Dussen-Gorinchem. Wt-«llÉÉf|iÉS,, Kuiistinriclitiug BSLLARTFABRIEK. fel 9 tel 3 b tel op DONDERDAG 20 Haart (885. Handel in Manufacturen, iloiil-Cenient-Daken en Asphlt-vloeren, H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Aspkalt-Fakpapier M ij 1 bij Dordrecht. Om het geleerde Fransch ILLUSTRATION HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. H. A. BANNING, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. De Wed. J. van Dijk Cz. yervangt let boiteiMsoh fabricaat. PRINCESSE BIEREN Van Vollenhoven Co., Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Iieusden. FOTOGRAFISCHE Yeen bij Heusdsn. Wed. W. F. Knijk Zoon. Engelsch. Duitsch. Fransch. Latijn. Grieksch. Italiaanscli. Spaanscli. Zweedsch Deenscli en Noorscli. Hollandsch. H H in alle soorten, met en zonder sluiting, voor radig in den Boekhan del van L. VEERMAN te Iieusden Inrichting tot zuivering van Bedveêren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. worden vervaardigd door eia Stooiiitras-Moleiiaars, MARIAGE ET FATALITÉ DE FONDSENMARKT" Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. De cezamenlijke novellen van 1 GULDEN. De Kleine Kapitalist. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HE USDEN—'svBOSCH. GorinchemHeusden. Winter dienst, De Gekroonde Valk MTJLLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam. UIT in Soorten. AMSTERDAM - DORDRECHT. De eerste trekking van de eerste kl asse der 318de STAATS-LOTERI.J vangt aan op 30 Maart c. k. 's BOSCH, aan de Parade. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Potografiën. do Wapens tan HEUSDEN en ALTENA. o tJ P. p Op de daaraan verbonden BOEKBINDERIJ, worden o n d e kerkboeken ten spoedigste op nieuw en sterk ingebonden, met of zonder vergnld op snede. a ƒ20 PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. J. BI E G E I. Prijs per kwartaal 1,50 franco per post. Afzonderlijke uommers 0,25. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor M o d e 8 en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal 1. Jaarlijks verschijnen Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Dienst 10 Februari 15 April 1885. Stoombootreederij L. de Beer Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorin. 3.c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 3* u. (Iu corresp. vm, 5.15, 6.30 en 10 n. naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt) Van Gorinchem naar Iieusden. Maandag: voorm. c.a. 5.6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 nurnm. uit Rotterdam. De ondergeteekende bericht hare geëerde begunstigers, dat de door wijlen haren man uitgeoefend, door hare kin deren zal worden VOORTGEZET. Ieders gunst verzoekende belooft zij eene goede bediening. onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolenwegens rijk dom aan extract, d. i. voedende bestauddeelen, tegen over gering gehalte aan alcohol, is, met ons PR1N- CESSE BIER vermengd, zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, van C. F. COKDES, Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Toto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, ill alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. ■i isi-aart ff/nar,r,gs.S Wie met weinig inspanning in verrassend korten tijd, zonder meester een vreemde taal wil leeren lezen, schrijven en spreken, schaffe zich aan een der onder staande cursussen voor zelf onderricht, uitgegeven bij W. J. THIEMfi Co. g 00 cr k— CT> =3 OS O <N Zutphen. Bewerkt naar de beroem de Methode LANGENSC H EIDT door SERVAAS DE BRUIN. Proeren van bewerking wor den op franco aanvraag gratis toegezonden. CO O o o O fc* N O >1 O O l-t pb O O p PT O co c-f- d EB1KB0E1BN PH, DE Ï0NGH91HESDEN AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, Kapok- en Veercn Bedden, Paardenmarkt te Waalwijk te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romansno vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt: trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang af 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. 11 ONDER REDACTIE VAN INHOUD VAN No. 17: Portugal. Beurs-overzicht, Binnen- en Bui- tenlandsche berichten: Noord-Zuid-Hollandsche Stoom tramwegmaatschappij HaarlemLeiden; Rotterdamsche Tramwaymaatsch.Russische FinanciënTurksche FinanciënBaltische SpoorwegmaatschappijCleve land, Columbus, Cincinnatie Indianapolis Spoor wegmaatschappij Denver cj- Rio Grande Spoorweg maatschappij Illinois Central Spoorwegmaatschappij Wabash St. Louis en Pacific Spoorwegm. Ontvang sten van Spoorwegen. Noteeringen te New-York. Niet-officiéél verhandelde fondsen. Rente- en dividend- betalingen. Laatste Berichten. Correspondentie. Uitlotingen. Advertentiën. Men abonneert zich bij het Bureel van *De Fond- senmarkt,ter boekdrukkerij van GEBROEDERS HOITSEMA te Groningen en bij alle Boekhan delaren en Postdirecteuren. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij goene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is l^d., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers? door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etique^ van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. - -■ 7 -r-, '--LX*. - ."Vy' - r. -lijd'. yAiE- \--v- Bij alle soliede boekbandelaren is de inteekening opengesteld op welke worden uitgegeven m 8o postformaat, in 3 seriën van 5 6 doelen, die op zich zel- veu compleet zijn, met omslag iu kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De iuteekenprijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijkschc uitgaaf van ongeveer tien eents iu het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten: I. Uit het verleden. II. Oudo kennissen. III. Do familie Walker. IV. Do heks van do Amersfoortscho heide. V. Ko Folkos. VI. Eon klaverblad. MUMMHir -I——*— Oplaag 315,000; hot meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- stukkeu en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bod- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen wordon aangenoaienbij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr. Belinfantf, den Haag, na ontvangst van een postwissel van I voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. mot 6 gekleurde modeplaten of met 3 geknipte patrouen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Allo Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Contróle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijkschc Restantenlijst -8, Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen finauciöele blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. 0@St» Proefnummers kosteloos. jsy t Radikale genezing dosver- mIkiezend wordt, overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking dor patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. (Irocnplauts, 35, te Antwerpen. Stoombooten Ligplaats te Iieusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthonsche Brng. Van Iieusden, 's-Bosch, 6 30 en 8.30 ure s morgens 's namiddags 1.ure. 's morgens 9.30 ure; 's namiddags 2.en 4.45 ure. Voor de dienstregeling op Bossche Markten (le en 3e Woensdag van de maand) wordt verwezen naar de bijzondere biljetten. ïn correspondentie en rechtstreeks verkeer mat do Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 1 Oct. 1884 tot en met 27 Mrt. 1885, (force majeure voorbehouden). Overige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 unr naar Rotterdam.) Overige dagen: voorm. 9.30 uur en nam. 5 uur, na aankomst der boot uit Dordt van 7.30 en 2 n. uit Rotterdam. De maanden December, Januari, Februari eu Maart les Zondags geen dienst en zal de laatste dienst van Gorinchem iu December, Jannari en Februari teu 4 uur plaats hebben, in correspon dentie met de boot van 1 unr uit Rotterdam. De dienst des Maandags 3 unr uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordrecht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4