Keukenmeid 1'. 0., eeneVigelante een Karretje. Verkoopen: VERKOOPEN: VERKOOPEN: (gratis en franco Notaris Van Moock Boekaankondiging. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN." CORRESPONDENTIE. ADVERTENTIEN. diligencedienst J. DE BONT. ÜitTclë hand"1TE KOOP: Dinsdag 31 Maart 1885, 7 Merriepaarden, 1 Merrie- veulen, 2 Hengstveulens, 1 Kalf koe, 1 Yarekoe, 2 Schotten, 3 twee-jarige Yaarzen, 6 tweejarige Os sen, 3 eenjarige kalveren, Boerenwagens, Ploegen, Eegden, Rolwagen, aard- kar, Kapehais, kafmolen, verschillende Paarden tuigen, Melk- en Stalge- reedschappen, Roeiboot en hetgeen verder op de verkooping zal wor den voorgebracht. Maandag 30 Maart 1885, Een HUIS en ERF, te Heus den, op de Markt, letter O 73, kadaster sectie A, no. 197, groot 90 Centiaren. 2170.— Een HUIS, ERF, TUIN en BOOMGAARD te Andel, sectie A, nos. 289, 290 en 563, groot 1 hektare 17 are 17 centiare. Een perceel WEILAND, on der Giessen, sectie A, no. 187, groot 74 are 90 cen tiare. Een perceel WEILAND, on der Andel, sectie A, no. 273, groot 2 hektare 26 are 10 centiare. Een perceel BOUWLAND, onder Andel, sectie A, no. 362, groot 1 hektare, 52 are 60 centiare. 's HERTOGENBOSCH, 23 Maart. LAATSTE MODES IN Zijden, Wollen en Katoenen Stoffen, Laken, Hoeden, Japonnen, Mantels, Kleeding voor meisjes en jongens, Rokken, Huisjaponnen, Dames en Kinder lijfgoed, Lingerie, Korsetten, Kant,Linnen, Zakdoeken, Wit katoen, Gordijnen, Stoffen voor Ameublementen, Meubelen, Bedde- goed, Overhemden, Gebreide goederen, Kleeding voor Heeren, Schoeisel Para- pluiesHandschoenen, Chales, Dassen, Bloemen, Veeren, Passement-werk, Zijden lint, Garen Band, Parijsche-en Marokijn Artikelen, Zilverwerk, Parfumerie enz. toezending van het Prachtig, GEÏL LUSTREERD ALBUM bevattende 500 platen (onuitgegeven modellen) en stalen van al de stoffen, tegen gefran keerde aanvraag, gericht aan MM. JULES JALUZOT C Zendingen naar alle landen der wereld. Mevrouw de Wed: VERHAGENTie- rens, te Heusden, vraagt tegen 1 Mei eene fatsoenlijke boven 25 jaar, die goed koken en werken kan en van goede getuigen is voorzien. en Dagelijks te zien. Te bevragen onder letter K. aan het Bureau dezer courant. te W o u d r i c li e m, is voornemens om op des voormiddags ten 9 URE, ten sterf huize van den Heer VAN DE KOPPEL aan den Nieuwendijk publiek te De Notaris A. P. BOLSIUS te 's-Bosch, zal op voormiddags elf uur, te Heusden in het Koffijhuis ,/De Koornbeurs/' finaal Gehoogd met f 100.staande alzoo op Te aanvaarden bij betaling der koopsom, 15 Mei 1885. Grondlasten van af 1 Januarij 1885, ad f 6.86. Bij Mé-jufvrouw SASSEN is de sleutel te bevragen tot bezichtiging van het huis. De Notaris VAN MOOCK te Woudri- chetn zal, krachtens art. 1223 B. W., ten herberge van Antome van Andel Goveiit- zoon te Andel, WOENSDAGEN 1 en 15 APRIL 1885, voormiddags 10 uur, EERSTE KOOP. TWEEDE KOOP. DERDE KOOP. VIERDE KOOP. instelling der beloofde kast wacht ook maatregelen worden genomen om den loodsdienst te verbeteren. De debatten over de Marine-begrooting waren voor den Minister van Financiën niet zoo erg be moedigend te noemen, daar ook hij wel kon na gaan dat hem veel gevraagd zou worden en me nig verwijt hem zon treffen. Als tneu eenmaal be zig is zich warm te maken over ouuoodig gedane uitgaven en mogelijke bezuinigingen, is het eene moeielijke taak om als verantwoordelijk man der financiën overtuiging te geven dat do noodzakelijke zuinigheid iu acht wordt genomen. De tegenwoor dige Minister van Financiën mag niet aansprake lijk gesteld worden voor den ongunstigen toestand van 's lands financiëu, want hij is opgetreden toen er reeds een tekort bestond en het te voorzien was dat dit steeds grooter zou worden. Dit wordt door vele Kamerleden uit het oog verloren en daardoor worden zij wol eens onbillijk in hun oordeel. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen dat de Minister de middelen moet bera men om het evenwicht tusschon de ontvangsten en uitgaven te herstellen, maar als alle voorstellen die daarvoor worden ingediend een ongunstig ont haal vinden, wordt die taak onmogelijk. En wan neer nu de zoogeuaamde specialiteiteu in het be lastingwezen het onderling nog niet eens zijn, wat het best werkende belastingstelsel zal zijn, kon men van dezen Minister, die zich volstrekt niet onder de specialiteiten rekent, toch niet verwachten dat hij op eens den knoop doorhakt. Er zal wel nooit een belastiugontwerp inge diend worden dat geen bezwaren ontmoet wil men een inkomsten- of effecten belasting dan breekt een storm van verontwaardiging los van de kapitalisten; wordt voorgesteld Let koren te belasten dan achteu dadelijk de graanhandelaars en bakkers zich ver drukt bij eene tabaksbelasting de tabakskweekers enz. Het wordt echter met elk jaar duidelijker dat alleen door bezuiniging niet in het tekort kan voorzien worden en voorziening dus hoog noodig wordt. Wannoer nu de tijd voor de invoering eener algemeeno inkomstenbelasting nog niet ge komen is, moet men om meer middelen te krijgen toch een of meer indirecte belastingen aannemen. Daar de begrooting van Financiën meer een ad ministratief karakter draagt, had bij de behande ling daarvan eigenlijk geen finauciëel debat plaats, maar kan men dat verwachten bij de behaudeliug van het wetsontwerp tot aanvulling van de middelen. Wat ook daarvan den uitslag raag zijn, de tegen woordige Minister van Finauciën heeft bewezen, dat het hem in elk geval niet aan goeden wil en ijver heeft ontbroken om mogelijke verbetering aan te brengen en werkelijk bij de behandeling zijner begrooting, vooral wanneer die in détails werd besproken, getoond een goed administrateur te zijn. Een vermakelijk staaltje van het overleg van sommige Kamerleden tot besluit, n.l. het voorstel van de Commissie voor de Verzoekschriften, die een adres om het gevraagde, doch door de Kamer geweigerde subsidie voor de Internationale Ten toonstelling te Antwerpen aan den Minister van Waterstaat wilde zenden. Nota bene. De Minister draagt het subsidie voor, maar het wordt verwor pen de Kamer merkt dat zij daaraan verkeerd gedaan heeft, en nu zou zij het verzoek aan den Minister om inlichtingen zenden, wat zooveel zou zijn als te kennen geven: Minister, kom nu maar weör met een voorstel voor den dag, dan zullen wij het nu aannemen. Gelukkig voor de waardig heid der Kamer werd hot voorstel der Commissie verworpen. X. „De Nieuwe Financier" en „Kapitalist" zal, ingaande 1 April a.s., door den Heer J. bicgel, Commissionair in Effecten te Groningen, worden gedirigeerd, en door de Ileeren P. Noordhoff te Groningen en Tj. van Holkeina te Amsterdam worden uitgegeven, a 4 per kwartaal. De Heer Bicgel, tot 1 April redacteur van „de Fondsenmarkt", geeft als voorname reden zijner verandering aan, dat hij het noodig oordeelt meer dan eenmaal in de week tot het geld- heleggend publiek te kunnen spreken. Velen, die van de geldbelegging echter niet hun hoofdbe drijf maken, zullen in „de Fondsenmarkt" een getrouwe gids blijven vinden bij hunne fhiantiëele operatieën, die hen weke lijks op de hoogte zal blijven houden van en met adviezen zal blijven steunen met betrekking tot de fondsenmarkt. Dr. Hartogh Heijs van Zouteveen, een man die op dat gebied veel waarde heeft, zal zich na 1 April met de redactie belasten. De jjrijs, slechts 1,50 per 3 maanden, zal zeker niemand te hoog zijn, die op eene gemakkelijke wijze een overzicht wil hebben en behouden over hetgeen in de financieële wereld plaats vindt. ^GEDACHTEN LEZEN.