Neder-Betuwe te Hoorn ontslagen gevangenen, die den vori- gen dag te Meppel zich moeten hebben opgehou den en nu door de politie worden opgesp ird. Het op den spoorweg bij het station Aveuhorn gevonden lijk is nader gebleken te zijn dat van zekeren P. H., in die gemeente wonende, en drie hoofdstukken der Staatsbegrooting iu 6 dagen wiens broeder verleden jaar, bij den aanleg van die lijn, nabij het station Oosthuizen door een I wor(*t eD ve'° schepen worden afgekeurd, maar dat zand trein mede werd overreden en gedood. Bij het lijk is tevens een fleschje, met sterken drank gevonden. Het lijk is naar het station Aveuhorn overgebracht. Een telegram uit Rome aan de »Koln. Ztg.« meldt, dat Italië het voorstel heeft gedaan om Spanje en Nederland tot de Suezkanaal-confereritie te Parijs toe te laten. De Belgische regeering heeft, op het voorbeeld van de Limburgsche Maatschappij van Landbouw, die zeer gunstige resultaten verkreeg van de inen tingen tegen miltvuur door den districts-veearts Janné, ook inentingen in het groot te Hervé laten verrichten, die eveneens tot zeer gunstigen uitslag geleid en den beschutten den invloed der vaccine krachtig aangetoond hebben. De stad Parijs is door aankoop eigenaar ge worden van de rivieren de Avre en de Voulzie; deze beide stroomen zullen de te Parijs beschik bare hoeveelheid water met 12000 Ms per dag ver meerderen. De nieuwe maatschappij der Bateaux mouche3« op de Seine zal het electrisch licht invoeren op de 32 booten waaruit hare vloot bestaat. Iedere boot zal verlicht worden door 22 gloeilampen, ieder van 16 kaarsen, welke door eene gewijzigde dynamo machine van Gramme van 110 volts worden gevoed. Te Grenelle wordt op het oogenblik een kanon vervaardigd, dat hot grootste stuk geschut der wereld zal worden en voor de tentoonstelling te Antwerpen bestemd is. Het wordt 12 meter lang, zal 18 kilometer ver kunnen dragen de projectielen, die er mede ver schoten wordenzullen 800 kilogram wegen. Het stuk wordt geheel van staal vervaardigd en zal, de affuit inbegrepen, tweehonderd vijftig duizend gulden kosten. De luchtreiziger Wolff is thans bezig een stuur baren luchtballon te vervaardigen, die een snelheid van vijf meter per seconde zal hebben. De ballon heeft den vorm van een kuods; hij heeft zeilen en een beweegkracht van twee paardenkracht en een machine van 10 KG. gewicht, maar die 60 KG. water en 30 KG. alcohol per uur verslindt. Herat, de stad waarop nu, bij den gespannen toestand in Midden-Azië, opnieuw de aandacht werd gevestigd, is beroemd om hare schoone vrou wen. Do vrouwen en meisjes nit die streek zijn de schoonste van Afghanistan. Zij worden in de wan deling de rozen van Horat« genoemd. Men ver zekert, dat de harem van den Schah van Perzie voor een derde uit deze rozen* bestaat. rtmtirl /ia> tr«rt/ln» O Irnnin»» n a n nf ttt aam 99 n r\ i t\ POSTERIJEN. De directeur van het Postkantoor te Heusden maakt bekend, dat volgens Min. Besch. van den 12n dezer no. 45, de bodeloop tusschen 's-Bosch en Heusden v. r. te beginnen met 29 Maart a.s. op Zon- en Feestdagen wordt gestaakt. Heusden, 19 Maart 1885. De Directeur, G. VOS Jr. afgedaan. Het is bijna met iedere begrooting hetzelfde liedje; in het begin wordt veel tijd ver beuzeld met ellenlange redevoeringen over weder- zijdsche beginselen en op het laatst worden de be langrijkste hoofdstukken letterlijk afgehamerd. De Ministers die het laatste aan de beurt zijn zal dit wel niet onwelgevallig zijn, daar zij er dan spoedig en betrekkelijk goed afkomen. Het ziet er echter op dit oogenblik niet zoo gunstig uit voor de Excollenties die nog onder het mes moeten, want hoe meer de behandeling der begrooting vordert, hoe ongunstiger het oordeel der Kamerleden over de Ministers schijnt te worden. Vooral de Minister van Marine heeft het hard te verantwoorden gehad. Het bljjkt uit de eindstem ming over zijn begrooting dat velen volstrekt niet met. hem ingenomen zijn, want 27 hebben tegen gestemd, wat zeer ongunstig afsteekt bij de stem mingen over de overige reeds behandelde Departe menten. Vele zijn de grieven die tegen dezen Minister van Marine worden ingebracht. De eenige hulde die hem gegeven kan worden is, dat hij een goed administrateur is. Mijn iuziens ziju echter de klachten over het gemis van toelichtingen bij ziju bogrooting niet erg te rijmen met den lof over eene goede administratie. Wanneer toch, zoo als het geval is, vele posten op de begrooling hoogor of lager geraamd zijn dan vorige jareu, zonder dat eenige reden voor de vermeerdering of verminde ring wordt opgegeven, kan dat toch geen goed begrip van administratie genoemd worden. De voornaamste grief was tegen de inrichting en het beheer der Rijkswerven en het door die werven afgeleverde werk. Een rapport van deskundigen, door den Minister benoemd om een onderzoek in te stellen naar den toestand dier Rijkswerkplaatsen, is alles behalve gunstig. Eerstens wordt aange toond, dat door parriculiero ondernemingen het zelfde werk even goed, zoo niet beter, met 