® (Slot.) Men moet alle rechtstreeksche afspraak vermijden. Het is voor het slagen der toeren voldoende dat men zich deu goeden wil der meehelpende persoon heeft verzekerd. Dan kan altijd deze persoon zeggen en des noods op woord van eer verzekeren dat geen voorafgaande afspraak had plaats gehad. Dit heeft vooral bij vorstelijke personen hooge waarde. En aangezien ieder meehelper heel uit eigen be woging meent te helpen, en niet met zekerheid weet dat de anderen dit eveneens gedaan hebben, zoo zijn er altijd zulke personen ouder die, reeds te voren aan het bovennatuurlijke der toer ge- loovende, door de stukjes waaraan ze hebben mee geholpen nog meer er van overtuigd worden. Zulke personen worden dan, als het ware, vurige mee- strijdors van den goochelaar en een twijfel wordt door hen als eene persoonlijke boleediging beschouwd. Zijn dit personen van aanzien en geloofwaardig, b. v. een bisschop, een minister enz. zoo wordt daardoor aau de groote menigte iedere twijfel ont nomen. Meehelpers die het geheim doorzien, zullen ton minste nooit er van sproken huu eigenliefde verbiedt huu dit, daar ze daardoor, als het ware, zouden bekennen, dat ze door den goochelaar ge dupeerd werden. Men moot zorg dragen dat de personen die als helpers moeten optreden, niet allen dicht bij hot tQoneel zitten, dit wekt achterdocht. Zij moeten niet dadelijk op de eerste aanvraag opstaan maar eerst na herbaalde uitnoodiging. Daarmede waagt de goochelaar niets, daar in den regel toch slechts zulke personen opstaan, die zich reeds van to voren hebben aangeboden. Gebeurt het niettemin dat ook anderen komen, zoo boteekent dit ook niets. In den regel zijn ook zij genegen om moe te helpen. Dit kan men reeds daardoor zien als men met hen een toertje ten uitvoer brengt, waar hulp niet volstrekt een vereischte is. Eu ziet men dat wer kelijk niet op hen valt te rekenen, zoo doet men verder niots met hen en beperkt zich tot de an doren. De verhouding is omstreeks als volgt: Van 100 toeren worden 60 ten uitvoer gebracht met per sonen die zich tot alles bereid verklaarden en 30 met personen die men reeds had gezien en ge sproken en van wie men de volkomene overtuiging heeft dat ze alles zullen doeu, om de toertjes te doen slagen 10 worden met onbekenden gedaan, ook daar mag men er op rekenen dat 6 of 7 zich goedhartig tot ullos leenen. Bij de drie of vier nog overblijvenden is een vriendelijke handdruk, een zacht gefluisterde bede om de zaak niet te beder ven iu den regel voldoende, zoodat men werkelijk alle kans er op heeft, dat van do honderd toertjes op zijn hoogst één niet slaagt. Dit is altijd in de veronderstelling dat men met personen uit de hoogere standen heeft te doen, zooals ze in groote steden en bij hooge eutrée- prijzen kuuu»n worden verwacht. Hoe brutaal men te werk kin gaan bewijst bet gebeurde mot proffessor P. te Modena, (niet een goochelaar die zich proffessor noemt maar een werkelijke proffessor aau de Universiteit aldaar.) Hij kwam met do bedoeling om mij te ontmas keren, hij sprak deze bedoeling luide uit en ik trot seerde hem »U zelf gaat uw horloge verstoppen en ik zal het vinden door U geleid,® zeide ik. En toen ik geblinddoekt door hem werd binnengeleid, drukte ik zijn hand en fluisterde ten dringendste Laat mij er nu niet inloopen leid mij nu waar het is; toe, geene dwaasheden.