20% besparing vau kosten kan geleverd worden. Hot is een bewezen zaak, dat alles wat door don Staat bij particulieren wordt aanbesteed, veel goedkooper is, dan wat in eigen beheer wordt uitgevoerd, en de voornaamste reden daarvan zal wol ziju, dat vélen denkeu dat het er niet op een beetje op aan komt als het voor het Rijk is. Vandaar dat dan ook bij de meeste takken van den Staatsdieust de openbare aanbestedingen der leveriugeu en wer ken als de meest wenschelijke is aangenomen. Dat dit stelsel bij den aanbouw der Marineschepen nog uiet algemeen is ingevoerdligt hoofdzakelijk daaraan, dat de scheepsbouwkunst bij particulieren vroeger niet tot die volmaaktheid was gekomen, die vereischt werd voor hot makeu der groote Marineschepen. Dit is nu echter veranderd en de particuliere werven kuuuou veilig togen het werk der Marinewerf wedijveren. Was het verschil in prijs der gebouwde schepen nu niet zoo groot en waren allo werkplaatsen en inrichtingen der Marinewerven in volmaakte orde, dan zou het nog aanbeveling verdienen om in de eerste plaats de werkzaamheden daar te laten doen, daar het jammer zou zijn om goede werktuigen ongebruikt te laten en door opheffing der Rijks werven als werven van aanbouw, vele werklieden zonder brood zonden geraken, daar de particaliere nijverheid al do beschikbaar komende werkkracht waarschijnlijk niet uoolig zou hebben. Maar wanneer, zooals uit hot rapport der des kundigen blijkt, op do Rijkswerven vele kostbare werkplaatsen ongebruikt staan of doelloos worden gemaakt en werktuigen zijn geplaatst die anderen iu don weg staau en daardoor ongeschikt maken en men verneemt dan tevens dat schepen van dezelfde grootto on inrichting als op de Rijkswer ven zijn uitgerust, in de helft van den tijd die genoemde werven daarvoor noodig hadden en voor 100.000 i\ 150.000 minder door particuliere ondernemingen zijn geleverd, dan mag met ernst betwijfeld worden of het behoad der Laudswervon als werven van aanbouw wel in het belang van den fiuauciëelen toestand is te achten. Deze feiten, die allen tegen het behoad der te genwoordige inrichting onzor schoepswerven plei ten, worden uog vermeerderd door de wetenschap dat de hoedanigheid der afgeleverde schepen nog ai te wenschen overlaat. De Alkmaar* b. v. is een schip dat 10 jaar oud is en nu uit West-Iu- dië terug moet komen om nagezien te worden, maar uit vrees voor slecht weör komt er een an der schip mede om het te begeleiden; voorzeker een bewijs dat de Miuister niet zoo heel erg over tuigd is van het soliede werk der Rijkswerf. Een ander schip, »de Sommelsdijk*, bleek bij de in- dienststelling niet zeewaardig te zijn, eu vreemd genoeg hadden met dit schip de gewone proeven omtrent de zeewaardigheid niet eens plaats gehad. Een onderzoek naar dat en nog eeu ander schip, n.l. »de Nautilus*, aau eeu Engelseh ingenieur op gedragen, kost het Rijk hot bagatel van 20.000. Ook op het personeel der landswerven valt veel aan te merken. Volgens het bovengenoemde rap port waren in 1884 ruim 240 man werkzaam van 60 jaar «n daar boven, waaronder 70 ouder dan 65 jaar eu 20 boven den 70-jarigen leeftijd. Hot behoeft geen betoog dat die ouderdom te hoog is voor de krachtsinspanning, die gevorderd wordt bij de nitvoering van dergelijke werkzaamheden. Bij de Marine is het dan ook spreekwoordelijk ge worden om de werven, vooral die van onderhond, hofjes* te noemen, waarmede men te kenuen wil geven dat die inrichtingen eigentlijk dienen om aan ouden vau dagen eeu onderkomen to geven. Aan wien de schuld van al deze onregelmatig heden. Hoofdzakelijk aan den tegonwoordigen Mi nister van Marine, die meermalen den Ministers- zetel heeft ingenomen en dus op de hoogte vau den toestand moot zijn. Het mag waar zijn dat de toestand bij andere Zeemogendheden niet veel gunstiger is en dat zelfs in Engeland voortdurend over do Marine geklaagd i m'A.cr tl act orppn rpnpn 7iin nm ar.r ipvrpfihii tft 'sGRAVENHAGE, 21 Maart 1885. Do leden der Twoodo Kamer beginnen te begrij pen dat de tijd begint op te schieten. Nog eene week en de paaschvacantie staat voor do deur. Van daar dat zij er zelfs eenige avonden aan opge offerd hebben om zoo spoedig mogelijk gereed te zijn. Behalve vele kleine wetsontwerpen zijn bijaa mag nog geen reden zijn om zoo erg tevreden te zijn over de ouze, eu volstrekt geeu pogingen aan te wenden tot verbetering. Eene spoedige, krachtige organisatie der inrichting van de Landswerven zij daarom in 's Lauds belang aanbevolen. De Minister van Marine zal dan tevens wel doen met zijn aandacht to schenken aan het Loodswezen waut de inrichting daarvan schijnt ook niet te zijn zooals het behoort. Het Is toch reeds tweemaal voorgekomen dat een zeeschip in den mond van den Rotterdamscheu waterweg aan den grond is geraakt door de schuld van den loods. Voorzeker bewijzen van onbe kwaamheid, die helaas den naam onzer groote zee wegen bij de andere mogendheden niet veel goed zullen doen. Wenschelijk is het daarom dat bij de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2