® En bet goede hart van den goeden proffessor behield de overhaud en hij leidde mij werkelijk naar den stool waarouder het horloge was verstopt. Wat het blinddoeken betreft, diene het volgende Men laat zich blinddoeken znodat het publiek in deu waan komt., dat men niet kau zien. Dit belet niet dat men op een afstand van drie of vier voet boneden zich alles gemakkelijk kan zien verheft men het hoofd dan ziet men gemakkelijk op een afstand van tien voet, zoodat men, eens in de na bijheid van het voorwerp geleid, dit zonder moeite kan zien. Dit kan een ieder beproeven als hij zich een doek over de oogen laat binden. De verheven heid door don neus gevormd, bewerkt dat de oogen vrij naar beneden kannen kijkenhetzelfde doen de Zigeunermeisjes die op den straatweg eeu ge tal eieren neerleggen en dau geblinddoekt de moei lijkste dansen uitvoeren, zonder ooit op een ei te treden. Zoude de persoon die den doek bindt dit zoo breed naar beueden willen trekken dat het ook nog den mond bedekt, (wat echter nooit go- benrt) zoo zou het publiek zelf er om lachen eu het eenvoudige protest des goochelaars: Noemt U dit mijne oogen?® of: »Wilt U mij doen stikken zou voldoende wezen, om den doek weer op de gewone plaats te doen brengen. Zoo geblinddoekt kan men zich ook nog het heele hoofd door oen dichte zwarte gaze (een soort sluier, een heel dun laken) doen omhullen. Deze gaze, die op eenige voeten afstand heel dicht eu niet doorschijnend lijkt, hindert den kunstenaar evenmin om alles volkomen duidelijk te kunneu waarnemen.® Wat dunkt u lezers, zou de heer Cumberland het boekje ook niet eens ingezieu hebben voor hij in Nederland zulke wonderen kwam doen? Princes Beatrice van Engeland, de verloofde van den prins van Battenberg, die zeer godsdienstig is, had bevel gegeven dat de voor haar uitzet be stemde tafellakens, servetten, handdoeken enz. niet met kroon- en naamcijfer zouden gemerkt worden, maar toepasselijke bijbelteksten moesten dragen. Het bleek weldra dat men teksten te kort kwam en de prinses vroeg haren bruidegom om raad, die zich dadelijk bereid verklaarde onderscheidene ge wijde uitspraken in de Lafijusche taal te leveren. Hij hield woord en zond een aantal en onmid dellijk ging men aau hot werk, maar toen men er mede gereed was, bleek het, tot groote ontstel tenis der jonge vorstin, dat de gewaande vrome uitspraken, regels van zeer profane studenten-lied jes waren. Prinses Beatrice pruilde een beetje, maar ten hove had men zeer veel schik over het goed geslaagde grapje. De betrekking van volksvertegenwoordiger hoeft ongetwijfeld zoor veel voor, maar zij die dit ambt bekleeden, moeten zich ook groote opofferingen getroosten. Dit blijkt overtuigend uit een briefje dat, naar de »Weener Presse® bericht, dezer dagen in het Oostenrijkscbe huis van afgevaardigden werd onï- vaugeu eu aan den president er van, Dr. Smolka, gericht was. Het luidde aldus: Waarde heer president van den RijksraadStuur mij mijn papa terug. Hij heet Hans baron Dobrensky, maar stuur mij geen anderen papa, want dien kan ik niet gebruiken. Ella Dobrzenzky.® Do afzendster der missive is het 6-jarig doch tertje van den afgevaardigde baron Johann Dobr- zensky, grondeigenaar te Cbotebor. Het is zeer te betwijfelen of de president aan het kinderlijk verzoek zal kunnen voldoen en aan gezien Ella met alle geweld geen andere papa wil hebben, zal de kleine grapponmaakster haar, trou- weus zeer te rechtvaardigen, verlangen naar papa moeten bedwingen, totdat do leelijke politiek va- cantie neemt. Bij eeu zwareu brand die dezer dagen te Bayonne plaats vond, werd een moedig feit verricht dat zeer der vermelding waard is. Verscheidene personen bevonden zich iu het bran dende huis, maar terwijl aan de eene zijde er van red dingsladders tot aau de vensters reikten, ontbraken die ladders aan de andere zijde. Eensklaps verscheen eeu twaalfjarig meisje aan een venster der derde verdieping; de vlammen tastten hare kleederen bijna aan het ongelukkige kind riep op wanhopige wijze om hulp. De toegesnelde menigte zag met verbijstering naar hot vreeselijk schouwspel, dat slechts door den dood eene outknooping scheen te kunnen vinden. Eensklaps riep een jonge man, zekere Cadet Gaoyac, wieu een reusachtige af tand van het meisje schei 1de »spring naar beneden, ik zal je opvangen, wees niet bang.® Het kind scheen het dreigend gevaar te over- wogeu; »neen«, riep zij toen eu onmiddelijk daarop schreeuwde zjj»ik sta in brand!® Werkelijk zag men de vlammen over haar hoofd heen slaan. »Spring!® kreet Gayac, »ik zal je opvangen. Het kind, welks handen op het reeds brandende kozijn lustten, waagde eindelijk werkelijk den ont- zettenden sprong. Ganyac ving haar werkelijk opzijn lichaam boog door het gewicht van den last, maar onmid delijk spanden zijne staleu spieren zich en triom fantelijk hield hij arme deernije iu de armen om hoog, dat hoeg-maamd geen letsel door den val had bekomen, Luide toejuichingen weerklonken voor den dap peren redder die, naar de Républicain Bayonnais vertelt, reeds herhaaldelijk bewijzen van zelfop offering en menschenliefde heeft gegeven. Mevrouw X. te HAvre is met een scheeps-ge- zagvoerder gehuwd, waardoor zij vaak geruimen tijd de rol vaD onbestorven weeuwtje moet spelen, 't geeu volstrekt niet naar haar smaak is. Dezer dagen kwam de heer X- van eene reis naar Rio-Janeiro terug en werd door zijne echt vriendin met de hartelijkste bewijzen van liefde en genegenheid als overstelpt. Den volgenden morgen hoorde de kapitein tot zijne groote verbazing hoe de papegaai, die hij een vorig j nit Iudië had medegebracht, onophou delijk schreeuwde; »0 mijn lieve Adolph, wat houd ik toch veel van jewat ben je toch een goed mannetje!® De gezagvoerder, die Ernst heet, rook lont, bij d «orzocht zijn huis en vond compromitfeerende brieven en ten slotte verraste hij zijne vronw zelfs in een téte-a-töte met een commis-voyageur, in een hotel in de Rue de Paris. Onmiddelijk werd een eisch tot echtscheiding bij de rechtbank aanhangig gemaakt, dien de onbe scheiden papegaai op zijn geweten heeft. 'Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 145 stuks. De prijs was le kwal. vau 0.64 tot 0.68 2e kwal. van 0.62 tot 0.643e kwal. van 0.60 tot 0.62 per kilogram. Er bestoud veel vraag en handel. De prijs der boter was 1.00 a 1.10. f GORINCHEM, 23 Maart. Bij een aanvoer van ongeveer 200 stuks vee, was de handel heden flauw. Prijzen Enkele zware kalfkoeien golden 250 a ƒ310; mindere kwal. 150 a ƒ240; dito vaar zen 140 a 220. Melkkoeien 150 a 260. Vare koeien ƒ90 a ƒ140. Guist.e Vaarzen 80 a 120. Hokkeling ossen 70 a 115. Pinken 25 a 60. Nuchtere kalveren 5 a 16. Varkens, zware vette op levering 45 a 47 ct. p. KG.; minder zware 38 a 40 ct. per KG. Fokvarkens van 6 a 8 weken golden 4.50 a ƒ8. per stuk. De prijs der goóboter was 0.86 a 1.00 per KG. Kip-eieren golden 0.80 a 1.00 de 26 stuks. Ristarwe 7.75 8. Roode Tarwe - 7.50 a 7.60 Witte Tarwe - 7.75 a 8.25 Inlandsche Rogge - 6.20a 6.40 Gerst - 5.50 a 5.60 Haver - 3.50 a 3.75 Kookerwteii - 8.20a 8.50 Mestingerwten - a Duivenboonen - 6.75 a 7.20 Hot ingezonden van »Prono,« wegens plaatsge brek in een volgond no. De ondergeteekende verwittigt zijne geëerde begunstigers zoowel in Heusden als in de omstreken, dat bij, te beginnen 30 Maart a.s., eene openstelt van Heusden naar 'S Bosch via Nieuwkuik vice versa. Hij beveelt zich in een ieders gunst aan, belovende eene nette en prompte bediening. De afrit heeft plaats van Heusden, des morgens circa 6 45 uur aan het Calé Lelie van 's Bosch, des middags circa 3 uur, ten her- berge van de Wed. Th. van EETHEN. OÜANDS MA OA 8 IN S DU Prmtemps PARIJS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3